POR CHANTADA DENUNCIA OUTRO CATASTRAZO EN CHANTADA E ADVIRTE QUE SE PODEN PRODUCIR ATÉ 4.600 NOVOS SABLAZOS

catastrazo

Foto: ©Archivo Efe/J. Ragel

 • Exiximos sentido común ás administracións para que se deteña a aplicación disparatada dunha fiscalidade absurda para o rural e contraria ao direito consuetudinario galego.

 • Demandamos que o Concello de Chantada poña medios de asesoramento legal específico para que a viciñanza poda facer fronte, nos exiguos 15 días de prazo que se lle conceden, ao alude de cartas que están chegando desde Catastro, até 4.600 só no termo municipal de Chantada.

Comprometidos cun interior galego vivo

 

Unha empresa subcontratada está, teoricamente, mapeando as “zonas brancas” do Concello de Chantada para inventariar bens catastrais que, até agora, non constaban. Porén, están procedendo a alterar as superficies e os valores tamén de bens que xa estaban tributando e, na maior parte dos casos, con incrementos dos valores substanciais que, practicamente, duplican os até agora vixentes. Isto vai supor que a cidadanía do rural verá incrementados os recibos anuais que pagan polo IBI, a chamada popularmente como “contribución”. Tamén cómpre estar de ollo nos usos, xa que fronte ao uso agrario que paga menos hai tendencia a inventariar como “garaxes” ou usos “industriais” edificacións de uso agrario como pallares, alpendres e outras construcións anexas de escaso ou nulo valor de mercado real.

Por Chantada reitera o xa denunciado tamén no anterior Catastrazo, derivado da Lei Montoro, en referencia ao Ministro de Facenda do Goberno de Mariano Rajoy: o inxusto que é para moitos pensionistas seguir tributando (IBI) por cortes e naves que xa non empregan e que, ao non teren valor de mercado no rural non poden tampouco vender nen arrendar. É mester que o Catastro evite a catalogación de bens inmóbeis rústicos do rural (granxas, galpóns, naves) como bens urbanos e dispare valores catastrais que afectan negativamente ás familias do rural (desde bolsas de estudos até herdanzas).

Lembremos que só o anterior Catastrazo, na secuencia da crise de 2008, elevou en máis de 600.000€ a recadación anual do IBI urbano, tal e como xa advertimos no seu momento. Agora vólvese a un proceso análogo no cadro da crise da COVID-19 e nun medio rural castigadísimo polos prezos do leite que non atinxen os custes de produción, a saraibada en San Fiz ou o efeito da inflación (6% actual) na maioría das cativas pensións do noso campo.

De por parte, o Ministerio de Facenda incluíu nos Orzamentos Xerais do Estado de 2022 a actualización dos valores catastrais de até 825.000 inmóbeis. É penoso que a urxencia estexa nas zonas brancas do medio rural e non nas áreas urbanas ou de maior especulación co prezo da vivenda, onde actúan as plataformas dixitais que fomentan a xentrificación.

Resulta sorprendente que casas con grande antigüidade se vexan revalorizadas en máis do duplo sen sufriren reformas nen ampliacións ou mesmo cando se lles reduce a superficie. A Orde HFP/1104/2021, de 7 de outubro, pola que se aproba o factor de minoración aplicábel para a determinación dos valores de referencia dos inmóbeis confirma a elevación do factor até 0.9% (o factor até agora vixente era do 0.5%) para os bens inmóbeis de natureza urbana e os de rústica que non superen o valor de mercado. Esta elevación posibilitouna a entrada en vigor da Lei de Loita contra a Fraude impulsada polo Goberno de Pedro Sánchez(BOE 10/07/2021).

Por exemplo, se escrituramos unha vivenda de segunda mao por 20.000 euros, mais o seu valor de mercado é de 30.000 euros debemos tributar sobre esta segunda base impoñíbel sobre a que se calcularían os impostos afectados de 27.000 euros (antes só 15.000€). E, de existir desconformidade, correspondería ás partes da compra-venda demostrar que o valor de mercado está por debaixo do valor de referencia para o inmóbel segundo Catastro, o que é especialmente lesivo para o medio rural, se ben ten todo o sentido nos ámbitos propiamente urbanos.

En resumo, a revalorización catastral afecta ao IBI que pagamos cada ano se se eleva e as persoas afectadas teñen 15 días para reclamar. Alén diso, a o incremento do factor de minorización vai facer que aumente a base impoñíbel para vendas, transmisións, etc. e aplicarase a todos os bens, con independencia de que chegue carta ou non, nas operacións a partir do 1 de xaneiro de 2022. Por todo isto, Por Chantada e Interior Galego Vivo demandan unha fiscalidade propria para o campo e que non expulse a poboación ou sanee as contas municipais a conta de sangrar a viciñanza que aínda resiste nas aldeas. Deixen de mallar nos mesmos de sempre.

