Resumo do último pleno ordinario (15/09/2015)

Por Chantada - Participación Democrática Directa

 

1.- Acta anterior, correspondente á sesión ordinaria do 13 de xullo de 2015

Unanimidade (Eis a acta en pdf: acta pleno 13.07.2015).

2.- Carácter ordinario da sesión

Unanimidade.

3.- Festas locais 2016

Unanimidade.

4.- Expediente de permutas (consúltaos aquí: Ditames Comisións informativas)

Héctor do PSOE abstense por parentesco en B2.

B1. A favor: INTA (7). En contra: CUP (1) e PSOE (3). Abstención: PP (2). [A proposta co coñecido empresario local Rabelas. Os veciños e colindantes non está de acordo, por iso votamos en contra].

B2: a favor INTA (7), abstención CUP (1), PSOE (2), PP (2)

B3: a favor INTA (7), abstención CUP (1), PSOE (3) e PP (2)

5.- Expediente de moficación de créditos. Transferencia de créditos 2/2015 recoñecemento extraxudicial 022015

O alcalde di que xa se tratou na comisión de facenda. A CUP lémbralle que alí nin están todos os concelleiros nin é pública como si é o pleno polo que hai que volver explicar o punto. Varela (INTA) di que se trata de pagos ao Consorcio da Ribeira Sacra correspondentes a varios exercicios e que non podían incluirse no pago a provedores ao que se acolleu o concello [a cambio dun duro plano de axuste]. Non había liquidez no concello e deixouse esta débeda e outras cousas, como a débeda con ICOS que se mete no punto posterior e que se “negociou” desde a alcaldía coa empresa.

A favor: INTA (7), PSOE (3) e PP (2).

Abstención: CUP (1)

6.- Expediente de moficación de créditos. Transferencia de créditos 6/2015 transferencia crédito 062015

Héctor pide absterse de votar por vinculación coa empresa ICOS.

A favor: INTA (7)

Abtención: PSOE (2) e PP (2).

En contra: Por Chantada (1)

7.- Expediente de moficación de ordenanzas fiscais: das reguladoras da taxa por licenzas urbanísticas e servizos urbanísticos e do imposto sobre construcións, instalacións e obras (ICIO).

O interventor indica que se traen a colación conceptos que teñen base urbanística e que deben axustarse á realidade mudando o baremo para ter unha base impoñíbel realista. Non ten relevancia que recaudemos menos ou máis neste concepto. O alcalde di que neste caso estamos falando de cifras cativas e que o informe do arquitecto é favorábel. O interventor di que gosta de que isto se dea neste concello e que lle encanta que se leva adiante, dedicando a enerxía ao traballo máis importante. Raquel do PSOE di que non é incompatíbel unha cousa con outra.

A favor: INTA (7) e PSOE (3)

Abtención: CUP (1), PP (2).

8.- Moción de Por Chantada-CUP para a implantanción de códigos de transparencia e participación cidadá na administración local.
Consulta a nosa moción aquí


A favor: Por Chantada-CUP (1)
En Contra: INTA (7)
Abstanción: PSOE (3) e PP (2)

Raquel (PSOE) di que a moción é demasiado ambiciosa. O concello subscribiuse a un portal de transparencia (no pleno ordinario de xullo). Valora positivamente a participación cidadá. Non é algo que se poda elaborar ás presas, será de común de acordo. Precisa un complexo artellamento, as dotacións a asociacións deberían ir nunha ordenanza aparte.

Manuel Varela (INTA) sería para traballar con máis tempo entre os portavoces. Descoñece se nalgún se dá isto. Podemos reunirnos para estudar algunha proposta de participación. Traballar con máis tempo entre os portavoces xa que a moción ten partes asequíbeis, aínda que este concello xa ten as portas e as fiestras abertas.

Medela (PP) acepta a proposta da comisión.

Antón (CUP) indica que en Google o Goberno pode encontrar ducias de regulamentos de participación cidadá e que concellos como A Estrada, Ferrol, etc. contan con el por non saír de Galiza.


9.- Moción de Por Chantada-CUP para que o concello-pleno de Chantada traslade á Xunta de Galiza que se cubra de forma estábel unha praza de pediatría no hospital de Monforte de Lemos.

Consulta a moción aquí

Aprobouse por unanimidade.

O alcalde di que o seu grupo a apoia aínda que, fala en nome da concelleira do seu grupo Pamela, o servizo está bastante ben prestado segundo as informacións que ten.

[Evidentemente vémonos na obriga de discrepar: “A espera para pasar aos pediatras do centro de saúde alcanza os sete días“]

10. Moción do grupo municipal Por Chantada-CUP para prohibir o emprego de herbicidas para usos non agrarios no concello de Chantada

Consulta a nosa moción aquí

Aprobouse por unanimidade. Medela (PP) apoia redución. Manuel Varela pregunta ao secretario pola competencia do concello. O Secretario responde dicindo que é unha cuestión complexa. Se o concello fai esa norma é universal no termo municipal. Non é fácil de responder cuestións deste tipo a bote pronto e menos dun xeito tallante. Héctor (PSOE) coincide no glifosato e hai estados que o prohiben. Fala de “herbicidas ecolóxicos” [un oxímoron que non partillamos desde logo), que son non tóxicos como os MPCA. Manuel Varela (INTA) di que a aplicación sistemática de herbicidas remata até por tirar cos muros, co conseguinte prexuízo para o concello. Héctor do PSOE di que desde 2013 traen na contraetiqueta que o seu uso está prohibido en muros, regatos, etc. Insiste na alternativa dos MPCA, que se levan empregando na Bretaña francesa desde 1970 e que requirirían o emprego de maquinaria para gramíneas, xestas, etc.

En consecuencia, o PSOE insire unha enmeda para reducir a prohibición ao glifosato. Aceptámola para que a moción se aprobe por unanimidade.

11.- Moción de Por Chantada-CUP para a adopción de medidas de prevención de lumes.

