A REDE GALEGA DE APOIO AS PERSOAS REFUXIADAS SOLICITA A RETIRADA DO PREMIO PRINCESA DE ASTURIES A UE

Os setenta colectivos que integran a Rede Galega de Apoio ás Persoas Refuxiadas, entre eles Por Chantada-CUP, manifestan a súa indignación polo otorgamento do Premio Princesa de Asturies da Concordia á Unión Europea e esixe á Fundación que retire o Premio.

 

A Rede quere manifestar o seu apoio á Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, que xa formalmente pediu ao Principado de Asturias así como ao Conceyu de Uviéu que se posicione en contra da concesión de dito galardón, coa intención de sumar forzas de entidades e institucións políticas e sociais para solicitar a Fundación Princesa de Asturies que retire dito premio. Considérase insultante a entrega de dito honor a unha Unión Europea acusada por Nacions Unidas de violar os Dereitos Humanos.

Unha Europa que prohíbe a entrada ás personas que migran fuxindo da guerra, e emprega contra elas todo tipo de represións intolerábeis. Apenas en 2016, según cifras oficiais, morreron 5.096 personas nas aguas do Mediterráneo, a maior fosa común do mundo na que nos últimos 15 anos perderon a vida máis de 25.000 personas.

Ademáis considerase inadmisíbel tendo en conta a experiencia do Goberno español para cumprir co acordo coa UE de acoller  17.387 persoas refuxiadas, das que só chegaron 1304 persoas en case  2 anos. No día de hoxe, 65 millóns de persoas víronse obrigadas a abandonar os seus fogares, a maior cifra dende a II Guerra Mundial; 20 millóns están en situación de fame extrema; máis de 30 conflitos enquistáronse en distintos lugares do planeta; e o cambio climático está a acabar co medio no que viven centos de comunidades, coas súas colleitas, a súa auga e a súa vida prevéndose centos de millóns de desprazados nas próximas décadas. O sistema non funciona.

As persoas que migran deixan atrás as súas vidas sen apenas garantías. Foxen de conflitos bélicos, de condicións de pobreza extrema e dun contexto no que se violan sistematicamente os seus dereitos humanos. Realidades nas que os países occidentais tiveron e teñen unha importante responsabilidade, por acción ou por omisión. Cando máis se necesita a paz, máis se alimenta a guerra. A industria das armas non para de crecer; as fronteiras quedaron en mans de empresas privadas; Trump presiona aos países da OTAN para que aumenten ata un 2% do seu PIB o gasto en defensa; e o goberno español aumenta nun 30% o orzamento de defensa.

Para máis información: www.rederefuxiadas.org

DECLARACIÓN DO CONCELLO DE CHANTADA COMO ZONA LIBRE DO TRATADO TRANSATLÁNTICO DE COMERCIO E INVERSIÓNS (TTIP)

TTIP

Ao abeiro dos disposto nos artigos 94.1 e 2 do Regulamento Orgánico Municipal e 97.2 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, o grupo municipal de Por Chantada-CUP apresenta, para a súa discusión e aprobación, se procede, a MOCIÓN relativa á DECLARACIÓN DO CONCELLO DE CHANTADA COMO ZONA LIBRE DO TRATADO TRANSATLÁNTICO DE COMERCIO E INVERSIÓNS (TTIP), de acordo á seguinte

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

No ano 2013, a Comisión Europea recibiu o mandato dos estados membros da Unión Europea (UE) de negociar cos Estados Unidos de América (EUA) o Tratado Transatlántico de Comercio e Inversións (ATCI, máis coñecido como TTIP polas súas siglas en inglés), tamén coñecido como Acordo Transatlántico de Libre Comercio (TAFTA). O acordo preséntase desde os círculos do capital como unha oportunidade para incrementar o comercio, reducir os aranceis e crear emprego.

No entanto, todas estas bondades contrastan coa total opacidade e secretismo co que se negocia este tratado, até o extremo que mesmo organizacións como Wikileaks ofreceron millóns a quen desvele o seu contido. Este déficit de transparencia e control por parte da cidadanía e dos seus representantes políticos dáse porque se trata dun acordo de liberalización do comercio que ataca por todas as frontes a democracia e representa un perigo para os nosos dereitos en materia de sanidade, educación, medioambiente, agricultura…

O TTIP só favorece ás grandes multinacionais dun e doutro lado do Atlántico e non aos pobos. Favorece a ese 1% que xa conta a nivel global con máis recursos e capital que o resto da humanidade, atinxíndose neste 2015 niveis de desigualdades que nin sequera se produciron na véspera de 1929.

Sabemos que a adopción dun texto como este por parte dunha instancia política local non deixa de ser un acto simbólico, mais un acto simbólico máis do que necesario. Accións como esta impulsan o debate e a conciencia sobre o moito que nos xogamos, tamén no país do Faro.