Por último, demandamos que o Concello de Chantada poña medios de asesoramento legal específico para que a viciñanza poda facer fronte, nos exiguos 15 días de prazo que se lle conceden, ao alude de 4.600 cartas que chegaron só no termo municipal de Chantada.

 

NOVAS RELACIONADAS:

 • Remitir á Deputación de Lugo, á Xunta e ao Estado a seguinte declaración institucional:
  O concello de Chantada considera que debe adaptarse ao rural e á realidade galega a regularización catastral, xa que é un imposto que grava a riqueza e resulta lesivo para o campo galego, e demanda das diversas institucións que arbitren medidas neste sentido. A Corporación chantadina entende que:
  a.- A regularización ignora a realidade agraria galega, equiparando todo volume no rural a un estabelecemento de natureza produtiva, cando por veces serve ao autoconsumo e outras está desprovisto de rendemento económico.
  b.- A regularización catastral, debido á forma de actuación seguida fai recaer sobre o contribuínte a carga de solventar os erros da actualización, que se fai moitas veces sen coñecer o terreo, ignorando o contido real dos volumes, a súa función económica e mesmo a superficie real.
  c.- A regularización ignora a estrutura da propiedade agraria galega, pois ao existiren un grande número de pequenas parcelas cómpre para unha mesma explotación numerosas infraestruturas, sendo moitas até de construción tradicional que ficaron en desuso por non se axustar as novas necesidades das explotacións. Isto non supón máis riqueza, senón que é unha característica da fragmentación parcelaria.
  d.- A desconexión con outras normas xurídicas fai que o Real Decreto 595/2015 deixe fóra das bolsas de estudos a familias, dado que a regularización aumenta artificialmente o seu patrimonio damnificando o mundo labrego por partida dupla.
  Por iso, a CORPORACIÓN do CONCELLO DE CHANTADA considera axeitado DEMANDAR das diversas institucións:
  a.- Un redeseño deste imposto adaptado á realidade rural galega, onde se teñan en conta as variábeis antes citadas e se busque gravar a riqueza onde realmente existe. O sistema de corrección que teñen os concellos, estabelecendo deducións ou bonificacións e moi limitado e imperfecto, pola falta de competencia para axustarmos a realidade catastral ao estimado.
  b.- Amais, o IBI é nestes tempos unha fonte de ingresos estábel á que as maltreitas facendas locais non podemos renunciar. Con todo, deberían estabelecerse con urxencia supostos de non suxeición ao imposto nos seguintes casos:
  – volumes sen valor económico ou destinados ao autoconsumo;
  – deducións e bonificacións obxectivas en instalacións agrarias en función do emprego que xeren, do seu carácter ecolóxico ou da incorporación de sistemas de eficiencia enerxética;
  – deducións e bonificacións subxectivas, cando se trate de titulares xubilados, familias numerosas, novas incorporacións á actividade agraria, ou de unidades familiares complexas:
  – ou mesmo deducións a totalidade dos pequenos produtores como parte da súa contribución á ordenación do territorio e a loita contra os incendios aos que a Xunta destinou só en 2015 160 millóns de euros, o 90% para extinción e o 10% para prevención.

   

 

Captura de pantalla 2019-04-21 a las 10.27.36

 

Por Chantada apresenta moción para trasladar á Deputación a necesidade dun plano específico contra a exclusión financeira

Captura de pantalla 2019-04-21 a las 10.27.36

No vindeiro pleno a candidatura de unidade popular defenderá unha “Moción de Por Chantada – Candidatura de Unidade Popular en relación á perda de servizos bancarios nos concellos do interior galego“, que podedes consultar integramente no seguinte PDF:

Moción de Por Chantada perda de servizos bancarios interior galego

Desde IGV entendemos que, como cooperativa de crédito de ámbito galego con morada en Lugo   a entidade Caixa Rural Galega pode facer parte da solución contando xa con 33 oficinas. Propomos un convenio entre Caixa Rural Galega e a Deputación de Lugo para abrir novas oficinas, lanzar unidades móbiles e dispor de caixeiros multientidade en todos os concellos. É algo que entra dentro das competencias da Deputación e que outros entes teñen feito ao longo do Estado.

Só no espazo da denominada Ribeira Sacra lucense fecharon 27 sucursais e 4 viron reducido o seu horario. Desta arte, atopámonos nunha das zonas máis afectadas pola exclusión bancaria, que require un movemento solidario dos municipios do interior galego para rebelarse contra os ditados da gran banca e a buscar posíbeis solucións. A próxima será a do Banco Sabadell en Monforte de Lemos.