Consulta aquí a nosa moción

A Favor: CUP (1) e PSOE (3)

En contra: INTA (7)

Abstención: PP (2)

Medela (PP) di que o concello ten unha ordenanza de plantacións. Outras cousas son doutras institucións. Raquel (PSOE) pide que se aclare o dos puntos de auga [hidrantes]. Manuel Varela (INTA) di que os bombeiros si que teñen varios, mais que descoñece se para valen para as brigadas e senón adataptalas. Castor (INTA) di que é interesante ter unha carroceta grande que abasteza ás pequenas, máis que os puntos de auga. Ou sexa avoga por unha base móbil. Raquel [PSOE] lembra a moción de limpeza de soares apresentada pola súa formación no pleno de xullo [pode consultarse aquí] e pregunta como está o tema. Castor [INTA] hai varios soares que xa están notificados, o do antigo Capitol limpouno o concello e está a policia local tentando localizar ao dono e que o concello, por suposto, non ten que gastar os cartos nisto polo que se lle pasaría a minuta. Di que están todos notificados. Manuel Varela di que se o concello o limpa e non se paga hai que cobralo como un acredor máis [o soar en cuestión está embargado]. O secretario lembra que vai por vía executiva, como operación subsidaria. Outra cousa é que sexa insolvente. Raquel (PSOE) anuncia que o seu grupo apoia a moción. Manuel Varela (INTA) di que tería que estar máis concentrada no concello a moción. Aquí hai moito que non houbo un grande incendio. A selección de persoal faise mediante TRAGSA e o INEM, non sabe dicir se están ben pagados entre 950 e 1050€ dependendo da categoría de cada un. Concorda no das 5 hectáreas. Pola Xunta pasaron diferentes partidos políticos e non se solucionou. Hai puntos que ten en consideración a nivel concello.

[Os hidrantes non están habilitados para as brigadas tal e como volvemos corroborar pasado o pleno. Hai salarios moitos máis baixos. Tampouco imos entrar a valorar o proceso de contratación da brigada municipal, que daría para un capítulo aparte].

12.- Moción de Por Chantada-CUP para o rescate da concesión da auga e dación de contas do alcalde Manuel Lorenzo Varela sobrea concesión por 30 anos da auga a Aquagest.

Consulta a nosa moción aquí.

A favor: CUP (1)

Abstención: PP (2) e PSOE (3)

En contra: INTA (7)

O PP di que é suficiente que o estude a xustiza. Raquel do PSOE di que son escrupulosos co proceso que está sendo investigado e valoran positivamente a petición de informes e o pleno extraordinario. O interventor, na súa liña de “neutralidade gobernamental” (ironía on), aconsella cautela, porque recortamos os dereitos da empresa [que deben estar por riba do dos cidadáns] e iso é un risco moi alto. Os contratos están para cumprilos. O informe viría nda man do conte da auga por ano. Manuel Varela (INTA) que se investiga a Aquagest e Viaquea e que pasa en máis concellos, polo que hai que deixar traballar a xustiza e que se a oposición quere un pleno extraordinario que o solicite.

13.- Moción do PSOE de apoio ao sector lácteo.

 Lémbase que na moción de xullo quedan puntos por cumprir. O PP introduce unha enmenda e a CUP outra con 2 puntos que se acepta. A moción sae adiante por unanimidadade. Manuel Varela di que 3 céntimos non solucionan nada. Héctor do PSOE que haberá unha reunción para que haxa prezo base a nivel estatal. Valrea di que hai que deixar traballar con liberdade a todos [en referencia aos piquetes que bloqueaban a industria e a distribución, algo moi ilustrativo da parte de quen está]. O concello fletou dous autobuses para Lugo e outro para Compostela. Participará en todas as manifestacións [como resposta á nosa pregunta de se particara alguén do Goberno en Compostela e Lugo, cuxa resposta foi negativa]. A CUP valora a moción, aínda que é xenérica e vén desde arriba. Engade unha enmenda con dous puntos que nos comprometa a actuar a nivel local e lembra que as mocións adoptada en pleno están para cumprirse, en referencia a inacción con respecto da moción aprobada en xuño.

Aprobáse a moción do PSOE coa enmenda de Por Chantada por unanimidade.

14.- Moción do grupo municipal socialista sobre a regularización catastral e as liquidacións do imposto de bens inmobles.

A favor: CUP (1) PSOE (3)

Abstención: PP (2)

En contra: INTA (7)

Raquel do PSOE di que é un proceso moi lento e na práctica os expedientes están en trámite e os valores catastrais non son firmes. O interventor di que hai que asesorar ben ás persoas. E que non remata de ver a posibilidade de fraccionar o pago sen xuros, polo que hai que pasar o “trago”. O secretario di que o fraccionamento do pago debe ser rogado polo contribuínte. Aquí pénsase nun pago a prazos, como o padrón tributario (50% en xaneiro e 50% en decembro). Descoñece o tema e é pouto importante no fondo do asunto a moción. Manuel Varela de INTA di que o concello revaloriza continuamente o catastro. Vénse facendo habitualmente e hai concellos que evitan a revisión catastral porque teñen a regularicación feita. Os 60.000€ son a base dunha regularización. Hai temas que subsanar. Raquel di que se están aplicando cousas sobre expedientes que non están en firme. Persoas que presentan alegacións ao catastro e non se pode pasar o cobro sen estar o expediente regularizado. Manuel Varela reprocha ao PSOE que intente “inculcarlle” o tema do catastro ao Goberno. Os funcionarios fixeron un traballo encomiábel (sic.). Os 60€ son un abuso [12€para a empresa e o resto para Montoro e o ministerio de Facenda do PP. O concello de Chantada vai recaudar así 370.000€ máis polo IBI talvez por iso garde un silencio cómplice en vez de denunciar este atropelo e posicionarse do lado dos veciños e das veciñas asesorándoos debidamente]. Raquel di que o PSOE non quere culpabilizar non ao concello nin aos funcionarios. Aprobouse no BOE, no 2014, e no concello non se avisou aos veciños para facer a regularización voluntaria. Varela di que o fixo unha empresa e que non apoia a moción.

MOCIÓN DE URXENCIA DE POR-CHANTADA CUP PARA AXUDAR A REFUXIADOS E PERSOAS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL

Consulta a nosa moción aquí

A favor da urxencia: CUP (1), PP (2) e PSOE (3)

En contra da urxencia: INTA (7)

Xa que logo non se pode debater a moción, que se enviara previamente por deferencia a todos os grupos a pesar do seu carácter de urxencia (non léndose no pleno xa que logo). INTA di que se van sumar aos concellos solidarios como pidiu por escrito Podemos Chantada. Así acollerán as persoas do mellor xeito posíbel e así súmase á solidariedade. Hai que sensibilizar á poboación, como di Podemos, para sumarse a esta cuestión e comezar a implicarnos nós mesmos, comezando a dar leccións nós mesmos. O PP critica que se intente aumentar os cnesos con esta cuestión e o alcalde retruca que con 2’5 persoas por cada concello seguiría sendo suficiente [3 meses despois Europa segue falando de cotas como se estiveran subastando o marrao na feira, de medidas concretas desde o concello ou medidas para prever a acollida de refuxiados ou mellorar as políticas para facer fronte á exclusión social nin rastro].