Esta moción permite concienciar aos representantes electos dos cidadáns e comezar a orientar a mobilización encol temas moi sensíbeis para os concellos: a preservación do emprego, a protección dos servizos públicos ou do medio ambiente, a irrupción de empresas norteamericanas nos mercados públicos locais, a ruína dos pequenos produtores especialmente no sector agrario…

Chantada xógase moito. Non só porque o TTIP afondará no proceso de desenvolvemento xeográfico desigual, senón porque un terzo dos 13’8 millóns de agricultores cos que conta hoxe a UE non poderían sobrevivir de asumirmos as regras da agricultura dos EUA. De feito, presentamos esta moción para sumarnos simbolicamente a moitos outros concellos do Estado español que están erguendo a súa voz, como alternativa ao apoio que no parlamento europeo lle están brindando o PP e o PSOE e ao conseguinte silencio cómplice dos grandes medios de comunicación, ao servizo dos intereses do grande capital e non dos pobos que din informar1.

O número de organizacións e partidos contrarios ao acordo medra día a día, aínda que a comisión europea segue facendo ouvidos xordos e non aceptou hai un ano o millón de sinaturas de cidadáns de 13 estados europeos contra o TTIP, que superan o baremo que marca a normativa para apresentar unha Iniciativa Cidadá Europea (ICE). Como demostraron en Grecia, o interese do 1% están por riba da democracia. Recentemente, o día sete, outros 3.263.920 millóns de sinaturas foron presentadas e a resposta lacónica e que non hai competencias. Para impor axustes draconianos aos gregos pasando por riba da vontade do pobo heleno expresada nun referendo si que as tiñan e para negociar o tratado en secreto e de costas a todos nós tamén.

De aprobarse o TTIP suporá a mercantilización absoluta das nosas vidas e o sometemento total da soberanía dos estados aos intereses das grandes corporacións, mediante o dereito que lles outorga a empregar os tribunais de arbitraxe sen control democrático – concebidos de tal xeito que favorecen ás empresas en máis de 90% dos casos-, para a protección dos “inversores” estranxeiros (ISDS).

Para o concello de Chantada entraña tamén graves riscos, tan graves que fan palidecer o actual plano de axuste, cuxas consecuencias sociais, económicas e políticas estamos pagando desde hai anos.

Para comezar, supón a liberalización total dos servizos públicos e a apertura da prestación dos mesmos a grandes concesionarias que só velan polo seu incesante lucro, alimentando así ademais a corrupción que xa é un grave problema no Estado español segundo os diversos inquéritos feitos aos cidadáns e que degradaron até límites nunca vistos a percepción social da política.

Ameaza igualmente as compras públicas e o funcionamento e prestación dos servizos públicos, nomeadamente dos sociais que son tan necesarios e imprescindíbeis nun momento tan delicado como o actual. Cando se asinou o ALCA prometéranse tamén 20 millóns de postos de traballo (sen ningún traballo rigoroso que respaldase esa propaganda) e o resultado foi que se destruíu máis dun millón de empregos.

En definitiva, o TTIP suspende aínda máis a autonomía local e compromete a facultade dos representantes públicos elexidos nas urnas para administrar libremente as súas comunidades locais e promocionar a industria, o emprego e as iniciativas locais. Se as negociacións sobre o TTIP prosperan a lóxica imposta polo tratado deixaría as lexislacións estatais e autonómicas en auga de castañas e traería consigo desmantelar os servizos públicos e subministrar os servizos necesarios para satisfacer as necesidades sociais da nosa veciñanza, a promoción de políticas de fomento do emprego local e da actividade industrial. Por iso, cáseque cen concellos do Estado xa adotaron un acordo semellante ao que propomos desde Por Chantada-CUP e milleiros en Franza, Alemaña, Bélxica, Inglaterra, Escocia…

Por exemplo en Franza, 500 administracións locais aderiron a moción sobre o TTIP votada por vez primeira o 14 de febreiro de 2014 na rexión gala de Ile-de-France (a de París). Xa que logo, estas entidades representan a 54% da poboación do Estado francés e non deixan de incrementarse, alén das orientacións políticas. Na república federal alemá son 228 as zonas fóra de TAFTA, entre elas cidades como Munique (bastión da CDU), Leipzig, Colonia… En Austria son 260 os concellos que se declararon tamén desidentes. En Bélxica 82 municipios, incluída Bruxelas. No Reino Unido 21 cidades e condados entre os que pomos en destaque Edimburgo en Escocia ou Bristol en Inglaterra. Milan e Ancona son algunhas das cidades italianas que seguiron o mesmo vieiro.

