Por Chantada ve aberrantes os novos impostos á auga.

 

Captura de pantalla 2019-04-21 a las 10.27.36

A Xunta da Galiza pretende aprobar dúas novas taxas que van disparar a factura da auga. Concretamente, trátase de dous canons de nova criazón para o consumidor doméstico e outro para os concellos, incluídos no Anteproxecto de lei para a xestión integral do ciclo da agua, xa en tramitación.

Estimacións de profesionais do sector sitúan a suba do recibo en 180% na auga dos fogares e 130% no caso das empresas. Un despropósito que, na Galiza, coincide no tempo coa suba interanual máis elevada da inflación rexistrada do Estado español (4%).

Trátase doutra volta de porca na política de mercantilización dun ben público e esencial que comezou coa Lei de augas da Galiza, que desde 2012 xa aplica un canon.

Por Chantada demanda a paralización inmediata da tramitación do anteproxecto e un plano de depuración e saneamento para as parroquias do rural galego.

 

IMG-20210310-WA0029
​Ao seu paso polos Cachóns do Asma as augas do río teñen un fedor moitos días insoportábel consecuencia da deficente depuración de augas. O Concello leva anos cunha problemática á que as diferentes administracións non lle dan solución e que nen sequera se inclúe no PACES (Plano de acción para o clima e a enerxía sustentábel).

Chantada 20 de setembro de 2021.

En sintonía coas políticas ultraliberais e aporofóbicas do PP, a nova lexislación castigará máis aos consumidores domésticos e, nomeadamente, aos que teñen un consumo máis baixo que, polo xeral, son fogares máis humildes. Apenas contemplan bonificacións de 50% para familias numerosas e fogares en risco de exclusión social, mais deberían ser nestes casos do 100%.

 
Para o uso doméstico existe agora no trecho máis baixo de consumo unha tarifa de 0€ que pasaría cos novos impostos a 0.15€ por metro cúbico, avanzando no mercado e mercantilización da auga. Por exemplo, nun fogar onde vivan 3 persoas cun consumo de 25 m3 de auga cada trimestre pagaríase case o triplo: dos actuais 6.65€ a 18.7€. Para alén do consumo os novos canons incorporan unha parte fixa (1.54€ por persoa e mes) remedando a factura da luz. 
 
A auga vai ser un ben crecentemente escaso, por iso se debe instar ao seu uso racional por parte da poboación con taxas que penalicen os consumos elevados e a falla de eficiencia desde os principios de proporcionalidade e progresividade fiscais, é dicir, que pague máis quen máis consome. Amais, debe garantirse o seu fornecemento a todas as poboacións, así como o seu correcto tratamento e depuración.
 
Por Chantada demandará no vindeiro pleno ordinario que a Xunta paralice a tramitación do anteproxecto para desde o diálogo social incorporar os principios de proporcionalidade e progresividade fiscais. Amais, exiximos saneamento e deputación axeitadas para as parroquias do rural a comezara polas do interior galego e, nomeadamente, as atinxidas por figuras de protección como a de Reserva de Biosfera.
 
 
Para leres a nosa moción íntegra preme aquí (PDF): Moción Por Chantada canon augas Galiza_signed
 

AMPLIACIÓN 22/09/2021.

 
Alertados pola viciñanza denunciamos a recollida de dados que está desenvolvendo o Concello de Chantada nas parroquias sen dar calquera explicación oficial á viciñanza. É bochornoso que un alcalde dun concello non emita un bando nen dea calquera explicación pública á viciñanza cando se están recollendo dados para un uso e tratamento que os afectados descoñecen. 
 
 
Consultados varios xuristas e expertos relacionan este censo coa intención da Xunta de “municipalizar” as traída do rural, de momento “voluntariamente”,  para que se lles poda cobrar o canon da Xunta (Lei de augas) mais os novos impostos que prevé o Anteproxecto de lei de mellora do ciclo integral da auga, denunciados nunha moción rexistrada onte. Amais, unha vez exista rede municipal nun territorio xa non será posíbel desengancharse e criar unha autoxestionada entre a viciñanza, pois non o permite a normativa e a Confederación Hidrográfica denegaría a renovación até daquelas traídas debidamente legalizadas, que no noso termo municipal non chegan a 10%).
 
 
 
Lembrade que, co modelo actual de mercantilización dun ben esencial e público por parte de Feijoo en sucesivas reformas normativas:
 
1.- Pagamos por trechos e non por consumo real (empresas) pasando o trecho máis baixo para consumidores domésticos de 0 a 0.15€ por metro cúbico.
2.- Pagamos canon autonómico en base a ese importe (imposto Xunta).
3.- Pagamos coeficientes de verquido en base a unha estimación non real de convivintes por morada (imposto da Xunta).
4.- Pagamos IVE de 10% e non de 4% porque seica non é un ben de primeira necesidade cando é para consumo.
5.- Pagaremos dous canons de nova criazón (impostos Xunta) triplicando o que se paga agora e cunha cota fixa de 1.54€ por persoa ao mes (haxa ou non gasto), o que supón un “mínimo” de case 20€ ao ano.

 
 
Están criando as condicións para facer, paso a paso, outro mercado piramidal e espoliador como o da luz, agora coa auga, ao tempo que acaban coa sanidade, coa educación e presionan cada vez máis as pensións.
 

Na defensa do ben común e da maioría social nen un paso atrás.

 
 

Resumo do Pleno ordinario de novembro de 2019 [Audio]

 

 

Asistiron 11 concelleiros, ausentándose Manuel Diéguez do PP e María Varela do PSOE. Tamén asistiron a secretaria, a interventora e un funcionario. O Pleno comezou ás 9:35 horas e finalizou ás 12:36 horas. Como público, só asistiron dúas persoas e non houbo presenza da imprensa.

 

Audio do Pleno: https://drive.google.com/open?id=1nts08qOgZ1Ee5yRLHGh7i-5K3Xm_OAVI

 

1.- Actas anteriores, correspondentes ás sesións: Ordinaria do día 03/10/2019, extraordinario de 17/10/2019, extraordinarias urxentes dos días 21/10/2019, 29/10/2019 e 04/11/2019 (sorteo mesas). [Audio min. 0-3]

Acta PLENO ordinario 3_10_2019

O resumo da sesión do 3/10/2019 pode escoitarse premendo na seguinte ligazón: resumo pleno ordinario outubro 2019.

 

Neste ponto, desde Por Chantada salientamos que nos parecía excesivo e, sen correspondencia noutros concellos, celebrar 3 plenos polo sorteo das mesas eleitorais. O noso voceiro propuxo que non se cobrasen os plenos dos sorteos eleitorais e, após un pequeno debate, decidiuse que non se cobrarían os dous extraordinarios urxentes convocados por este motivo.

 

 

2.- Modificación ordenanza fiscal da taxa pola rede de sumidoiros e a taxa pola subministración de auga (G-1123/2019). [Audio min. 3-14:04]

PROPOSTA IPC  REDE SUMIDOIROS-SUBMINISTRACIÓN AUGA

FISCALIZACION DE INTERVENCION 2019-0117 [INFORME ACTUALIZACION IPC

Informe_INFORME XURÍDICO

Escrito Viaqua

 

Subirá, portanto, 0.5 conforme ao IPC. Contrasta que esta ordenanza sempre se actualice co desleixo que se ten coas demais. A empresa, que vendeu auga ilegalmente e sen contador, segue facendo o que quere e a intervención municipal xa solicitou dúas veces por escrito unha auditoría externa que o alcalde segue sen facer.

 

A favor: 6 (PP). En contra: 0. Abstencións: 5 (CUP e PSOE).

 

3.- Suplemento de crédito 05/2019 por importe de 80.719,97€ (expediente G.-1021/2019). [Audio min. 14:20-21:53]

Reclamación Por Chantada-CUP SC 5_2019

INFORME ALEGACIÓNS AO SUPLEMENTO CREDITO 05/2019

PROPOSTA ALEGACIÓN DO SUPLEMENTO CREDITO 05/2019

O 29/11/2019 xa se publicou no BOP a aprobación defintiva. Son múltiplas actuacións feitas en período eleitoral, sen dispor de crédito e contravindo tamén a LCSP no tocante aos contratos menores. Os argumentos do alcalde merecen ser escoitados, esta convencidísimo de quen non hai quen lles gañe e se gastando isto conseguen nas próximas a maioría estaría orgulloso e son uns “fenómenos”.

Un proceder que xa se desenvolveu en 2015, daquela con máis de 650.000€, aos que cómpre somar agora por volta de 150.000€ dunha sentenza xudicial en conceito de xuros de demora cando, de facerlle caso á interventora, terían que ter abonado 400.000 e non 600.000€. Claro que son cartos de todos e así paga calquera.

 

(Votábase rexeitar a alegación de Por Chantada-CUP ao Suplemento 5/2019): a favor 6 (PP). En contra: 5 (CUP e PSOE). Abstencións: 0.

 

 

4.- Modificación horarios sesións plenarias. [Audio min. 22:03-31:10]

PROPOSTA ALCALDÍA MODIFICACIÓN HORARIOS CONVOCATORIA PLENO.doc

DECRETO 2019-0541 [DECRETO modificación horario Xunta de Goberno Local.doc]

Emendas de Por Chantada ao ponto 2 da Comisión Informativa de Réxime Interior de 25 de novembro

 

O PSOE tamén apresentou unha emenda antes xusto de iniciar o Pleno, que non podemos pór ao entregársenos en papel. En todo caso tampouco foi aceite. Por Chantada demandaba que os plenos fosen o venres ás 20 horas. O alcalde dixo que a súa proposta era innegociábel e que se facía para atender a dous compañeiros seus que traballan na empresa privada e non na pública, que eses non teñen problema (en alusións a algúns integrantes da oposición).

 

Votación emenda Por Chantada-CUP (mudanza día Pleno de xoves a venres): a favor 2 (CUP), abstención 2 (PSOE) e en contra 6 (PP).

Votación emenda PSOE (mudanza comisións informativas para a tarde): a favor 5 (PSOE e CUP), abtencións 0 e en contra: 6 (PP).

Votación proposta PP (mudanza horario Pleno das 9:30 para as 20:00 horas): a favor 6 (PP), abstención: 3 (PSOE) e en contra 2 (CUP).

 

 

5- Moción grupo municipal Por Chantada-CUP para a adopción de medidas a prol da igualdade. [Audio min. 31:39-44:03]

Moción do grupo municipal Por Chantada-CUP para a adopción de medidas a prol da igualdade_signed

A favor: 5 (CUP e PSOE). En contra: 6 (PP).

6.- Moción de Por Chantada-CUP sobre a adopción de medidas necesarias na escola infantil e para ampliación das prazas públicas. [Audio min. 44:10-1:04:4]

Moción de Por Chantada-CUP sobre adopción de medidas necesarias na Escola Infantil e para ampliación das prazas públicas

A favor: 5 (CUP e PSOE). En contra: 6 (PP).

7.- Moción que apresenta do grupo municipal socialista do Concello de Chantada sobre transparencia e bo goberno. [Audio min. 1:04:12-1:27:27]

Moción PSG-PSOE sobre transparencia e bo goberno.

A favor: 5 (CUP e PSOE). En contra: 6 (PP).

 

 

8.- Moción do grupo municipal socialista do Concello de Chantada sobre o subministro eléctrico no polígono dos Acivros. [Audio min. 1:28:00-1:49:30]

Moción PSG-PSOE sobre o subministro eléctrico no polígono industrial dos acivros.

O PP culpa á Deputación e o PSOE á Consellaría de Industria, centrando nisto o debate. Sae tamén a problemática dun gandeiro de Camporramiro. Por Chantada propón que se mude o acordo para exixir á Xunta e á Deputación á resolución do problema. Non se acepta.

A favor: 5 (CUP e PSOE). En contra: 6 (PP).

9.- Mocións e asuntos de urxencia.

Non se produciron.

10.- Dación de conta de resolucións da alcaldía.

11.- Dación de conta do acordo de incorporación en conxunto dos funcionarios que perciben asistencia sanitaria por ADESLAS ao Réxime Xeral da Seguridade Social.

Este asunto non debería figurar na orde do día do Pleno, si na comisión informativa. O que debería figurar é a mudanza de horario das Xuntas de Goberno Local (XGL).