PARTE DE CONTROL DA XESTIÓN

15.- Dación de conta de resolucións da alcaldía.

16.- Dación de contas da liquidación do orzamento de 2014

17.- Dación de conta de informe de seguimento do plan de axuste do segundo trimestre de 2015.

18. Dación de conta de informe de morosidade do segundo trimestre de 2015.

19. Dación de conta do período medio de pago do segundo trimestre de 2015.

20.. Dación de conta da execución orzamentarioa do segundo trimestre do 2015.

O alcalde di que non adimiten debate estes puntos. A CUP lémbralle que non é asi e que como oposición o control da xestión esixe unha valoración e que se deben remitir con máis tempo a documentación para poder facer axeitadamente o noso traballo [de feito a análise destes puntos fixémola no pleno extraordinario para o debate da conta xeral do 2014 e que subiremos á rede proximamente]. Campelo do PP insiste en que os decretos seguen sen enumerarse correlativamente. O secretario contesta que en principio non é preciso numeralos, aínda que se se fai ben é certo que hai que gardar disciplina correlativa.


21.- 
PREGUNTAS PARA O PLENO ORDINARIO CORRESPONDENTE AO 14 DE SETEMBRO DE 2014 de Por Chantada-CUP

I. RELACIÓNS INTITUCIONAIS e DEMOCRACIA

21.1- Pregunta sobre a solicitude de Por Chantada dun local para realizar as súas xuntanzas e actividades

Hai xa máis dun mes que lle enviamos unha solicitude que, ao igual que unha anterior que lle remitimos sobre o sector lácteo, non se dignou a responder.

Entre outras cousas, na solicitude pedíase un local ao amparo dos artigos 17 e 18 do Real Decreto 2568/1986 de 28 de novembro polo que se estabelece o Regulamento de Organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais.

O incumprimento desta lei básica supomos que xa se sabe as consecuencias que pode ter e esiximos faga efectiva a solicitude no inmediato, xa que para o resto da solicitude é de aplicación o disposto no artigo 14 do ROF:

ARTIGO 14 [DEREITO DE INFORMACIÓN DOS MEMBROS DA CORPORACIÓN LOCAL]

1.- Todos os membros das Corporacións Locais teñen dereito a obter do alcalde ou presidente ou da comisión de goberno cantos antecedentes, datos ou informacións obren en poder dos servizos da Corporación e resulten precisos para o desenvolvemento da súa función.

2.- A petición de acceso ás informacións entenderase concedida por silencio administrativo en caso de que o Presidente ou a Comisión de Goberno non diten resolución ou acordo denegatorio no termo de cinco días, a contar desde a data da solicitude.

3.- En todo caso, a denegación do acceso á documentación informativa farase a través de resolución ou acordo motivado.

Volvendo ao local, vostedes estando na oposición empregaron o mesmo local que lle estabamos solicitando na mesma. Por deferencia, agardamos mais dun mes e esperemos que solventen de inmediato as cuestións solicitadas, especialmente no tocante ao local.

Contestouse que se “estudará” dotar dun local aos grupos políticos independentes xa que PSOE e PP xa teñen sede de seu. Ningún grupo ten local do concello, artellar un e repartilo. As outras cuestións que nos “pasemos” polo concello.

21.2.- Pregunta sobre a RESOLUCIÓN do 3 de agosto de 2015, da Dirección Xeral de Emerxencias e Interior, pola que se fan públicas as axudas concedidas ao abeiro da Orde do 1 de abril de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións ás agrupacións de persoal voluntario de protección civil de concellos de menos de 50.000 habitantes, mancomunidades ou agrupación de concellos.

Como se van gastar os 2.338,32€ concedidos ao concello de Chantada?

Van facer un equipo de voluntariado para substituír ao GRUMIR, mais é complexo e a ver se rematan antes de que acabe o ano.

22.3. Criticamos as bases para a contratación de 6 peóns para eventos culturais no mes de agosto, como xa denunciamos nesta páxina no seu día.

a.- Porque non se fixo público o xurado até despois de coñecer os seleccionados e que criterio se seguiu para a súa selección? Isto non dificulta, por non dicir que imposibilita, o disposto nas propias bases (a aplicación do artigo 29 da Lei 20/1992)? Porque non se aposta por tribunais de predominancia técnica so criterio de especialidade?

b.- Porque non se publicou no BOP e se fixo ás presas, publicándose en El Progreso, mais non na web do concello que é un medio bastante máis efectivo nos tempos que corren?

c.- As “certificacións” ás que se fai referencia no caso do ámbito privado, quen as podía expedir outorgando até un máximo de 4 puntos e baixo que condicións? Que criterios se seguen e porque non se especifican?

d.- Porque non se inclúen, como é habitual, as funcións a desenvolver como peóns especialista nin o grupo de cotización?

e.- Porque se exclúe ás persoas que tendo a ESO, mais sendo menores de idade, poderían optar a seren peós especialistas conforme á lexislación vixente1?

f.- Porque non se especifica máis polo miúdo en que consiste a fase da entrevista?

g.- A non fixación dun mínimo de puntuación na fase de valoración permite pasar a todos os candidatos á fase da entrevista, empregada moitas veces como panca para reverter a puntuación por méritos. Uns criterios de entrevista pouco claros, xunto a unha “certificación” de experiencia confusa constitúen 70 % da valoración. Ao respecto convén lembrar o epígrafe 2 do artigo 38 do DL 1/2008:

A valoración de ditos méritos ou nivel de experiencia non suporá, con relación ás probas selectivas, máis dun 40 % da puntuación máxima alcanzábel na fase da oposición. Co fin de asegurar a debida idoneidade das persoas aspirantes, estas deberán superar, na fase de oposición, a puntuación mínima estabelecida para as respectivas probas selectivas.

Cúmprese coa letra, mais non co espírito das leis. Ao noso xuízo, calquera posto laboral no sector público debe guiarse polos criterios de mérito e igualdade, conforme ao que estabelece o artigo 36 do Decreto lexislativo 1/2008, de 13 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei da función pública de Galiza .

Fáganse as bases que se fagan sempre vén a mesma xente e se se prima a experiencia córtase o paso a xente nova válida.