No Estado español a aprobación do TTIP sumaríase á planificada ofensiva ultraliberal do Goberno conservador de Mariano Rajoy, que a nivel local supón o desmantelamento dos concellos baixo a héxira da Lei de racionalización e sostibilidade da administración local polo medio da cal se restrinxe a democracia e a autonomía locias, se suprimen competencias e servizos públicos e se privatizan os servizos municipais. Por iso, concellos como o de Barcelona xa adoptaron este acordo que está proliferando por toda a parte.

Os concellos, como institucións máis achegadas ao cidadán, deben demandar e defender a súa autonomía, e garantir que se dea o debate público e democrático sobre o que está realmente en xogo. Queda algunha razón para non situar a Chantada nesta vangarda de entidades locais a prol do debate e da transparencia nun aspecto de tamaña importancia?

ACORDO

1.- Declarar o concello de Chantada como libre do TTIP, defendendo os servizos públicos básicos para a solidariedade e a redistribución social.

2.- Solicitar ao Ministerio de Facenda e Administracións Públicas do Goberno do Estado o seu apoio para garantir o carácter público dos servizos socialmente útiles.

3.- Solicitar ao Ministerio de Economía a supresión das negociacións do TTIP e outros acordos comerciais semellantes (como o CETA, Acordo de Libre Comercio entre Canadá e a UE e o TISA, acordo multilateral para a liberalización e privatización de todo tipo de servizos públicos), coa finalidade de conseguir:

a.- Que mecanismos como o ISDS non sexan incluídos neste nin en ningún outro tratado.

b.- Defender a actual política reguladora da UE e dos seus Estados de maneira que non se perdan competencias en materias de lexislación social, protección ao consumidor e medio ambiente, evitando a participación das ETN na regulación.

c.- Que o tratado non se limite a obxectivos meramente económicos e se lle dea a mesma importancia e sexan de tratados de igual forma no acordo de obxectivos sociais e ambientais.

d.- Que se poña fin á actual falta de transparencia das negociacións, se faga pública toda a información e se abra un debate público na UE e nos seus respectivos parlamentos nacionais, autonómicos e locais.

e.- Que os servizos públicos e a propiedade intelectual sexan excluídas do acordo.

4.- Dar traslado deste acordo ao Goberno do Estado español, a todos os grupos parlamentares do Congreso dos deputados e aos grupos parlamentarios do parlamento galego.

Chantada, 15 de outubro de 2015.

Moción de urxencia de Por Chantada – CUP para instar ás administracións locais da Ribeira Sacra a tomaren medidas para acoller a persoas refuxiadas

A continuación incluímos a moción de urxencia que presentamos e que foi rexeitada polo grupo do Goberno INTA, que se amparou nunha proposta xenérica do partido político Podemos para incluír a Chantada na rede de concellos solidarios. Aínda que nos alegramos nesta medida, consideramos que a nosa iniciativa era moito máis ambiciosa e publicámola aquí para quen teña interese (ver en pdf aquí a nosa moción: moción siria 4):

Siria

Exposición de motivos:

O pobo galego, tamén as parroquias do espazo coñecido como Ribeira Sacra, temos unha longuísima e dramática historia de migracións, desde a primeira emigración a América até o actual éxodo da mocidade máis preparada, pasando polo dramático exilio do 36.

É por iso que a nosa sociedade se identifica co drama das persoas refuxiadas que estamos a vivir, que ten como causa fundamental a guerra. A guerra como causa da fame, da destrución, da xeración de milleiros de persoas refuxiadas en Afganistán, no Sahel ou en Siria.

Nas sociedade modernas, a guerra responde a unhas motivacións económicas claras que no caso de Oriente Próximo se relacionan coa xeopolítica da enerxía e, nomeadamente, do petróleo. En marzo, a guerra de Siria cumpría 4 longos anos e o pobo sirio están exsangüe. Turquía, Arabia Saudí e mesmo os Estados Unidos de América e a Unión Europea alimentaron, directa ou indirectamente, o monstro da Organización para o Estado Islámico (OEI).

En consecuencia, Europa está recibindo milleiros de persoas refuxiadas que se encontran con todas as portas fechadas, cando non encontran a morte na fuxida. Porén, é Europa quen, historicamente e na actualidade, é en grande parte causante do drama humano e da situación de caos permanente en que viven eses estados do Medio Oriente.

Europa, que na retórica, segue a presumir de democracia e dereitos humanos, é directamente responsábel: pola venda de armamento, polo o apoio a réximes ditatoriais e polo saqueo ao que os oligopolios someten eses territorios.

Ademais, existe un mecanismo para evitar os problemas sobre a carencia de documentos de identidade, o pasaporte Nansen, que até 1939 se lle concedeu a 450.000 persoas refuxiadas. Europa non ten ningunha escusa para non aplicar unha medida semellante.

