Crónica do pleno ordinario do 13/03/2017: Inta ten 9 concelleiros.

O pleno comezou con atraso ás 20:03 horas coa asistencia de 8 persoas no público, a interventora, a secretaria e 11 dos 13 concelleiros, ausentándose 2 de Inta. Isto colocou accidentalmente a Inta en minoría aritmética no Pleno por vez primeira na lexislatura, mais non tivo maiores consecuencias porque o PP facilitiu que saísen todos os acordos agás un ponto que foi retirado polo Goberno.

 

1.- Acta anterior, correspondente á sesión do 23/01/2017.

PDF: Acta do pleno 1/2017 do 23/01/2017

Aprobada por UNANIMIDADE.

2.- Recoñecemento extraxudicial de crédito 1/2017.

Correspondía cun pagamento pendente do 3º trimestre de 2016 de Xantar na Casa.

Desde o PSOE cuestionaron que algo que chegou en novembro aínda veña para pagar en marzo, que estivo moito tempo sen informar. Cándida Carnero (Inta) deféndese culpando ao Consorcio (Xunta da Galiza) por enviar a factura moi tarde. Contesta Raquel dicindo que houbo moi pouca dilixencia polo que non pode votar a favor.

Desde o PP aclárase que a factura do Consorcio entrou o 25/11/2016 e que a demora foi excesiva aínda que coinciden con Inta en que é necesario pagala.

Canto á CUP dicimos que este recoñecemento extraxudicial vén a ilustra máis unha vez a desastrosa xestión económica do concello de Chantada. Plenos sen propostas, goberno sen iniciativa e continuados problemas de xestión… un Concello totalmente paralizado e inane.

Un programa que leva desenvolvéndose anos, concretamente desde o 11/07/2010, através dun Convenio cuxa cláusula 6ª fixa que o concello debe asumir o 16,67% do custe de cada xantar e que non se orzamenta axeitadamente nin se fai a previsión correspondente cando é un cálculo elementar e cando levan gobernando seis anos inenterrumpidamente. Un requirimento de 1.716,76€ que chega o 25/11/2016 e que non pode pagarse até a súa aprobación definitiva, se hai alegacións xa en abril, ou sexa cáseque medio ano despois.

Non hai vontade nin capacidade de xestionar, nin a mínima dedicación que require unha administración pública xa non digo digna, simplemente que vaia tirando. O alcalde ten que erguer cada día un reparo suspensivo da intervención por irregularidades flagrantes e faino sen ningún problema como logo veremos noutos pontos deste mesmo pleno. Cada día máis entristecidos porque Chantada merece algo mellor. O noso grupo solicita, de conformidade co artigo 102.2 do ROF a votación nominal.

A secretaria consulta o ROF e di que efectivamente se un grupo municipal o pide debe votarse se se procede ou non á votación nominal.

Votación para derimir se se fai ou non votación nominal

A favor: 4 (CUP e PSOE) En contra: 5 (Inta) Abstención: 2 (PP).

Varela intervén após a votación, sen posibilidade de réplica, e di que, en todo caso, cando colleron o Goberno tiveron que facer fronte a dous anos e medio de pagos pendentes do Xantar na Casa e que no 2016 estaba no orzamento o problema é que se lles pasou para o 2017 polo que hai que ir a recoñecemento. Acusa á CUP de falta de cortesía e educación ao aproveitar a falta de dous concelleiros do seu grupo para exercer tretas [o cal é falso].

Votación recoñecemento extraxudicial 1/2017:

A favor: 5 (Inta) En contra: 4 (CUP e PSOE) Abstención: 2 (PP).

[No explicativa sobre “herdanzas”: alén do que xa publicamos no seu día destrozando esta falacia da “herdanza” que invoca cando non ten saída o alcalde, lembrar que Manuel Varela foi alcalde 11 anos, entre 1996 e 2007, polo PP deixando unha débeda de 6.900.000€ e numerosas facturas nos caixóns que explican o actual Plano de axuste e as súas consecuencias. Entre 1996 e 2003 o Concello nin sequera remitiu as contas ao Consello de Contas da Galiza. En 2o01 gastáronse 778 millóns de pesetas e só se recaudaron 575 millóns (aínda que no orzamento prevían recaudar 734 millóns), un desfase que se explica en parte polos máis de 268 millóns de pesetas recoñecidos extraxudicialmente.

En 99, 2000 e 2001 Varela endebedeu o concello en 400 millóns de pesetas por exercicio nos tempos da barra libre do cemento. No ano 2002 aparecen 16 millóns de pesetas de gastos en exceso e até 2006 son numerosas as facturas que procedían de obras que ninguén asinaba, faltándolle a conformidade á realización da obra. Entón, as mesmas eivas e irregularidades son un continuum no tempo.

Todo isto e moito máis fica explicado polo ex-concelleiro Ildefonso Piñeiro nun artigo que publicara hai tempo e que vén moi ao caso: ]

3.- Recoñecemento extraxudicial de crédito 2/2017.

DOC. (PDF): Fiscalización de intervención 24/2017 e Informe de intervención 43/2016

Varela (Inta) di que o seu grupo mantén o ditame da comisión informativa e que está a favor.

O PSOE di que non é o mesmo caso que o anterior, que se ten que acabar con isto pois sempre hai reparos e hai responsabilidades como dixo a secretaria na comisión informativa. Actúase á marxe da legalidade. Rogan seguir as instrucións e a licitación pública.

O PP di que van manter o voto da comisión informativa, mais piden que se faga caso da intervención xa que observan un abuso de poder da alcaldía. Hai unha factura para “placa xubilzación Manuel Varela”. O alcalde intervén para dicir que é do Queipo que el non quere nin placas nin rúas.

Desde a CUP comézase afirmando que vistos os informes de intervención relativos a este ponto, é dicir, o 43/2016 de 22 páxinas, que contén os informes de reparos 33/2016 a 44/2016, e, especialmente, o 24/2017 de 27 páxinas, que conten os informes de reparo 9/2017 a 24/2017 quedan poucas dúbidas sobre o que se está tratando aquí. É máis chamo ao conxunto da Corporación a mostrar cordura e retirar esta proposta de acordo, por iso quero incidir nalgúns aspectos concretos para logo apresentar unha emenda á totalidade propondo un acordo alternativo ao que trae hoxe aquí o alcalde.

Do informe 43/2016 quero subliñar que indica que hai «omisión no expediente de requisitos ou trámites esenciais», xa que «son gastos repetitivos no tempo, dos cales Intervención non ten documentación, polo cal, estanse a fraccionar» e que o fraccionamento dos contratos incumpren os requisitos esixidos polos artigos 23.3, 86, 109, 111.1 e 138.3 do TRLCSP e, en consecuencia, estamos diante de supostos do artigo 47.1.e) da Lei 39/2015 de 1 de outubro que configura como nulos de pleno direito os actos ditados «prescindindo total e absolutamente do procedemento legalmente estabelecido ou das normas que conteñan as regras esenciais para a formación da vontade dos órganos colexiados», circunstancia confirmada polo artigo 32 do TRLCSP que recolle posíbeis causas de nulidade de direito administrativo dos contratos.

Pola súa banda do informe de intervención 24/2017 destaco que se trata de 172.400,03€ para os que non existe crédito na relación de facturas nº 13 e 14 e que na súa globalidade incumpren as xa cidatadas disposicións do TRLCSP mais o Plano de axuste que dispuña a redución dos contratos menores como lle lembramos en tantas ocasións, incluso mediante mocións que se negaron a debater e a tramitar por urxencia como en maio de 2016.

Cantas veces lle dixemos nós que contrasta o abuso «dos contratos menores, tratando todos os suministros e servizos do concello, como contratos menores» co rigor aplicado no IBI e na suba de taxas na aplicación do Plano de axuste? Agora dillo a intervención. Cantas veces que había que limitar radicalmente os contratos menores e proceder a contratar publicamente, con concorrencia e publicidade? Como pode existir un contrato administrativo do 24/02/2016 para o que non existe crédito axeitado e suficiente? Como pode xestionar, sen nin sequera existir un contrato, as nóminas do concello unha xestoría cando é competencia dos propio persoal do Concello e incumprindo a Lei de protección de dados?

Alén dos informes como se explica que non exista informe con proposta de resolución que conteña a enumeración dos feitos e disposicións aplicábeis? E como pretende que se poda apoiar un acordo baseado nunha mentira pois hai moito máis aquí que o simple importe e duración dos cotratos menores? Como se paga a entidades e empresas facturas a dedo sen subvención, convenio ou figura xurídica algunha que regule os termos da contratación e as obrigas e deberes de cada unha das partes? Como se pode confiar na limpeza dunha administración que executa a maioría do seu orzamento coa máis total opacidade e sen cumprir coa lexislación, precisamente usando fórmulas propias das mordidas como o tan famoso 3%?

Aquí interrompe o alcalde, Manuel Varela, para instar ao voceiro da CUP a dicir en que facturas hai mordidas nunha tentativa de retorcer as súas palabras, entre outros obxectivos. Contéstalle Fente dicindo que o que dixo foi que o non seguimento da LCSP (Lei de Contratos do Sector Público) é o que permitiu en múltiplos casos a corrupción e as mordidas. Varela tamén di que son facturas pequenas, que diga o valor que teñan. Fente contesta que algunhas superan os 80.000€ como as de Obras y Viales de Galicia (Oviga) adxudicada tamén  como contrato menor, cando é unha das empresas envolvidas nos máis de 600.000€ pendentes de pago desde maio de 2015 e cuxa nulidade de pleno direito foi recoñecida polo propio concello.

Continúa Fente lembrando que o TRLCSP dispón que a figura do contrato menor é excepcional cando Inta a converteu en Chantada no pan de cada día e como di un dos informes citados pola interventora «na xeneralidade dos casos, o uso da contratación menor e a súa apariencia de legalidade constitúe o cauce habitual que se emprega para incumprir os correspondentes preceptos legais sobre publicidade e sobre procedemento de adxudicación».

En moitos casos nas facturas apresentadas non media nada alén da factura directa e percíbese claramente o fraccionamento para eludir a libre concorrencia e repartir discrecionalmente os fondos públicos adxudicándoos a dedo. Este modo de proceder remata por perxudicar á facenda pública producindo desfalco (como se desprende do informe da interventora para o seguimento do plano de axuste por exemplo) e mala xestión, aos cidadáns que pagan cada vez máis impostos para menos prestacións e ás empresas que vén agora como os cobros se atrasan. Os contratos menores e o fraccionamento irregular dos seus obxectos son nulos de pleno direito co cal é preciso restabelecer a legalidade.

Na proposta da alcaldía non se restabelece a legalidade, simplemente búscase un mecanismo para saír da situación á que a súa xestión e non observancia da lei nos conduciu, sendo o Goberno o único responsábel pois son os órganos de contratación os que deben ser conscientes das normas rectoras da contratación pública vinculada ao interese xeral e á garantía dos principios básicos de publicidade, libre concorrencia e transparencia, que só se alcalzan con métodos de contratación aberta e competitiva como os que tantas veces reclamamos en mocións, alegacións e recursos.