II. SAÚDE PÚBLICA

2.1- Pregunta sobre a venda ambulante nas feiras do 5 e do 21

A través dalgúns cidadáns chegáronnos queixas sobre a limpeza das rúas nos días de feita, sendo esta manifestamente mellorábel por parte dos vendedores ambulantes.

Desexamos coñecer se existe unha ordenanza específica, ou se se ten previsto crear, tanto para regular as taxas canto para mellorar a limpeza das mesmas. Rogámoslle que actúen con urxencia para solventar esta cuestión e crear unha ordenanza reguladora que se debata no próximo pleno ordinario.

A policia local repartiulles bolsas. A empresa limpa ás 15:30 ou 16:00 horas. Foi ao Faro e ouviulle unha homilia ao cura en defensa do sector gandeiro que lle gustou moito.

2.2.- Pregunta sobre a limpeza dos parques infantís

Recibimos tamén queixas polo estado dos parques infantís durante as festas patronais celebradas entre o 20 e o 25 de agosto.

Recomendamos ao Goberno que dispoña nos próximos orzamentos unha partida específica para mellorar a limpeza das rúas e evitar que volten encontrarse restos de cristais nos parques infantís da vila, co conseguinte e evidente perigo.

Castor indica que se reforzou o servizo de limeoza e que o luns xa marcharan os traballadores e os xardineiros non traballan, polo que foi un problema puntual.

2.3.- Vertidos río Asma

No pasado pleno a portavoz do grupo socialista interpelou ao Goberno de INTA sobre un vertido producido no río Asma o día 21 de xuño. Cónstanos que os vertidos se reiteraron e queremos preguntar polas medidas adoptadas polo Goberno e as que teñen pensado tomar para pór solución a esta ilegalidade que atenta contra o medio ambiente e un dos nosos principais signos de identidade paisaxística, do punto de vista da promoción da vila.

Ao tempo, desexamos tamén indagar se cumpriu co dito do anterior pleno e solicitou en Viaqua as cantidades recadadas por Augas de Galicia desde 2012 e que inversións reclamou o concello tendo en conta que é un canon finalista. A depuradora do polígono que dixo que era urxentísima?

De por parte, rogámoslle ao actual Goberno que reclame a execución dunha nova depuradora suficiente para o concello, un tema fulcral no que hai que traballar facendo as xestións precisas. Igualmente, deberiamos adiantar á epoca de maior pluviosidade para solicitar a limpeza das orelas do río a Augas de Galicia como están facendo varios concellos.

Campelo do PP di que ten fotos do 19 de xuño, que o verquido se produciu ao lado das piscinas. Manuel Varela di que a limpeza do río está pendente do proxecto que remitiron á Deputación e á Confederación a instancias precisamente da Deputación.

2.4.- Rogo sobre a restauración do espazo peonil na praza de Santa Ana

Aquí queremos primeiramente parabenizar ao Goberno por pintar as rúas e estabelecer algúns pasos elevados. Tamén pola disposición a dialogar sobre propostas para mellorar o tránsito e a ordenación dos espazos da vila.

Con todo, vémonos na obriga de indicarlles un aspecto que non podemos pasar por alto. No pasado pleno preguntámoslle sobre o edificio en que colocou INTA a súa faixa electoral, na praza de Santa Ana e a ocupación da vía pública derivada do estado do edificio.

Díxosenos que se ían tomar medidas, cales se adoptaron e cales se pensan adoptar?

De momento o único que vimos foi dar aparencia de legalidade a unha ilegalidade, ou sexa onde non se aparcaba mal agora píntanse catro prazas de aparcamento e subtráese espazo de paso aos peóns a unha praza que debería pór o acento nos peóns e non nos vehículos.

Para alén disto, advertímoslle que están correndo un risco superfluo. As vallas que até hai pouco ocupaban a beirarrúa son mostra máis que suficiente de que o concello é consciente do risco de desprendemento de cascallos, máxime cando se achega o inverno. Rogámoslle seriedade, restaurando o espazo peonil e, antes de lamentar males maiores, que se adopten medidas con carácter urxente no que respecta ao devandito edificio.

Castor di que hai prazas suficientes, tratar de regulalas e que os peóns pasan ben que hai tres metros de beirarrúa. 

2.5.- Pregunta sobre a presenza de po de xofre no paseo de Chantada

Varios casos de cans con diarrea hemorráxica, un dos síntomas típicos de envelenamento, foron detectados en Chantada nun intervalo de tempo coincidente durante no mes de agosto e sempre após pasearen polo paseo de Chantada. Os donos referíronos a súa preocupación inquirindo se o concello empregara po de xofre no paseo.

Evidentemente, nas inmediacións do río Asma e nun lugar onde cativos e calquera adulto pode resultar gravemente envelenado somos conscientes có concello non se lle ocorrería semellante malfeitoría. Iso, si pomos en coñecemento do concello este grave feito, por se non tiñan xa coñecemento, e preguntámoslle que medidas teñen pensado tomar e se a policía local vai investigar o sucedido.

O emprego do xofre está estritamente regulado polo Real Decreto 379/2001, do 6 de abril, polo que se aproba o Regulamento de almacenamento de produtos químicos e as súas instrucións técnicas complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 e MIE APQ-7 («BOE» 112, do 10-5-2001.). O mínimo é que emitan un bando advertindo que:

a.- non existe ningunha evidencia científica de que o pó de xofre escorrente os animais e si de que pode causar graves danos na fauna, na flora e nos seres humanos sendo o seu uso indebido penado e sancionábel.

b.- os donos de animais son responsábeis dos mesmos e tamén da súas deposicións e miccións en lugares indebidos e que lles é aplicábel a Lei 1/1993, de 13 de abril, sobre Protección de animais domésticos e salvaxes en cautividade na Galiza, reproducindo no bando cando menos o seu artigo 7º e 19º.

Para alén disto, e sen movernos do paseo, acaban de pór uns cartazes coa zona de solta de cans e as zonas prohibidas para os cánidos. As zonas de solta de cans non cumpren cos requerimentos legais, advertímosllo e instámolos a que cumpran coas disposicións legais vixentes.

Por último, todos os concellos teñen a obriga de teren un servizo de recollida de animais e no casco urbano é a policia local a encargada de facerse cargo de calquera animal abandonado. Até onde nós sabemos Chantada incumpre flagrantemente con isto e tampouco buscou colaboración con concellos da contorna para satisfacer esta necesidade. Como está esta cuestión? Existe algún protocolo de recollida? Hai ou vaise facer unha ordenanza para regular unha cuestión que está suscitando cada vez máis malestar entre un sector importante da veciñanza?