Un retroceso brutal de emprego e de actividade, de financiamento da economía galega, acompañado da precarización das condicións de traballo das persoas que quedan e que explican a perda de peso das actividades financeiras na Galiza, que se cuantifica na caída de 25% da súa contribución ao PIB galego desde 2009. Un verdadeiro espolio financeiro.

Con case tres millóns de euros a propria Xunta que liquidou as caixas galegas fomenta agora o feche de sucursais de Abanca con fundos públicos.

 

Na primeira da moción parte facemos unha diagnose da exclusión financeira no interior galego que parte do traballo conxunto da plataforma Interior Galego Vivo (IGV) e na segunda explicamos as nosas propostas e outras que se desenvolveron xa noutras latitudes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona catastrófica ou alcalde catastrófico? Don Manuel e o bálsamo de Fierabrás.

Zona catastrófica ou alcalde catastrófico

Como é ben sabido o día 16 de xuño a pedra ou saraiba castigou as ribeiras de Chantada, nomeadamente nas parroquias de San Fiz, Pesqueiras e Sabadelle. Nese mesmo día diriximos á Consellaría de Medio Rural e ao Concello de Chantada un escrito para, entre outras cuestións, declarar zona de desastre natural e impulsar desde a Xunta unha liña de axudas análoga á aprobada en 2016 no Concello de Sober (en época preeleitoral). Transcurrida máis dunha semana aínda non recebemos resposta de nengún tipo, nen por parte do alcalde de Chantada nen do conselleiro de Medio Rural.

Máis grave aínda é o que se desprende das diferentes declaracións na imprensa que fomos rastreando desde entón: fóra do envío dos técnicos non se fixou aínda nengún tipo de axudas, remitindo para os seguros que, tal e como explicamos no noso escrito de 16 de xuño, non se adaptan á realidade galega en xeral, e á da Ribeira Sacra en particular.

Nos días posteriores ao desastre natural, San Fiz foi unha pasarela ou un photocall por onde desfilaron o conselleiro de medio rural, José González Vázquez, e outras personaxes. Lonxe de anunciar solucións remitiu os afectados aos técnicos e as axudas para seguros, que quere vender como o bálsamo de Fierabrás.

Á indicencia do conselleiro súmanselle as declaracións do senador e alcalde de Chantada. Após días de mutismo ou declaracións ambiguas agora anuncia o seu grande contributo: unha liña de axudas a infraestruturas públicas desde Medio Rural e unha iniciativa no Senado para ser zona catastrófica que, por certo non se pediu para Sober en 2016 cando gobernaba Mariano Rajoy. Corresponde impulsar ao Concello a zona catastrófica, que debería xestionarse  desde a unanimidade dos grupos e cunha soa voz, antepondo a viciñanza ao xogo político PP-PSOE.

O comportamento do  alcalde é bochornoso. Dun lado, porque permite que se discrimine a Chantada non aplicándolle desde a Xunta o mesmo tratamento que a Sober en 2016, será porque non hai eleicións como naquela altura? Doutra banda, tratándonos coma parvos e erguendo unha cortina mediática de cruce de acusacións ao trasladar a cuestión ao Senado sen facer desde o Concello o que corresponde. Este tipo de compotamentos é o que progresivamente afasta máis e máis a cidadanía dos partidos políticos e afonda a crise de representatividade.

Fronte ás palabras ocas e a adiar o problema para deixar que vaia esmorecendo e saíndo do foco mediático desde Por Chantada exiximos solucións, como as que puxemos por riba da mesa o proprio día do desastre. Amais, coñecendo xa que foron atinxidas 300 hectáreas, das que 110 foron severamente afectadas, é necesario que a Xunta saque axudas directas e para infraestruturas por volta de 2.5 millóns de euros. Pouca cousa a carón dos 74 millóns de euros que anunciou a Xunta para a impulsar a candidatura a Patrimonio da Humanidade da Ribeira Sacra, que, como explicamos en días pasados, após o informe da UNESCO é outro bálsamo de Fierabrás.

 

Un desastre que atinxiu por volta de 300 hectáreas.

Se ben na semana pasada a Xunta da Galiza falaba de 60 hectáreas e o aínda presidente do Consello Regulador, José Manuel Rodríguez, falaba de 70 Ha afectadas, o 5% da Ribeira Sacra, das que 30 estarían dentro do Consello Regulador da Ribeira Sacra. Comezaba o baile de cifras. Para o Consello foron atinxidos 120 viticultores e 12 adegas, das que 4 perderon 100% da colleita.