Entón é necesario falar das RESPONSABILIDADES:

A Disposición adicional decimonovena do Texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público (TRLCSP) dispón claramente que:

a responsabilidade patrimonial das autoridades e do persoal ao servizo das Administracións Públicas derivada das súas actuacións en materia de contratación administrativa, tanto por danos causados a particulares canto á propia Administración, esixirase con arranxo ao disposto no Título X da Lei 30/1992, de 26 de novembro, e no Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, polo que se aproba o Regulamento dos procedementos das Administracións Públicas en materia de responsabilidade patrimonial.

Na Lei 30/1992 o artigo 141 estabelece o método da indemnización á Administración como método para resarcir os danos causados á facenda pública, así como o 142 enfoca a responsabilidade patrimonial das autoridades e do persoal ao servizo das Administracións:

1.- Os procedementos de responsabilidade patrimonial das Administracións Públicas iniciaranse de oficio ou por reclamación dos interesados.

2.- Os procedementos de responsabilidade patrimonial resolveranse (…) polos órganos correspondentes das Comunidades Autónomas ou das Entidades que integran a Administración Local (…).

3. Para a determinación da responsabilidade patrimonial estabelecerase regulamentarmente un procedemento xeral coa inclusión dun procedemento abreivado para os supostos en que concorran as condicións previas no artigo 143 desta Lei. No procedemento xeral será preceptivo o ditame (…) do órgano consultivo da Comunidade Autónoma (…).

O artigo 145 da Lei 30/1992 indica que a administración após indeminizar aos lesionados, esixirá de oficio ao seu persoal e ás súas autoridades a responsabilidade en que incorreran por niglexencia grave, previa instrución do procedemento que regulamentarmente se estabeleza (145.2.). Tamén se fixan os criterios que deben ponderarse: dano producido, intencionalidade, responsabilidade profesional e a súa relación co resultado producido. En 145.3) recóllese que «a Administración instruirá igual procedemento ás autoridades e demais persoal ao seu servizo polos danos e perxuízos causados nos seus bens ou direitos».

O que procede e, xa que logo, propoño ao Pleno é a seguinte emenda á totalidade do ACORDO proposto  [non se chegou nin a votar!]:

Vista insuficiencia e inadecuación do crédito orzamentar, o abuso do contrato menor e as diversas irregularidades observadas, cuxa consecuencia é que, ao abeiro do artigo 32 e 138 do TRLCSP, sexan actos nulos de pleno direito ditados prescindindo total e absolutamente do procedemento legalmente estabelecido ou das normas que conteñen as regras esenciais para a formación da vontade dos órganos colexiados:

PRIMEIRO.- Iniciar un expediente de oficio por parte do concello (art. 5 do RD 429/1993, de 26 e marzo) para:

declarar os propios actos como nulos de pleno de direito [art. 47.1.e) da Lei 39/2015, de 1 de outubro e artigo 32 do TRLCSP] remitindo un informe con epígrafe conclusiva e propositiva ao Consello Consultivo e ao Consello de Contas da Galiza para que se pronucien sobre o mesmo.

SEGUNDO.- Determinar as responsabilidades patrimoniais e proceder a resarcilas pola vía procesual correspondente, de tal xeito que non repercutan os custes destas condutas irregulares e non axustadas a direito na facenda pública, ao tempo que se expediente e sancione o seus responsábeis conforme á legalidade vixente e se remita, se procede, aos Tribunais competentes [artigo 145.5 da Lei 30/1992].

Todo o que non sexa facer isto será alongar infrotuosamente o proceso e forzar a conducilo por outras canles que nin favorecen ao concello nin á vida política local. Aclarar tamén que a petición da votación nominal, neste ponto e no anterior, conforme ao artigo 1o2.2 do ROF se fai porque hai consecuencias e responsabilidades, mesmo poderían ser penais, derivadas destas votacións polo que era algo que iamos pedir independentemente dos concelleiros de Inta. De feito recalcamos que impere a cordura e que se retire o acordo proposto.

Votación nominal:

A favor: 4 (CUP e PSOE) En contra: 5 (Inta) Abstención: 2 (PP).

Votación Recoñecemento extraxudicial 2/2017:

A favor: 5 (Inta) En contra: 4 (PSOE e CUP) Abstención: 2 (PP).

Varela volve falar sen posibilidade de réplica para indicar que cando o señor Fente vexa o remanente de tesouraría para o ano 2017 e a liquidez que hai que vai ter que retirar todo o dito.

4.- Levantamento reparo 8/2017: indefinición traballadora.

O grupo socialista comeza a rolda de intervencións neste ponto dicindo que a actuación do concello foi pouco escrupulosa, matizando que por “escrupulo” hai que entender o sentido de que se non se cumpre a legalidade non se é escrupuloso. Piden moito coidado en materia de contratacións ao estar en plano de axuste. Pergunta pola RPT (relación e postos de traballo) e Varela contesta que neste mes están na fase de comezar coas entrevistas e que pode perguntar na Deputación de Lugo. Raquel (PSOE) prosegue dicindo que as contratacións se dilatan no tempo polo que non lle parecen simples despistes de planificación e organización. A postura do PSOE é respeitar sempre os reparos da intervención.

Inta, por medio do alcalde, deféndese dicindo que teñen que asumir unha competencia impropia e que a poboación envellecida vai en aumento o que lles obriga a facer fronte con máis persoal. Fan probas selectivas todos os anos, só que como prima a experiencia sempre entran os mesmos, non hai outra razón, e aos 3 anos piden a indefinición. O informe da Deputación di que mellor é non ir ao xulgado do social, aínda que incumpra a Lei de Contratos do Sector Público. Terá que volver denunciar a muller, mais “aquí non andamos con tonterías, que está traballando xa” ao quedar na bolsa deste ano e facer substitucións.

Raquel do PSOE di que é difícil encaixar a lóxica de traballo diario coa legalidade, que o entende, mais non podemos apoiar erguer un reparo da intervención.

Varela di que os cidadáns os puxeron a gobernar e a responsabilidade de levantar o raparo é de Inta, que se estiveran na oposición ao mellor tampouco apoiaban e que irán modificando paulatinamente estas cousas.

Medela (PP) di que é unha irresponsabilidade levantar o reparo [curioso após permitir o mesmo nos pontos anteriores] e que todos os anos entran 10-15 persoas novas no plantel do orzamento do concello de Chantada por sentenza xudicial. Isto non pode ser.Varela nega que sexan tantas, algunhas si, mais culpa ao Goberno anterior [Inta leva 6 anos gobernando!]. Medela di que se podería deixar esta cuestión para o seguinte pleno e o informe da Deputación parece máis para unha empresa que par unha administración polo que van votar en contra.

Varela di que desde Inta retiran o ponto vistas as circunstancias e que o traerán para outra sesión ao estar nesta en minoría [á CUP xa non se lle ofrece a posibilidade de intervir sobre este asunto, que explicaremos no entanto, cando se proceda novamente ao seu debate].

PARTE CONTROL DA XESTIÓN

5.- Moción do PSOE sobre as autorizacións para verquidos.

PDF: Moción PSOE Verquidos PDF: Emenda de Inta á moción sobre vertidos

A secretaría fala do ditame da Comisión e de que hai un voto particular de Inta. Raquel (PSOE) discute o texto de Inta e Varela (Inta) indica que o que pretenden é darlle atribución ao Concello senón ir á Confederación ou a Medio Ambiente. O PSOE retruca que con aprobar a moción non se vai levar a cabo. Varela di que facer o propio. A voceira socialista non concorda e di que así fica sen aplicación e Varela aclara que se aplicarían as sancións previstas polo que propón engadir á súa emenda “elaborar un regulamento para pedir…”. A secretaría di que estudar ben a Lei de augas, nos ríos xa nada que é competencia da Confederación. Varela di que facer un regulamento.

A CUP entra no debate dicindo que o urxente e necesario é facer unha ordenanza que regule e dispoña o procedemento para autorizar verquidos, así como o seu seguimento e os direitos e obrigas, incluídas sancións, das partes envolvidas, pois sen iso o que se aprobe non vai ter ningunha aplicación. Aínda así apoiaras a moción do grupo socialista, con emenda ou sen ela, no sentido de que se fai un pronuniamento a prol de regular unha cuestión importante, iso si, coa advertencia de que este acordo de por si non compromete a nada e, portanto, non ten aplicación práctica algunha. Varela di que regulamento pode valer e a secretaría intervén para dicir que se a lei non contempla sancións non poden aplicarse que a ordenanza non a cre necesaria. Fente (CUP) indica que as disposicións de rango menor, como as ordenanzas, non poden contravir outras disposicións, aínda así cabe igualmente a ordenanza para outros aspectos independentemente das sancións, en todo caso se as sancións non se contemplan tampouco ten sentido o regulamento polo que segue pedindo unha ordenanza. O acordo proposto para emenda fica finalmente coas dúas palabras  ordenanza/regulamento. A CUP pergunta quen vai vixiar, a empresa concesionaria Viaqua unicamente? Que lle vai reclamar o Concello? Varela di que si que através de Viaqua sen máis. 

Votación emenda INTA: unanimidade.

O PSOE pergunta pola cantidade de Augas de Galiza e Varela que están agardando polos dados dos últimos 3 anos [!]. Prosegue o PSOE dicindo que tamén lles preocupa o Enviande e que espera que non se leva a cabo. Varela di que esa é unha loita distinta e que se a Condeferación e a Xunta lle dan os permisos hai pouco que facer… O PSOE di que espera que non sexa así. [Neste ponto, que non ten a ver stritu senso cos vertidos mencionados na moción lembramos que a CUP levou esta cuestión aos parlamento galego e europeu e que apresentamos as seguintes alegacións].

Votación moción PSOE: unanimidade.

 

6.- Moción do PSOE sobre a estrada e titularidade estatal 540.

PDF: Moción PSOE sobre estrada N-540

A urxencia desta moción e da anterior foron apreciadas por unanimidade na comisión informativa. Varela di que Inta está a favor. Raquel (PSOE) resume a moción e di que a situación da estrada perxudica a comarca duramente pola vía de alta capacidade por Lemos. Falan da construción da A-56. Varela di que lles contestou o Ministerio a varios alcaldes e que depende do orzamento do Estado (OXE), pois se se prorrogan os actuais só haberá 5 millóns, atrasando todo. Vanse reunir en Chantada varios alcaldes para reinvindicar esta demanda e Lemos quere tamén a autoestrada do Berzo que empalme con Monforte e pode beneficiar se vén dar a de Chantada-Monforte.

O PSOE pide que Chantada leve neste asunto a voz cantante e Inta retruca que ten que ser un partido independente e nen o PP que son a maioría dos alcaldes  nen o PSOE están á altura cando teñen máis medios. Raquel (PSOE) deféndese dicindo que o PSOE ten poucas alcaldías. Varela di que ten bastantes… como Monforte de Lemos ou Coles e o PP moitas como Vilamarín ou Carballedo. A autoestrada a quen máis favorece é ao polígono de Chantada que é un milagro que teña a industria que ten coas infrastruturas actuais. Sería un antes e un despois.

O PP di que é favorábel a esta moción e que o PP xa instou á Xunta para apremiar ao Goberno [ínstanse a eles mesmos caralludo]. O alcalde (Inta) di que quen máis pode incidir é o subdelegado do Goberno e que llo dixo xa na… a secretaría aclara na xunta de seguridade para a Feira do Viño. Prosegue o rexedor dicindo que fai falta a rexeneración absoluta na N-540.