Dise que se porá en coñecemento da policia local o asunto.

2.6.- Pregunta sobre se van xestionar os 15.013€ concedidos pola RESOLUCIÓN do 27 de xullo de 2015, conxunta da Secretaría Xeral de Política Social e da Dirección Xeral de Familia e Inclusión, pola que se publican as contías das transferencias finalistas efectuadas no exercicio 2014 ao abeiro do Decreto 99/2012, do 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento.

Inquirimos tamén se os 108.306€ recibidos da Xunta de Galiza para axuda no fogar permiten introducir algunha mellora no servizo e se a contía é superior ou inferior a de exercicios anteriores.

Aumentou a partida porque aumentaron as horas. Varela di que a Deputación asinou a teleasistencia e corre ao 100% a cargo da Deputación de Lugo.

2.7.- Pregunta sobre a cesión de competencias á Deputación de Lugo que se fará efectiva en 2016

No pleno de febreiro de 2015 INTA e o PP aprobaron a delegación na Deputación Provincial de Lugo a recadación e inspección de tributos.

Tendo en conta que as deputacións xestionan por volta de 7.000 millóns de euros anuais e que máis do 63% vai a gasto corrente son as administracións que menos dedican a gasto corrente. Para máis INRI, o seu orzamento depende cáseque ao 100% do Estado e das CC.AA e aínda por riba non as escollemos os cidadáns votando os nosos representantes. Estamos pois, ante o mellor exemplo de organismos burocráticos e ineficientes, de duplicidades na administración e de chiringuitos desde os que os grandes partidos fomentan o clientelismo, o amiguismo e o desbanxamento dos recursos públicos.

Aproximadamente 60% do orzamento da Deputación destínase a gasto corrente e unicamente 9% se reserva para transferir aos concellos, que sentido teñen estas administracións? E aínda así en Chantada o PP e INTA apostan por cederlle competencias? Comprenderán que nos preocupemos e moito, pois é cando menos contraditorio que os concellos cedan competencias a un organismo que é en boa medida responsábel do continuo devalar das competencias locais.

Desde Por Chantada consideramos que a descentralización e o reforzo da soberanía local son imprescindíbeis se queremos institucións democráticas e funcionais (o que non quere dicir que deba existir unha fiscalización e control moito máis eficaz e profesionalizada das institucións locais).

Cando a recentralización do Estado é un feito e a perda de soberanía local aínda o é máis, sorprende que desde Chantada non só non se loite por conseguir máis recursos, autonomía e inversións senón que mesmo se ceda a unha institución que non elixen mediante sufraxio directo os cidadáns e totalmente anacrónica (creada no século XIX por Javier de Burgos) para da nosa soberanía.

Se non entendín mal esta decisión entrará en vigor no 2016 e remataría no 2018 segundo a modificación no punto 11.1 aprobada no pleno de abril de 2015, e isto certo? Cando e quen avaliará se melloran ou empeoran os ingresos do concello? Está disposto e comprométese (constando en acta) a reverter este acordo se non hai incremento ou este fica por baixo dos 30.000 euros prometidos?

Só nos queda rogarlle que dean marcha atrás neste acordo:

– Porque recorta a soberanía local e precisamente a pouca soberanía local que lles fica aos concellos. Por outras palabras, faise cos concellos o que a troika (que ninguén vota) fai cos estados do sul de Europa. E ao igual que PP e PSOE aprobaron unha reforma express da sancrosanta Constitución do 78 (polo resto texto sagrado e intocábel da II Restauración borbónica) para atender ao diktat alemán coa Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril de Estabilidade Orzamentar e Sostibilidade Financeira, agora os concellos seguen prégandose aos desexos recentralizadores do Estado español para o que xa se dispuxeron a Lei 27/2013 de racionalización e sostibilidade da Administración Local. É neste contexto e neste marco no que chamamos ao conxunto do pleno a reflexionar sobre os perigos desta cesión de competencias (que non deixa de ser unha intervención consentida, aínda que aquí ningúen semellou decatarse, como a que fai Bruxelas das contas do parlamento español como primeiro paso para drenar recursos).

– Advertimos, e queremos que fique constancia, que Por Chantada oponse enerxicamente a esta decisión aínda non tendo formado parte dese acordo porque é un mecanismo máis para obrigar que os concellos paguen a débeda e alimenten as contas dos bancos por riba de todo: tamén dos cidadáns e da democracia. Non é ningunha casualidade que estes acordos se acompañen nos concellos cos cantos de serea do refinanciamento da débeda. A mensaxe dos oligarcas non pode ser máis clara: decidan vostedes sobre o que queiran, menos sobre o verdadeiramente importante: a economía política.

– Porque no réxime xurídico das condicións é a Deputación a que ditará disposicións sobre a interpretación ou aplicación da normativa anterior e aprobará os períodos de pagamento de cada un dos tributos. Parécenos xa non só un paso máis na recentralización do Estado, senón tamén no vieiro do novo xerencialismo que aplica na xestión pública os intereses e principios ultraliberais, cos xa coñecidos efectos devastadores na sanidade, na educación e no servizos públicos en xerais (en canto se drenan recursos cada vez máis escasos para a banca, empresas privadas amigas e multinacionais).

– Porque se cederán recursos do concello (compensación económica) ás Deputacións cando tanta falta en Chantada; cando son institucións vetustas e antidemocráticas do século XIX que pexan o desenvolvemento libre dos concellos e das mancomunidades.

– Porque existe un servizo provincial de asesoramento aos concellos sen necesidade de ceder competencias.

– Porque se pode estudar a viabilidade outras fórmulas para o aumento dos ingresos das arcas municipais aínda dentro do disposto na Lei 27/2013 de racionalización e sostibilidade da Administración Local: mancomunidades, fusións, etc. Presicamente, queremos advertir ao pleno que o “caramelo envelenado” que agora ofrece a Deputación é a resposta do Estado ao rotundo fracaso dos incentivos ás fusións e que aínda podendo ser positiva a delegación da soberanía durante uns anos as súas consecuencias poden ser funestas a medio-longo prazo. Ao respecto, poden informarse do que aconteceu en Grecia no ámbito municipal.

O intenventor di que se vai debater no pleno da Deputación por unha proposta do BNG que pide custe 0€ e que a nivel local o precisan porque non están capacitados.