Como representantes públicos e demócratas que acreditamos nas resolucións das Nacións Unidas sobre dereitos humanos, refuxiados e dereito ao asilo non podemos ficar á marxe dunha cuestión que afecta a milleiros de seres humanos. Facelo sería carecer da empatía que nos fai precisamente humanos e instalármonos na barbarie do darwinismo social, antesala para o fascismo.

Nos concellos pertencentes á mancomunidade de turismo da Ribeira Sacra é imprescindíbel a colaboración entre pequenas entidades e de pouca poboación para estabelecer medidas eficaces de axuda e apoio aos refuxiados, así como as situacións de emerxencia social en xeral da nosa veciñanza, pois non se trata de campañas altisonantes nos medios de lavado de conciencia senón de desenvolvermos políticas eficaces contra a exclusión e a desigualdade crecente. Trátase de loitar contra as periferias próximas e afastadas en aumento que crea un sistema económico profundamente desigual e que xera cada vez máis tensións e contradicións no seu seo.

Proposta de ACORDO:

1.- Instar ás diferentes administracións locais do Consorcio de Turismo (en breve, mancomunidade) da Ribeira Sacra a que deseñen medidas específicas para a acollida de persoas refuxiadas en colaboración coas organizacións da sociedade civil; entre ditas medidas, que os concellos elaboren inmediatamente un censo de infraestruturas municipais con capacidade para acoller a persoas refuxiadas e en risco de exclusión social.

2.- Instar á Deputación de Lugo e á Deputación de Ourense, por contar con recursos e infraestrutura, a colaborar na recepción de 500 persoas refuxiadas no territorio denominado como Ribeira Sacra.

3.- Instar á Xunta de Galiza e ao Goberno do Estado a aumentar a cota de acollida de persoas refuxiadas até, polo menos, a 5.000 e a 50.000 persoas respectivamente (facendo un esforzo maior as CC.AA. con menor presión migratoria).

4.- Instar á Xunta de Galiza a sacar unha liña para habilitación de lugares abandonados na contorna rural para as persoas refuxiadas que se amplíe progresivamente ás persoas en situación de exclusión social e permita, xunto con outras medidas, fixar poboación nestes territorios.

5.- Instar ao Goberno Central, á Xunta e ás Deputacións de Lugo e Ourense a aumentaren as transferencias extraordinarias aos concellos de acordo co esforzo de acollida, tendo en conta tanto a súa dimensión demográfica como a súa capacidade orzamentar.

6.- Aprobar unha modificación de crédito urxente na partida orzamentar (231.489.00) para a cooperación internacional, co gallo de destinar á axuda humanitaria internacional o 2% dos ingresos do concello de Chantada (108.293.107€) e que se xestione desde un Fondo de Cooperación Internacional (FCI) onde participe a sociedade civil que o desexe e extensíbel ao conxunto dos concellos da mancomunidade turística da Ribeira Sacra, que desexen sumarse a esta iniciativa.

7.- No inmediato, empregar esa partida para as continxencias asociadas á manutención, aloxamento e inserción de, como mínimo, 50 persoas refuxiadas en colaboración coa Cruz Vermella e outras institucións da sociedade civil que desexen involucrarse.

8.- Solicitar á area de vivenda en Lugo que as 5 vivendas que hai no Cantón por adxudicar e que levan sen ocupar dende que se fixeron, hai xa máis dun lustro, se destinen para acoller a refuxiados.

9.- Instar ao Estado español á trasladar á Unión Europea e á ONU o estabelecemento dun documento análogo ao pasaporte Nansen ao que podan acollerse os máis de dez millóns de apátridas que existen na actualidade en todo o mundo.

10.- Instar ao Estado español e a Unión Europea a prohibir a fabricación, importación e exportación de «concertinas» ou arame farpado que a empresa con sede no Estado español, European Security Fencing, está exportando para Hungría, Ceuta e Melilla e que conteñen unhas coitelas mortais, especialmente no modelo «concertina 22».

11. Condenar rotundamente as intervencións militares e inxerencias imperialistas en Oriente Medio e norte de África, causas directas do drama da oleada de persoas refuxiadas de 2015.

Siria refuxiados

Sobre o TTIP

 

O SLG vén de difundir información sobre o apoio do PP e do PSOE aos tribunais privados (ISDS) que contempla o TTIP (Tratado de libre comercio entre os EUA e a UE) para dirimir os conflitos entre as multinacionais e os estados, que o PSOE defendía en público que era unha das liñas vermellas que non ían cruzar. Diante das críticas recibidas polo PSOE tentaron lanzar unha contracampaña para xustificar unha posición inxustificábel.

 

11209355_10200535545946825_1807923903425690559_n

 

Buenas tardes,

Con este correo compartimos algunas informaciones confidenciales del grupo parlamentario de Socialistas y Demócratas (S&D) del Parlamento Europeo.
Estamos en un importante momento político respecto a las negociaciones del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP) entre la Unión Europea y los Estados Unidos que está generando grandes contradicciones en el PSOE y en el grupo europeo de Socialistas y Demócratas (S&D).