12.- Dación de conta de informe de control financeiro de acordo co Plan anual financeiro para o exercicio 2018. [2:20:25-2:22:00]

FISCALIZACION DE INTERVENCION 2019-0089 [CONTROL FINANCIERO PROVISIONAL 2018]

Precioso o documento. Non deixa títere con cabeza e revela máis unha vez a súa deficiente xestión, con aspectos gravísimos. Paga a pena lelo. Aclarámoslle ao alcalde que a interventora xa pediu auditoria externa sobre a empresa dúas veces. Tamén que moitas ordenanzas actuais, que xa están feitas, non se actualizan nen se aplican.

13.- Dación de conta da resolución da alcaldía pola que se aproba o Plano de Igualdade entre Mulleres e homes do Concello de Chantada. Expediente 1132/2019. [2:22:00-2:23:22]

III PIan Igualdade_Concello de Chantada

Valoración e emendas de Por Chantada-CUP ao III PIOM

II Plan_Igualdade_de_Oportunidades_Chantada

Propostas Actividades Plan de Igualdade de Chantada

Por Decreto 515/2019 de 8 de novembro (exp. 1145/2019) aprobaron F/2019/33, correspondente á elaboración do III PIOM por importe de 4.495,15€. O compromiso de ingreso efectuado polo Instituto da Muller e para a igualdade de oportunidades e a FEMP, para o Plan de Igualdade ten un por importe de 3.703,00 €. Puxo o Concello os 792,15€ de diferenza? Si. Cuestionamos tamén que se afirme que se cumpriu 70% do II PIOM.

14.- ROGOS E PREGUNTAS.

14.1.- Preguntas PSOE. [Audio min. 1:50:00-2:20:26]

14.2.- Rogos e perguntas Por Chantada-CUP.

0.- Perguntas por escrito Pleno outubro. [2:23:23-2:24:00 + 2:52:56-3:01:06]

PREGUNTAS DE POR CHANTADA-CUP por escrito para o Pleno ordinario de setembro 2019_signed Foron presentadas conforme ao ROF e deberían terse respondido xa no outro Pleno.

1.- Decreto 119/2019, do 19 de setembro, polo que se regulan os criterios hixiénico-sanitarios das piscinas da Galiza. [2:24:00-2:24:50]

Analizaron o novo Decreto da Xunta e como pode impactar na xestión da piscina? Responde Diego Otero (PP) indicando que está en estudo e que no site de Sanidade hai novos protocolos. Xa está feito o das piscinas interiores e con revisión da inspección de sanidade.

2.-Consello escolar CEIP de Requeixo. [2:24:50-2:28:25]

A quinta-feira 7 de novembro celebrouse Consello escolar no CEIP Xoán de Requeixo, para aprobar o seu Plano Xeral Anual (PXA). Novamente, ninguén do Goberno se dignou en aparecer e iso, que no pasado Pleno ordinario, trouxemos a cuestión do IES Lama das Quendas, onde levan anos sen aparecer. [Panela indica que se disculpou]

Na páxina 55 do devandito documento hai unha referencia a unha obra de accesibilidade na escola non desenvolvida polo Concello. Concretamente dise:

Neste curso, creouse unha unidade específica de educación especial, resaltar que aínda que contamos con todos os recursos, tanto humanos como materiais, a aula non está funcionado, debido a que non hai acceso a ela debido ás barreiras arquitectónicas existentes. Era un compromiso do Concello eliminalas durante este verán, pero seguimos á espera. A dirección do centro fixo todas as xestións que estaban na súa man, pero non se conseguiu nada ata o momento. A Xefatura Territorial é coñecedora deste problema, xunto con Inspección e unidade técnica (enviouse un escrito solicitando se solventase o problema con data 1 de outubro de 2019).

Poden explicar por que é que non se desenvolveu esta actuación e cando teñen pensado pórlle remedio a esta deficiencia? [Varela di que non é competencia municipal e que o farán, en todo caso no Nadal]

Agora, o Consello Escolar, por unanimidade, aprobou unha queixa ao Concello dado o incumprimento continuado de diferentes intervencións de mantemento e outras de accesibilidade (RE-08/11/2019). Xa o 19/04/2019 remitiuse desde a Dirección escrito ao Concello solicitando unha rampla que dese acceso ao edificio antigo do colexio, onde se localiza a xa mencionada unidade de educación especial, para pícaros con NEAE, algúns deles con mobilidade reducida. Deron compromiso verbal, como fan sempre, mais aínda non fixeron nada e a aula está inutilizada por este motivo.

As demandas urxentes do CEIP son:

  • Rampla de acceso para a unidade de educación especial coa que se comprometeron, mais segue sen facerse.

  • Inspección das instalacións eléctricas, pois o inspector da Consellaría de Industria dixo que tiñan que ser feitas inminentemente, xa que caducou a data límite para facer a revisión por parte do Concello e segue a velas vir. [Varela di que xa está pedida]

  • Limpeza das baixantes dos diferentes edificios, pois está entrando auga no comedor. [Varela di que iso é da Consellaría e que parece que as direccións teñen medo a chama á Delegación e que procuran aforrarlle os cartos]

  • Solventar as deficiencias na limpeza dos patios, nomeadamente a segunda-feira polos restos que fican da fin de semana. Este ano, na véspera de comezar o curso aínda estaba o patio sen limpar, con árbores caídas e o céspede sen rematar de cortar. [Varela nega a maior e nega isto]

  • Reposición de azulexos caídos e mantemento variado.

  • Retirada de pintadas existentes nos diferentes edificios.

  • Modificación no muro situado entre o edificio principal e o comedor.

En definitiva, que o Concello deixe a un lado o seu proverbial desleixo e o abandono total das súas responsabilidades e atenda ás necesidades dos cidadáns e do ensino público.

 

3.- Fosa séptica en Nogueira. [2:28:26-2:28:44]

Hai meses solicitamos mediante un rogo que se baleirase a fosa séptica de Nogueira, o cal se fixo, mais esta apresenta importantes fugas polos laños e fisuras coas que conta, expondo a cheiros e vertidos incontrolados as inmediacións.

Rogamos máis unha vez que se proceda, o antes posíbel, á súa reparación.

 

4.- Robaliza comunicación. [2:28:44-2:28:57]

Desde a pasada lexislatura as RRSS do Concello de Chantada están xestionadas por Robaliza Comunicación. Segundo este grupo ten entendido, a empresa acumula impagos nos últimos seis meses. Que explicación dan desde o Goberno a este atraso? [Pamela di que non é certo. Ao rematar o Pleno Pamela acláranos que había unha factura mal por parte da empresa e que xa foron abonadas algunhas delas.]

 

5.- Pista Pincelo. [2:29:03-2:29:13]

A pista de Pincelo indicámoslle no pasado Pleno que estaba con madeira caída e comunicóusenos que fora retirada. Para a nosa sorpresa comprobamos aínda o 19 de novembro, que isto non é así, e que os problemas sinalados persisten dous meses despois. Rogamos novamente que o Concello actúe.

 

6.- Pistas Caíbe e Vilardamos. [2:29:14-2:30:00]

Esta pista precisa ser arranxada con urxencia. Rogamos se faga canto for posíbel.

Tamén vimos que a pavimentación do núcleo de Vilardamos foi adxudicado a Construcións Voces por importe de 25.410€. Cando van comezar estas obras que xa se contemplaban no Plano Único da Deputación e que parte achega o Concello? [Varela indica que a Deputación achega o 100% do financiamento e que ao Concello non lle custa nada e que, canto ao inicio da obra que depende agora da empresa]

 

7.- Rúa do parque. [2:30:00-2:32:39]

Transmitimos queixa viciñal para a mellora da Rúa do parque, entre Santa Ana e o Campo da Feira Vello, que eviten o aparcamento indebido e en relación cos bolardos.

En xeral, a ordenación do tránsito urbano, primeiro ponto do programa eleitoral do PP nas pasadas municipais, segue igual que estaba. Que accións contemplan neste eido? [Varela nega que haxa problemas e que só se queixa unha viciña. Cruz lémbralle escritos da comunidade de viciños á que pertence, xa hai tres anos. Varela di que se chame á policia local]

 

8.- Biblioteca. [2:32:40-2:33:12]

Rogamos, desde este grupo municipal, que se recupere o horario de apertura en fin de semana da Biblioteca. Por que se suprimiu? [Falta de persoal, indica o alcalde]

Que xestións se fixeron para a consecución da nova biblioteca desde o Goberno? [Non hai novidades, pendentes da compra duns edificios]

9.- Alumeado público. [2:33:15-2:35:08]

Temos reiterado en varias ocasións que o alumeado público precisa dunha revisión e optimización, para alén de apostar polas lámpadas de poupanza enerxética e de mellora da eficiencia. Rogamos o arranxo do alumeado nocturno do paseo fluvial, concretamente no treito que vai dende a Ponte Peonil (altura da piscina municipal) ata a Alameda, que neste momento é inexistente e xa se acumulan varias caídas pola falta de visibilidade. [Varela di que está reposto agora. Falta unha marxe por arranxar, a direita. Di que se van gastar 198.000€ para aforro enerxético e que son independentes dos 46.000€ que se investiron en Uxío Novoneyra coa empresa Rabelas e que suporán 70% de aforro, financiándose co fondo de compensación]

 

10.- Casa da música. [2:35:08-2:35:46]

Recentemente, como consecuencia dunha caída dado o esvaradío da superficie, tivo que ser trasladada unha persoa en ambulancia. É un tema que traemos todos os invernos e segue sen solventarse. O Goberno apenas colocou un balado de obra que non solventa ren. Rogamos se feche con garantías o teito da Casa da música entre os meses de outubro e abril.

 

11.- Pista de padel. [2:35:47-2:37:17]

Falando de teitos, a coberta da pista de padel que custou 41.932€ (dos cales o Concello achegou 2.046,64€ e o resto a Deputación através do Plano Único 2018) e leva pouco feita semella que non está cumprindo axeitadamente a súa función e a auga segue penetrando.

  • Contemplan solucións? [Varela di que de momento non. Diego di que é eficiente e que non hai problemas. Diego di que o proxecto foi feito polo arquitecto e o técnico deportivo. Algo sempre entra cando fai vento. Varela di que non xoguen cando fai mal tempo, que aínda quererán ar acondicionado no verao. Hai necesidades máis urxentes]

 

12.- Rúa Rosalía de Castro. [2:37:18-2:38:26]

Cimentouse a parte da beirarrúa que caiu, mais deixáronse os balados de obras do Concello que están ciscados e dan unha imaxe lamentábel. Rogamos a súa retirada e que, no sucesivo, se fagan mellor estas actuacións. [Foi unha rotura. Vaise arranxar cando non chova con formigón impreso]

 

13.- Piscinas. [2:38:27-2:41:36]

Hai lixo e neveiras fóra e dentro do cuarto das piscinas de fóra, xunto aos baños, comida apodrecendo que ficou da Wolf race, cando temos un banco de alimentos e xa pasou o mesmo no pasado ano. Nas duchas ficou todo cheo de bulleiro, tendo que limpar o servizo municipal. Xunto ao río ficaron garrafas de auga de plástico, que remataron no curso fluvial. Desa mesma carreira ficaron varios outros elementos sen retirar. Cal é o motivo deste proceder? [Varela di que haberá que darlle un tirón de orellas á asociación e retirarlle a axuda se volven reincidir]

Na beira de fóra afundírase o terreo e non funciona a depuradora, mais aí colocouse unha lanzadeira que pesa e segue sen recoller. Rogamos que se recolla. [Diego que ficará aí para o ano pasado. Indica que as garrafas de auga se recolleron ao día seguinte]

Nas piscinas de dentro a ventilación non funciona e a condensación está derramando a madeira do vestíbulo. Rogamos que se arranxe. [Diego di que só leva 3 meses así e que se vai arranxar]

Cal é o motivo polo que a cafetaría leva meses fechada e non se licita? [Esta fechada, de momento non se vai licitar]

 

14.- Fincas expropiadas. [2:41:37-2:44:44]

Vemos que pagaron a expropiación dunha finca por tras do IES Val do Asma por valor de 89.657,38€. Que uso lle teñen contemplado dar? [Varela di que, se callar, para horta escolaar, como no grupo escolar de arriba]

Tamén na rúa Pardo Bazán, por importe de 28.411,27‬€, cal vai ser o seu destino? [Tratar comprar as fincas colindantes para facer un parque]

 

15.- Sentenza 254/2019 (120.140,43€ en xuros de demora). [2:44:45-2:46:10]

A sentenza estimatoria do xulgado Contencioso-administrativo nº1 de Lugo, de data 27/09/2019, con número 00254/2019, que ten o carácter de firme, dá dez días para a súa execución solicitando o Concello unha moratoria para facer o pago através do Orzamento de 2020. Trátase de 120.140,43€ en xuros de demora.