III.- FRATERNIDADE

3.1- PREGUNTA sobre o PLANO DE IGUALDADE

O 20 e o 21 de xuño celebrouse o I Encontro de Mulleres en Transición, onde mulleres comprometidas en diferentes ámbitos da sociedade civil fixeron unha posta en común das súas experiencias. En Lalín, o concello acolleu a XI edición do curso de verán sobre igualdade, desta volta co título “Violencias, Coeducación e Axentes de Socialización” organizado pola Oficina de Igualdade en colaboración co Instituto de Ciencias da Educación da Universidade de Santiago de Compostela (ICE-USC).

A raíz destas e doutras experiencias, nas que a nosa contorna fica cáseque sempre marxinada, e conforme ao disposto no II Plano de Igualdade de oportunidades (2013-2017) aprobado polo concello de Chantada onde, entre outras cousas, se dispón «organizar eventos ou xornadas onde as protagonistas sexan as mulleres representantes das asociacións feministas en Galiza para fomentar a creación de asociacións de mulleres en Chantada» (II PIO: 13).

En que estado de desenvolvemento se encontra o plano?

Que actividades do teor das expostas contempla desenvolver o Goberno nesta lexislatura?

E doutra natureza máis acorde co disposto no referido PIO?

Vaise traballar nun novo plano e, de ser o caso, cando se contempla facelo?

Que preguntemos no CIM.

3.2.- Rogo sobre as vivendas do Cantón

Desde Por Chantada-CUP consideramos que a Xunta e o Concello non están tendo unha actuación afortunada no tocante ás vivendas restauradas da praza do Cantón que se ían pór ao dispor das persoas que precisaren unha vivenda, “garantida” pola Constitución de 1978.

En que situación se encontran arestora e que medidas pensan adoptar ao respecto para facelas verdadeiramente útiles e cumprir o seu propósito? Estudouse se é posíbel modificar instando á Xunta ou complementar os requirimentos con medidas locais para que quen as precise as poda desfrutar?

Pasan os meses e non se lle dá dado saída, di o alcalde. Só se adxudicaron 3 e unha renunciou. O tema voltou ser noticia recentemente pola visita da conselleira: https://www.youtube.com/watch?v=truVOBfeB3I&feature=youtu.be

IV AGRO

4.1.-Rogo para a promoción da agricultura ecolóxica no concello de Chantada

O Consello Regulador de Agricultura Ecolóxica de Galiza (CRAEGA) creouse no ano 2000 e certifica os produtos ecolóxicos. Para alén do inxusto e irracional que é certificar o que non ten adubos químicos fronte aos alimentos envelenados da agro-industria, na actual conxuntura os pequenos propietarios e a mocidade que desexen incorporarse ao agro precisan explorar novas vías.

Galiza ten condicións, tradición e capacidade para apostar pola calidade. No caso de Chantada mesmo aínda conservamos as feiras e os mercado.

Castaña, viño, hortalizas, carne de pastoreo extensivo, leite fresco, marmeladas… Hai saídas, mas precisan de asesoramento, da autoorganización e do apoio mútuo entre produtores.

O concello, sen apenas custe de cartos –iso si require traballo–, debería estabelecer contacto coa CREAGA e outras iniciativas para iniciar un ciclo de palestras destinado ás persoas interesadas na agricultura ecolóxica, tanto produtores canto consumidores.

Rogamos, pois, que se encete o devandito proceso e, fixado o calendario de actividades, distribuír un bando informativo (nas parroquias, na web e en Televinte cando menos).

No mes de abril houbo xornadas de apicultura ecolóxica galega. Que se pode preguntar nos sindicatos e que o mellor medio de difusión é Televinte.

4.2.- Pregunta sobre as actuacións do Goberno local a respecto do sector lácteo

O Goberno de INTA planeou desenvolver algunha das medidas que lle propuxemos mediante solicitude, ou calquera outra da súa colleita? Na actual conxuntura, fraco favor lle facemos ao futuro da institución e da economía da nosa comarca conformándonos co apoio mediático sen ningunha medida concreta.

Lembrámosvos que só entre 2002 e 2012, segundo o IGE, Chantada perdeu por volta de 5.000 vacas, ficando nas 8.300 cabezas. Un descenso que é superado en Galiza polo concello de Santa Comba. Amais, os concellos que perderon máis vacas no interior de Galiza tamén foron os que perderon máis poboación nos últimos anos, que sen podermos estabelecer unha correlación directa e evidente que si que podemos sinalar a degradación das economías locais como causa fulcral.

Resposta xeral sen concretar nada, máis ou menos na liña das anteriores.

4.3.- ROGO para declarar a Lence, propietario de Leite Río persoa non grata

Dadas as reiteradas declaracións insultantes contra os nosos gandeiros do señor Lence, propietario de leite Río rogamos declarar ao mesmo persoa non grata no noso concello.

Tales declaracións son un insulto dado que un dos grandes beneficiarios dos prezos de miseria e da práctica durante décadas do dumping para sortear o sistema de cotas está máis que probado.

É máis os informes da OCU sobre a calidade do leite, por exemplo o de 2011, sinalaba que as marcas da empresa Río son o leite de peor calidade e no 2014 os datos non son mellores. Presenta tamén unha concentración de bacterias termoresistentes superior ao habitual e que evidencian que o proceso de elaboración da empresa é altamente mellorábel. Debería, pois, comezar por arranxa a súa casa antes de falar das casas dos demais.

Non formulamos como tal o rogo, recollendo a referencia a este empresario impresentábel no anterior punto.

4.4.- Rogo para repor sinais e contenedores en varios lugares do rural

A empresa de recollida de lixo dixo que os ía repor. Xa deberían estar. 

V ECONOMÍA POLÍTICA

5.1.- Período de pago medio a provedores

No ponto 13 do pleno do 13 de xuño advertímoslle sobre o incumprimento no período de pago a provedores, que mesmo situou a Chantada nas novas dos principais xornais e non por algo positivo precisamente. Tamén nesa sesión fixemos unha lectura política dese dato solicitándolle que polo ben común se poñan a traballar en serio.

Os novos datos, correspondentes ao segundo trimestre, seguen sendo dos peores de Galiza malia a mellora: 67,45 días. Xa que logo, é a nosa obriga volverlle facer a mesma pregunta, agardando desta volta unha resposta fundamentada e non a vacua retórica da improvisación:

– Que medidas ten pensado tomar o Goberno, en que se fundamentan para reducir a morosidade especialmente no que concirne a pequenas e medianas empresas da comarca?