A CUP di que apoian a moción en tanto en canto hai que arranxar a estrada 540, mais que noutras consideracións habería moito que falar e que os últimos 40 anos deixaron claro que infrastruturas non son sinónimo de industria, mais ben o contrario. Ao ritmo de inversións actuais a autoestrada estará rematada en 30 anos, non pasa de ser unha arma electoralista e marear á xente xa que nin se rematou o xa licitado cando se paralizou con José Blanco en Fonento.

Votación: aprobada por UNANIMIDADE.

 

7.- Moción e asunto de urxencia.

7.1.- Moción de Por Chantada-CUP para estabelecer unha taxa municipal nas instalacións de transporte e enerxía e outras medidas fiscais para impulsar e financiar un plano de emerxencia social e asinar o convenio da FEGAMP para garantir a luz e o gas nos fogares en situación de vulnerabilidade.

PDF: Escrito de A. Fente valorando a exclusión da moción da orde do día por parte do alcalde a pesar de remitirse con máis de 10 días de antelación

PDF: Moción de Por Chantada-Cup  para estabelecer unha taxa municipal nas instalacións de transporte e enerxía e outras medidas fiscais para impulsar e financiar un plano de emerxencia social e asinar o convenio da FEGAMP para garantir a luz e o gas nos fogares en situación de vulnerabilidade

Varela di que o que máis lle cabreou foi que o concelleiro da CUP estea co mando a distancia, mandando unha moción sen estar presente non é de persoas educadas nin axeitado. A maiores di que se xuntou con 35 alcaldes en Monterroso e unha equipa de xuristas para aplicar unha taxa ás eléctricas na vía pública a raíz da sentenza do Supremo que beneficiou a concellos como Arteixo. No entanto, a equipa de Madrid di que as eléctricas van recorrer isto e poden gañar no Constitucional.
Comeza Fente motivando a urxencia suscintamente, facendo referencia ao escrito xa apresentado. Di que só se aprecia a urxencia entrará nos detalles da moción, pois o que toca agora é falar da urxenciaVarela di que non ve a motivación da urxencia e Fente dille se quere que lle lea as cinco follas do escrito. Varela di que non é necesario, mais que van manter o voto en contra e que non lles parece unha moción urxente nin necesaria.

Votación da urxencia:

A favor: 4 (CUP e PSOE) En contra: 5 (Inta) Abstención: 2 (PP) 

7.2.- Moción de urxencia de Por Chantada-CUP para apertura de expediente de depuración de responsabilidades no concello de Chantada por continuadas irregularidades en relación coa facenda pública.

PDF: Moción de urxencia PCH_CUP expediente de depuración de responsabilidades por continuadas irregularidade en relación coa facenda pública

Comeza Fente explicando a urxencia da moción, fundamentalmente di que se debe a que os informes da intervención e a documentación plenaria, sobre 800 páxinas, é moi extensa e contén irregularidades das que se derivan responsabilidades polo que entende que é obriga da CUP volver insistir na necesidade de abrir expediente de oficio no Concello para evitar que os fondos públicos se xestionen de calquera maneira ou que a cidadanía pague os erros de terceiros.

Varela responde dicindo que o voceiro da CUP, cando aprecie irregularidades, diga cales e vaia a outras instancias.

Raquel (PSOE) di que a anterior moción se mandou por correo, mais que descoñecen os termos desta moción polo que se absterán a respeito da urxencia.

Votación da urxencia: 

A favor: 1 (CUP) En contra: 5 (Inta) Abstención: 5 (PSOE e PP).

8.- Dación de conta de resolucións da alcaldía.

9.- Dación de contas de reparos de invertención 02 a 24 de 2017

[Este ponto inclúese após indicación no pleno de xaneiro e escritos do voceiro da CUP invocando o artigo 218 da Lei Reguladora das Facendas Locais, especialmente após a súa reforma no 2013]

DOC.: FISCALIZACION DE INTERVENCION 2017-0009,  FISCALIZACION DE INTERVENCION 2017-0014FISCALIZACION DE INTERVENCION 2017-0015FISCALIZACION DE INTERVENCION 2017-0021FISCALIZACION DE INTERVENCION 2017-0022FISCALIZACION DE INTERVENCION 2017-0024.

10.- Dación de conta do Plano de axuste 4º trimestre de 2016.

DOC. (PDF): FISCALIZACION DE INTERVENCION 2017-0010 [INF PLAN AXUSTE 4T 2016]-1

Aínda que o propio informe indica as limitacións existentes para unha aproximación con maior detalle o que si se recolle é algo xa moi reiterado neste Pleno que é a “selectiva” aplicación do plano de axuste que en canto se cumpre na creación e elevación de impostos se incumpre na redución de gasto e na limitación dos contratos menores con funestes consecuencias.

Xa sen avaliar iso, o propio informe cifra o desaforro en 320.921’31€ polo que lonxe de saír do Plano de axuste como o alcalde defendía en xaneiro de 2016, cando aprobou Inta en solitario aquela revisión do Plano de axuste que Facenda non aceitou porque era un disparate, o Concello entrou logo nun Plano económico-financeiro.

Agora, a pesar do atraso previsíbel nos OXE a prioridade da débeda vai ser un mantra intocábel das políticas contracíclicas amparadas por Bruxelas polo que esta política económica errática só fará perxudicar a Chantada e manter ao Concello nas bridas do Plano de axuste sine die.
IBI: -252.876,10€ (aínda así 1.467.784,48€ e os impostos directos non chegan para os gastos do persoal algo inédito nos concellos de máis de 7.000 habitantes na Galiza)-

ICIO: -36.090,63, beneficiando ao Casco antigo e ao Polígono, fundamentalmente, con bonificacións do 95%, mais non a agricultores e gandeiros, onde facer unha nave ou establo paga por este concepto sobre 7.000€. Esta é a xustiza fiscal do seu Goberno.

Taxas deportuvas: – 17.473,30€.

Redución custe de persoal: +1.630,12€ (xubilación dun funcionario, descompesado totalmente pola suba de 1% dos salarios e polo continuo incremento do custe laboral)

Contratos externalizados que podería prestar o propio concello: – 11.273,78€.

Viabiliade contratos inversións. Segue faltando un para o primeiro aínda que se di que é preceptivo.

Subvencións nominativas: houbo incremento e desaforro.

Contratos menores: foron a máis como rezaba o lema da campaña electoral de Inta (“Xuntos imos a máis”).

11.-Dación de conta período medio de pago 4º trimestre de 2016.

 

12.- Dación de conta informe de morosidade 4º trimestre de 2016.

Informe morosidad 4 trimestre 2016-1

O PMP do Concello é totalmente enganoso xa que o informe de morosidade do 4º trimestre é demoledor. Cúmpre nas inversións reais que representan grandes pagos co cal a media oculta que a maioría das operacións ou fican pendente de pago ou se pagan fóra de prazo andando por riba dos 60 días en moitos casos, especialmente a maioría das operacións concertadas cos pequenos provedores, ou sexa, coas empresas locais.

Tamén nisto a xestión segue sendo deficiente e de feito hai 28 pequenos provedores cuxas facturas estaban sen pagar ao feche do 4º trimestre, por valor superior a 50.000€. Isto é unha constante neste concello.

13.- Dación de conta execución trimestral 4º trimestre de 2016.

PDF: Execución orzamentar 4º trimestre de 2016

Da execución parece desprenderse o seguinte:

a) Polo lado do ingreso que nos impostos directos xeridos desde a Deputación de Lugo xa neste 2016 non houbo unha substancial mellora existindo un desfase entre os Direitos recoñecidos netos e a recaudación líquida de 209.247,45€ máis que todas as transferencias correntes que fai o concello a entidades sen ánimo de lucro (asociacións, subvencións, etc.). Novamente mentiuse, algo sistemático no terreo económico para levar á xente onde se quere coas contas da leiteira. Máis grave aínda é que o Concello recauda en impostos diretos e indirectos 40.000€ menos do que gasta só en persoal: 2.417.759,65€.

No tocante a autonomía financeira do concello, daquela política, as transferencias de capital e correntes ficaron por baixo do estimado pola perda de poboación e pola falta de traballo na atracción de fondos públicos doutras AAPP e organismos. No conxunto representanta o 46,7% do ingreso total e hai dous dados especialmente preocupantes no tocante ao futuro: dunha parte o ingreso en transferencias correntes (299€/hab.) está por riba da media galega para os concellos de máis de 7.000 habitantes (266€) polo que a perda de poboación só fará minguar e con ela a autonomía financeira; e, doutra parte, as transferencias de capital, que son os recursos que se conseguen captar por parte dos xestores públicos, están moi por baixo da media dos concellos galegos de máis de 7.000 habitantes 45,6€ fronte a 79€ e iso que 2016 foi ano eleitoral en que historicamente a Xunta é máis xenerosa.

b) Polo lado do gasto, alén do xa referido para o persoal acrescentar que en 2012 representaba 231€/hab. e en 2016 xa máis de 286€ ( un aumento de 55,7€ máis por habitante en só 4 anos!).

Pola contra, as inversións reais que xa de por si eran paupérrimas (655.461,13€), o pior dado desde o orzamento de 1997, ou sexa desde hai 20 anos. Poden estar fachendosos. E o máis triste é que ficaron até lonxe do que prometeron cunhas obrigas recoñecidas netas por valor de 458.650,29€… cáseque 200.000€ menos do previsto ou o que é o mesmo un pobrísimo 70% de execución. É máis desde que vostede é alcalde no grupo INTA só superou os 600.000€ en inversións reais no 2012 e habería que ver se non foi cos métodos cos que quixo facelas en 2015, que supuxeron actos nulos de pleno direito por valor superior aos 600.000€, por non falar dos 6.900.000€ que deixou de débeda, o canon sen cobrar e os eólicos regalados cando deixou de ser alcalde do PP.

Non é unha xestión mala, é simplemente un desastre que non hai por onde collelo e que lles debería levar á reflexión de que o seu proxecto rematou e é hora de facerse a un lado polo ben de Chantada e o seu futuro.

14.- ROGOS  E PERGUNTAS

14.1.- Rogos e perguntas PSOE.

14.1.1.- PEP

Na CI do martes perguntaron sobre isto após escrito do 3 de febreiro de 2017 en que facían constar irregularidades. Parece ser que houbo un erro. Cando e que prazos para que se volva a iniciar. [Varela di que mellor tramitalo novamente, que foi un fallo non unha ilegalidade intencional polo que haberá que tramitalo de novo e remitilo aos grupos completo. Seguramente veña cos orzamentos a un pleno extraordinario en abril]. Raquel coincide con Varela en que é oportuno facelo así e que facer peonil o casco histórica é beneficioso e apóiano pois ía no seu programa. O que non entenden é o do aparcadoiro polo que piden aproveitar o reinicio do proceso para subsanar isto. Cal foi o motivo da demora para notificar aos viciños? [Varela culpa aos funcionarios, concretamente aos servizos técnicos e xurídicos daquela altura que pensaban que o PEP non era como o PXOM. O aparcadoiro é anteciparse e naquel intre a equipa de EPTISA falou del e todos os grupos calaron a boca, tamén o PSOE, polo que non entende agora esta mudanza de postura].