No entanto, esta semana Iván Vázquez, o xefe de área dos Servizos de Extensión Agraria, oferecía unha realidade ben máis complexa e abranxente. A saraibada atinxiu 300 hectáreas, situándose 40 hectáreas en San Fiz no nível 3 e outras 70 hectáreas no nível 2, co que totalizan 110 hectáreas. Concretamente, os dados achegados distribuiríanse segundo os níveis de afectación estabelecidos polos técnicos da seguinte forma:

veis de afectación

Alto

(100% de mingua, só resistiu a cepa e a madeira vella)

679 parcelas

40 hectáreas

San Fiz

Medio

(follas destruídas e máis de 50% de mingua nos acios)

1.225 parcelas

70 hectáreas

San Fiz, Pesqueiras, Sabadelle

Baixo

(danos na folla e nalgún racimo, mingua variábel da colleita)

 

150 hectáreas

San Vitorio e outras parroquias de Taboada.

Para solventar dúbidas e solicitar asesoramento, os produtores e adegueiros atinxidos poden contactar cos técnicos da OAC de Monforte o teléfono é 982 889 112. De por parte, o prazo de contratación das liñas de seguro subvencionadas pola Xunta para uva de vinificación remata o 1 de outubro e a axuda correspondente recébese no momento da contratación. Para horta xa rematou o prazo o 1 de xuño e a cireixa o 1 de xaneiro.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210114/AnuncioG0426-281220-0003_gl.pdf

 

ESTIMACIÓN DOS DANOS E AXUDAS PRECISAS

Este ano todos os viticultores coinciden en que a colleita ía ser excelente. Daquela, para a nosa estimación debemos botar mao do máximo rendemento permitido polo Consello Regulador, que é 9.500 quilogramos por hectárea. Tendo en conta que 110 hectáreas foron gravemente atinxidas estariamos falando de 1.045.000 quilos de uva. A isto teriamos que sumar os danos en adegas, muras e outras infraestruturas que aínda son difíciles de cuantificar con precisión. Só arredor de 10 Ha pertencerían a adegas, sendo as restantes propriedade de pequenos viticultores.

 

Tendo en conta eses dados e xa sen irmos ao rendemento medio que unha hectáreas pode oferecer de media a unha adega nun ano de colleita excelente deberíase arbitrar unha liña de axudas que abonase como compensación 1 euro por quilo de uva estragado, xa que logo, deberíase licitar unha liña de axudas por valor mínimo de millón e medio de euros para axudas directas á viticultura e outros sectores (horta, castaña…) desde a Consellaría de Medio Rural, complementada con outro millón de axudas para as infraestruturas atinxidas (muras, pistas, teitumes de adegas…).

 

Finalmente, podes consultar tamén o noso escrito de 16 de xuño íntegro no seguinte PDF:

Solicitude de Por Chantada – Candidatura de Unidade Popular para a declaración de zona catastrófica ou de desastre natural das ribeiras do Concello de Chantada atinxidas pola saraiba o 16 de xuño de 2021.

 

Captura de pantalla 2019-04-21 a las 10.27.36

Un hotel en San Fiz ou pór en valor o espazo humanizado das ribeiras e construír futuro?

Vista das ribeiras de San Fiz (xaneiro de 2021). Foto: arquivo Por Chantada,

Desde Por Chantada apresentamos alegacións ao Plano de Ordenación do Medio Físico de San Fiz de Asma, doravante POMF, diante da Consellaría competente para defender o ben común e os intereses da viciñanza, toda vez que o Concello de Chantada non abriu á participación e mesmo non consultou coa oposición o documento-proposta. De feito, o goberno de Manuel Varela limitouse a unha única e breve alegación formulada polo técnico municipal de urbanismo. Novamente, piloto automático e opacidade.
No tocante ás prometidas inversións, o POMF detalla moi pouco as propostas de actuación e adíaas a unha hipotética segunda fase. Para alén diso, algunhas actuacións teñen, na súa formulación actual, unha viabilidade e utilidade moi limitada ou vólcanse exclusivamente para o turismo esquecendo o sector primario que lle dá vida a esta paisaxe, a pesar de que declarativamente se di o contrario. Así, por pór só un exemplo, fronte a un uso hosteleiro na área dos Cipreses, ao que se destinarían 5 millóns de euros, propomos a recuperación do patrimonio natural e etnográfico dos Cachóns do Asma. Tamén facemos fincapé en que a PAC debe dar resposta ás necesidades dos nosos viticultores que, xunto ás adegas existentes, deben ser a columna vertebral de calquera estratexia de futuro para a zona.