Varela di que no 2016 estarán nos 30 días e que hai liquidez. O interventor resta importancia a este dato dicindo que é relativo. http://www.farodevigo.es/galicia/2015/08/16/treinta-siete-concellos-figuran-lista/1297058.html

5.2.- Pregunta sobre a reunión de representantes da corporación local con Amancio López-Seijas

O pasado domingo 15 de agosto houbo unha reunión entre representantes da corporación e o empresario Amancio López-Seijas, do grupo Hotusa.

Xa que foron en calidade de membros desta Corporación, ninguén que non fose concelleiro foi convidado até onde nós sabemos, gostaríamos que se rendese conta da mesma aquí no pleno, así como das peticións elevadas no encontro polo susodito, como se ten feito con outras reunións de natureza semellante.

Que lle preguntemos aos voceiros do PSOE ou do PP ou que nolo explican en privado. Retrucamos que non debería ocultarse o que se trata entre representantes públicos e un empresarios se non hai nada que ocultar nin irregular.

5.3.- Bicicletas municipais

Durante o goberno local da coalición PSOE-BNG o concello fíxose con bicicletas para o uso da policía local. Consérvanse? En que estado se encontran?

Rogamos sexa regulado e se cumpra o seu uso en casco urbano por parte dos axentes tal e como se fai en tantas outras vilas.

Tendo en conta que se gastaron máis de 4.000€ en gasoil (partida orzamentar 132-22103) e que supón o duplo do crédito orzamentar inicialmente orzamentado deberían implementar esta proposta con urxencia.

Amais, aforraríanse tamén así nos elementos de transporte (132-21400) onde se gastaron 3.000€ e en maquinaria e instalación técnicas (132-21.300) con 9.500€.

En xeral, tendo en conta que en 2014 se gastaron 47 millóns de pesetas na seguridade e a orde pública, dos que 43.260.274 millóns de pesetas (259.572,27€) se van só en soldos, hai que preguntarse se isto é axeitado ás nosas dimensións e mesmo se responde semellante inversión e número de policías locais coa ordenación actual do tránsito na vila.

Na nosa opinión, é máis un exemplo de como exercer o clientelismo desde as institucións nos tempos de vacas gordas que agora drenan recursos esenciais para o que realmente é importante e necesario, por exemplo as políticas sociais que as teñen abandonadas sendo Chantada o concello que menos inviste por habitante do sur de Lugo cando hai máis dun 30% da poboación en situación de exclusión.

Por non falar dos 425.000€ de déficit no exercicio 2014, que indican que debe corrixirse a situación financeira do concello, xa que os dereitos recoñecidos son insuficientes para atender as obrigas xeradas no mesmo.

Por outras palabras, o Goberno de Manuel Varela aceptou o principio da «estabilidade orzamentar» do ordoliberalismo alemán e a regra de ouro da troika imposta polo Ministerio de Facenda en troques do pago a provedores. Porén, até o de agora os informes da intervención e as contas revelan que foron incapaces de adoptar a súa política económica ás contrapartidas do plano subscrito expóndonos a todos a graves consecuencias. Estamos dándolle numerosas ideas para que podan facelo da maneira menos traumática para a maioría social e intentando facer que paguen máis os que máis teñen, ao tempo que lle damos ideas para que elaboren uns orzamentos de carácter social e centrados no futuro sen seguir coas inercias letais do pasado.

Sobre isto recuncamos no pleno extraordinario para o debate da Conta Xeral de 2014.

5.4.- Estrada San Martiño-A Barrela

Con máis dunha década de atraso Fomento, que gastará o groso da inversión na Galiza no AVE para as empresas amigas do IBEX.35, volve coa autovía Lugo-Ourense cun trecho testemuñal de 8’8 quilómetros entre San Martiño e A Barrela, cun gasto de 5 millóns de euros. Temos claro que é parte da estratexia do ano electoral e que, contrariamente, ao optimismo dos alcaldes de Chantada e Carballedo non terá provabelmente continuidade, máxime cando era o único en construción en 2010.

Estudaron adoptar conxuntamente os alcaldes dos concellos afectados algunha determinación ao respecto? Lémbrolle aos presentes que concellos como Lalín ou A Limia que partían dunha situación análoga á nosa están hoxe nunha ben diferente económica e demograficamente por contaren con esa infraestrutura (aínda que o tren de proximidade e de mercadorías é o que debería reclamar o interior galego e non o despropósito do AVE).

Saltamos esta cuestión pra tratala máis pormenorizadamente noutro pleno, xa que este xa superara as tres horas.

5.5.- Solicitude de información sobre a xestión dos 82.147,37€ concedidos por RESOLUCIÓN do 30 de xullo de 2015, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, pola que se dá publicidade dos beneficiarios das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 4 de marzo de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas encamiñadas á habilitación e mellora de infraestruturas dos parques empresariais da Comunidade Autónoma de Galicia, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015 (IN519B).

Irase informando.

VI CULTURA

6.1- Pregunta sobre a política lingüística do concello

Porque a entidade de Chantada non se acolleu á Orde do 22 de abril de 2015 que regula a convocatoria e a concesión de subvencións ás entidades locais de Galicia para a promoción do uso da lingua galega publicada no Diario Oficial de Galicia núm. 79, do 28 de abril? Coa subvención concedida poderíase dispor dun técnico en normalización lingüística para, cando menos, cumprir a lexislación sobre o emprego da lingua galega na administración local e non publicar unhas bases para a contratación de 6 peóns para eventos culturais en castelán e onde o “gallego” (sic.) só aparecía como mérito.

A bibliotecaria fai o servizo de normalización ao ser titulada en galego (sic.).

6.2.- Festas patronais

Que cantidade achega de fondos públicos o concello ás festas patronais que tiveron un orzamento total de máis de 60.000€? 35.000€ como en 2014?

Que cantidade se destinou en 2015 á Asociación Amigos do Folión? 9.500€ como no 2014?

Sería recomendábel,igualmente, que o Goberno elaborase un Plano de Seguridade e Emerxencias que contemple eventos de risco como a Empanada ou a Feira do Viño para evitar sucesos tráxicos relacionados co tráfico rodado ou de viandantes, cortes con cristais, etc.