14.1.2.- Rosalía de Castro.

En febreiro de 2016 o PSOE sacou adiante unha moción polo día de Rosalía, mais non se fixo nada do acordado. [Varela di que houbo un acto no auditorio]. Raquel pide que para o ano que vén se mire isto e [Varela dille que fale directamente coa responsábel da Biblioteca municipal].

14.1.3.- Pasos elevados no IES Lama das Quendas.

[Desde Inta o alcalde di que lle contestou á Deputación e que pode solicitar outro. O problema maior é cando aparcan os autocarros, ogallá só se pudera aparcadar nunha beira para maior seguridade, aínda que hai que ir con tempo e tranquilos. El pasou moitas veces e nunca rascou o carro] Raquel fai fincapé en que a policía local ten que traballar e facer un informe. [Varela di que é complicado, hai que ir sen presa e ter paciencia].

14.1.4.- Festas particulares na Carambola.

O PSOE denuncia que hai queixas viciñais por festas particulares nun local da vila con menores, alcohol e disturbios sen que o concello concedese ningún permiso. Pide que se extreme a vixiancia. [Varela pensa que se fala doutro local e di que ese local xa deu problemas en fin de ano e que cando se enterou de que o sábado de entroido fixo outro concerto se enfadou moito…] Raquel aclara que ese é outro local, que este que di ela está fechado ao público [Cándida Carnero aclara que é a Carambola e Varela di que aí tivo que intervir a Garda Civil e que é un serio problema polo que haberá que falar co dono, aínda que descoñece se segue coa licenza de actividade en vigor. Parécelle moi boa idea a proposta do PSOE de prohibir ese tipo de festas e mirarano] Raquel di que se queixan os pais [Varela di que a esas horas a culpa é nosa dos pais ollo]

14.1.5.- Denegación Telecentro.

En xaneiro denegouse polo horario o Telecentro e logo no pleno díxose que fora porque se presupuña lucro. Poden explicalo? [Varela di que falta Manuel Diéguez para explicar iso]. Raquel di que agora hai cursos na Casa da Cultura e se descoñece se hai ou non lucro [Cándida Carnero di que se son os que ela pensa eran da Xunta e non se chegaron a facer]

14.1.6.- Consellaría de Medio Rural- Lourizán

O PSOE pide explicacións sobre este decreto e [Varela aclara que hai moitos montes a nome do concello, parcelas cativas en montes e camiños e que non sabe quen os anotou así, agás na zona de Requeixo e Casteda que hai algún grande].

14.1.7.- Aval camiños

O PSOE viu que se devolveu un aval por arranxo en camiños, mais non pudo comprobar se fai referencia ás facturas pendentes de pago. [Varela di que os que estás sen pagar non teñen aval, só faltaría]

14.1.8.- Camión mercado gandeiro.

[Castor di que segue alí e Varela que se lle dixo a un industrial da vila que o viñese buscar]

14.1.9.- Ponto recollida de animais.

O PSOE aposta para desenvolver convenio coa Deputación para ampliar o ponto de recollida de animais e asumir así o concello o custe dun convenio cunha protectora para varios concellos. [Castor retruca que con outros concellos imposíbel porque non hai capacidade, é moi cativo. Amais, sería carísimo dito convenio, sobre 46.500€ cada ano e a maiores un tanto por cada can máis outros gastos. Isto é 4 veces do que se gasta actualmente] Raquel di que hai 37 animais abandonados de media en Chantada, cans [Castor di que non chegan a 20 normalmente]. Raquel deféndese dicindo que 46.000€ para un convnio cunha protectora ao ano entre varios concellos non é moito [Castor volve explicar que non é viábel porque en cada cancil collen dous cans e a capacidade máxima sería de seis, polo que malamente dá para Chantada. A maiores, que se faría logo cos cans se non hai adoptantes? Para eles o mellor é seguir como ponto de recollida e ao pasar 2-3 días que os leve a protectora coa que teñen o convenio (Xinzo de Limia)]. O PSOE aclara que canceira non é o mesmo que protectora [Castor di que hai animais sen saída e non se poden sacrificar polo que o concello buscaría un problema. Varela dálle a razón e di que é buscar problemas onde non os hai] Raquel di que a problemática haina igual [Varela di que nós temos que solucionar o noso] Raquel retruca coa existencia de subvencións europeas [Castor di que o van estudar ben, mais que é moi caro e que só falta un papel teoricamente para a reapertura].

14.1.10.- Modificación ordenanza ICIO.

Fixeron a xestión xa? [Varela di que tamén virá ao pleno extraordinario de abril co orzamento e mais co PEP]

14.1.11.- Entroido Ribeirao.

Ten unha grande importancia cultural hai que conseguir que sexan Festa de Interese Turístico axudando desde o concello. [Varela di que se reuniron con Juan Carlos e lle deron todo o apoio]

14.2.- Rogos e perguntas PP.

14.2.1.- Resolucións.

Felicita á secretaria e á interventora por estaren ben numeradas.

14.2.2.- Reparos.

Que se cumpran os trámites e se lle faga caso á interventora e o invorme do Plano de axuste igual, que hai un grande desaforro. O PMP tamén pode mellorar. A morosidade van moitas facturas fóra do período legal.

14.2.3.- Pleno de marzo.

Debérase adiar o pleno e pide que se mude isto porque así veñen co pleno mal preparado, que tanta documentación non se dá manexado nunha semana. [Varela di que non se cambiou porque faltaba na comisión algún (en referencia ao voceiro da CUP)]

14.2.4.- Vallas praza da Galiza

O temporal motivou que estiveran 6 días tiradas as vallas e que dá moi mala imaxe e máis onde hai un tanatorio e sendo concello de interese turístico. [Varela di que as tirou o vento e até a xente, que viu a algún tirándoas. Un empregado do concello levantounas varais veces e el tamén ergueu varias]. Medela di que el tamén levantou varias.

14.2.5.- Bando entroido.

O PP pide que se emita un bando no entroido prohibindo tirar alimentos, ovos e fariña principalmente, durante o Entroido e máis nestas épocas de necesidade [Varela di que este ano case non houbo] Medela pide erradicalo [Varela di que como farán en Verín coas formigas].

14.2.6.- Camións que cargan auga.

Pergunta novamente por esta cuestión que xa levou ao anterior pleno. [Varela di que calquera pode falar con Viaqua e pagar por levala] Medela pergunta se non se paga corrente. [Varela di que desde a ampliación da concesión a Viaqua que el fixo non se subiu un céntimo aínda que se leven camións e camións de auga. Só paga quen leva. No mercado gandeiro si que non deixan porque aí paga o Concello  canon de auga] Medela di que arriba, xunto ao Celanova, tamén é perigoso porque cria capas de xeo.

14.2.7.- PEP.

O PP pide que veñan os técnicos falar cos viciños e cos grupos políticos.

14.2.8.- Intensidade das luces.

Os viciños dos 4 camiños, José Antonio Primo de Rivera (Avenida de Ourense actualmente) e da praza Mariano Cedrón piden máis intesidade nas luces.

14.2.9.- Mobiliario bares Santa Ana.

Deíxano alí amontoado e dá mala imaxe [Varela di que alí o que cómpre é darlle unha volta ao pavimento]

14.3.- Rogos e perguntas CUP.

14.3.1.- Mediante a Resolución da alcaldía 1179/2016 REC aprobouse a relación de facturas nº 259 e erguéronse os reparos da intervención desde o 07/2016 até o 20/2016, ambos inclusive.

 Na relación de facturas a nº 1958, 1959 e 1960 corresponden a horas de excavadora  sen especificar cantas. O total de ambas ascende a 2.141,7€. Onde foron estas actuacións e de cantas horas falamos? [Varela di que non sabe quen é] Fente aclara que é Orlando Otero Fernández  [Di que non sabe  polo número de factura. Dille ao señor Fente que vaia ao Concello a comprobalo. Non sabe as horas]

 Tamén se factura por desborce de gabias na factura 1.609 unha soma de 23.292,50€. Novamente descoñecemos as horas e os lugares de actuación. Rogamos se aclaren. Porque un contrato deste volume non foi licitado?

Figuran tamén máis de 5.233,25€ facturados (factura nº 1692) co concepto “pista Casdemiro”. Que se fixo e porque se adxudicou tamén a dedo este contrato? [Foi o Conde onda o Faro. A pista estaba perdida e deúselle unha volta para canalizar augas e máis zagorra] Pena do Carro SC factura 2.589€ (factura 1723) en Erosa, Penasillás, Campo de Tiro Pereira, explanada Faro e San Lucas. Novamente adxudicado a dedo. Cantas horas? [Non contestan]

Confección de nóminas por empresa externa  que leva ingresados, só desde xullo máis de 3.600€ sen que exista contrato nin documentación de ningún tipo, e violación da Lei de protección de dados, segundo informe da intervención que, aliás, engade que deberían facerse con persoal propio. Como explican isto? [Recauda a Deputación agora así que queda o persoal máis libre, a ver se o poden subsanar]

14.3.2.-  Resolución da alcaldía 1401/2016 REC

Tamén se aproban as facturas número 1931, 1992 e 1991 pola que se abona a Obras y Viales de Galicia, S.L (unha das empresas do “famoso” Expediente de crédito 1/2016) un total de 80.300€ por mellora de camiños (Vilauxe, Fornas, Monte, Sabadelle e Adá; Laxe; Amedo e San Fiz) novamente a dedo e fraccionando unha contratación para eludir os requisitos de concorrencia e publicidade (non o di a CUP como tantas veces levamos advertido, senón o informe da interventora). Entón, a citada resolución ergue novamente os reparos da intervención (30/2016, 31/2016 e 32/2016) que indican que se excede o límite estabelecido no Real Decreto Lexislativo 2/2011, de 14 de novembro, para a contratación menor. Esta empresa é unha das implicadas no Expediente de crédito 1/2016 de máis de 600.000€, o cal nos parece moi grave observando mesmo indicios delitivos. Teñen algo que alegar? [Tirouse de orzamento, di Varela. había diñeiro e é a empresa que fixo as obras da Xunta e da Deputación e mantíñalles o prezo e alí si que foi a concorrencia e con 14-20 empresas podía saír pior o concurso] A CUP di que esa explicación é unha trapallada e que a lexislación e os procedementos non amparan ese tipo de actuación.

14.3.3.- Zona verde Rúa Taboada.

No seu día fixemos un estudo documentado sobre a situación da zona verde da rúa Taboada e como é aniquilada na proposta do PXOM, unha das súas múltiplas eivas que o fan inasumíbel para nós. Agora no Decreto da alcaldía 39/2017 de 7/2/2017 dáse aprobación a un informe do arquitecto sobre calificación urbanística das parcelas catastrais propiedade do colindante cos terreos que defendemos que é público. 