A que fai referencia exactamente a sentenza?

Cando teñen previsto traer a Pleno o Orzamento de 2020?

[Varela di que agora quere todo papeis, que non se fía das palabras. Que é para indemnizar a empresa FEVISA polas obras de 2015. Fente mostra a indignación que lle produce ter gasto en período eleitoral e sen crédito máis de 640.000€, a pesar de que a interventora defendía que eran pouco máis de 400.000€ o que lles correspondía a Fevisa e Oviga. Agora isto. O orzamento contemplan que veña xa en decembro se se poñen xa a traballar nel]

16.- Terrazas. [2:46:11-:2:47:14]

Volvemos facer o rogo para que se desenvolva unha ordenanza actualizada e axeitada ás nosas necesidades para as terrazas e a ocupación do espazo público. Vimos o Decreto 488/2019, de 29 de outubro polo que se dá a coñecer que no 2019 se recaudaron 5.335,60€ por este concepto, por volta de 2.000€ máis que na anualidade pasada. [Varela di que é urxente revisar o que se cobra, que é axudar demais]

17.- Reparos e omisións de fiscalización.

Non se están enviando. Lembramos un informe do anterior secretario, Baños, a instancias do noso grupo sobre este asunto. Se non se remite pedirémolos por escrito mes a mes, co cal é pior para todos e todas.

 

18.-Pronor Chantada S.L. [2:47:15-2:48:02]

Mediante Decreto 509/2019, de 7 de novembro de 2019 o Concello de Chantada encomenda a defesa xurídica do procedemento a José Antonio Carnero Blanco e non ao Servizo da Deputación de Lugo, como vén sendo habitual. Cal é o motivo? [A Deputación estalle perdendo todos os xuízos, non lles convence]

Coidamos que non é procedente que o Goberno contrate a persoas relacionadas por parentesco directo, xa que incumpre as disposicións legais. [O PP di que se consultaron e que non hai problema]

19.- Luces Nadal. [2:48:03-2:49:01]

Canto se vai gastar? [Varela di que coma o ano pasado, sobre 12.000€]

20.- Pregos privatización SAF. [2:49:02-2:50:10]

Aprobáronse? [Están niso, afirma o alcalde] Cando se van aprobar? [Virán a Pleno] Que vai pasar coas 15 traballadoras que rematarán contrato a 31/12/2019? [Indican que todas, que a ver se son capaces de anotarse á bolascurioso cando sacan unha bolsa de emprego e nen eles saben realmente que van facer-] Como se conxuga a privatización, cunha bolsa de emprego en marcha e cunha empresa externa funcionando? [O alcalde di que vai para largo, que se privatizará en maio ou máis adiante, non en xaneiro]

21.- Capela do Faro. [2:50:11-2:50:26]

Que xestións fixo o Concello perante a falla de licenza? [O presidente da Corporación unicamente sinala que se encamiñou un informe a Cultura, a petición desta Consellaría]

22.- Níveis elevadísimos de gas radon na casa do concello. [2:50:36-2:52:53]

Inquerimos se lembraban como se riran de nós cando apresentaramos a Moción de Por Chantada-CUP para impulsar un estudo sobre a incidencia do cancro no Concello de Chantada e a adopción de medidas preventivas fronte esta doenza. [Varela di que non é risa e que ninguén se riu da moción. Fente lémbralle a acta correspondente. Di que o van arranxar cuns ventiladores].

Sobre isto deixamos algúns materiais a maiores do exposto no seu día sobre a relación entre altas taxas de radon e o incremento exponencial do cancro, nomeadamente de pulmón:

4.6_WEB

ICRP_Publication_103-Annals_of_the_ICRP_37

Radon_gas_in_homes_increases_lung_cancer_risk

Posicións de Por Chantada e crónica do pleno ordinario de novembro de 2016

Hoxe, luns 14, celebrouse o pleno ordinario correspondente ao mes de novembro de 2016. Coma sempre, ás 20 horas na Casa da Cultura de Chantada e foi o primeiro da nova interventora e a secretaria municipais como xa informamos.

 

logo-por-chantada

Desde Por Chantada queremos que vaia por diante que, por motivacións laborais, o noso concelleiro non asistiu a este pleno, o menos concorrido desta lexislatura ao ausentárense tamén Héctor Ledo do PSOE e Manuel Javier Goyanes do PP. Do grupo de INTA estaban os 7 concelleiros cos que conta na corporación e que lle outorgan maioría absoluta. Foi tamén o pleno ordinario que menos duración tivo da lexistura (unha hora escasa) e ordinario tamén no sentido de que PP e Inta seguen votando xuntos na súa  superlúa de mel.

Dado que xa sabiamos de antemán que non poderiamos asistir non apresentamos ningunha moción para este pleno aínda que convén lembrar que seguimos agardando a que se nos entregue resposta das preguntas apresentadas por escrito hai 4 meses, cando o ROF marca un prazo moi concreto ao remitírense con 24 horas de antelación.

No tocante ao contido do pleno, dado que ningún grupo apresentou mocións, o máis salientábel é que Inta levaba a pleno a moficación de quatro ordenanzas fiscais: dúas de trámite e que supoñen o incremento das tarifas da auga de acordo co IPC a proposta de Viaqua (0’20%, ver: modif-ordenanza-auga) e dúas relativas á taxa por licenzas urbanísticas e o ICIO. Mais vaiamos ponto por ponto:

1.- Aprobación da acta anterior

O primeiro ponto aprobouse por unanimidade.

2.- Modificación de ordenanzas fiscais: das reguladoras da taxa por licenzas urbanísticas e servizos urbanísticos e do imposto sobre construcións, intalacións e obras (ICIO) 

No tocante a este segundo grupo, segundo ponto da orde do ía, INTA apoiouno na comisión informativa baseándose exclusivamente nun informe do arquitecto dunha única cara  (informe-arquitecto-modificacion-icio-tasa-urbanistica).

No entanto, nin a eles lles debeu convencer demasiado cando, ao comezo do pleno, repartiron un novo informe na súa clásica política de improvisación permanente. En todo caso, a mudanza proposta seguía facéndose sen calquer baremo económico da mudanza.

Curiosamente sen antender a aqueles aspectos que, supostamente, impedían modificar ordenanzas fiscais, que se invocaron para deitar a nosa proposta de reforma da Ordenanza fiscal reguladora do IBI para axudar ao medio rural e ás familias, se ben propostas semellantes á nosa foron aprobadas en días pasados nos concellos de Láncara e Muras. As mentiras e as falsedades de Inta teñen as patas ben curtas, pois agora pretendían facer unha reforma da ordenanza fiscal ás presas (haberá que pretuntarse cal é o motivo indeclarado despois de 3 anos en vigor das mesmas) sen unha proposta da alcaldía que renda contas  (proposta-alcalde-comision-informativa-facenda) nin tampouco o fai o informe do arquitecto co cal se quere dar unha apariencia de mudanza técnica a unha decisión estritamente política.

Unha proposta moi controvertida en tanto en canto segue a ser lesiva fundamentalmente co medio rural e as instalacións máis custosas e abondosas do sector primario (paga máis un establo que unha empresa que se instala do polígono ao ter 95% de bonificación do ICIO, mais negáronse a aplicar a proposta de bonificación de 90% do IBI para instalacións no medio rural que propuxemos no seu día) e cun informe de intervención en contra por non seguiro o proceso e os estudos que marca a lexislación vixente e máxime tendo o concello de Chantada  intervido cun plano de axuste e un plano económico-financeiro polos continuados incumprimentos e a mala xestión económica (inf-modif-of-icio-tasa-urbanistica).

Isto último foille lembrado desde o PSOE no pleno de hoxe, ratificando a intervención a súa oposición a pesar do “novo” informe do arquitecto municipal. Nestas circunstancias o alcalde retirou o ponto anunciando que se debaterá no pleno extraordinario que ten previsto convocar “antes de rematar o ano” para o orzamento de 2017. Desde Por Chantada-CUP tiñamos previsto apresentar no período de exposición un recurso polo xa exposto, veremos aínda como remata o asunto.

3.- Ratificación Decreto 218/2016 Transferencia de crédito 3/2016 do 31/10/2016

O terceiro ponto é a enésima modificación de crédito (expte-transferencia-de-credito) que nos volve a pór negro sobre branco a improvisación crónica deste goberno e o pouco rigor e previsión contemplado do deseño dos orzamentos, se ben si existen modificacións inevitábeis e de trámite como as que son consecuencia da percepción de axudas doutro organismos e que requiren modificar o gasto para xustificar o ingreso equivalente. Non é este o caso por iso é preceptivo que pase polo pleno.

Con todo,  lembremos que aínda está pendente o ditame do Consello Consultivo de Galiza sobre os máis de 600.000€ que se gastaron mediante modificación e suplementos de crédito 1/2016 sen consignación orzamentar e fóra das canles regulares en 2015 ao tempo que se fraccionaban dun xeito escandoloso para acollerse á obra menor para poder saltar así os constrinximentos do plano de axuste (e que supoñen un importante sobrecusto para a facenda pública ben no pago directo de xuros ben no cobro diferido). No pleno de hoxe anunciouse que xa chegou o ditame do Concello consultivo xerando malestar na voceira do PSOE que non se lle transmitise, retrucando o alcalde “que se pase a consultalo cando queira a velo”. Para máis INRI desde a alcaldía negouse a revelar nada sobre o seu contido. Estamos falando dunha irregularidade e de moitos cartos públicos como para negarse a pór luz e taquígrafos sobre algo tan importante.

Con todo, a nova modificación obxecto do terceiro ponto non ten esa dimensión lesiva, senón que se trata da parte que o concello de Chantada debe pór para contemplar as actuacións da fase II do selado e clausura do vertedoiro de residuos de construción e demolición (algo máis de 26.000€), cuxo montante total supera os 100.000€ (o resto póñeno outras administracións). Reparen os lectores que na páxina 4 do expediente (cronoloxicamente é o primeiro acto) dise que é para arranxar camiños noutro clásico deste concello: facer as cousas de calquera maneira e mediante copy-paste. O proprio alcalde recoñeceu que isto hai moito tempo que viña esixido e que non previron unha partida no orzamento de 2016 o que, claramente foi un erro(decreto-2182016).

A modificación retira uns 27.000€ de dúas partidas da administración xeral de vivenda e urbanismo, concretamente de soldos do grupo A2, ao non existir aparellador na actualidade (150.120.01); e de arrendamentos de maquinaria, instalacións técnicas e utillaxe (150.203.00) para transferilos á aplicación orzamentar 162.629.00, ou sexa Recollida e tratamento do lixo e, concretamente, a “Outras inversións asociadas ao funcionamento operativo do servizo” co cal na conta xeral que se remite ao ministerio aparecerán subsumidas nesa área de gasto ao tratarse de actuacións ligadas co selado do vertedoiro de refugallos e non arranxos de camiños.

A FAVOR: 8 (7 Inta e 1 PP) EN CONTRA: 0 ABSTENCIÓN: 2 (PSOE)

4.- Ratificación acordo Xunta de Goberno Local 19/10/2016, “Addenda ao convenio da Xunta e da Fegamp en materia de xestión de residuos de aparellos electrónicos”

O ponto 4 é novamente aderirse ao convenio da Xunta e da FEGAMP para a xestión de residuos, xa que foi modificado o acordo inicial e precisa de pasar novamente polos plenos dos concellos que manifesten interese na adesión e teñan pontos limpos (addenda-xestion-de-residuos-de-aparellos-electricos-e-electronicos).

A FAVOR: 8 (Inta 7 e PP 1) EN CONTRA: 0 ABSTENCIÓN: 2 PSOE
5.- Modificación da ordenanza fiscal nº 10 da Taxa pola rede de submidoiros e da ordenanza fiscal nº12 da Taxa pola subministración de auga por mor da actualización de tarifas

Neste ponto o PSOE lembroulle os problemas relacionados coa auga e o malestar cos abusos de Viaqua sen resposta por parte do alcalde. Xustificaron a súa abstención en que este ano sube ao contrario que en anos anteriores en que votaron a favor porque baixaba. Quen falou por boca do goberno foi o voceiro do PP que dixo que os compromisos coas empresas hai que cumprilos e que a suba da taxa estaba máis que xustificada na suba do IPC.

ROGOS E PREGUNTAS

Nos rogos e preguntas saíron varios temas como as xuntanzas sobre o PXOM no rural, fóra do prazo de alegacións. Dixeron que se celebraran todas e que só na primeira non asistira ninguén. De feito, dixeron que en Vilauxe, Brigos e San Fiz houbera “moita xente”. Inta tamén anunciou que está pendente das alegacións e que quere axilizar o novo PXOM o máximo posíbel.