Aausencia total de participación das comunidades afectadas, a exclusión xa que logo dos indíxenas que manteñen e conforman a paisaxe e o ámbito que se quer protexer, agudiza a sensación de que os diferentes instrumentos aplicados sobre a Ribeira Sacra (BIC, Reserva de Biosfera, POMF…) son exóxenos e impostos de arriba a abaixo, sen consentimento explícito da poboación das áreas afectadas nen participación real. É máis, a desinformación e falta de coñecemento sobre o expediente e as súas consecuencias é íntegro no caso destas.

Desde a década de oitenta temos diversos exemplos que veñen demostrando como este proceder cria figuras de protección que rematan por elaborar decorados artificiais ou marcas territoriais en canto as comunidades locais foron explulsas. Neste sentido, un POMF, un BIC ou calquera outra figura de protección nen é boa nen má per se, o problema é o uso que se lle dá aos instrumentos, a súa concepción e implementación e a propaganda que agocha unha participación real e fluxos de información efectivos.

Daquela, esta panoplia declarativo-lexilativa, alentada no fundo só como requerimentos para atinxir a declaración de Patrimonio da Humanidade como “política estrela” de configuración dunha marca territorial, contrasta coa ausencia de inversións reais efectivas no territorio, coa falta de aposta polo tecido produtivo primario –auténtico baluarte e salvagarda da poboación e das formas tradicionais de humanizar o territorio– ou con continuadas agresións ao patrimonio sen consecuencias, por citarmos algúns exemplos recentes (posteriores a 2015):

 • venda pola Internet de pedra do mosteiro de San Salvador de Asma (BIC);

 • cimentación do camiño lousado de Belesar por parte do Concello de Chantada, tiradas hai séculos as lousas do río pola viciñanza;

 • formigoneado da base do Cruceiro de Muradelle por parte do Concello de Chantada;

 • desfiguración polo bispado da capela da Virxe do Faro;

 • derribo de hórreos;

 • degradación con maquinaria pesada da mámoas do monte Cabeza do Faro…

 

Consulta o documento íntegro coas nosas alegacións premendo na ligazón (PDF de 22 páxinas):

POR CHANTADA: a candidatura d@s viciñ@s POR UN INTERIOR GALEGO VIVO

 

Após a confección e debate do programa, cunha participación histórica na súa elaboración, a candidatura das viciñas e dos viciños ten o pracer de emitir o seguinte comunicado en que anunciamos a súa composición.

Trátase dunha candidatura ampla e plural conformada por 21 homes e mulleres que, amais destaca:

 • pola súa representatividade, contando cos principais sectores produtivos e coa implicación de persoas fondamente imbricadas no tecido social e asociativo,
 • pola súa renovación a respeito de 2015 (86%, só repiten tres persoas),
 • pola súa media de idade de 38 anos, moi inferior á do Concello (56 anos)
 • pola súa composición paritaria e equilibrada que procura a emerxencia de liderados e referentes femininos para a política municipal,
 • polo equilibrio entre candidatos das parroquias e da vila tentando representar así o conxunto das 36 parroquias do noso Concello,
 • pola aposta con outras candidaturas irmás POR UN INTERIOR GALEGO VIVO, un movemento de colaboración e estratexias conxuntas que chegou para ficar no combate contro o despoboamento e o abandono ao que somenten as diferentes administracións ao rural e ao interior do país.

 

Saímos a gañar porque levamos #Chantadanocorazón, desde o convencemento que precisamos unha viraxe das xestión das políticas municipais e implementar medidas audaces que fagan fronte aos grandes retos que temos por diante: o despoboamento, a degradación das infraestruturas e dos servizos públicos, a dinamización do tecido económico, a mellora da oferta cultural, a creación de oportunidades para a mocidade, a aposta polo noso tecido produtivo a comezar polo rural, etc.

Abalan a nosa proposta catro anos de intenso labor municipal onde fomos o grupo que máis iniciativas apresentou no Pleno sempre na defensa do ben común e defendendo o mellor para #construírfuturo. Un proxecto que ten como principios a honestidade, o traballo e a competencia que se suman á ilusión por transformar o noso concello.

POR CHANTADA – Candidatura de Unidade Popular POR UN INTERIOR GALEGO VIVO.

1.- Antom Fente Parada. Santa Uxía de Asma. Profesor no ensino secundario. 32 anos.

2.- Cruz Fernández Rodríguez. Brigos. Técnico en coidados de enfermaría. 51 anos.

3.- Alba Mirás Varela. San Salvador de Asma. Administrativa no sector da viticultura. 27 anos.

4.- Rafael Lobelle González. Santa Cruz de Viana. Profesor no ensino secundario. 30 anos.

5.- Isaac Viana Fernández. Chantada. Traballador na industria, no sector da alimentación. 47 anos.