Segundo o devandito informe só unha desas parcelas está, segundo o PXOU en vigor, baixo a Ordenanza 6: zonas verdes e as restantes en Ordenanza 2: edificación fechada ou en liña. Iso si, como xa advertimos no seu día todas ficarían na redacción actual do PXOM como Solo Urbano non consolidado D1-AR-03 podendo, xa que logo, desaparecer totalmente esa zona verde ou zona libre levándose para o río Asma cando a vila ten tanta falta de espazos verdes no centro. [Ficaría como zona verde ao Asma só se leva moito verde polos edificios feitos no pasado]

Fente di que o PXOM non di iso e que podería perderse a zona verde e, en todo caso, fan falta áreas verdes no centro da vila e non todo acementado. [Varela di que o desenvolvemento urbanístico viría a pleno e entón xa se vería] Tamén en relación con este asunto o señor alcalde saíu en Televinte dicindo con total flema que estaba “negociando” un aparcardoiro, cando entendemos que a propiedade pública debería destinarse a zona verde como queren os viciños. En que situación están esas negociacións” de costas aos viciños? Cercenáronse de que a propriedade municipal está cadastralmente e no rexistro da propiedade conforme é debido?

[Varela di que xa viu 2-3 proxectos, máis ben anteproxectos ou proxectos de proxectos. Un deles o dun supermercado para facer desenvolvemento urbanístico con 6o ou 70 prazas en subterráneo e que podería ser libre nalgunhas horas e o resto de pago e con zona axardinada]

14.3.4.- Como explican que tendo un servizo de axuda no fogar tiveran que subcontratar na última semana de decembro? Que explicación hai para os reparos da intervención que indican que non se garante a igualdade nin as mínimas garantías no acceso ao emprego público tamén neste caso ou que as bases fosen impuganadas e estivesen cheas de deficiencias? 

[Varela di que si para cubrir unhas baixas… que se contratou a Albores. Cándida intervén para dicirlle que non, que foi a AFA Chantada. Varela di que así se cubriron as baixas como se fose unha empresa temporal] Fente di que non consta contrato algún. [Varela séntese ofendido. O servizo hai que dalo e había urxencia] Fente di que a falta de previsión ou facer unhas bases mal, que logo son paralizadas non é urxencia, é incompetencia [Por favor vaia remantando di Varela].

14.3.5.- Rogo aprobación bonificacións para establos e granxas

Volvemos reiterar que se está discriminando as granxas e ao sector primario no cobro do ICIO en relación con outros sectores. Vemos, por exemplo, o Expediente G223/2016 que foi á XGL do 17/01/2017 e no que se graba con 6.747,34€ só en impostos municipais a construción dunha estabulación libre de vacún de leite.

Rogamos que se modifique a ordenanza fiscal do ICIO para 2017 de xeito que se favoreza ao sector primario, solicitando novamente tamén a aplicación do exposto na nosa Moción para declarar o sector agro-gandeiro como actividade económica de especial interese ou utilidade municipal e impulsar unha nova ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre bens inmóbeis.

[Varela sae polos Cerros de Úbeda e di que Chantada ten o IBI máis baixo posíbel do 0’40 (oculta que iso só é para rústico) e que ninguén se queixa]

14.3.6.- Disciplina urbanística Expediente G412/2016 (3.2.1/025/2016) no lugar do Coto

No pasado ano paralizáronse unhas reformas maiores nunhas granxas porque se pedira licenza de obra menor e, após saír no xornal El Progreso pola acción dos viciños, «na inspección efectuada comprobouse que as obras que se están executando superaban as solicitadas xa que existía modificación estrutura» (informe arquitecto 2/1/2017) e agora aparece o Decreto da alcaldía 7/2017 que aproba un informe emitido polo arquitecto en que se dá autorización a esta actuación acolléndose á disposición transitoria 4ª da Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do Solo da Galiza ao ser unha actuación «de conservación e reforma». Tamén se aforma que non é necesaria a Declaración de incidencia ambiental (artigo 38 da Lei 9/2013, do procedemento e da competitividade económica da Galiza). No entanto, desde a CUP manifestamos a nosas dúbidas e a nosa disconformidade con este informe do técnico municipal xa que o artigo 38 da Lei 9/2013 asinala que se consideran substanciais as modificacións nas instalacións ou procesos vinculados na actividade cuxa realización supere o 50% da capacidade produtiva da instalacións (non da súa extensión limitada pola LSG), haxa un incremento no consumo de auga e enerxía superior a 50% e o mesmo para a vertedura de augas residuais e tan só 25% para as emisións contaminantes atmosféricas. Xa que logo, rogamos que se revise o proxecto e se informe debidamente porque coidamos que si que podería ser necesaria a Declaración de incidencia ambiental.

14.3.7.– Material aparcadoiro en Outeiro Pedraio

Fíxose un aparcadoiro xunto ao CEIP Xoán de Requeixo perguntando o voceiro do PP, o señor Rodríguez Medela, sobre a homologación do material empregado no pasado pleno. Cuestión que a día de hoxe segue sen aclararse cando hai mananciais na zona e, xa que logo, risco na saúde pública. Que pensan facer ao respecto? [Varela di que queren facer analíticas, que meterán formigón porque é fresado e fai o burro alí a xente. Para tranquilidade dos viciños a captación do acuífero está fóra e fíxose analítica] Fente di que os efeitos nunca son inmediatos.

14.3.8.-Disciplina urbanística en Rosalía de Castro.

En relación co acordo do 04/11/2016 da XGL consistente en acordar a suspensión inmediata da actividade de Casa Líncora na rúa Rosalía de Castro e incoar expediente de legalidade porque a 13/03/2017, ou sexa 4 meses despois, non se adoptou ningunha medida efectiva para alén de “buscarlle” desde o concello baixos á empresa como se recoñeceu no pasado pleno? [Estase seguindo o expediente non hai nada alarmante]

O 13/12/2017 a XGL, no ponto 3.8, acordou que «por parte do arquitecto do servizo de urbanismo se informe acerca das alegacións formuladas por dona Paula Regal Montes constatadas por acta notarial número 742, de 08/09/201065, de don Eduardo Díez Fernández-Barbé». Foinos entregado hoxe e só pudemos ler a conclusión. Agora o arquitecto dálle a razón e antes non, claro nunca rende contas no pleno polo que non podemos saber a que se debe esta mudanza de parecer.

Como explican, por coller un exemplo da última acta da XGL de 21/02/2017, que noutro expediente, o 115/2016 (2.1.1/191/2016) entre o escrito de 20/10/2016 e a incoación de expediente de reposición da legalidade (21/02/2017) “só” mediaron 4 meses? Cantas varas de medir hai no concello de Chantada? [A afectada solicitou información e deúselle pensa. Probabelmente lle legalicemos o baixo e xa falaron para coller outros baixos (falso a afectada levaba desde xaneiro agardando polo informe do arquitecto e o día do pleno aínda non o recibira a pesar de estar recoñecida como afectada)]

14.3.9.- Obradoiro de emprego

Acolléronse á Orde do 8 de febreiro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para os obradoiros de emprego dentro dos programas mixtos de emprego e formación da Comunidade Autónoma de Galicia, e se convocan para o ano 2017 e remitiu a correspondente documentación e solicitude o concello de Chantada? [Está en fase diso, esta volta serán 9 meses] Fente di que se podería pedir en solitario desde Chantada, xa que cumprimos, infelizmente, co requisito 3.2 que é ter unha media superior aos 500 desempregados en 2016 (de feito comezamos 2017 con 513 desempregados). [Varela di que aínda así vaise pedir con CarballedoA pensan dedicar este obradoiro de emprego? [Aínda non o saben]

14.3.10.- Probas de galego nos procesos selectivos

En diversos procesos selectivos figura que para aquelas persoas que non acreditan o nivel de galego a través do correspondente CELGA se fai un exame de galego. Pois ben, segundo as bases, este exame consiste en traducir un texto de castelán para galego sen dicionario elixido libremente polo tribunal. Di moito da concepción da lingua que se ten propor unha “tradución de castelán para galego” e non exercicios de comprensión e expresión oral e escrita da lingua galega que é como se manifesta o nivel lingüístico en todo o mundo e como consta nas diversas leis e documentos-marco de referencia, tamén os da propia Consellaría. Rogamos que se mude isto de inmediato.

14.3.11.- Irregularidades no proceso selectivo da Bolsa de emprego de postos de oficiais e peós especialistas para traballos en eventos culturais no concello de Chantada

Dado que houbo até 5 persoas que apresentaran reclamacións a este proceso, e sen ser isto determinante, si que pode manifestar indicios de que as cousas non se fixeron ben. Por iso decidimos investigar máis e hai varios aspectos que nos suscitan dúbidas e que merecerían unha explicación diante do Pleno:

Axuda a que se cuestionen as bases o feito de que o señor alcalde asine no día 9 de febreiro de 2017 dous decretos (43/2017 e 45/2017) mediante os cales se modifica a composición do tribunal. [Varela di que eles non poden ir aos tribunais e que a este ritmo non vai haber ningún funcionario que queira ir a eles, pois os que van pásanas canutas para valorar a viciños. Non sabe explicar porque se mudou o tribunal]

Na listaxe definitiva, previa ás reclamacións inclúese unha persoa encabezando a lista de peóns especialistas para logo aparecer entre as “persoas con minusvalías”. Cal é o motivo xa que, de ter apresentado a certificación de minusvalía ao comezo das probas, non debería xa aparecer na listaxe errónea e se no o fixo estase recollendo documentación fóra de prazo en canto a outros aspirantes se lle rexeitou coller méritos. Por non cuestionar xa porque alguén que queda de primeiro alega a minusvalía, ou sexa, é altamente sospeitoso que alguén alegue unicamente para perxudicar a un terceiro. [Silencio] Alguén pode explicar isto? [Varela di que se lles colou isto ao xurado]

Tamén fixemos desde a CUP unha comparación entre as pontoacións en formación dos peóns de cultura do mes de xullo, xa que entendemos que é algo máis obxectivo polo que determinar a seriedade dun proceso selectivo. Levamos algunhas sorpresas que achamos merecen explicación: como é posíbel que persoas coa máxima cualificación en xullo aparezan agora por baixo doutras persoas que naquela lista ficaran a distancia no mesmo baremo. Como poden aparecer agora con 0’25 e 0’5 pontos quen tiña máis pontoación en xullo e con 2 pontos quen tiña menos naquela altura? [Novo silencio. A interventora, integrante do tribunal, di que moita xente non entregou a documentación ou toda a documentación de méritos. En xullo que non sabe que pasou porque ela non estaba]

Como explican que a proba práctica consistise en mover unhas vallas de madeira (en grupos simultáneos de 6) e logo haxa pontoacións individualizadas cun abano entre 9 e 5? Ou sexa, faise a proba de 6 en 6, mais valórase individualmente. Con que método? Cangaba moito a valla para un lado ou cal é o criterio seguido?  Para máis INRI o resto de concorrentes estaban presentes que é como se nunha oposición os últimos van vendo as respostas de todos os concorrentes anteriores.

Porque é que no Decreto 81/2017 de 23/02/2017 se proceda a contratar unhas persoas e no Decreto 93/2017 aparezan varias mudanzas alén das dúas especificadas no texto por renuncia expresa?

Despois extrañámonos do desprestixio da institución e de que sexa  vox populi o clientelismo no concello de Chantada. A desconfianza crónica nos cidadáns dos procesos selectivos e na súa institución máis próxima corroe os principios mesmos da democracia.