Outro tema foi  o da venda ambulante, xa que se produciu unha liorta entre dous feirantes. Tamén en relación con isto o PSOE preguntou se non había outro lugar onde vender castañas, como o mercado gandeiro, que a estrada de Monforte agravando o caos circulatorio e pondo risco os peóns. O alcalde defendeuse primeiro preguntando se a oposición non estaba polo “desenrolo (sic.) económico” e logo culpou á policía local de darlle un permiso que el non outorgou e que para o ano non pasaría. Outro clásico de Inta.

Nestes compases finais do pleno tamén saíu o edificio de Vialmar, sobre o que pesa orde de derribo. A alcaldía escúdase en que o concello non pode facer nada e que pertence á SAREB, mais non ten licenzas polo que hai unha situación certamente complicada. Porén, cómpre lembrar que a orde de derribo é firme e quen é responsábel de executala legalmente está igualmente claro. Tamén en relación co urbanismo anunciouse que o edifico do Capitol foi adquirido por un propietario “que non é bon para nós”, sen maiores aclaracións.

Outro tema foi a problemática ligada co vertedoiro privado e a ausencia de alternativa pública. Inta di que é complicado pedir os permisos para a xestión pública e que terían un alto custe inasumíbel.
Tamén achamos que este resumo é unha oportunidade para lembrar que pedimos explicacións sobre as declaracións do ex-alcalde de Monterroso, condenado pola xustiza, Suso Otero e o ínclito Barreiro, tránsfuga que xerou graves prexuízos desde a Deputación, de formar unha fronte política con Manuel Varela. O pior da vella política xunguido  empregando a Chantada como panca para as súas artimañas particulares: http://elprogreso.galiciae.com/noticia/623437/el-alcalde-de-chantada-estudia-sumarse-las-candidaturas-independientes-impulsadas-por

 

 

 

Resumo do pleno do día 18 de xaneiro

Por Chantada-CUP
Por Chantada-CUP

O pasado día 18 de xaneiro celebrouse un dos plenos máis importantes do ano, con 16 puntos na orde do día, entre eles os polémicos orzamentos cunha nova dedicación parcial de 4 horas para Diego Otero Veiga, pola que percibirá 24.070’28€ brutos (soldo máis Seguridade Social). Inicialmente prevíase que fose aínda superior. En todo caso foron moitas outras as cuestións que se trataron. Para veres o resumo íntegro preme en ler máis.

 

Consulta a convocatoria do pleno ordinario correspondente ao 18.01.2016 premendo no hipervínculo.

 

Seguir lendo

Resumo do último pleno ordinario (15/09/2015)

Por Chantada - Participación Democrática Directa

 

1.- Acta anterior, correspondente á sesión ordinaria do 13 de xullo de 2015

Unanimidade (Eis a acta en pdf: acta pleno 13.07.2015).

2.- Carácter ordinario da sesión

Unanimidade.

3.- Festas locais 2016

Unanimidade.

4.- Expediente de permutas (consúltaos aquí: Ditames Comisións informativas)

Héctor do PSOE abstense por parentesco en B2.

B1. A favor: INTA (7). En contra: CUP (1) e PSOE (3). Abstención: PP (2). [A proposta co coñecido empresario local Rabelas. Os veciños e colindantes non está de acordo, por iso votamos en contra].

B2: a favor INTA (7), abstención CUP (1), PSOE (2), PP (2)

B3: a favor INTA (7), abstención CUP (1), PSOE (3) e PP (2)

5.- Expediente de moficación de créditos. Transferencia de créditos 2/2015 recoñecemento extraxudicial 022015

O alcalde di que xa se tratou na comisión de facenda. A CUP lémbralle que alí nin están todos os concelleiros nin é pública como si é o pleno polo que hai que volver explicar o punto. Varela (INTA) di que se trata de pagos ao Consorcio da Ribeira Sacra correspondentes a varios exercicios e que non podían incluirse no pago a provedores ao que se acolleu o concello [a cambio dun duro plano de axuste]. Non había liquidez no concello e deixouse esta débeda e outras cousas, como a débeda con ICOS que se mete no punto posterior e que se “negociou” desde a alcaldía coa empresa.

A favor: INTA (7), PSOE (3) e PP (2).

Abstención: CUP (1)

6.- Expediente de moficación de créditos. Transferencia de créditos 6/2015 transferencia crédito 062015

Héctor pide absterse de votar por vinculación coa empresa ICOS.

A favor: INTA (7)

Abtención: PSOE (2) e PP (2).

En contra: Por Chantada (1)

7.- Expediente de moficación de ordenanzas fiscais: das reguladoras da taxa por licenzas urbanísticas e servizos urbanísticos e do imposto sobre construcións, instalacións e obras (ICIO).

O interventor indica que se traen a colación conceptos que teñen base urbanística e que deben axustarse á realidade mudando o baremo para ter unha base impoñíbel realista. Non ten relevancia que recaudemos menos ou máis neste concepto. O alcalde di que neste caso estamos falando de cifras cativas e que o informe do arquitecto é favorábel. O interventor di que gosta de que isto se dea neste concello e que lle encanta que se leva adiante, dedicando a enerxía ao traballo máis importante. Raquel do PSOE di que non é incompatíbel unha cousa con outra.

A favor: INTA (7) e PSOE (3)

Abtención: CUP (1), PP (2).

8.- Moción de Por Chantada-CUP para a implantanción de códigos de transparencia e participación cidadá na administración local.
Consulta a nosa moción aquí


A favor: Por Chantada-CUP (1)
En Contra: INTA (7)
Abstanción: PSOE (3) e PP (2)

Raquel (PSOE) di que a moción é demasiado ambiciosa. O concello subscribiuse a un portal de transparencia (no pleno ordinario de xullo). Valora positivamente a participación cidadá. Non é algo que se poda elaborar ás presas, será de común de acordo. Precisa un complexo artellamento, as dotacións a asociacións deberían ir nunha ordenanza aparte.

Manuel Varela (INTA) sería para traballar con máis tempo entre os portavoces. Descoñece se nalgún se dá isto. Podemos reunirnos para estudar algunha proposta de participación. Traballar con máis tempo entre os portavoces xa que a moción ten partes asequíbeis, aínda que este concello xa ten as portas e as fiestras abertas.

Medela (PP) acepta a proposta da comisión.

Antón (CUP) indica que en Google o Goberno pode encontrar ducias de regulamentos de participación cidadá e que concellos como A Estrada, Ferrol, etc. contan con el por non saír de Galiza.


9.- Moción de Por Chantada-CUP para que o concello-pleno de Chantada traslade á Xunta de Galiza que se cubra de forma estábel unha praza de pediatría no hospital de Monforte de Lemos.

Consulta a moción aquí

Aprobouse por unanimidade.

O alcalde di que o seu grupo a apoia aínda que, fala en nome da concelleira do seu grupo Pamela, o servizo está bastante ben prestado segundo as informacións que ten.

[Evidentemente vémonos na obriga de discrepar: “A espera para pasar aos pediatras do centro de saúde alcanza os sete días“]

10. Moción do grupo municipal Por Chantada-CUP para prohibir o emprego de herbicidas para usos non agrarios no concello de Chantada

Consulta a nosa moción aquí

Aprobouse por unanimidade. Medela (PP) apoia redución. Manuel Varela pregunta ao secretario pola competencia do concello. O Secretario responde dicindo que é unha cuestión complexa. Se o concello fai esa norma é universal no termo municipal. Non é fácil de responder cuestións deste tipo a bote pronto e menos dun xeito tallante. Héctor (PSOE) coincide no glifosato e hai estados que o prohiben. Fala de “herbicidas ecolóxicos” [un oxímoron que non partillamos desde logo), que son non tóxicos como os MPCA. Manuel Varela (INTA) di que a aplicación sistemática de herbicidas remata até por tirar cos muros, co conseguinte prexuízo para o concello. Héctor do PSOE di que desde 2013 traen na contraetiqueta que o seu uso está prohibido en muros, regatos, etc. Insiste na alternativa dos MPCA, que se levan empregando na Bretaña francesa desde 1970 e que requirirían o emprego de maquinaria para gramíneas, xestas, etc.

En consecuencia, o PSOE insire unha enmeda para reducir a prohibición ao glifosato. Aceptámola para que a moción se aprobe por unanimidade.

11.- Moción de Por Chantada-CUP para a adopción de medidas de prevención de lumes.

Consulta aquí a nosa moción

A Favor: CUP (1) e PSOE (3)

En contra: INTA (7)

Abstención: PP (2)

Medela (PP) di que o concello ten unha ordenanza de plantacións. Outras cousas son doutras institucións. Raquel (PSOE) pide que se aclare o dos puntos de auga [hidrantes]. Manuel Varela (INTA) di que os bombeiros si que teñen varios, mais que descoñece se para valen para as brigadas e senón adataptalas. Castor (INTA) di que é interesante ter unha carroceta grande que abasteza ás pequenas, máis que os puntos de auga. Ou sexa avoga por unha base móbil. Raquel [PSOE] lembra a moción de limpeza de soares apresentada pola súa formación no pleno de xullo [pode consultarse aquí] e pregunta como está o tema. Castor [INTA] hai varios soares que xa están notificados, o do antigo Capitol limpouno o concello e está a policia local tentando localizar ao dono e que o concello, por suposto, non ten que gastar os cartos nisto polo que se lle pasaría a minuta. Di que están todos notificados. Manuel Varela di que se o concello o limpa e non se paga hai que cobralo como un acredor máis [o soar en cuestión está embargado]. O secretario lembra que vai por vía executiva, como operación subsidaria. Outra cousa é que sexa insolvente. Raquel (PSOE) anuncia que o seu grupo apoia a moción. Manuel Varela (INTA) di que tería que estar máis concentrada no concello a moción. Aquí hai moito que non houbo un grande incendio. A selección de persoal faise mediante TRAGSA e o INEM, non sabe dicir se están ben pagados entre 950 e 1050€ dependendo da categoría de cada un. Concorda no das 5 hectáreas. Pola Xunta pasaron diferentes partidos políticos e non se solucionou. Hai puntos que ten en consideración a nivel concello.

[Os hidrantes non están habilitados para as brigadas tal e como volvemos corroborar pasado o pleno. Hai salarios moitos máis baixos. Tampouco imos entrar a valorar o proceso de contratación da brigada municipal, que daría para un capítulo aparte].

12.- Moción de Por Chantada-CUP para o rescate da concesión da auga e dación de contas do alcalde Manuel Lorenzo Varela sobrea concesión por 30 anos da auga a Aquagest.

Consulta a nosa moción aquí.

A favor: CUP (1)

Abstención: PP (2) e PSOE (3)

En contra: INTA (7)

O PP di que é suficiente que o estude a xustiza. Raquel do PSOE di que son escrupulosos co proceso que está sendo investigado e valoran positivamente a petición de informes e o pleno extraordinario. O interventor, na súa liña de “neutralidade gobernamental” (ironía on), aconsella cautela, porque recortamos os dereitos da empresa [que deben estar por riba do dos cidadáns] e iso é un risco moi alto. Os contratos están para cumprilos. O informe viría nda man do conte da auga por ano. Manuel Varela (INTA) que se investiga a Aquagest e Viaquea e que pasa en máis concellos, polo que hai que deixar traballar a xustiza e que se a oposición quere un pleno extraordinario que o solicite.

13.- Moción do PSOE de apoio ao sector lácteo.

 Lémbase que na moción de xullo quedan puntos por cumprir. O PP introduce unha enmenda e a CUP outra con 2 puntos que se acepta. A moción sae adiante por unanimidadade. Manuel Varela di que 3 céntimos non solucionan nada. Héctor do PSOE que haberá unha reunción para que haxa prezo base a nivel estatal. Valrea di que hai que deixar traballar con liberdade a todos [en referencia aos piquetes que bloqueaban a industria e a distribución, algo moi ilustrativo da parte de quen está]. O concello fletou dous autobuses para Lugo e outro para Compostela. Participará en todas as manifestacións [como resposta á nosa pregunta de se particara alguén do Goberno en Compostela e Lugo, cuxa resposta foi negativa]. A CUP valora a moción, aínda que é xenérica e vén desde arriba. Engade unha enmenda con dous puntos que nos comprometa a actuar a nivel local e lembra que as mocións adoptada en pleno están para cumprirse, en referencia a inacción con respecto da moción aprobada en xuño.