De una forma completamente inusual, el Comité Ejecutivo del PSOE envió el pasado viernes por la noche un correo con el asunto “La verdad sobre el TTIP” a todas las personas afiliadas  por las críticas recibidas a través de Twitter por su apoyo al TTIP/ISDS en el tramité en el Parlamento Europeo.

Desde la votación en la Comisión de Comercio del Parlamento Europeo el jueves 28 de mayo, los socialdemócratas están llevando a cabo una amplia operación de manipulación informativa (llamando incluso a los medios) diciendo que se vieron “obligados” a hacer un trato con los grupos liberales y conservadores a favor del TTIP y el polémico ISDS.

Con este dossier especial para periodistas queremos ofrecerles información y análisis para contrastar la posición del PSOE y aclarar algunos puntos claves, a poco más de una semana de la votación en el pleno de Estrasburgo (10 de junio).

Para cualquier duda e información, estamos a su disposición.

Un cordial saludo,

Tom Kucharz

Ecologistas en Acción

Campaña #NoalTTIP

Los socialistas europeos apoyan al TTIP y el polémico mecanismo de litigio entre inversores y Estados con tribunales privados de arbitraje (ISDS)

La Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo (INTA) aprobó el 28 de mayo –después de un pacto entre el Partido Popular Europeo (EPP) y Socialistas y Demócratas (S&D) acordado a última hora de la noche anterior– un proyecto de resolución sobre el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión entre Estados Unidos y la Unión Europea que defiende –por un lado- la inclusión de un mecanismo de solución de controversias Inversor-Estado (ISDS) y pide –por el otro lado- a los EE.UU. a adoptar normas laborales más altos. El Comité INTA aprobó la resolución en una votación con 28 a favor a 13 en contra, después de la aprobación de un paquete de 57 enmiendas de compromiso (o transacción), dos de las cuales abordan el asunto laboral y el ISDS.

La votación final de la resolución se producirá en el próximo Pleno de la Eurocámara en Estrasburgo el 10 de junio.

La enmienda de transacción (CAM50A) presentada en el último momento por el presidente de la Comisión de Comercio, el socialdemócrata Bernd Lange, dejó caer una frase clave rechazando el uso de los mecanismos ISDS, y apoyó en cambio las propuestas de “protección de inversión” en el TTIP presentadas por la Comisaria de Comercio de la UE, Cecilia Malmström, el pasado 7 de mayo.

La mayor parte de los miembros de S&D del comité INTA, que han estado en oposición al ISDS hasta hace poco, aceptó esa enmienda que apoya el enfoque propuesto por la Comisión Europea para el ISDS a cambio de que el Partido Popular Europeo (EPP) copiara una enmienda que pide a la Comisión Europea de exigir que los EE.UU. adopten ocho convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La bancada socialdemócrata dio apoyo a este mecanismo de arbitraje, a pesar de que la no inclusión del ISDS era una de sus “líneas rojas” en las negociaciones del TTIP (véase posición del PSOE: http://www.psoe.es/politicaeuropea/pressnotes/766605/page/conoces-posicion-del-psoe-sobre-ttip.html).

Artículos de Reuters(“EU lawmakers back arbitration in U.S. trade deal”http://www.reuters.com/article/2015/05/28/us-eu-usa-trade-idUSKBN0OD1JA20150528) e Insight US Trade (“European Parliament Panel Backs ISDS In TTIP After Parties Broker Deal” http://insidetrade.com/login-redirect-no-cookie?n=148102&destination=node/148102) confirman que se voto “a favor de ISDS en TTIP”.

Las grandes lobbies empresariales reunidas en la patronal europea BusinessEurope ha festejado la votación (véase comunicado: http://www.businesseurope.eu/Content/Default.asp?PageID=568&DocID=34084).

Desde la votación el jueves 28, los socialdemócratas están llevando a cabo una amplia operación de manipulación informativa (llamando incluso a los medios) diciendo que se vieron “obligados” a hacer un trato con los grupos liberales y conservadores (en el anexo sobre los votos “Roll Call Votes” se llaman ALDE, ECR, PPE) con el fin de obtener una enmienda de “compromiso” a favor del ISDS (punto 4.1 en el PDF anexo: la votación de la enmienda de transacción CAM50A) y ser capaz de “obtener mayoría” en el voto final de toda la resolución (punto 4,2 en el PDF anexo: el Voto final) por las amenazas de los conservadores de votar en contra de todo el informe.