14.3.12.- Comisión de apoio ao sector lácteo

O 14 de outubro de 2016, en cumprimento do compromiso adquirido na sesión plenaria do 12 de setembro de 2016 após un reiterado e deliberado incumprimento do acordado xa en setembro de 2015 por medio dunha emenda de Por Chantada-CUP a unha moción do PSOE aprobada por unanimidade, celebrouse unha sesión, por agora a única, da Comisión de apoio ao sector lácteo.

En dita sesión, cuxa convocatoria e composición foi unilateralmente decidida, o único acordo foi que se faría unha en marzo a seguinte, durou menos de 20 minutos. Ten pensado cumprir a palabra dada? [Varela di que lle presta toda a axuda ao señor Fente para que a convoque que da outra vez non foi a xente]. Fente di que só faltou representación da CUP e de ICOS. [Varela di que ICOS estaba] Fente di que non, que Héctor que foi en representación do PSOE [Héctor confirma isto] e que quen debe convocar é o Concello.

14.3.13.- Rexistro municipal de asociacións

Constan  inscricións de asociacións que reciben subvencións nominativas deste concello no rexistro municipal. Porque se produce isto aínda agora após anos de recepción de fondos públicos? [Téñeno que facer todas aquelas que queiran ter subención di Varela e busca a aprovación da interventora. Esta di que obriga a lexislación] Entón até o de agora incumpríase a Lei? [Silencio] Avisouse a todas as asociacións do concello? [Non

14.3.14.- FEIRA DO VIÑO

Comerciantes rúa Leonardo Rodríguez.

Houbo algunha queixa porque se enviou a policía local a paralizar unha campaña de venda na rúa que lanzaron para animar a rúa peonil os comerciantes. Como non temos un coñecemento axeitado da cuestión queriamos coñecer a versión do Goberno.[Élle moi fácil, di Varela, non había licenza. Todos os comerciantes van á carpa da Asociación de Empresarios e pareceulles mal. Poden facelo cando queiran sen ser na feira do viño]

Tanatorio.

A instalación das carpas na Feira do viño complicou a saída dun cadaleito do Tanatorio. Acho que, no posíbel, debe mellorarse a previsión e a distribución para evitar estas situacións. [Non pasou nada porque mandoúselle ter a carpa recollida ás 6 tarde ao Viadilla]

Nota de imprensa sobre o pleno extraordinario urxente do 05/12/2016

logo-por-chantada
No día de hoxe o concello de Chantada celebrou unha sesión extraordinaria urxente.
Antes da sesión enviamos o escrito (pdf)  que anexamos a esta nota de imprensa advertindo de que hai xurisprudencia suficiente para considerar os seus acordos nulos de pleno direito ao non ter xustificado a urxencia en ningún momento, moito menos no momento da convocatoria como fixa a lexislación vixente, nin ter remitido aos concelleiros toda a documentación dos asuntos recollidos na orde do día.
Finalmente, Inta empregou a maioría absoluta para sacar adiante a urxencia (ponto 1º) e dúas modificacións de crédito por valor superior ao millón de euros, máis de 500.000€ para amortizar débeda, após negarse facelo en 2015 porque o concello estaba “saneado” (cando agora recoñecen que ten “un alto valor de débeda”), e outra de máis de 600.000€, cun recoñecemento extraxudicial de crédito posterior (ponto 4º), para poder pagar a dúas empresas que o alcalde contratou abusando do contrato menor (a dedo), sen contrato nin concurso, fraccionando facturas para nunca atinxir os 50.000€ e sen fiscalización previa dun gasto para o que non había consignación orzamentar suficiente.
Actos nulos de pleno direito como o propio concello recoñeceu no pleno ordinario de marzo de 2016 e como ratifica o informe do Consello Consultivo da Galiza (pdf). A pesar de retirarse o ponto 4º finalmente é nulo de pleno direito polo xa exposto e é gravísimo que Inta tente eludir a súa propia responsabilidade facendo pagar ao erario público o total da indemnización ás empresas cando hai unha parte que a xurisprudencia imputa aos responsábeis de cometer un acto preciscindindo total e absolutamente do procedemento e das disposicións legais en vigor.
O reparo hoxe rexistrado é o paso  previo á formulación de denuncia administrativa perante o propio concello e, de cismar este en continuar adiante cuns acordos adotados nun pleno convocado precisdindo total e absolutamente do procedemento estabelecido o seguinte paso será o contencioso-administrativo de ser o caso.
Lembramos que se gastaron entre maio e agosto de 2015 máis de 600.000€ sen ter consignación orzamentar, sen fiscalización previa da intervención municipal, sen contrato de ningún tipo (factura directa), abusando da figura do contrato menor (a dedo), sen revisar o valor das obras polo técnico municipal (ou sexa pagando do peto de todos o que a empresa pedía nas facturas directas emitidas sen máis dores de cabeza) e prescindindo total e absolutamentemente do procedemento legalmente estabelecido tal e como o propio concello recoñeceu ao anular o seu propio acto no mes de marzo de 2016. [Vid. p. ex. pontos 4º e 5º do pleno de marzo]
Xa na altura, no mes de marzo cando o concello anulou finalmente o seu propio acto por presión da oposición, o noso grupo indicou e advertiu que isto ía pasar e que a negativa de envialo ao Consello de Contas e só ao Consello Consultivo (este último como o seu nome indica nunca sanciona) ia dilatar o proceso para envialo ao ponto de partida sen darlle solución satisfactoria:
 https://porchantada.files.wordpress.com/2016/03/sobre-os-informes-da-intervencic3b3n.pdf

Todos os grupos da oposición manifestáronse en contra na totalidade dos pontos da orde do día.

Para que e para quen pagan impostos os traballadores de Chantada?

 

 

Informe de Por Chantada-CUP sobre a conta do concello de 2014

para que remate esta vergonha

En que se gastan os cartos no concello de Chantada? A que se destinan os impostos dos traballadores e das traballadoras do país do Faro? Canto se destina a políticas sociais e canto a débeda pública? No seguinte informe tentaremos dar resposta a estas e outras cuestións, aínda que se fixeron isto estando en minoría que podemos esperar a agora que teñen a maioría absoluta do pleno? Chantada ten un problema. [Descarga o pdf do informe aquí: Informe de Por Chantada-CUP sobre a conta do concello 2014].

0. Introdución

Onte, 31 de agosto, ás sete da tarde celebrouse a Comisión Informativa de Economía e Facenda e Comisión Especial de Contas na alcaldía, pola que cada concelleiro percibe 60€ por asistir. O único punto da orde do día era o “Informe da conta xeral de 2014“. Todos os grupos agás INTA reservamos o voto para o pleno, polo que a comisión contou con 4 votos a favor (faltou un membro da comisión de INTA) e 4 abstencións. Agora ábrese un período de exposición ao público durante 15 días e 8 máis para reclamacións antes de aprobarse no pleno.

O Informe da conta xeral 2014 contén información sobre a totalidade dos gastos e dos ingresos do Concello de Chantada durante o exercicio 2014, así como outra información de utilidade.

Sorprendeunos xa de inicio que o interventor, José Ferreiro Fernández, tentase aprobar as mesmas sen ningunha cuestión ou debate (que poderíamos formular noutro momento). Como xa intuíamos ao ver o informe trátase dun funcionario cuxa neutralidade é máis do que discutíbel e no desenvolvemento da sesión quedounos claro que o denominado “cacharrismo” ten unhas bases nunha burocracia e nunha casta política que se beneficiou amplamente dos métodos caciquís. Durante máis dunha hora e media estivemos formulando cuestións sen obter ningunha resposta concreta da persoa responsábel da elaboración das contas do concello e reducindo todo a unha “cuestión técnica”, como noutras escalas fan os burócratas do Dr. Schäuble.

Por se isto fose pouco, no pleno de xuño enumeramos unha serie de cuestións de índole económica, para que constasen en acta, e non recibimos resposta da intervención, cando o 14 de setembro de celebra un novo pleno ordinario e as cuestións formuladas nun pleno deben contestarse no seguinte por lei. Hai, xa que logo, motivos máis que suficientes para dubidar da imparcialidade do titular da intervención do concello e da súa belixerancia partidaria a favor de INTA (chegando a empregar mesmo a primeira persoas do plural ao referirse a decisións e medidas políticas do alcalde Manuel Lorenzo Varela).

A única alternativa que se nos deu para obter algo máis concreto (“se a carga de traballo llo permitía”) era enviarlle as cuestións por mail, aínda que non “poden” contestalas por esa vía senón mediante un “informe”. Está claro que non hai vontade de como funcionario público sustentado polos impostos de todas e todos os chantadinos responder as demandas de información e transparencia dos representantes da cidadanía.

Segundo a Lei 7/2007 do 12 de abril do Estatuto Básico do Emprego Público, a imparcialidade, a obxectividade e a profesionalidade no servizo garántense coa inamovibilidade na condición de funcionario de carreira, de aí que cando existe belixerancia política e parcialidade se perda a devandita condición. Os artigos 52, 53 e 54 son aínda máis claros a este respecto. A non observancia dos principios ten a consecuencia da perda da condición de funcionario regulada, nomeadamente, nos artigos 63 e 66.

Canto á verba oca dos tecnócratas e a apoloxía apolítica da tecnocracia temos claro que a oligarquía e os segmentos sociais favorecidos polo status quo venden a promesa demagóxica ás clases medias dunha reestamentalización da sociedade civil onde a disputa de clases non existe, onde as eleccións non poden modificar nada (e moito menos deter a brutal e salvaxe transferencia das rendas do traballo ás rendas do capital) e onde o partido-único (aínda que se presente con varias siglas) é o da austeridade que ofrece “estabilidade” e “recuperación”.

Non difire moito a situación en Chantada onde a dereita vende unha mellora da situación e un optimismo entenrecedor que só pode responder a dúas cousas: ou a unha ausencia total dos mínimos rudimentos da economía política e capacidade de análise do mercado mundial e da gaiola de ferro do euro –e aínda da situación concreta dos sectores produtivos da comarca–; ou a un egoísmo atroz onde o beneficio propio e o “sálvese quen poda” é a verdadeira “regra de ouro” e non a estabilidade orzamentar. A disxuntiva non é excluínte, senón que sospeitamos que mesmo pode retroalimentarse.

Coa cesión de soberanía recadatoria á Deputación a partir do 1 de xaneiro de 2015 e a ratificación dun plano de axuste co Ministerio de Facenda Chantada é xa un concello intervido onde a súa soberanía local é, cada vez máis, un espellismo. Iso si, unha minoría benefíciase amplamente da situación, chegándose en tempos incluso a aboar por parte do concello os xuros das hipotecas de certos funcionarios que pagan os cidadáns cos seus impostos a escote.

Ao longo da análise das contas de 2014 queremos transmitir aos cidadáns e cidadás que teñan interese en que se gastan os cartos do concello e para que e quen paga impostos a clase traballadora de Chantada.