6.- Eva María Naveiro Rey. Chantada. Envasadora no sector da panadaría. 49 anos.

7.- Vítor Fernández Caseiro. Esmoriz. Labrego en extensivo. 33 anos.

8.- Verónica García Otero. Mariz. Técnico de Atención a Persoas Dependentes. 22 anos.

9.- Xosé Francisco García. Muradelle. Investigador posdoutoral. 35 anos.

10.Nerea Noguerol Barrenetxea. Chantada. Intérprete e especialista en linguaxe de signos. 33 anos.

11.- Xosé Henrique Díaz Jorge. Chantada. Traballador da hostalaría. 48 anos.

12.- Patricia Gay Ledo. Chantada. Empresaria do sector da hostalaría. 40 anos.

13.- André Vázquez Figueiras. Chantada. Profesor no ensino secundario. 26 anos.

14.- Ana Sanmartín Geada. Chantada. Traballadora da construción. 29 anos.

15.- Igor André Morgado Vieira. San Pedro de Líncora. Biólogo e empresario do sector turístico. 31 anos.

16.- Raquel Quintanilla Río. Requeixo. Auxiliar administrativa. 42 anos.

17.Odmin Lale Suárez. Chantada. Traballador no sector servizos. 34 anos.

18.- Olga Otero Gómez. Arcos. Labrega xubilada. Ex-concelleira entre 2007-2011. 73 anos.

19.- Benxamín Díaz Sierra. Chantada. Técnico forestal e operario en servizos públicos. 46 anos.

20.- Cristina Ouro Gómez. Chantada. Ilustradora e autónoma. 40 anos.

21.- Ibán Ratón Varela. Laxe. Músico. 36 anos.

[Audio] Pleno ordinario de novembro de 2018.

O Pleno comezou pasadas as 20 horas coa asistencia dos 13 concelleiros, a secretaria e a interventora. Canto ao público asistiron dúas persoas e dous xornalistas de Televinte Chantada.

 

 

Audio do Pleno ordinario de novembro: https://drive.google.com/open?id=1nSHOOqTre70OefMzsV02KfOW-J4-drOG

 

 

1.- Aprobación da acta da sesión anterior: ordinaria de 10 de setembro de 2018.

BORRADOR ACTA PLENO 10-09-2018

Unanimidade.

2.- FIXACIÓN DE FESTIVOS LOCAIS PARA O ANO 2019. G-1184/2018. DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA

20181023_CALENDARIO LABORAL

Proposta Alcaldía días Festivos Locais anualidade 2019

A favor: 9 (Inta e PP) Abstencións: 4 (CUP e PSOE)

3.- MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL DA TAXA POLA REDE DE SUMIDOIROS E TAXA POLA SUBMINISTRACIÓN DE AUGA (ACTUALIZACION DE TARIFAS). G-1174/2018. DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA.

ACTUALIZACION TARIFAS

ACTUALIZACION IPC

FISCALIZACION DE INTERVENCION 2018-0193 [PROPOSTA IPC OF REDE SUMIDOIROS-SUBMINISTR

A favor: 9 (Inta e PP) Abstención: 3 (PSOE) En contra: 1 (CUP)

4.- MOCIÓN DE POR CHANTADA-CUP PARA A DEFENSA DA INDEPENDENCIA E CALIDADE DOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PÚBLICOS GALEGOS. EXP. G-1178/2018.

MOCIÓN DE POR CHANTADA-CUP PARA A DEFENSA DA INDEPENDENCIA E A CALIDADE DOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PÚBLICOS GALEGOS_signed

Votación moción CUP con emenda PSOE:

A favor: 4 (CUP e PSOE) Abstención: 2 (PP) En contra: 7 (Inta)

Votación moción orixinal:

A favor: 4 (CUP e PSOE) En contra: 9 (Inta e PP)

5.- MOCIÓN DE POR CHANTADA-CUP A PROL DUNHA EDUCACIÓN PÚBLICA, GALEGA E DE CALIDADE PARA O RURAL GALEGO.

Moción de Por Chantada-CUP a prol dunha educación pública, galega e de calidade para o rural galego

Votación moción CUP con emenda Inta: UNANIMIDADE.

6.- Moción grupo municipal socialista sobre a loita contra a avespa velutina. Exp. G-1178/2018.

20181105_MOCION (1)

Votación moción PSOE con emenda CUP: a favor 11 (CUP, Inta e PSOE) abstencións: 2 (PP)

A nosa emenda é a seguinte e atinxe à terceira epígrafe dos acordos: 3.- Instar á Xunta da Galiza a vixiar e facer operativas as brigadas contratas con TRAGSA e a dotar de medios aos GES e a Protección Civil na loita contra a praga da avespa velutina.