Aprobáse a moción do PSOE coa enmenda de Por Chantada por unanimidade.

14.- Moción do grupo municipal socialista sobre a regularización catastral e as liquidacións do imposto de bens inmobles.

A favor: CUP (1) PSOE (3)

Abstención: PP (2)

En contra: INTA (7)

Raquel do PSOE di que é un proceso moi lento e na práctica os expedientes están en trámite e os valores catastrais non son firmes. O interventor di que hai que asesorar ben ás persoas. E que non remata de ver a posibilidade de fraccionar o pago sen xuros, polo que hai que pasar o “trago”. O secretario di que o fraccionamento do pago debe ser rogado polo contribuínte. Aquí pénsase nun pago a prazos, como o padrón tributario (50% en xaneiro e 50% en decembro). Descoñece o tema e é pouto importante no fondo do asunto a moción. Manuel Varela de INTA di que o concello revaloriza continuamente o catastro. Vénse facendo habitualmente e hai concellos que evitan a revisión catastral porque teñen a regularicación feita. Os 60.000€ son a base dunha regularización. Hai temas que subsanar. Raquel di que se están aplicando cousas sobre expedientes que non están en firme. Persoas que presentan alegacións ao catastro e non se pode pasar o cobro sen estar o expediente regularizado. Manuel Varela reprocha ao PSOE que intente “inculcarlle” o tema do catastro ao Goberno. Os funcionarios fixeron un traballo encomiábel (sic.). Os 60€ son un abuso [12€para a empresa e o resto para Montoro e o ministerio de Facenda do PP. O concello de Chantada vai recaudar así 370.000€ máis polo IBI talvez por iso garde un silencio cómplice en vez de denunciar este atropelo e posicionarse do lado dos veciños e das veciñas asesorándoos debidamente]. Raquel di que o PSOE non quere culpabilizar non ao concello nin aos funcionarios. Aprobouse no BOE, no 2014, e no concello non se avisou aos veciños para facer a regularización voluntaria. Varela di que o fixo unha empresa e que non apoia a moción.

MOCIÓN DE URXENCIA DE POR-CHANTADA CUP PARA AXUDAR A REFUXIADOS E PERSOAS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL

Consulta a nosa moción aquí

A favor da urxencia: CUP (1), PP (2) e PSOE (3)

En contra da urxencia: INTA (7)

Xa que logo non se pode debater a moción, que se enviara previamente por deferencia a todos os grupos a pesar do seu carácter de urxencia (non léndose no pleno xa que logo). INTA di que se van sumar aos concellos solidarios como pidiu por escrito Podemos Chantada. Así acollerán as persoas do mellor xeito posíbel e así súmase á solidariedade. Hai que sensibilizar á poboación, como di Podemos, para sumarse a esta cuestión e comezar a implicarnos nós mesmos, comezando a dar leccións nós mesmos. O PP critica que se intente aumentar os cnesos con esta cuestión e o alcalde retruca que con 2’5 persoas por cada concello seguiría sendo suficiente [3 meses despois Europa segue falando de cotas como se estiveran subastando o marrao na feira, de medidas concretas desde o concello ou medidas para prever a acollida de refuxiados ou mellorar as políticas para facer fronte á exclusión social nin rastro].

PARTE DE CONTROL DA XESTIÓN

15.- Dación de conta de resolucións da alcaldía.

16.- Dación de contas da liquidación do orzamento de 2014

17.- Dación de conta de informe de seguimento do plan de axuste do segundo trimestre de 2015.

18. Dación de conta de informe de morosidade do segundo trimestre de 2015.

19. Dación de conta do período medio de pago do segundo trimestre de 2015.

20.. Dación de conta da execución orzamentarioa do segundo trimestre do 2015.

O alcalde di que non adimiten debate estes puntos. A CUP lémbralle que non é asi e que como oposición o control da xestión esixe unha valoración e que se deben remitir con máis tempo a documentación para poder facer axeitadamente o noso traballo [de feito a análise destes puntos fixémola no pleno extraordinario para o debate da conta xeral do 2014 e que subiremos á rede proximamente]. Campelo do PP insiste en que os decretos seguen sen enumerarse correlativamente. O secretario contesta que en principio non é preciso numeralos, aínda que se se fai ben é certo que hai que gardar disciplina correlativa.


21.- 
PREGUNTAS PARA O PLENO ORDINARIO CORRESPONDENTE AO 14 DE SETEMBRO DE 2014 de Por Chantada-CUP

I. RELACIÓNS INTITUCIONAIS e DEMOCRACIA

21.1- Pregunta sobre a solicitude de Por Chantada dun local para realizar as súas xuntanzas e actividades

Hai xa máis dun mes que lle enviamos unha solicitude que, ao igual que unha anterior que lle remitimos sobre o sector lácteo, non se dignou a responder.

Entre outras cousas, na solicitude pedíase un local ao amparo dos artigos 17 e 18 do Real Decreto 2568/1986 de 28 de novembro polo que se estabelece o Regulamento de Organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais.

O incumprimento desta lei básica supomos que xa se sabe as consecuencias que pode ter e esiximos faga efectiva a solicitude no inmediato, xa que para o resto da solicitude é de aplicación o disposto no artigo 14 do ROF:

ARTIGO 14 [DEREITO DE INFORMACIÓN DOS MEMBROS DA CORPORACIÓN LOCAL]

1.- Todos os membros das Corporacións Locais teñen dereito a obter do alcalde ou presidente ou da comisión de goberno cantos antecedentes, datos ou informacións obren en poder dos servizos da Corporación e resulten precisos para o desenvolvemento da súa función.

2.- A petición de acceso ás informacións entenderase concedida por silencio administrativo en caso de que o Presidente ou a Comisión de Goberno non diten resolución ou acordo denegatorio no termo de cinco días, a contar desde a data da solicitude.

3.- En todo caso, a denegación do acceso á documentación informativa farase a través de resolución ou acordo motivado.

Volvendo ao local, vostedes estando na oposición empregaron o mesmo local que lle estabamos solicitando na mesma. Por deferencia, agardamos mais dun mes e esperemos que solventen de inmediato as cuestións solicitadas, especialmente no tocante ao local.

Contestouse que se “estudará” dotar dun local aos grupos políticos independentes xa que PSOE e PP xa teñen sede de seu. Ningún grupo ten local do concello, artellar un e repartilo. As outras cuestións que nos “pasemos” polo concello.

21.2.- Pregunta sobre a RESOLUCIÓN do 3 de agosto de 2015, da Dirección Xeral de Emerxencias e Interior, pola que se fan públicas as axudas concedidas ao abeiro da Orde do 1 de abril de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións ás agrupacións de persoal voluntario de protección civil de concellos de menos de 50.000 habitantes, mancomunidades ou agrupación de concellos.

Como se van gastar os 2.338,32€ concedidos ao concello de Chantada?

Van facer un equipo de voluntariado para substituír ao GRUMIR, mais é complexo e a ver se rematan antes de que acabe o ano.

22.3. Criticamos as bases para a contratación de 6 peóns para eventos culturais no mes de agosto, como xa denunciamos nesta páxina no seu día.

a.- Porque non se fixo público o xurado até despois de coñecer os seleccionados e que criterio se seguiu para a súa selección? Isto non dificulta, por non dicir que imposibilita, o disposto nas propias bases (a aplicación do artigo 29 da Lei 20/1992)? Porque non se aposta por tribunais de predominancia técnica so criterio de especialidade?

b.- Porque non se publicou no BOP e se fixo ás presas, publicándose en El Progreso, mais non na web do concello que é un medio bastante máis efectivo nos tempos que corren?

c.- As “certificacións” ás que se fai referencia no caso do ámbito privado, quen as podía expedir outorgando até un máximo de 4 puntos e baixo que condicións? Que criterios se seguen e porque non se especifican?

d.- Porque non se inclúen, como é habitual, as funcións a desenvolver como peóns especialista nin o grupo de cotización?

e.- Porque se exclúe ás persoas que tendo a ESO, mais sendo menores de idade, poderían optar a seren peós especialistas conforme á lexislación vixente1?

f.- Porque non se especifica máis polo miúdo en que consiste a fase da entrevista?

g.- A non fixación dun mínimo de puntuación na fase de valoración permite pasar a todos os candidatos á fase da entrevista, empregada moitas veces como panca para reverter a puntuación por méritos. Uns criterios de entrevista pouco claros, xunto a unha “certificación” de experiencia confusa constitúen 70 % da valoración. Ao respecto convén lembrar o epígrafe 2 do artigo 38 do DL 1/2008:

A valoración de ditos méritos ou nivel de experiencia non suporá, con relación ás probas selectivas, máis dun 40 % da puntuación máxima alcanzábel na fase da oposición. Co fin de asegurar a debida idoneidade das persoas aspirantes, estas deberán superar, na fase de oposición, a puntuación mínima estabelecida para as respectivas probas selectivas.

Cúmprese coa letra, mais non co espírito das leis. Ao noso xuízo, calquera posto laboral no sector público debe guiarse polos criterios de mérito e igualdade, conforme ao que estabelece o artigo 36 do Decreto lexislativo 1/2008, de 13 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei da función pública de Galiza .

Fáganse as bases que se fagan sempre vén a mesma xente e se se prima a experiencia córtase o paso a xente nova válida.

II. SAÚDE PÚBLICA

2.1- Pregunta sobre a venda ambulante nas feiras do 5 e do 21

A través dalgúns cidadáns chegáronnos queixas sobre a limpeza das rúas nos días de feita, sendo esta manifestamente mellorábel por parte dos vendedores ambulantes.

Desexamos coñecer se existe unha ordenanza específica, ou se se ten previsto crear, tanto para regular as taxas canto para mellorar a limpeza das mesmas. Rogámoslle que actúen con urxencia para solventar esta cuestión e crear unha ordenanza reguladora que se debata no próximo pleno ordinario.

A policia local repartiulles bolsas. A empresa limpa ás 15:30 ou 16:00 horas. Foi ao Faro e ouviulle unha homilia ao cura en defensa do sector gandeiro que lle gustou moito.

2.2.- Pregunta sobre a limpeza dos parques infantís

Recibimos tamén queixas polo estado dos parques infantís durante as festas patronais celebradas entre o 20 e o 25 de agosto.

Recomendamos ao Goberno que dispoña nos próximos orzamentos unha partida específica para mellorar a limpeza das rúas e evitar que volten encontrarse restos de cristais nos parques infantís da vila, co conseguinte e evidente perigo.

Castor indica que se reforzou o servizo de limeoza e que o luns xa marcharan os traballadores e os xardineiros non traballan, polo que foi un problema puntual.

2.3.- Vertidos río Asma

No pasado pleno a portavoz do grupo socialista interpelou ao Goberno de INTA sobre un vertido producido no río Asma o día 21 de xuño. Cónstanos que os vertidos se reiteraron e queremos preguntar polas medidas adoptadas polo Goberno e as que teñen pensado tomar para pór solución a esta ilegalidade que atenta contra o medio ambiente e un dos nosos principais signos de identidade paisaxística, do punto de vista da promoción da vila.

Ao tempo, desexamos tamén indagar se cumpriu co dito do anterior pleno e solicitou en Viaqua as cantidades recadadas por Augas de Galicia desde 2012 e que inversións reclamou o concello tendo en conta que é un canon finalista. A depuradora do polígono que dixo que era urxentísima?

De por parte, rogámoslle ao actual Goberno que reclame a execución dunha nova depuradora suficiente para o concello, un tema fulcral no que hai que traballar facendo as xestións precisas. Igualmente, deberiamos adiantar á epoca de maior pluviosidade para solicitar a limpeza das orelas do río a Augas de Galicia como están facendo varios concellos.

Campelo do PP di que ten fotos do 19 de xuño, que o verquido se produciu ao lado das piscinas. Manuel Varela di que a limpeza do río está pendente do proxecto que remitiron á Deputación e á Confederación a instancias precisamente da Deputación.

2.4.- Rogo sobre a restauración do espazo peonil na praza de Santa Ana

Aquí queremos primeiramente parabenizar ao Goberno por pintar as rúas e estabelecer algúns pasos elevados. Tamén pola disposición a dialogar sobre propostas para mellorar o tránsito e a ordenación dos espazos da vila.

Con todo, vémonos na obriga de indicarlles un aspecto que non podemos pasar por alto. No pasado pleno preguntámoslle sobre o edificio en que colocou INTA a súa faixa electoral, na praza de Santa Ana e a ocupación da vía pública derivada do estado do edificio.

Díxosenos que se ían tomar medidas, cales se adoptaron e cales se pensan adoptar?