Tratan de vender el voto públicamente de esta manera: “Los socialistas españoles rechazan el arbitraje privado (ISDS) en el TTIP y proponen tribunales públicos con jueces de carrerahttp://bit.ly/1co7UguHay afirmaciones en este comunicado de prensa que son simplemente falsas. Los MEPs británicos hacen un ejercicio de : http://www.labour4ne.org.uk/what_meps_voted_today_on_ttip

Desde el PSOE impugnan estar a favor de los ISDS a pesar de que la enmienda aprobada no lo recoja, y aseguran haber llegado a una “solución de compromiso”. “Sabíamos perfectamente que la derecha iba a aprobar los ISDS en el pleno de Estrasburgo así que tratamos de pactar las líneas rojas”, señala el eurodiputado Sergio Gutiérrez.

El argumento que “no hubieran tenido suficiente votos para llevar adelante la resolución”, no es cierto. En realidad, si todos los miembros de S&D hubieran votado de la misma manera que el disidente francés de S&D, Emmanuel Maurel, sus votos combinado con los votos de los diputados anti-TTIP en el comité de comercio (GUE/NGL, Verdes, EFDD, NI) podrían haber superado en número los liberales y los conservadores.

En la votación final, el Comité de Comercio Internacional dio su apoyo al informe pro-TTIP por un margen de 28 a 13. Si todos MEPs del S&D hubiera votado “no”, el voto se habría inclinado en contra del TTIP por un margen de 22 a 19. Esto es mayor que el margen de 21-20 (S&D + GUE/NGL + Verdes + EFDD + NI) versus (ALDE + ECR + EPP) porque el diputado alemán y euroescéptico Joachim Starbatty rompió con la disciplina del grupo ECR y votó “No”. Si Lange hubiera querido construir desde el principio un informe crítico con el TTIP, tenía los votos necesarios de su lado. Fue una decisión de S&D ponerse del lado de liberales y conservadores contra otros eurodiputadas/os críticas/os con el TTIP.

El ponente Bernd Lange ya ha contactado con algunos grupos (GUE/NGL, los Verdes, EFDD) para decir que su grupo S&D “no incluyó una exclusión de ISDS porque estaban temiendo el rechazo de la resolución por EPP” y los socialistas consideraban “importante ir a la plenaria”. Escribió que S&D tratará de reforzar una enmienda en el pleno incluyendo la expresión “sin el uso del mecanismo de arbitraje privado ISDS”. A la agencia Reuters dijo: “Estoy convencido de que vamos a obtener una resolución que es aceptable para una gran mayoría en la cámara. Si incluye o no ISDS … vamos a ver.” (http://uk.reuters.com/article/2015/05/27/uk-trade-eu-usa-idUKKBN0OC1L620150527)

Según informaciones confidenciales del propio grupo parlamentario de Socialistas y Demócratas (S&D), tienen su “estrategia” por la que han votado a favor de la enmienda transaccional CAM50A (que apoya el ISDS sin mencionarlo) porque “no había otra forma de conseguir” que el proyecto de resolución sobre el TTIP siguiese el tramité parlamentario.

1. S&D cedió a votar por la enmienda CAM50A (pág.19 https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/c60d0958-eed1-48af-9845-78682231492f/List%20of%20Compromise%20Amendments.pdf) a cambio de exigir que se establezcan líneas rojas en el TTIP como la protección de los servicios públicos europeos, el respeto a los estándares medioambientales en la Unión Europea (UE), la transparencia en las negociaciones y mayor inclusión en el proceso de la sociedad civil. Es importante resaltar, que la negociación del TTIP no excluye una mayor liberalización de los servicios públicos, diga lo que diga la Comisión Europea o S&D.

2. S&D ya está tratando de conseguir apoyo a una enmienda sobre ISDS que se presentaría la próxima semana, que pretende recoger un lenguaje más fuerte que aquél en la frase eliminado en convivencia con el EPP (el pasado miércoles por la noche) que decía “sin el uso del arbitraje privado ISDS” del texto de la enmienda CAM 50C (pág.20 https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/c60d0958-eed1-48af-9845-78682231492f/List%20of%20Compromise%20Amendments.pdf). S&D sabe que el plazo de presentación de enmiendas para el voto de la resolución en la sesión plenaria es corto (el miércoles 3 de junio) y que sólo pueden presentar enmiendas al texto de cara al pleno un grupo político o 40 MEPs (es cuestionable que los miembros críticos de S&D que rechazan ISDS consigan apoyo de todo su grupo o de 40 MEPs para presentar una enmienda que rechace rotundamente el ISDS. Digamos Emmanuel Maurel quiere presentar una enmienda – tiene que convencer a todo el grupo S&D para apoyarlo. Como sabemos que S&D no está muy disciplinado, así que será difícil. O él tiene que convencer a 39 MEPs para apoyarlo. Esto es difícil porque la mayoría de MEP ya están casa y la próxima semana es la semana de grupos y el S&D está reunido en Grecia).