7.- MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE A MELLORA DO SANEAMENTO E DEPURACIÓN DE AUGAS. EXP. G-1178/2018.

20181105_MOCION

A favor: UNANIMIDADE.

8.- Mocións e asuntos de urxencia

Non se rexistran.

PARTE DE CONTROLO DA XESTIÓN

9.- Dación de contas de resolucións da alcaldía.

10.- Dación de contas do Plano de axuste 2ºT 2018.

20181106_FISCALIZACION DE INTERVENCION 2018-0199 [INF PLAN AXUSTE 3TRIM 2018]

Volta evidenciarse o xa reiterado desde o noso grupo en múltiplas ocasións: o plano de axuste e a “austeridade” só a pagaron os cidadáns, nomeadamente vía IBI e Catastrazo en canto a Administración non fixo axustes reais nen executou os seus compromisos no tocante a estudos de impacto, redución do gasto da administración, redución dos contratos menores (aí están os reparos continuados para dar fe sobre isto), etc.. Agora, mediante este informe sabemos que o cobro retroactivo do IBI (exercicios 2012-2014 e 2013-2015) explica os 698,827,01€ de aforro en materia IBI.

11.- Dación de conta do PMP 2ºT 2018.

12.- Dación de conta Informe morosidade 3ºT 2018.

20181106_Informe morosidad 3T-2018

Aínda mellorando os dados do 2º trimestre, os dados seguen a estar lonxe do razoábel con 291 pagos realizados fóra do período legal que ascenden a 411.845,52€, aos que cómpre acrecentar 40 pendentes de pago fóra tamén do período legal que totalizan 96077,53€.

Insistimos tamén e desexamos que conste en acta que tampouco se está cumprindo o acordo de subir os informes ao site do Concello.

13.- Dación de conta execución trimestral 2ºT 2018.

14.- Dación de contas de reparos da intervención 64 a 74 de 2018 e informes de omisión de fiscalización 3 e 4/2018.

20181106_REPAROS INTERVENCIÓN – OMISIÓN DE FISCALIZACIÓN

As nóminas seguen sendo sistematicamente reparadas, as contratacións sinalando erros como non actualizar as bolsas de contratación nen inserilas nos expedientes de contratación… e no tocante ás facturas, se no pasado trimestre superamos os millón de facturas reparadas omitindo totalmente a LCSP, agora volven facturas –moitas delas sen albarán– por valor de 384.052,57€.

O pior de todo é que mes tras mes asistimos a este bochornoso espectáculo sen que se arbitren melloras nen se confronte esta realidade en serio. E non será por terlles advertido unha e outra vez desde 2015. A propia interventora fai xa referencia á total omisión do Goberno nas advertencias no que concirne ao débito directo.

Os dados trimestre tras trimestre revelan que a maior parte do orzamento se gasta contravindo a lexislación vixente o cal é gravísimo e non se pode esperar máis para pórlle remedio, que medidas contempla o Goberno para reverter esta situación?

15.- ROGOS E PERGUNTAS FORMULADAS ORALMENTE POLO GRUPO POR CHANTADA-CUP NA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DE CHANTADA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lídia Senra denuncia na CE a falta de participación das comunidades afectadas no BIC Ribeira Sacra

 

 

 

En días pasados, a eurodeputada Lidia Senra e a deputada Paula Verao apresentaron en Arcos un interesante libro a prol da igualdade entre mulleres e homes. Aquela ocasión aprobeitámola para facerlle chegar a Lidia Senra as nosas inquedanzas sobre a opacidade e a falta de transparencia na xestión da declaración BIC da Ribeira Sacra. Desta arte, Lídia Senra denunciou na Comisión Europea a falta de participación das comunidades afectadas no BIC Ribeira Sacra, en consonancia co que xa expuxemos desde a CUP nas nosas alegacións.

A eurodeputada entende que é censurábel que a Xunta da Galiza non estexa a informar sobre o procedimento e consecuencias de declarar a área Ben de Interese Cultural precisamente aos habitantes dos territorios atinxidos. A este respeito, Senra lembrou que as conclusións europeas de gobernanza participativa no patrimonio cultural son inequívocas e inclúen que se promova a participación das partes interesadas nas decisións.

 

Pódese acceder a unha copia da pregunta rexistrada na Comisión Europea por Lídia Senra aquí: PE-BIC-Ribeira-Sacra-040518

Para aceder ao documento de Conclusións aquíOJ_C_2014_463_FULL_PT_TXT

 

#SomosAlternativa #CUPChantada

O acto que impulsamos desde Por Chantada-CUP sobre a declaración BIC e o seu impacto no territorio contou cunha nutrida asistencia, demostrando o interesese e as inquedanzas que este suscita na poboación.