A modo de síntese deixámosvos os seguintes cadros:

CADRO I: gasto social versus gasto en débeda máis amortización da débeda anticipada (cartos para os bancos)

Gasto social

74€ por habitante

Gasto débeda

141,98€ por habitante

Gasto persoal

255,06€ por habitante

CADRO II: distribución das principais partidas do gasto do concello en 2014

Concepto

Gasto en 2014 (en €)

Porcentaxe do ingreso 2014

Débeda Pública e amortización da débeda antecipada

1.124.422€

22,42%

Concesionarias (Viaqua, Sogama, Ascan)1

559.000€

10,32%

Gasto persoal

2.181.568, 06€

40,29%

TOTAL % de ingresos do concello

73,03%

Podemos afirmar entón que o concello de Chantada destina os impostos das traballadoras e dos traballadores do país do Faro fundamentalmente ao pago aos bancos e ás grandes empresas que viven de parasitar o público. Politicamente, INTA é o partido dunha minoría da poboación con altos recursos económico, cunha especial relevancia da burocracia que recolle boa parte dos funcionarios públicos do concello.

Mudar o concello é, pois, mudar o Partido, que goberne a maioría social, o pobo traballador, e non unha elite que só vela polos seus intereses, tal e como se reflicte nas políticas desenvolvidas e na propia análise do gasto e do ingreso municipal. Chantada ingresa máis de 5.000.000€ cada ano, hai que preguntarse se a xestión actual é eficiente e axuda a paliar a grave crise social e demográfica ou se a agrava.

1.- Valoración xeral da composición das contas

Parécenos que sería mellorábel a distribución dos gastos, xa que se tende a concentrar nalgúns capítulos todo na administración xeral deixando as restantes partidas sen cumprimentar. A falta dun desglose maior e claridade nos conceptos é unha fórmula para opacar as contas. Se aínda por riba non se contesta a nada en concreto cúmprese co que se pide desde as administracións superiores, mais faise terribelmente difícil fiscalizar o desenvolvemento das contas do Goberno. Aínda así, e como se exporá, abonda o que se especifica para ver as orientacións xerais e prioridades deste goberno.

Na memoria tampouco hai referencia algunha aos compromisos adoptados no plano de axuste nin mención algunha da análise técnica dos orzamentos. Por outras palabras, preséntanse números sen contextualización de ningún tipo e preténdese que sexan aprobados sen maiores explicacións. Realismo máxico.

Tampouco se especifica o gasto e o vencemento das concesións a Viaqua, Sogama e Ascan que, segundo a nosa análise das contas, absorben en total 559.000€, un 10,32% do que ingresou o concello nese mesmo ano de 2014. Non se debe esquecer que no caso de Viaqua a concesión fíxose por 30 anos e que existen indicios de ilegalidade na mesma, investigados pola xuíza Pilar de Lara e remitida agora a investigación, pola dimensión da trama, á Audiencia Nacional.

Tampouco se indica a porcentaxe de execución dos orzamentos, só se indica a porcentaxe dos cobros pendentes, coa que encriptadamente se xustificou e xustifica a intervención do concello desde a Deputación de Lugo (coa escusa de que se melloraran os ingresos porque cobrará os impostos directamente a Deputación e logo cederallos aos concellos). O que, evidentemente, si se alivia é o traballo da intervención que vendo os informes recentes e comparándoos cos de anteriores titulares da área é máis ben discreto ultimamente.

É cando menos curioso que após tantos anos de alegría e esvanxamento desde as diversas institucións sexa agora, no tempo da austeridade e o reinado dos bonistas e rendistas (que se vingaron de Keynes folgadamente), cando chegue a onda de ceder a recadación dos concellos ás deputacións, organismos dependentes do Estado central. Nun futuro non moito distante será un instrumento para facer pagar as débedas e transferir recursos da administración local sen importar se se atenderon ou non as necesidades dos cidadáns?

Por outra banda, botamos en falta que se continúe sen facer ningún estudo, por frugal que sexa, da calidade dos servizos, o seu impacto económico e as alternativas de xestión pública directa que están en Francia e en moitos concellos do Estado na orde do día, nomeadamente no tema da auga.

Tamén debería subsanarse a deficiencia de que non levar unha contabilidade que permita extraer datos individualizados a respecto do custe dos servizos públicos. Porén desde Europa obrigan a facelo e xa vai entrar en vigor en novembro deste ano, aínda que a actual intervención falou de aplicalo a partir de 2016.

A pregunta de porque a execución dos proxectos de gasto con financiación afectada non foi desenvolvida na contabilidade de forma independente resolveuse por parte do titular da intervención co circunloquio de que precisa un módulo de contabilidade complexa. Algo así como que para traballar no campo hai que saber empregar a ordeñadora e o tractor cos seus diferentes apeiros…

Figura tamén unha subvención da AEDL do ano 2014, concedida pola Consellaría de traballo e benestar, cuxo importo ascende a 27.081€ dos que 7.988,90€ non se xustificaron. A explicación que se nos deu desde a intervención é «mirámolo» e tampouco o Goberno se pronunciou polo que mesmo podería ser que dita subvención se perdese por non xustificarse en prazo e forma. Solicitaremos explicacións, aínda que vistos os precedentes non agardamos explicacións convincentes nin satisfactorias.

No tocante ás subvencións, sería lóxico facer unha ordenanza reguladora para conceder as subvencións con normas claras, documentación homoxénea, baremos con puntuacións claras que garantan a transparencia na concesión, a igualdade e a progresividade segundo o seu impacto cultural, social e/ou económico.

Preguntamos se en 2016 se van manter as mesmas contías para todas as subvencións vixentes e respondeunos Manuel Lorenzo Varela que, como mínimo se manterán todas, e que tentarán mellorar algunhas (fútbol e baloncesto) e crear algunha nova (para o campionato estatal de montaña, mais que terán que estudar en todo caso).

As subvencións da Asociación de alcohólicos, El Enjambre, Alzeimer e Cruz Roja aparecen asociadas na memoria a unha partida que na liquidación aparece en branco, dotada con 0€. A partida 231 de Acción social aparece no desglose dos gastos coa contía de 32,67€ na partida específica de “outros suministros” (o mesmo que a de Promoción Social 232 con 0€ e asistencia a persoas dependentes con 0€) e o mesmo a partida orzamentar específica á que se asocian a 48.900. Magnífico traballo de corta e pega e máis un indicio das “prioridades” do “partido”.

Do punto de vista da lectura política e xa non da fasquía técnica outro exemplo das “prioridades” do Goberno que salientamos son os 3.000€ que se gastan en emerxencia social (partida orzamentar 230.489.00), unha cantidade menor dos máis de 4.000€ que gasta en combustíbel a policía local (partida orzamentar 132.221.03) ou dos máis de 5.000€ en produtos de limpeza na administración xeral (partida orzamentar 920.221.10). Por non falar dos máis de 24.716.46€ que se gastaron en teléfono na administración xeral do concello (partida orzamentar 920.222.00) e outros moitos exemplos que poderíamos seguir enumerando (comidas, atencións protocolarias, etc.).

Con isto o que queremos dicir é que ao tempo que se vende boa xestión e que todo vai ben a realidade é que hai un goberno con escasa ou nula sensibilidade perante a situación de emerxencia social de moitas veciños e veciñas. Cando temos máis dun 30% da poboación en situación de exclusión social, segundo diversos informes, o concello de Chantada é o segundo do sur da provincia de Lugo que menos destina ao gasto social por habitante (74€), situación que Manuel Varela xustificou en que a Xunta se fai cargo do centro de día e da gardaría e que «se non se gasta máis ao mellor é porque non fai falta máis» (sic.). A orquestra do Titanic toca ollando para a popa coa proa a toda vela rumo ás rochas.

2.- Balance de situación

Comezamos por inquerir porque non se explicita o patrimonio neto, que resulta de restar ao activo o pasivo. Contéstase que se fai na conta 100.

Tamén se, de acordo co plano de pago a provedores, estas contas non poñen en dúbida a capacidade do concello facer fronte aos compromisos adquiridos, cunha autofinanciación mermada que se obriga a reflotar desde Facenda con impostos de nova creación e que son sempre regresivos, polo que a carga fiscal maior recae sobre as clases populares2.

Volvemos aos trabucos e aos foros, só que hoxe non para os fidalgos senón para os etéreos mercados, as empresas do capitalismo de amigos politicamente promíscuos do Estado español e a burocracia colaboradora coa oligarquía. Esencialmente, o 1% máis rico da poboación mundial e, concretamente o 0’1% superior, tal e como analizou brillantemente Piketty no seu libro O capital no século XXI3.

A resposta, melancólica certamente, foi por parte do interventor que Manuel Varela sempre tivo vontade de baixar os impostos, aspecto que o titular da alcaldía ratificou. Mágoa que os cidadáns non lles sirva esa “vontade” para liberarse de cada vez máis impostos e pagos en canto ven decrecer os seus ingresos. Novamente, o funcionario recorreu ao circunloquio e a tratar a oposición como imbéciles reducindo todo a “cuestións técnicas”. Impresentábel. Se se crean novos impostos e estes suben hai que indicalo e punto, igualmente que hai que indicar outros impostos aos que se comprometeu con Facenda este goberno e que aínda non aplicaron por desleixo, como mesmamente se recollía por parte da intevención na documentación relativa á dación de conta de Informe de seguimento do Plano de axuste do primeiro trimestre de 2015.

Manuel Varela defendeu tamén que o seu Goberno durante 4 anos non fixo ningunha execución de crédito alén do pago a provedores que é como se un Estado rescatado di que só foi intervido unha vez e agora se dedica a cumprir cos “acredores”. Segundo o titular da alcaldía van tocarlle ao IBI e reducilo, se vén a autofinanciación en 2014 –segundo a intervención– si requiriu unha suba de impostos para equilibrar gastos e ingresos.

3.- Conta do resultado económico-patrimonial

O aforro que se apresenta foi explicado polo secretario do concello, pois tamén é interventor aínda que non exerza como tal en Chantada. Resulta de exercicios anteriores (797.420,24), xa que non hai un resultado positivo no presente exercicio, senón o contrario.

4.- Débeda pública: traballar para o inglés

Preguntamos tamén a canto ascendía a débeda pública do concello, mentres dous concelleiros do grupo de goberno continuaban cunha “comisión” paralela que durou toda a actuación. A resposta novamente foi bastante contraditoria, dando cifras diferentes e aproximadas desde o Goberno (3.300.000) e desde a Intervención (3.500.000). En todo caso, Manuel Lorenzo Varela salientou que non era un dato da conta de 2014 senón referido ao presente e que, en consecuencia, non viña a conto.

Os últimos datos que nós manexamos dan unha cifra de 3.761.000€, ou sexa 439,72€ por habitante e aproximadamente o 70% do ingreso promedio do concello (a diferenza dun Estado nos concellos a magnitude do PIB non se pode empregar por razóns obvias)4.

A tentativa de imputar esta débeda a unha suposta “herdanza” xa a desmontamos no seu momento cun informe na nosa páxina onde anexamos a acta dun pleno onde se recollen as débedas deixadas por Manuel Varela e as que este recibiu cando volveu á alcaldía. Dificilemente se pode falar de “herdanza”, copiando o discurso do PP sobre Zapatero –cando Rajoy situou a débeda pública do Estado español en 1’2 billóns de euros que farán inevitábeis novos “axustes” coa troika ao pasar as eleccións estatais–, cando Manuel Varela e o seu “Partido” –ora PP, ora INTA– gobernaron Chantada ininterrompidamente agás dous breves lapsos temporais. Porén, demostramos con datos que é rotundamente falso.