De momento o único que vimos foi dar aparencia de legalidade a unha ilegalidade, ou sexa onde non se aparcaba mal agora píntanse catro prazas de aparcamento e subtráese espazo de paso aos peóns a unha praza que debería pór o acento nos peóns e non nos vehículos.

Para alén disto, advertímoslle que están correndo un risco superfluo. As vallas que até hai pouco ocupaban a beirarrúa son mostra máis que suficiente de que o concello é consciente do risco de desprendemento de cascallos, máxime cando se achega o inverno. Rogámoslle seriedade, restaurando o espazo peonil e, antes de lamentar males maiores, que se adopten medidas con carácter urxente no que respecta ao devandito edificio.

Castor di que hai prazas suficientes, tratar de regulalas e que os peóns pasan ben que hai tres metros de beirarrúa. 

2.5.- Pregunta sobre a presenza de po de xofre no paseo de Chantada

Varios casos de cans con diarrea hemorráxica, un dos síntomas típicos de envelenamento, foron detectados en Chantada nun intervalo de tempo coincidente durante no mes de agosto e sempre após pasearen polo paseo de Chantada. Os donos referíronos a súa preocupación inquirindo se o concello empregara po de xofre no paseo.

Evidentemente, nas inmediacións do río Asma e nun lugar onde cativos e calquera adulto pode resultar gravemente envelenado somos conscientes có concello non se lle ocorrería semellante malfeitoría. Iso, si pomos en coñecemento do concello este grave feito, por se non tiñan xa coñecemento, e preguntámoslle que medidas teñen pensado tomar e se a policía local vai investigar o sucedido.

O emprego do xofre está estritamente regulado polo Real Decreto 379/2001, do 6 de abril, polo que se aproba o Regulamento de almacenamento de produtos químicos e as súas instrucións técnicas complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 e MIE APQ-7 («BOE» 112, do 10-5-2001.). O mínimo é que emitan un bando advertindo que:

a.- non existe ningunha evidencia científica de que o pó de xofre escorrente os animais e si de que pode causar graves danos na fauna, na flora e nos seres humanos sendo o seu uso indebido penado e sancionábel.

b.- os donos de animais son responsábeis dos mesmos e tamén da súas deposicións e miccións en lugares indebidos e que lles é aplicábel a Lei 1/1993, de 13 de abril, sobre Protección de animais domésticos e salvaxes en cautividade na Galiza, reproducindo no bando cando menos o seu artigo 7º e 19º.

Para alén disto, e sen movernos do paseo, acaban de pór uns cartazes coa zona de solta de cans e as zonas prohibidas para os cánidos. As zonas de solta de cans non cumpren cos requerimentos legais, advertímosllo e instámolos a que cumpran coas disposicións legais vixentes.

Por último, todos os concellos teñen a obriga de teren un servizo de recollida de animais e no casco urbano é a policia local a encargada de facerse cargo de calquera animal abandonado. Até onde nós sabemos Chantada incumpre flagrantemente con isto e tampouco buscou colaboración con concellos da contorna para satisfacer esta necesidade. Como está esta cuestión? Existe algún protocolo de recollida? Hai ou vaise facer unha ordenanza para regular unha cuestión que está suscitando cada vez máis malestar entre un sector importante da veciñanza?

Dise que se porá en coñecemento da policia local o asunto.

2.6.- Pregunta sobre se van xestionar os 15.013€ concedidos pola RESOLUCIÓN do 27 de xullo de 2015, conxunta da Secretaría Xeral de Política Social e da Dirección Xeral de Familia e Inclusión, pola que se publican as contías das transferencias finalistas efectuadas no exercicio 2014 ao abeiro do Decreto 99/2012, do 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento.

Inquirimos tamén se os 108.306€ recibidos da Xunta de Galiza para axuda no fogar permiten introducir algunha mellora no servizo e se a contía é superior ou inferior a de exercicios anteriores.

Aumentou a partida porque aumentaron as horas. Varela di que a Deputación asinou a teleasistencia e corre ao 100% a cargo da Deputación de Lugo.

2.7.- Pregunta sobre a cesión de competencias á Deputación de Lugo que se fará efectiva en 2016

No pleno de febreiro de 2015 INTA e o PP aprobaron a delegación na Deputación Provincial de Lugo a recadación e inspección de tributos.

Tendo en conta que as deputacións xestionan por volta de 7.000 millóns de euros anuais e que máis do 63% vai a gasto corrente son as administracións que menos dedican a gasto corrente. Para máis INRI, o seu orzamento depende cáseque ao 100% do Estado e das CC.AA e aínda por riba non as escollemos os cidadáns votando os nosos representantes. Estamos pois, ante o mellor exemplo de organismos burocráticos e ineficientes, de duplicidades na administración e de chiringuitos desde os que os grandes partidos fomentan o clientelismo, o amiguismo e o desbanxamento dos recursos públicos.

Aproximadamente 60% do orzamento da Deputación destínase a gasto corrente e unicamente 9% se reserva para transferir aos concellos, que sentido teñen estas administracións? E aínda así en Chantada o PP e INTA apostan por cederlle competencias? Comprenderán que nos preocupemos e moito, pois é cando menos contraditorio que os concellos cedan competencias a un organismo que é en boa medida responsábel do continuo devalar das competencias locais.

Desde Por Chantada consideramos que a descentralización e o reforzo da soberanía local son imprescindíbeis se queremos institucións democráticas e funcionais (o que non quere dicir que deba existir unha fiscalización e control moito máis eficaz e profesionalizada das institucións locais).

Cando a recentralización do Estado é un feito e a perda de soberanía local aínda o é máis, sorprende que desde Chantada non só non se loite por conseguir máis recursos, autonomía e inversións senón que mesmo se ceda a unha institución que non elixen mediante sufraxio directo os cidadáns e totalmente anacrónica (creada no século XIX por Javier de Burgos) para da nosa soberanía.

Se non entendín mal esta decisión entrará en vigor no 2016 e remataría no 2018 segundo a modificación no punto 11.1 aprobada no pleno de abril de 2015, e isto certo? Cando e quen avaliará se melloran ou empeoran os ingresos do concello? Está disposto e comprométese (constando en acta) a reverter este acordo se non hai incremento ou este fica por baixo dos 30.000 euros prometidos?

Só nos queda rogarlle que dean marcha atrás neste acordo:

– Porque recorta a soberanía local e precisamente a pouca soberanía local que lles fica aos concellos. Por outras palabras, faise cos concellos o que a troika (que ninguén vota) fai cos estados do sul de Europa. E ao igual que PP e PSOE aprobaron unha reforma express da sancrosanta Constitución do 78 (polo resto texto sagrado e intocábel da II Restauración borbónica) para atender ao diktat alemán coa Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril de Estabilidade Orzamentar e Sostibilidade Financeira, agora os concellos seguen prégandose aos desexos recentralizadores do Estado español para o que xa se dispuxeron a Lei 27/2013 de racionalización e sostibilidade da Administración Local. É neste contexto e neste marco no que chamamos ao conxunto do pleno a reflexionar sobre os perigos desta cesión de competencias (que non deixa de ser unha intervención consentida, aínda que aquí ningúen semellou decatarse, como a que fai Bruxelas das contas do parlamento español como primeiro paso para drenar recursos).

– Advertimos, e queremos que fique constancia, que Por Chantada oponse enerxicamente a esta decisión aínda non tendo formado parte dese acordo porque é un mecanismo máis para obrigar que os concellos paguen a débeda e alimenten as contas dos bancos por riba de todo: tamén dos cidadáns e da democracia. Non é ningunha casualidade que estes acordos se acompañen nos concellos cos cantos de serea do refinanciamento da débeda. A mensaxe dos oligarcas non pode ser máis clara: decidan vostedes sobre o que queiran, menos sobre o verdadeiramente importante: a economía política.

– Porque no réxime xurídico das condicións é a Deputación a que ditará disposicións sobre a interpretación ou aplicación da normativa anterior e aprobará os períodos de pagamento de cada un dos tributos. Parécenos xa non só un paso máis na recentralización do Estado, senón tamén no vieiro do novo xerencialismo que aplica na xestión pública os intereses e principios ultraliberais, cos xa coñecidos efectos devastadores na sanidade, na educación e no servizos públicos en xerais (en canto se drenan recursos cada vez máis escasos para a banca, empresas privadas amigas e multinacionais).

– Porque se cederán recursos do concello (compensación económica) ás Deputacións cando tanta falta en Chantada; cando son institucións vetustas e antidemocráticas do século XIX que pexan o desenvolvemento libre dos concellos e das mancomunidades.

– Porque existe un servizo provincial de asesoramento aos concellos sen necesidade de ceder competencias.

– Porque se pode estudar a viabilidade outras fórmulas para o aumento dos ingresos das arcas municipais aínda dentro do disposto na Lei 27/2013 de racionalización e sostibilidade da Administración Local: mancomunidades, fusións, etc. Presicamente, queremos advertir ao pleno que o “caramelo envelenado” que agora ofrece a Deputación é a resposta do Estado ao rotundo fracaso dos incentivos ás fusións e que aínda podendo ser positiva a delegación da soberanía durante uns anos as súas consecuencias poden ser funestas a medio-longo prazo. Ao respecto, poden informarse do que aconteceu en Grecia no ámbito municipal.

O intenventor di que se vai debater no pleno da Deputación por unha proposta do BNG que pide custe 0€ e que a nivel local o precisan porque non están capacitados.

III.- FRATERNIDADE

3.1- PREGUNTA sobre o PLANO DE IGUALDADE

O 20 e o 21 de xuño celebrouse o I Encontro de Mulleres en Transición, onde mulleres comprometidas en diferentes ámbitos da sociedade civil fixeron unha posta en común das súas experiencias. En Lalín, o concello acolleu a XI edición do curso de verán sobre igualdade, desta volta co título “Violencias, Coeducación e Axentes de Socialización” organizado pola Oficina de Igualdade en colaboración co Instituto de Ciencias da Educación da Universidade de Santiago de Compostela (ICE-USC).

A raíz destas e doutras experiencias, nas que a nosa contorna fica cáseque sempre marxinada, e conforme ao disposto no II Plano de Igualdade de oportunidades (2013-2017) aprobado polo concello de Chantada onde, entre outras cousas, se dispón «organizar eventos ou xornadas onde as protagonistas sexan as mulleres representantes das asociacións feministas en Galiza para fomentar a creación de asociacións de mulleres en Chantada» (II PIO: 13).

En que estado de desenvolvemento se encontra o plano?

Que actividades do teor das expostas contempla desenvolver o Goberno nesta lexislatura?

E doutra natureza máis acorde co disposto no referido PIO?

Vaise traballar nun novo plano e, de ser o caso, cando se contempla facelo?

Que preguntemos no CIM.

3.2.- Rogo sobre as vivendas do Cantón

Desde Por Chantada-CUP consideramos que a Xunta e o Concello non están tendo unha actuación afortunada no tocante ás vivendas restauradas da praza do Cantón que se ían pór ao dispor das persoas que precisaren unha vivenda, “garantida” pola Constitución de 1978.

En que situación se encontran arestora e que medidas pensan adoptar ao respecto para facelas verdadeiramente útiles e cumprir o seu propósito? Estudouse se é posíbel modificar instando á Xunta ou complementar os requirimentos con medidas locais para que quen as precise as poda desfrutar?

Pasan os meses e non se lle dá dado saída, di o alcalde. Só se adxudicaron 3 e unha renunciou. O tema voltou ser noticia recentemente pola visita da conselleira: https://www.youtube.com/watch?v=truVOBfeB3I&feature=youtu.be

IV AGRO

4.1.-Rogo para a promoción da agricultura ecolóxica no concello de Chantada

O Consello Regulador de Agricultura Ecolóxica de Galiza (CRAEGA) creouse no ano 2000 e certifica os produtos ecolóxicos. Para alén do inxusto e irracional que é certificar o que non ten adubos químicos fronte aos alimentos envelenados da agro-industria, na actual conxuntura os pequenos propietarios e a mocidade que desexen incorporarse ao agro precisan explorar novas vías.

Galiza ten condicións, tradición e capacidade para apostar pola calidade. No caso de Chantada mesmo aínda conservamos as feiras e os mercado.

Castaña, viño, hortalizas, carne de pastoreo extensivo, leite fresco, marmeladas… Hai saídas, mas precisan de asesoramento, da autoorganización e do apoio mútuo entre produtores.

O concello, sen apenas custe de cartos –iso si require traballo–, debería estabelecer contacto coa CREAGA e outras iniciativas para iniciar un ciclo de palestras destinado ás persoas interesadas na agricultura ecolóxica, tanto produtores canto consumidores.