Manuel Varela crea o cienfuentazo chantadés

 

Hoxe apresentamos un escrito no Concello, xa que se convocou Pleno para o día 10 aínda tendo solicitado que se ubicase noutra data ao non poder existir por un compromiso laboral inescusábel, no día 10. En todo caso, queremos deste xeito explicitar e que fique rexistrada a nosa posición e se tornen públicas.

O alcalde e Inta van rectificar erros do PXOU desde a CUP no recurso de reposición que apresentamos ao ponto 6º do pleno de xaneiro contra o que dispón a secretaría municipal, que coincide no seu informe co que expuxemos sobre o procedemento  para “legalizar” o uso de oficinas. Para iso, tanto a proposta de acordo canto o informe do arquitecto, que é quen contesta as alegacións formuladas durante o período de exposición, obvian a rotundidade coa que a secretaría di que o procedente é a modifación pontoal do PXOU e non unha simple rectificación. Portanto, ententemos que estamos perante un acto administrativo cuxa nulidade de pleno direito é evidente.

Se estes días sombras e escándalos rodean a universidade non deixa de ser paradigmático que Manuel Varela recorrese a un informe da universidade que el mesmo encargou e pagou para xustificar a adopción desta posición. É o cienfuntazo chantadés: usar un argumento falaz de AUCTORITAS para agochar a verdade, a VERITAS. Un informe que mesmo pretendía eludir o carácter do acto que se quer perpretar. Consta, amais, na acta do pleno de xaneiro (páxina 9) que o proprio Manuel Varela recoñeceu que eran conscientes do presunto erro que leva 32 anos vixente: 

«Quen ten que informar é o Arquitecto e na legalidade o Secretario. Ata agora tratouse o uso de oficinas como uso comercial»

Entón eludíanse conscientemente as proprias ordenanzas municipais?

As irregularidades e o recurso a informes externos de comenencia non é unha novidade na xestión de Manuel Varela. Na década de 90, sendo tamén alcalde do Concello Manuel Lorenzo Varela, ampliouse a concesión dos sumidorios e da auga a Aquagest, a pesar do informe contrario da secretaría municipal. Varela e o seu grupo, daquela o PP, amparáronse en dous informes subscritos por dous avogados externos… contratados pola empresa Aquagest! Por algo a concesión está dentro do sumario xurídico da Pokemon.

Toda a INFORMACIÓN no seguinte PDF:

Escrito remitido ao Presidente e á Corporación antes da celebración do Pleno

Recibo-2018-E-RE-30

Crónica do pleno ordinario do 14 de xullo de 2017

O pleno non comezou até as 20:06 xa que desde Inta fixeron tempo para que chegasen os seus concelleiros. Asistiu toda a Corporación, agás Manuel Diéguez (Inta) e a interventora, aínda habendo asuntos de índole económica. Tamén asistiu o funcionario Segundo Navaza. Canto a cidadás que asistisen só tres persoas se achegaron na tónica xeral da lexislatura, polo que semella que existe un fondo desisterese polo Pleno e a política local por parte da maioría da sociedade chantadina.

Seguir lendo

Recurso de reposición ao recoñecemento extraduxicial de crédito 2/2017

 

No día 22 de marzo de 2017 o grupo municipal Por Chantada-CUP rexistrou un recurso de reposición ao recoñecemento extraxudicial de crédito 2/2017 ao entender que hai responsabilidades que deben ser derimidas por un uso discrecional dos fondos públicos do Concello e fóra de todo procedemento e control, que cómpre lembrar sufragamos cos nosos impostos toda a cidadanía. Así pois, a CUP entende que  estamos perante un caso de nulidade de pleno direito ao existir, en palabras do informe da interventora municipal, «omisión no expediente de requisitos ou trámites esenciais» ao tratarse de «gastos repetitivos no tempo, dos cales Intervención non ten documentación, polo cal, estanse a fraccionar» incumpríndose, entre outras disposicións, o tocante aos requisitos esixidos pola lexislación para a contratación pública.

Polo anterior pedimos que se abra expediente de oficio para determinar as responsabilidades  e proceder a resarcilas pola vía procesual correspondente, de tal xeito que non repercutan os custes destas condutas
irregulares e non axustadas a direito na facenda pública, ao tempo que se expediente e sancione o seus responsábeis conforme á legalidade vixente e se remita informe xurídico-económico con epígrafe conclusiva e propositiva ao Consello Consultivo e ao Consello de Contas da Galiza para que se pronucien sobre o mesmo.

Texto completo en pdf: Recurso expediente extraxudicial 2_2017