No ano 2014, Chantada destinou 780.874,44€ ao pago de débeda pública, o que supón 91,29€ por habitantes e representa máis de 14% do total dos ingresos do concello. Nun concello coma Chantada 780.874€ son unha cantidade que podería resolver importantes déficits en políticas sociais, infraestruturas e un longo etc. e que están indo para os mesmos bancos que a partir de 2008 rescatamos cos nosos impostos. E están indo para os bancos porque houbo unha xestión irresponsábel do público, de orzamentos irreais e gastar máis do que efectivamente se recadaba (algo que aínda segue acontecendo). Ademais, se lle sumamos a amortización da débeda antecipada (8% do ingreso de 2014) os bancos recibiron 22’42% do ingreso do concello en 2014, un gasto de 141,98€ por habitante que contrasta cos 73€ que se destinan ao gasto social. En total, os bancos recibiron 1.124.422€, cantidade que pode mesmo ser maior xa que non computamos algunha partida orzamentar menor como a 330.352.00 (xuros de demora por valor de 1,259,58€ na Administración Xeral de… Cultura!!!) ou os xuros por non pagar en prazo da Administración Xeral de vivenda e urbanismo que ascenden a 79.379,60€ (partida orzamentar 150.352.00).

Actualmente, o concello paga pola débeda contraída polo Plano de Emprego a Provedores unha taxa de xuro do 4,08%, segundo Manuel Varela. Aínda que anunciou que a partir do 31 de marzo do vindeiro ano só pagará unha taxa do 1’35% o cal entende como unha magnífica noticia. Creamos os problemas, ofrecémoslle as solucións5. Asemade, anunciou que non ten prevista ningunha operación de tesouraría, aínda que podería facelo até 75%.

5.- O resultado orzamentar axustado

O resultado orzamentar forma parte do Estado de liquidación do orzamento e representa o resultado da execución do orzamento. Trátase da diferenza entre a totalidade dos dereitos orzamentares netos liquidados no exercicio e as obrigas orzamentares netas recoñecidas no mesmo período (2014 neste caso). O resultado final indicará se enes ano os recursos orzamentares obtidos son maiores ou menores que os gastos orzamentares do ano.

No 2014 este resultado orzamentar é de -783.378,88€ que, cos pertinentes axustes (créditos gastados financiados con remanentes de tesouraría e desviacións de financiación negativas do exercicio no caso que nos ocupa) fica en -424.910,79€.

Xa que logo o concello gastou 424.910, 79€ dos que non dispuña en 2014 de acordo cos seus ingresos e coa xestión desenvolvida. Isto significa que a situación financeira ten que correxirse, xa que os dereitos recoñecidos son insuficientes para atender ás obrigas xeradas por este Goberno, co agravante que non se destinan a paliar a grave crise económica e social do noso concello e a procurar alternativas, mais, fundamentalmente, a alimentar unha casta que se autorreproduce e que vive dos impostos de todas e todos.

É máis, o Goberno de INTA é incapaz de cumprir o compromiso da estabilidade orzamentar, a “regra de ouro” da troika, ao que se amolloou ao subscribir o Plano de pago a provedores (que tivo que subscribir por ter innúmeras débedas con estes por unha deficiente xestión onde sistematicamente se gastaba máis do que se ingresaba).

Preguntámoslle ao interventor que valorase que consecuencias a curto, medio e longo prazo ten para o concello este feito, especialmente de acordo co artigo 11 da LOESPE e coa Lei 27/2013 de racionalización e sostenibildiade da administración local. A resposta do interventor foi «estudiarémolo»6.

Preguntámoslle ao Goberno que medidas concretas barallas aplicar para correxir este desfase, así como a súa tradución en recortes nos vindeiros orzamentos e en que capítulos. Pola resposta, no mellor dos casos, podemos intuír que serán uns orzamentos de continuidade caracterizados pola improvisación e por ir saíndo do paso sen tocar o “fundamental” para o “Partido”. Esperamos equivocarnos.

Queremos concluír esta exposición cunha recapitulación: un concello gobernado durante máis de 40 anos cáseque polas mesmas familias políticas da dereita local encóntrase na seguinte situación en 2014:

a.- gasta 400.000€ máis do que ingresa (débeda que teremos que pagar cos nosos impostos). Hai que reparar que os máis de 700.000€ que hai de diferenza entre as obrigas recoñecidas netas e os dereitos orzamentares netos son equivalentes aos máis de 700.000 que se destinan a débeda pública, polo que o círculo retroaliméntase esixindo axustes cada vez máis draconianos para axustar as contas se non se lle pon remedio á situación. A opción de ceder á Deputación de Lugo a recadación do concello é a vía libre para que o Estado central “garanta” que as obrigas coas entidades de crédito e coas “reformas” se antepoñan a calquera outra consideración, por descontado ao interés xeral e ao benestar das veciñas e veciños do concello.

b.- de cada 10 euros que ingresa destina:

2’2€ aos bancos

1€ a Viaqua, Sogama e Ascan

4’2€ a gastos de persoal (somos conscientes de é inxusto meter a todos os funcionarios no mesmo saco, pois nin todos contan con privilexios nin é correcto asociar coa nugalla a moitos deles, si a unha parte da que máis ou menos o cidadán medio é consciente sen que enumeremos aquí pormenorizadamente).

Quedan 3€ para alumeado público, para escolas deportivas, banda de música, políticas sociais, cultura, festexos e festas…

Moi groseiramente podemos dicir que de cada 10€ que ingresa o concello de Chantada, máis de 7 son para o “Partido”e as súas redes clientelares e bastante menos de 3 para o 90% restante da sociedade. Isto non se pode mudar da noite para a mañá nin simplemente gañando unhas eleccións, aínda que conformar unha nova maioría política é determinante para inverter a tendencia.

6.- En que outras cousas gasta Chantada o que ingresa?

Código

Concepto

Cantidade (en €)

Porcentaxe

011

Débeda Pública

780.874,44

14%

132

Policia Local

281.558,98

5,19%

134

Protección Civil

45.393

0’838%

135

Brigada de Incendios

33.270

0’614%

150

Administración Xeral de Vivenda e urbanismo

695.285,84

12,84%

151

Urbanismo

61.777,36

1’14%

152

Vivenda

12.443,83

0,229%

155

Vías Públicas

631,30

0’011%

161

Auga

52.290’95

0’965%

162

Recollida e tratamento do lixo

572.338,67

10’57%

165

Alumeado Público

447.078’88

8’25%

170

Administración Xeral de Medio Ambiente

465’60

3’304%

179

Outras relacionadas co Medio Ambiente

10.862’53

0’2%

230

Administración Xeral Servizos Sociais

484.609’78

8’949%

231

Acción Social

32’67

0’0006%

233

Asistencia a persoas dependentes

0

0

241

Fomento do emprego7

200.045’89

3’69%

311

Amortización débeda antecipada

433.547’87

8%

320

Administración xeral de educación

79.692’81

1’47%

321

Prescolar

177

323

Promoción Educativa

444’91

0’008%

330

Administración Xeral de Cultura

185665’77

3’42%

332

Bibliotecas e arquivos

0

0

338

Festas Populares e festexos

152.424,51

2’815%

340

Administración xeral de deportes

379.672’36

7’011%

341

Promoción e fomento do deporte

0

0

342

Instalacións deportivas

0

0

410

Administración xeral agricultura, gandeiría e pesca

708

0’01%

420

Administración xeral de industria e enerxía

0

0

430

Administración xeral de comercio, turismo e PEMES

36.860’15

0’680%

432

Ordenación e promoción turística

0

0

450

Administración xeral infraestruturas

48.703’92

0’899%

454

Camiños veciñais

0

0

912

Órganos de goberno

67.982’30

1’255%

920

Administración xeral

954.239’77

17’623%

A súa vez cada partida contén no seu interior pequenos paquetes (partidas orzamentares) onde se van acumulando as facturas correspondentes. Por exemplo, se queremos saber o que gasta o concello en combustíbel debemos ir procurando este concepto nas diferentes partidas:

Gasto en combustíbeis do Concello de Chantada (2014)

Protección Civil

2.272’84€

Brigada de incendios

480€

Alumeado público

4.120’53€

Parques e xardíns

15.795’97€

Administración xeral de deportes

53.579’29€

Administración xeral de infraestruturas

9.802’42€

Policia Local

4.006’10€

TOTAL

90.057’15

1Gasto aproximadado, xa que as cantidades exactas non nos foron fornecidas por pate da intervención alegando descoñecemento das mesmas. Fundamentalemente, fixámonos nalgunhas partidas, aínda que previsibelmente se nons pasan por alto outras que non computamos, por exemplo o 3,5% que Aquagest recibe de comisión pola recadación do lixo ou os 3.000€ que recibe pola limpeza da rede de pluviais. Só estes dous conceptos supoñen máis de 10.000€ cada ano, máis de 300.000€ nos 30 anos de concesión concedidos por Manuel Varela en 2007 para atinxir o máximo legal dunha concesión (50 anos) e cun informe desfavorábel do secretario do concello por outorgar unha obra desas dimensións (a da rúa Xoan XXIII) sen concurso público. Xa que logo, a concesión realizouse en fraude de lei e está sendo investigada dentro da trama Pokemon como recollemos unha moción que presentamos para o pleno do 14 de setembro.

2No imposto regresivo paga o mesmo (realmente paga a proporción moito máis) o que non dispón de ingresos ou ten ingresos baixos que o que conta cun ingresos altísimos. Un exemplo de imposto regresivo é o IVE. Nos impostos progresivos, como o seu nome indica, a cotización varía segundo o tramo de renda en que se encontre o cidadán, pagando máis ou menos dependendo dos ingresos con este conte. No entanto, coincidimos con Thomas Piketty, pois a historia demóstrao unha e outra vez, cando indica que «a hstoria do imposto progresivo ao longo do século transcorrido suxire que o risco de desviación oligárquica é real (…). Foron as guerras as que levaron ao xurdimento do imposto progresivo, non o xogo natural do sufraxio universal» [Piketty, 2014: 572].

3O cal non exime a obra de ter erros clamorosos, como obviar a contradición capital-traballo e outras contradicións do capitalismo. Adoita acontecer cando os cantos de serea da academia moderna esquecen ou desbotan a totalidade da análise marxista.

4Tomamos como referencia para a poboación os datos do INE, 8.553 persoas e para os ingresos o dato que ofrece a propia conta xeral de 2014 (5.414.655,33€).

5Non está de máis lembrar que cando se subscribiu o devandito Plano non se coñecía sequera a taxa á que a banca privada ía cobrarlle os cartos prestados aos concellos (cando o normal é que os prestase o Estado e a que a estes llos cedes o BCE, mais o BCE ao ser “independente” dedícase a fornecer liquidez á banca privada ao 1% para que logo esta lla preste aos estados ao 4, ao 5 ou a máis do 7%).

6As consecuencias varían desde a intervención por parte do Estado central nos casos máis graves até o máis común que é obrigar a sucesivos planos de axuste até cadrar as contas e onde o que queda polo camiño adoitan ser os servizos sociais e os servizos públicos en xeral. Ese 30% que aínda non absorben en Chantada os bancos e a burocracia.

7Actuacións en relación coa RISGA da Xunta e co obradoiro de emprego, segundo resposta do Goberno.