Rogamos, pois, que se encete o devandito proceso e, fixado o calendario de actividades, distribuír un bando informativo (nas parroquias, na web e en Televinte cando menos).

No mes de abril houbo xornadas de apicultura ecolóxica galega. Que se pode preguntar nos sindicatos e que o mellor medio de difusión é Televinte.

4.2.- Pregunta sobre as actuacións do Goberno local a respecto do sector lácteo

O Goberno de INTA planeou desenvolver algunha das medidas que lle propuxemos mediante solicitude, ou calquera outra da súa colleita? Na actual conxuntura, fraco favor lle facemos ao futuro da institución e da economía da nosa comarca conformándonos co apoio mediático sen ningunha medida concreta.

Lembrámosvos que só entre 2002 e 2012, segundo o IGE, Chantada perdeu por volta de 5.000 vacas, ficando nas 8.300 cabezas. Un descenso que é superado en Galiza polo concello de Santa Comba. Amais, os concellos que perderon máis vacas no interior de Galiza tamén foron os que perderon máis poboación nos últimos anos, que sen podermos estabelecer unha correlación directa e evidente que si que podemos sinalar a degradación das economías locais como causa fulcral.

Resposta xeral sen concretar nada, máis ou menos na liña das anteriores.

4.3.- ROGO para declarar a Lence, propietario de Leite Río persoa non grata

Dadas as reiteradas declaracións insultantes contra os nosos gandeiros do señor Lence, propietario de leite Río rogamos declarar ao mesmo persoa non grata no noso concello.

Tales declaracións son un insulto dado que un dos grandes beneficiarios dos prezos de miseria e da práctica durante décadas do dumping para sortear o sistema de cotas está máis que probado.

É máis os informes da OCU sobre a calidade do leite, por exemplo o de 2011, sinalaba que as marcas da empresa Río son o leite de peor calidade e no 2014 os datos non son mellores. Presenta tamén unha concentración de bacterias termoresistentes superior ao habitual e que evidencian que o proceso de elaboración da empresa é altamente mellorábel. Debería, pois, comezar por arranxa a súa casa antes de falar das casas dos demais.

Non formulamos como tal o rogo, recollendo a referencia a este empresario impresentábel no anterior punto.

4.4.- Rogo para repor sinais e contenedores en varios lugares do rural

A empresa de recollida de lixo dixo que os ía repor. Xa deberían estar. 

V ECONOMÍA POLÍTICA

5.1.- Período de pago medio a provedores

No ponto 13 do pleno do 13 de xuño advertímoslle sobre o incumprimento no período de pago a provedores, que mesmo situou a Chantada nas novas dos principais xornais e non por algo positivo precisamente. Tamén nesa sesión fixemos unha lectura política dese dato solicitándolle que polo ben común se poñan a traballar en serio.

Os novos datos, correspondentes ao segundo trimestre, seguen sendo dos peores de Galiza malia a mellora: 67,45 días. Xa que logo, é a nosa obriga volverlle facer a mesma pregunta, agardando desta volta unha resposta fundamentada e non a vacua retórica da improvisación:

– Que medidas ten pensado tomar o Goberno, en que se fundamentan para reducir a morosidade especialmente no que concirne a pequenas e medianas empresas da comarca?

Varela di que no 2016 estarán nos 30 días e que hai liquidez. O interventor resta importancia a este dato dicindo que é relativo. http://www.farodevigo.es/galicia/2015/08/16/treinta-siete-concellos-figuran-lista/1297058.html

5.2.- Pregunta sobre a reunión de representantes da corporación local con Amancio López-Seijas

O pasado domingo 15 de agosto houbo unha reunión entre representantes da corporación e o empresario Amancio López-Seijas, do grupo Hotusa.

Xa que foron en calidade de membros desta Corporación, ninguén que non fose concelleiro foi convidado até onde nós sabemos, gostaríamos que se rendese conta da mesma aquí no pleno, así como das peticións elevadas no encontro polo susodito, como se ten feito con outras reunións de natureza semellante.

Que lle preguntemos aos voceiros do PSOE ou do PP ou que nolo explican en privado. Retrucamos que non debería ocultarse o que se trata entre representantes públicos e un empresarios se non hai nada que ocultar nin irregular.

5.3.- Bicicletas municipais

Durante o goberno local da coalición PSOE-BNG o concello fíxose con bicicletas para o uso da policía local. Consérvanse? En que estado se encontran?

Rogamos sexa regulado e se cumpra o seu uso en casco urbano por parte dos axentes tal e como se fai en tantas outras vilas.

Tendo en conta que se gastaron máis de 4.000€ en gasoil (partida orzamentar 132-22103) e que supón o duplo do crédito orzamentar inicialmente orzamentado deberían implementar esta proposta con urxencia.

Amais, aforraríanse tamén así nos elementos de transporte (132-21400) onde se gastaron 3.000€ e en maquinaria e instalación técnicas (132-21.300) con 9.500€.

En xeral, tendo en conta que en 2014 se gastaron 47 millóns de pesetas na seguridade e a orde pública, dos que 43.260.274 millóns de pesetas (259.572,27€) se van só en soldos, hai que preguntarse se isto é axeitado ás nosas dimensións e mesmo se responde semellante inversión e número de policías locais coa ordenación actual do tránsito na vila.

Na nosa opinión, é máis un exemplo de como exercer o clientelismo desde as institucións nos tempos de vacas gordas que agora drenan recursos esenciais para o que realmente é importante e necesario, por exemplo as políticas sociais que as teñen abandonadas sendo Chantada o concello que menos inviste por habitante do sur de Lugo cando hai máis dun 30% da poboación en situación de exclusión.

Por non falar dos 425.000€ de déficit no exercicio 2014, que indican que debe corrixirse a situación financeira do concello, xa que os dereitos recoñecidos son insuficientes para atender as obrigas xeradas no mesmo.

Por outras palabras, o Goberno de Manuel Varela aceptou o principio da «estabilidade orzamentar» do ordoliberalismo alemán e a regra de ouro da troika imposta polo Ministerio de Facenda en troques do pago a provedores. Porén, até o de agora os informes da intervención e as contas revelan que foron incapaces de adoptar a súa política económica ás contrapartidas do plano subscrito expóndonos a todos a graves consecuencias. Estamos dándolle numerosas ideas para que podan facelo da maneira menos traumática para a maioría social e intentando facer que paguen máis os que máis teñen, ao tempo que lle damos ideas para que elaboren uns orzamentos de carácter social e centrados no futuro sen seguir coas inercias letais do pasado.

Sobre isto recuncamos no pleno extraordinario para o debate da Conta Xeral de 2014.

5.4.- Estrada San Martiño-A Barrela

Con máis dunha década de atraso Fomento, que gastará o groso da inversión na Galiza no AVE para as empresas amigas do IBEX.35, volve coa autovía Lugo-Ourense cun trecho testemuñal de 8’8 quilómetros entre San Martiño e A Barrela, cun gasto de 5 millóns de euros. Temos claro que é parte da estratexia do ano electoral e que, contrariamente, ao optimismo dos alcaldes de Chantada e Carballedo non terá provabelmente continuidade, máxime cando era o único en construción en 2010.

Estudaron adoptar conxuntamente os alcaldes dos concellos afectados algunha determinación ao respecto? Lémbrolle aos presentes que concellos como Lalín ou A Limia que partían dunha situación análoga á nosa están hoxe nunha ben diferente económica e demograficamente por contaren con esa infraestrutura (aínda que o tren de proximidade e de mercadorías é o que debería reclamar o interior galego e non o despropósito do AVE).

Saltamos esta cuestión pra tratala máis pormenorizadamente noutro pleno, xa que este xa superara as tres horas.

5.5.- Solicitude de información sobre a xestión dos 82.147,37€ concedidos por RESOLUCIÓN do 30 de xullo de 2015, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, pola que se dá publicidade dos beneficiarios das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 4 de marzo de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas encamiñadas á habilitación e mellora de infraestruturas dos parques empresariais da Comunidade Autónoma de Galicia, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015 (IN519B).

Irase informando.

VI CULTURA

6.1- Pregunta sobre a política lingüística do concello

Porque a entidade de Chantada non se acolleu á Orde do 22 de abril de 2015 que regula a convocatoria e a concesión de subvencións ás entidades locais de Galicia para a promoción do uso da lingua galega publicada no Diario Oficial de Galicia núm. 79, do 28 de abril? Coa subvención concedida poderíase dispor dun técnico en normalización lingüística para, cando menos, cumprir a lexislación sobre o emprego da lingua galega na administración local e non publicar unhas bases para a contratación de 6 peóns para eventos culturais en castelán e onde o “gallego” (sic.) só aparecía como mérito.

A bibliotecaria fai o servizo de normalización ao ser titulada en galego (sic.).

6.2.- Festas patronais

Que cantidade achega de fondos públicos o concello ás festas patronais que tiveron un orzamento total de máis de 60.000€? 35.000€ como en 2014?

Que cantidade se destinou en 2015 á Asociación Amigos do Folión? 9.500€ como no 2014?

Sería recomendábel,igualmente, que o Goberno elaborase un Plano de Seguridade e Emerxencias que contemple eventos de risco como a Empanada ou a Feira do Viño para evitar sucesos tráxicos relacionados co tráfico rodado ou de viandantes, cortes con cristais, etc.

De por parte, este ano en Cangas,após a semana do jazz, viñeron as festas patronais por onde pasaron Caxade, Sés, Terbutalina, Milladoiro, Traspés, Ludovaina, etc. Supoño que vostede non terá “cedés” de grupos galegos no seu carro e, por iso, pensa que o tempo dos concertos xa pasou, porque confunde os artistas do playback e a grande distribución, xunto coas orquestras-espectáculo coa música ao vivo.

Iso si, en moitas desas efemérides (bastante máis concorridas que as festas locais onde tivemos talvez o folión con menos afluencia de público da historia) non hai nin unha soa orquestra ou estas son secundarias. Na referida vila da península do Morrazo faltou unha para a primeira e na festa do Albariño de Cambados as orquestras ocupan un plano terciario, xa non secundario face as actuacións internacionais de James ou as nacionais de Dios ke te krew, Sés e Sokram, por exemplo. E o mesmo podo anunciarlle que sucederá no San Froilán.

O contraste é elevado entre varios concellos, onde hai grandes festas cunha programación compensada e variada que non se prega en exclusiva ás orquestras e a uns representantes que levan o beneficio. Para alén de que as festas deberían saír a concurso público ou ter unhas contas públicas transparentes, dada a importantísima axuda pública que reciben, é bastante elocuente a entrevista do alcalde que di que «a época das actuacións xa pasou» cando aínda tivemos non hai tanto a Emilio Rúa en Chantada. Entre iso e afirmar que quen queira escoitar a un artista merque un CD…

Rogámoslle, pois, máis frescura e un enfoque novidoso para reactivar os eventos locais. Exemplos onde aprender ao seu redor teñen se queren.

Por último, é froito tamén da ignorancia ou da malicia vender que son unhas festas austeras cando se gastan desde o concello arredor de 40.000€ e mais de 10.000.000 das antigas pesetas en total, ou sexa, máis incluso que nalgunhas outras localidades onde si hai actuacións musicais ao vivo e variadas de música galega (e por certo cunha resposta de público obxectivamente maior que o optimismo que vende na súa entrevista). Un gasto elevado nas festas e en eventos debe procurar atraer visitantes para que repercuta na economía local.

Sobre a promesa do aglomerado en cante e outras perlas da súa entrevista prefiro nin pronunciarme, pois no seu caso cando fachendea de xestión acórdame o refrán do dime do que presumes e direiche do que careces.

 35.000€ ás festas e 9.500€ ao folión. Que se refería aos artistas de fóra.

Preguntas de última hora de Por Chantada-CUP

Sobre a limpeza da praia do Sangoñedo que se encontra chea de lodo. Limpouse en xullo.

Sobre a colaboración co banco de alimentos e a recollida de alimentos nos supermercados, evitando que vaian ao lixo. Varela di que trabllan coa Cruz Vermella [danlle 500€ ao ano], co Banco de alimentos e con Amigos de Galicia.