3. Su estrategia es vincularse con los grupos parlamentarios EPP / ALDE / ECR, como camino de seguir, en general, porque piensan que tendrán el mayor número de votos en la sesión de plenaria del 10 de junio. La construcción de una sólida plataforma anti-TTIP con GUE / Verdes no les interesa y lo descartan. S&D afirma que son pro-TTIP, independientemente de las consideraciones sociales y ambientales.

4. S&D está utilizando una categorización muy estrecha de lo que es ISDS, centrada en “arbitraje privado” y los propios tribunales. Tanto el documento conceptual de Malmström y la enmienda CAM50A incluyen disposiciones sobre la protección de inversión en TTIP que deberían incluir un mecanismo de apelación, y ambos proponen la eventual creación de un tribunal permanente ISDS (lo que puede tardar 10-15 años en concretarse). Aunque varios expertos les han explicado que el debate sobre el foro dónde resolver los casos de conflictos Inversor-Estado es en última instancia, la cuestión menos urgente; sino que las disposiciones sustanciales de protección de los inversores son tan malas como las normas de aplicación de procedimiento.

5. A pesar de que han recibido incontables documentos de la sociedad civil y expertos en derecho internacional insisten se han dejado comprar por la propuesta de “reforma del ISDS” de la Comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, cuando está demostrado que apoyar la propuesta de “reforma” de Malmström no es un “paso en la dirección correcta”, sino un ingenioso truco de marketing (PR) para conseguir que se pueda incluir el sistema ISDS en TTIP (fue retirado de las negociaciones del TTIP en enero de 2014. La Comisión Europea realizó una consulta pública que recibió un récord de 150.000 respuestas, y en la cual más del 97% rechazaba la inclusión del mecanismo ISDS en el TTIP). Por la misma razón, CAM 50C está muy lejos de lo que quiere la sociedad civil y los académicos que denuncian las graves consecuencias del ISDS. Se da un apoyo explícito al proyecto de Malmström (presentando el pasado 7 de mayo), lo que supone autorizar ataques de los inversores a la democracia y la soberanía parlamentaria. La propuesta de Malmström permite demandas de inversores contra estados ante tribunales de arbitraje privados, así que no resuelve el problema fundamental: la existencia de un sistema judicial paralelo y la ruptura del Estado de Derecho (porque los inversores extranjeros tienen más derechos que el resto de la sociedad, y elimina el principio de igualdad ante la ley).

El proyecto de la Comisión Europea (http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/may/tradoc_153408.PDF) no contribuye a ninguna reforma significativa del sistema ISDS porque: 1) ignora el resultado de la propia consulta pública de la Comisión sobre el tema (en la que 97% de las respuestas han dicho NO al ISDS, incluyendo sectores empresariales, académicos y administraciones públicas); 2) no hace frente a los problemas fundamentales del sistema ISDS; 3) ampliaría dramáticamente el alcance de ISDS, aumentando la probabilidad de demandas contra los gobiernos europeos; 4) es engañoso porque sugiere que el sistema ISDS ya estaba “significativamente reformada” en el acuerdo comercial recientemente concluido entre la UE y Canadá (Acuerdo Económico y Comercial Global, CETA) y sería significativamente mejorado aún más en TTIP; y 5) ignora el punto principal: que no hay necesidad de un sistema ISDS (un análisis exhaustivo de la propuesta de Malmström se puede consultar aquí http://www.s2bnetwork.org/isds-statement/).

Se debe recordar que el S&D está traicionando su posición de principios (en las elecciones europeos del mayo de 2014) crítico con TTIP y en contra del ISDS, presionado por los sindicatos mayoritarios que forman parte del movimiento contra el TTIP (que ya ha recogido 2 millones de firmas y se movilizó el pasado 18 de abril en 750 lugares del mundo, 52 ciudades del Estado español).

Los socialistas franceses no está de acuerdo con el resultado de la votación y han demandado un rechazo explícito al ISDS y una mayor protección de los servicios públicos en el informe, véase: http://www.pervencheberes.fr/2015/05/29/resolution-sur-le-ttip-en-commission-du-commerce-international-un-resultat-insatisfaisant/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

ES IMPORTANTE recordar que:

– previamente a la votación en INTA, 14 comisiones parlamentarias habían redactado y discutido dictámenes como contribución al informe de INTA, finalmente 13 comisiones aprobaron su dictamen (TRAN no lo consiguió aprobar). Estas “opiniones” deberían haberse incluido en el informe que se votará mañana. Sin embargo los párrafos más críticos de estos dictámenes no se han incluido en el informe de INTA, como por ejemplo el hecho que 5 comisiones parlamentarias habían rechazado en su dictamen ISDS: Empleo (EMPL), Asuntos Constitucionales (AFCO), Medioambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI), Peticiones (PET) y Asuntos Jurídicos (JURI), comisiones con un carácter legislativo relevante.