De por parte, este ano en Cangas,após a semana do jazz, viñeron as festas patronais por onde pasaron Caxade, Sés, Terbutalina, Milladoiro, Traspés, Ludovaina, etc. Supoño que vostede non terá “cedés” de grupos galegos no seu carro e, por iso, pensa que o tempo dos concertos xa pasou, porque confunde os artistas do playback e a grande distribución, xunto coas orquestras-espectáculo coa música ao vivo.

Iso si, en moitas desas efemérides (bastante máis concorridas que as festas locais onde tivemos talvez o folión con menos afluencia de público da historia) non hai nin unha soa orquestra ou estas son secundarias. Na referida vila da península do Morrazo faltou unha para a primeira e na festa do Albariño de Cambados as orquestras ocupan un plano terciario, xa non secundario face as actuacións internacionais de James ou as nacionais de Dios ke te krew, Sés e Sokram, por exemplo. E o mesmo podo anunciarlle que sucederá no San Froilán.

O contraste é elevado entre varios concellos, onde hai grandes festas cunha programación compensada e variada que non se prega en exclusiva ás orquestras e a uns representantes que levan o beneficio. Para alén de que as festas deberían saír a concurso público ou ter unhas contas públicas transparentes, dada a importantísima axuda pública que reciben, é bastante elocuente a entrevista do alcalde que di que «a época das actuacións xa pasou» cando aínda tivemos non hai tanto a Emilio Rúa en Chantada. Entre iso e afirmar que quen queira escoitar a un artista merque un CD…

Rogámoslle, pois, máis frescura e un enfoque novidoso para reactivar os eventos locais. Exemplos onde aprender ao seu redor teñen se queren.

Por último, é froito tamén da ignorancia ou da malicia vender que son unhas festas austeras cando se gastan desde o concello arredor de 40.000€ e mais de 10.000.000 das antigas pesetas en total, ou sexa, máis incluso que nalgunhas outras localidades onde si hai actuacións musicais ao vivo e variadas de música galega (e por certo cunha resposta de público obxectivamente maior que o optimismo que vende na súa entrevista). Un gasto elevado nas festas e en eventos debe procurar atraer visitantes para que repercuta na economía local.

Sobre a promesa do aglomerado en cante e outras perlas da súa entrevista prefiro nin pronunciarme, pois no seu caso cando fachendea de xestión acórdame o refrán do dime do que presumes e direiche do que careces.

 35.000€ ás festas e 9.500€ ao folión. Que se refería aos artistas de fóra.

Preguntas de última hora de Por Chantada-CUP

Sobre a limpeza da praia do Sangoñedo que se encontra chea de lodo. Limpouse en xullo.

Sobre a colaboración co banco de alimentos e a recollida de alimentos nos supermercados, evitando que vaian ao lixo. Varela di que trabllan coa Cruz Vermella [danlle 500€ ao ano], co Banco de alimentos e con Amigos de Galicia.

Preguntas PP

Campelo pregunta polo BICES. Sobre o vertido do 19 de xuño. Varela di que se deu coñecemento a Viaqua e que ese “aliviadeiro” chando chove dá problemas. Campelo di que ese día estaba un día bon. Campelo fala do derribo dunha construción e dos soares e Castor di que o propietario accedeu a retiralo e fíxoo a brigada do concello. Campelo pregunta se pagou o concello e díselle que ese soar foi de FENOSA e, ao cabo, recoñécese que pagou o concello. Capelo fala do repintado dos pasos elevados e di que coinciden coa casa do alcalde (Manuel Varela), do tenente de alcalde (Castor) e do lugar de traballo da número 3 (Cati). Castor di que isto é debido ao informe da policia local e que en total se puxeron 4 pasos elevados. Campelo di que nas contratacións non se está reservando unha porcentaxe para discapacitados. Manel Varela di que está dentro dos parámetros. Fala o PP da axuda para a depuradora de 82.000€ da Xunta de Galiza. Varela di que non lle poden facer fronte por se precisan 200.000€. Campelo di que entre o que dá a Deputación 102.648€ e o que dá a Xunta de Galiza supón o 80% do custe da obra, polo que roga que non se perda a subvención. Campelo pide regular o volume das atraccións da rúa Xoán XXIII nas festas.

Preguntas PSOE

Segue habendo problemas coa recollida do lixo en lugares como San Fiz [desde a CUP informamos que tamén se dan estes problemas nas parroquias de Seoane e Santa Cruz de Viana pois só recollen unha vez á semana e cobran por dúas e os contedores están cheos]. Castor di que hai problemas co persoal da empresa. O PSOE pide máis pasos elevados na avenida de Monforte á altura do Día. Castor volta facer referencia ao informe da policia local. Raquel pregunta se falaron coa Xunta. Castor di que entre dúas e tres veces en xunta local de Goberno. Falaron cun enxeñeiro. Mais problema en desprazar os medios ca en facer os pasos. Manuel Varela di que Taboada e Ramos foi a concesionaria [xa fixo outras actuacións en Chantada como a ampliación do tramo ao pasar a ponte do Asma dirección Brigos]. Raquel pide que se arranxe o camiño de veciños de Santiago de Arriba [hai máis que precisan arranxos de urxencia como a pista que vai ao cruce da Lagoa-Saramagal ou a estrada da SEAT dirección Faluche]. Castor non teñen permiso para o novo trazado no caso que anuncia a portavoz do PSOE e descoñecen se hai conformidade dos veciños. Raquel especifica ben a ubicación do camiño. Manuel Varfela di que se o tempo o permite se desbrozará e que aquela subida precisa de formigón ou durará nada o arranxo. Raquel engade a pista de Arcos-Casteda. VArela responde que no día do pleno andaban desbrozando en Barrio e Lamasendín. Raquel di que o camiño do San Lucas a Abral non estaba limpo na festa da empanada. Xaquín (INTA) contesta que de Abral a Centulle está desbrozada e Varela engade que hai que ir moi mal para dar coas silvas aínda que estivera sen desbrozar a pista. Pregúntase polo cobro de taxas pola realización de queimas dentro de casco urbano. A Lei 7/2012 e 3/2007 esixen reformar a ordenanza e non contempla cobro por este concepto. O secretario di que non sabe se se cobra ou non. Raquel retruca que se estude para o próximo pleno.

Un comentario en “Resumo do último pleno ordinario (15/09/2015)

Deixar unha resposta

introduce os teu datos ou preme nunha das iconas:

Logotipo de WordPress.com

Estás a comentar desde a túa conta de WordPress.com. Sair /  Cambiar )

Facebook photo

Estás a comentar desde a túa conta de Facebook. Sair /  Cambiar )

Conectando a %s