Preguntas PP

Campelo pregunta polo BICES. Sobre o vertido do 19 de xuño. Varela di que se deu coñecemento a Viaqua e que ese “aliviadeiro” chando chove dá problemas. Campelo di que ese día estaba un día bon. Campelo fala do derribo dunha construción e dos soares e Castor di que o propietario accedeu a retiralo e fíxoo a brigada do concello. Campelo pregunta se pagou o concello e díselle que ese soar foi de FENOSA e, ao cabo, recoñécese que pagou o concello. Capelo fala do repintado dos pasos elevados e di que coinciden coa casa do alcalde (Manuel Varela), do tenente de alcalde (Castor) e do lugar de traballo da número 3 (Cati). Castor di que isto é debido ao informe da policia local e que en total se puxeron 4 pasos elevados. Campelo di que nas contratacións non se está reservando unha porcentaxe para discapacitados. Manel Varela di que está dentro dos parámetros. Fala o PP da axuda para a depuradora de 82.000€ da Xunta de Galiza. Varela di que non lle poden facer fronte por se precisan 200.000€. Campelo di que entre o que dá a Deputación 102.648€ e o que dá a Xunta de Galiza supón o 80% do custe da obra, polo que roga que non se perda a subvención. Campelo pide regular o volume das atraccións da rúa Xoán XXIII nas festas.

Preguntas PSOE

Segue habendo problemas coa recollida do lixo en lugares como San Fiz [desde a CUP informamos que tamén se dan estes problemas nas parroquias de Seoane e Santa Cruz de Viana pois só recollen unha vez á semana e cobran por dúas e os contedores están cheos]. Castor di que hai problemas co persoal da empresa. O PSOE pide máis pasos elevados na avenida de Monforte á altura do Día. Castor volta facer referencia ao informe da policia local. Raquel pregunta se falaron coa Xunta. Castor di que entre dúas e tres veces en xunta local de Goberno. Falaron cun enxeñeiro. Mais problema en desprazar os medios ca en facer os pasos. Manuel Varela di que Taboada e Ramos foi a concesionaria [xa fixo outras actuacións en Chantada como a ampliación do tramo ao pasar a ponte do Asma dirección Brigos]. Raquel pide que se arranxe o camiño de veciños de Santiago de Arriba [hai máis que precisan arranxos de urxencia como a pista que vai ao cruce da Lagoa-Saramagal ou a estrada da SEAT dirección Faluche]. Castor non teñen permiso para o novo trazado no caso que anuncia a portavoz do PSOE e descoñecen se hai conformidade dos veciños. Raquel especifica ben a ubicación do camiño. Manuel Varfela di que se o tempo o permite se desbrozará e que aquela subida precisa de formigón ou durará nada o arranxo. Raquel engade a pista de Arcos-Casteda. VArela responde que no día do pleno andaban desbrozando en Barrio e Lamasendín. Raquel di que o camiño do San Lucas a Abral non estaba limpo na festa da empanada. Xaquín (INTA) contesta que de Abral a Centulle está desbrozada e Varela engade que hai que ir moi mal para dar coas silvas aínda que estivera sen desbrozar a pista. Pregúntase polo cobro de taxas pola realización de queimas dentro de casco urbano. A Lei 7/2012 e 3/2007 esixen reformar a ordenanza e non contempla cobro por este concepto. O secretario di que non sabe se se cobra ou non. Raquel retruca que se estude para o próximo pleno.

MOCIÓN PARA O RESCATE DA CONCESIÓN DA AUGA E DACIÓN DE CONTAS DO ALCALDE MANUEL LORENZO VARELA SOBRE A CONCESIÓN POR 30 ANOS DA AUGA A AQUAGEST

Por Chantada - Participación Democrática Directa

A xuíza Pilar de Lara é a instrutora desde Lugo do caso Pokemon sobre corrupción política e subornos. A maior trama de corrupción investigada na Galiza en toda a historia. Recentemente, vendo que as pesquisas afectaban a múltiplos concellos elevou a causa aos xulgados centrais da Audiencia Nacional, o antigo Tribunal da Orde Pública do franquismo.

Entre os concellos investigados está Chantada. Concretamente, o que se investiga dentro dunha xigantesca trama de corrupción é a concesión feita en 2007 por 30 anos a Aquagest (hoxe Viaqua) polo PP con Manuel Lorenzo Varela á cabeza, para máis INRI en período electoral e que supuxo o estrago da rúa Xoán XIII e a suba no recibo da auga para os veciños e as veciñas, para alén dunha perda de recursos nas arcas municipais.

Concretamente, o actual alcalde de Chantada por entón renovou a privatización da auga a favor de Aquagest, privatización que data do 17 de agosto de 1993. En 2003 renovouse por acordo plenario a concesión por dez anos máis inserindo novas condicións contractuais (23/12/2003). Pois, ben antes de rematar eses 10 anos de prórroga o concello decidiu facer unha concesión por 30 anos no pleno do día 4 de setembro de 2006, que se traduciu en obras en plena campaña electoral.

A empresa pagou entón o denominado «canon concesional», que lonxe de gastarse en estruturas hidraúlicas (como unha traída de augas para a vila onde chegase polo seu propio peso co conseguinte aforro) empregouse en cemento na rúa Xoán XXIII, cadrar as contas do concello e, en teoría, mellorar os sumidoiros da rúa Xoán XXIII para evitar vertidos ao río Asma o que era obriga da empresa como concesionaria (vendendo a maior parte da inversión como un “favor” cando era unha obriga para non retirarlle a concesión manter e mesmo mellorar as instalacións).

Está claro que a concesión a 30 anos permite que ese diñeiro se pague na tarifa por parte da cidadanía e con creces. A única razón, pois, para privatizar era financiar os concellos porque nunca se falou de indicadores de xestión e aí encaixa un alcalde ao que non lle saían as contas electorais (nin as do concello) e decidiu en plena campaña xogar a baza duns “ingresos extra”. En menos de dez anos a cidadanía de moitos concellos deuse de conta da estafa e, xunto aos casos de corrupción, puxeron fin a este modelo concesional.

Segundo o auto, De Lara afirma que podería «considerarse a Aquagest como unha verdadeira asociación ilícita» cunha «grave repercusión na economía» do Estado español. No caso chantadino, a empresa recibiu en troques unha suba das taxas, cobrar 3.000 euros cada ano pola limpeza da rede de pluviais, o 3’5% da recadación do lixo, etc. Dificilmente se pode valorar positivamente semellante despropósito.

Para termos unha idea da profundidade e gravidade da trama mafiosa (e correlativamente da dilatación no tempo do proceso) na Galiza investíganse os seguintes concellos: na provincia da Cruña Arzúa, Oroso, Ortigueira, Santiago de Compostela, Valdoviño, Cedeira, Bergondo, Padrón e Betanzos; na provincia de Pontevedra, Ponte Caldelas e Pontevedra; na provincia de Ourense, Punxín, Barbadás e Ourense; e, por último, na provincia de Lugo, Ribadeo e o noso concello, Chantada.

Noutros concellos concesións da auga menos lesivas para o ben común, mais semellantes na súa natureza foron revocadas por exercerse ilegalmente, en fraude de lei, por exemplo en Teo. O común denominador de todos estes casos é que ou ben se cometeu unha ilegalidade (ou varias, algunhas penadas até coa cárcere) ou ben os representantes públicos que subscribiron tales operacións eran uns completos incompetentes. Non sei que será peor.

En Teo, o Consello Consultivo e a Deputación da Cruña, avalaron o fin do contrato con Aquagest, que se colectivizou en marzo deste ano. Dito contrato fora prorrogado en campaña electoral polo rexedor do PP Armando Blanco, circunstancia que por si soa se determinou como irregular e suficiente para revocar o contrato. De feito, a Fiscalía está investigando a Armando Blanco e a todos os edís populares e independentes que aprobaron a prórroga no pleno.

A propia ONU en 2010 recoñeceu a auga como un dereito humano e os procesos de remunicipalización están sendo unha constante en toda Europa, após os abusos das empresas e a corrupción asociada á privatización da auga, que é un ben público esencial.

Corrupción como a que recolle o sumario do caso Pokemon que inclúe «presuntas adxudicacións ilícitas de contratos e servizos» a sociedades privadas de auga.

Concesións por 30 anos lembran as de 50 anos (prorrogábeis) que outorgaba o franquismo ás eléctricas en encoros como Belesar. Afortunadamente, hoxe a tendencia é voltar asumir o servizo municipal de auga potábel, saneamento e depuración de augas residuais.

Por todo isto, se non ten nada que ocultar, debe convocar un pleno extraordinario onde se nos remita a pertinente documentación coa suficiente antelación para o seu estudo, tanto a solicitada no seu día pola xuíza, canto a que os grupos acheguemos ou solicitemos; así como as demandas e cuestións que estimemos oportunas.

No devandito pleno vostede deberá render contas e dar as pertinentes explicacións, así como someterse á confianza do Pleno. Como os aquí presentes saberán só quen se manifeste en contra dos acordos na xurisprudencia pode apelar e desentenderse das súa responsabilidade penal. Para nós aínda é máis importante a dimensión ética e tamén por transparencia e calidade democrática hai que dar este debate e trasladar á cidadanía as conclusións e os datos obxectivos.

A auga é un ben público que se debe protexer e xestionar tendo en conta criterios medioambientais, de sostenibilidade e de eficiencia no sistema. A experiencia da xestión privada só deu no incremento das tarifas e no déficit económico do servizo continuado, o que demostra que a xestión privada é nociva para a cidadanía e para as arcas municipais.

Por iso, en numerosos concellos desenvólvese o disposto no Pacto Social pola Agua, unha iniciativa promovida por máis de 300 asociacións, organizacións e partidos que pretenden evitar a xestión privada e defender este recurso como dereito humano. O Pacto Social pola Auga empezou a recorrer centos de plenos municipais xunguindo a vontade dos cidadáns e dos partidos políticos, agás dos que poñen por diante dos intereses veciñais os das empresas, que tamén os hai aínda que cada vez reciban un apoio menor dunha cidadanía cada vez máis consciente do impacto das políticas públicas na súa economía doméstica directa ou indirectamente.

Empresas coas que non hai transparencia ao anularse calquera opción de licitación, diminuír a calidade da auga e do emprego, pérdense cartos pola chantaxe da cláusula do equilibrio financeiro… En resumo, a calidade do servizo diminúe, a factura do cidadán aumenta e se hai beneficios son para a empresa e se hai perdas asumímolas todos vía impostos. Cousas do “libre mercado”.

O Pacto Social pola auga non só supón acabar coa privatización da auga, senón que pula por un novo modelo económico, ambiental e social ao servizo dos cidadáns onde a prioridade sexan as persoas e a participación das mesmas na xestión. Un modelo público 100%, transparente e participativo.

A nosa moción ten un triplo cometido:
– Recuperar a auga para a veciñanza remunicipalizándoa e mellorando o servizo á vez que se abaratan custes, como están facendo en Sevilla, Compostela, Valladolid e Gasteiz. Un aforro que podería servir para financiar a mellora do servizo e a construción dunha traída da auga polo seu propio peso.
– Aclarar un asunto turbio que se está dilatando no tempo en exceso, informando con transparencia aos cidadáns dun asunto grave e do que cómpre que se renda contas canto antes.

A transparencia e o diálogo son esenciais para a confianza recíproca, xa que, a falta dunha axeitada información, as investigacións e os antecedentes noutros concellos apuntan para un desenlace semellante ao do seu socio e alcalde de Monterroso, condenado a cárcere e inhabilitado para cargo público. Se se nega a comparecer perante o pleno respondendo a todas as cuestións que lle foren formuladas e achegando a documentación pertinente entenderemos que efectivamente si ten algo que ocultar.

En virtude da nosa exposición de motivos propomos o seguinte ACORDO:

1.- Que o concello de Chantada acorde comezar o proceso para o rescate da concesión da auga, nestes momentos en mans de Viaqua,para a súa xestión directa.

2.- Creación do novo regulamento do servizo municipal de abastecemento de auga potábel, saneamento e depuración cun plano de acción 2017-2020 asociado.

3.- Solicitar os informes preceptivos ao Consello Consultivo e á Deputación de Lugo.

4.- Iniciar o procedemento para o estudo da modificación do cadro de persoal.

5.- Modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa por abastecemento de auga, sumidoiros e depuración.

6.- Que se convoque un Pleno extraordinario cuxo único punto do día sexa a análise e debate de toda a documentación da concesión a Aquagest por 30 anos da auga de Chantada, así como un informe da intervención sobre o custo actual da auga privatizada para as arcas municipais desde o ano 2007, co desglose por ano e por conceptos (así como a cantidade do canon de concesión pagado pola empresa). No mesmo pleno os grupos municipais recibirán toda a información pertinente e aquela que soliciten, para alén de poderen formular todas as preguntas e cuestións que desexen.