– Aunque el informe del Parlamento Europeo no es vinculante para las negociaciones que está en manos de la Comisión Europea (el Parlamento Europeo sólo puede decidir sobre el TTIP una vez que el tratado esté terminado), la votación tiene un importante valor simbólico de cara a las negociaciones que ya están sufriendo mucho retraso por las movilizaciones de la sociedad civil, sobre todo después de que el Senado de EEUU aprobó el pasado 22 de mayo el ‘fast track’ para agilizar acuerdos comerciales con el exterior (http://www.20minutos.com/noticia/24105/0/senado-eu/aprueba-fast-trak/acuerdos-comerciales-exterior/#xtor=AD-1&xts=513357).

Para terminar con una nota optimista: una lección de la resolución sobre los minerales de conflicto (http://www.euroefe.efe.com/3790_economia-y-empleo/3112089_el-parlamento-europeo-vota-una-propuesta-para-evitar-los-minerales-de-sangre.html) es que puede haber una gran diferencia entre lo que se aprueba en la comisión y lo que se aprueba finalmente en la plenaria.

ANEXOS:

1. Lista de voto del 28 de mayo (RVC: Roll Call Votes) con la que se puede identificar los votos con nombres de MEPs de PSOE y PP

2. Proyecto de resolución (no oficial) sobre el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión ya con las enmiendas aprobadas incorporadas

3. Traducción (no oficial) de la enmienda de compromiso CAM50A (sobre ISDS)

4. Correo del PSOE a la militancia (del 29 de mayo)

3. Traducción (no oficial) de la enmienda de compromiso CAM50A (sobre ISDS)

El apartado 1 – letra d – punto xiv:

(xiv) para asegurar la aplicabilidad de los acuerdos internacionales, para poner fin a la desigualdad de tratamiento de los inversores europeos en los EE.UU. a causa de los acuerdos existentes de Estados Miembros; para asegurar que los inversionistas extranjeros son tratados de una manera no discriminatoria la moda y tiene una oportunidad justa de buscar y lograr la reparación de agravios, mientras se benefician de ningún derecho mayor que los inversionistas nacionales:

–       Para construir sobre el documento conceptual presentado recientemente por la Comisaria Malmström al Comité INTA el 7 de mayo y los debates en curso en el  Consejo de Ministros de Comercio y utilizarlos como base para las negociaciones sobre un nuevo y eficaz sistema de protección de la inversión, ya que proporcionan propuestas que son bienvenidas para la reforma y mejora

–       teniendo en cuenta los sistemas jurídicos desarrollados en Estados Unidos y la UE y confiando en los tribunales de la UE y de los Estados miembros y de los Estados Unidos para proporcionar protección legal eficaz basado en el principio de legitimidad democrática, eficientemente y de manera económica

–       proponer una solución permanente para la resolución de controversias entre inversores y estados que está sujeta a los principios y el control democrático, donde la mayoría de los casos se tratan de manera transparente por jueces públicamente designado, independientes y profesionales en audiencias públicas y que incluye un mecanismo de apelación, donde se garantiza la coherencia de las decisiones judiciales y se respeta la competencia de los tribunales de la UE y de los Estados miembros

–       en el mediano plazo, una Corte Internacional pública de Inversiones podría ser el medio más adecuado para resolver las controversias sobre inversiones

De: “PSOE” <correo_psoe@psoe.es>
Fecha: 29 de mayo de 2015, 21:34:01 CEST
Asunto:La verdad sobre el TTIP
Responder a:correo_psoe@psoe.es

Buenas tardes,

Dijimos que teniamos líneas rojas para el posible (aunque lejano) tratado de libre comercio entre Estados Unidos (TTIP) y la Unión Europea, y siguen definidas y puestas.

Dijimos que lucharíamos para que el TTIP favoreciera a las pequeñas y medianas empresas españolas y a la creación de empleo, siempre sin perder soberanía nacional ni derechos sociales, laborales y medioambientales… y así sigue siendo, así lo estamos defendiendo y lo vamos consiguiendo.

Hemos logrado que el Parlamento Europeo apoye nuestra exigencia de parar el ISDS (un sistema de arbitraje privado entre empresas y estados). Pero además de pararlo, hemos avanzado para que el Europarlamento defienda tribunales públicos (primero de los estados y luego, en última instancia, internacional).

También hemos logrado que los servicios públicos queden fuera de la negociación. Y que los derechos laborales y medioambientales queden preservados.

Frente a los que manipulan: TRANSPARENCIA.

Frente a los que solo saben decir NO, NO y NO: líneas rojas y propuestas alternativas.

Si quieres acceder a más información sobre las negociaciones del TTIP haz clic aquí.

¡Seguimos!

Seguir lendo