Canto nos vai custar a privatización do SAF?

A privatización do SAF de Chantada en cifras: a privatización custaranos máis de 160.000€ cada ano e máis de 20€ a cada habitante.

As traballadoras públicas do SAF de Chantada protagonizaron unha das principais loitas das últimas décadas no eido laboral en Terras do Asma. No entanto, o Goberno de Manuel Varela (antes Inta e agora PP) mostrouse totalmente insensíbel a manter un servizo 100% público a pesar de que o vai encarecer o mesmo coa privatización.

Este informe podes tamén consultalo en PDF premendo aquí: O SAF en cifras.

Vexamos, entón, cales eran as cifras do SAF até agora e cales van ser a partir de agora. Comecemos polo que recauda o Concello entre os utentes do servizo, é dicir polos ingresos do servizo.

1.1- Os ingresos.

Padrón SAF

Xuño 2020

4.953,44

Maio 2020

4.145,74

Abril 2020

3.753,63

Marzo 2020

5.073,84

Febreiro 2020

5.820,88

Xaneiro 2020

6.071,58

TOTAL

29.819,11

Media mensual 1º semestre 2020

4.970

Segundo a Conta Xeral de 2019 do Concello de Chantada, na aplicación orzamentar 34100 de ingresos, constan pagos dos utentes do SAF por importe de 80.628,10€ para todo o 2019. O ano 2020 vai ser excepcional porque a COVID-19 alterou moito o número de utentes e a recadación á baixa.

Entón, o que se recauda dos utentes do servizo é moi pouco, mais cómpre ter en conta que a Xunta da Galiza cofinancia o servizo. En todo caso, por pórmos un dado comparativo o padrón das piscinas en Febreiro de 2020 foi de 13.892,73€ ou o de vaos para todo 2020 é de 7.109,68€.

Ingresos Xunta da Galiza

Ano

Aplicación orzamentar

Euros

2020

45002

463.854

2019

450020

418.643,19

A maiores, o Concello de Chantada tamén ten recorrido ao Plano Único para os concellos da Deputación provincial de Lugo para o financiamento do SAF:

Plano único para os Concellos Deputación de Lugo

2020

46100

52.000

2019

461001

30.000

En consecuencia, podemos sintetizar así os ingresos:

Ano

Concepto

Cantidade (en euros)

2020 (6 meses)

(34100) Pago utentes do servizo

(cálculo sobre media 1º bimestre)

60.000

2020

(45002) Xunta da Galiza

463.854

2020

(46100) Plano Único

52.000

TOTAL 2020

575.854‬

2019

Pago utentes servizo

80.628,10

2019

Pago Xunta da Galiza

418.643,19

2019

Pago Deputación de Lugo

50.000

Total ano 2019

549.271,29

1.2.- Os gastos.

1.2.1.- Gastos de persoal.

Gastos persoal SAF (inclúe soldo base, trienios, SS e quilometraxe)

Ano

Cantidade en euros

(estimación intervención)

Orzamento 2020 e Conta Xeral 2019

2019

743.115,98

600.000

2020

752.321,13

583.480,29‬

2021

762.023,37

2022

771.474,32

2023

783.742,60

Pola mala planificación dos xestores públicos estabanse prestando 780 horas menos das recoñecidas pola Xunta para dependencia, co cal se perden transferencias e 66 persoas ficaban na listaxe de agarda en novembro de 2019.

1.2.2.- Gastos en fornecementos para mantemento do servizo.

Custes exploración do servizo

Fornecementos1

3.495,84

Vestiario2

4.941,44

Outros3

2.960,96

TOTAL

11.398,24

1.2.3.- Gastos en contratacións de empresas externas ao SAF.

En 2019 e 2020, mentres o Goberno desenvolvía o proceso de privatización do servizo, que finalmente recaeu na empresa viguesa Samaín (grupo Clece da corporación ACS), recorreuse a un contrato menor, sen licitar, e que incumpria a lei, concretamente os artigos 118, 99.2 e 28.2 da Lei de Contratos do Sector Público (LCSP). Dito contrato empregouse para cubrir baixas, ferias e días de libre disposición das traballadoras municipais, xa que nen sequer se sacou a bolsa de emprego até que xa caducara a anterior e non había a quen recorrer. Por outras palabras, chegouse a este ponto por unha crónica mala xestión do servizo, da cal é responsábel o Goberno municipal e non os Servizos Sociais ou as traballadoras do SAF como se ten acusado desde o Goberno en reiteradas ocasións.

As empresas que “complementaban” o SAF de Chantada foron primeiro a local AFA, que por atraso nos pagos non puido seguir fornecendo o servizo e incorreu en impagos ás súas traballadoras, e logo Asanis Galicia (exp. 243/2020).

Ano

Empresa

Aplicación orzamentar

Factura en euros

Observacións

2020

Asanis Galicia

231.227.99.04

11.665,22

Omisión de fiscalización4 (OF) 14/2020

2020

Asanis Galicia

231.227.99.04

7.493,20

OF 13/2020

2020

Asanis Galicia

231.227.99.04

3.467,76

OF 12/2020

2020

Asanis Galicia

231.227.99.04

1.404,98

OF 11/2020

2020

Asanis Galicia

231.227.99.04

5.827,98

OF 7/2020

2020

Asanis Galicia

231.227.99.04

6.925,78

OF 5/2020

2019/

2020

Asanis Galicia

231.227.99.04

8.909,88

OF 1/20205

2019/

2020

AFA Chantada

231.227.99.04

13.750,14

OF 1/2020

2019

Asanis Galicia

231.227.99.04

272,55

2019

Asanis Galicia

231.227.99.04

8.637,63

Totais servizos prestados por empresas externas

2019 Conta xeral

125.557,57

2020 Orzamento (231.227.9904)

454.946

Diferenza

329.388,43

1.3.- A privatización do servizo.

Aos efeitos de calcular o valor estimado para todo contrato, tense en conta a duración inicial prevista (2 anos), as prórrogas máximas ordinarias (2 anos), e as opcións eventuais previstas consistentes na modificación de 20 % de horas máximas previstas no PCAP ao longo de toda a duración máxima do contrato:

Estimacións na memoria da privatización sobre o custe do contrato (22/10/2020)

Orzamento anual sen IVE

874.896,96

Orzamento duración inicial (2 anos) sen IVE

1.749.793,92

Prórrogas (2 anos máximo) sen IVE

1.749.793,92

Modificacións sen IVE (20%)

699.917,57

Valor estimado contrato

4.199.505,41

Dados económicos da privatización do SAF (exp. 37/2020)

Orzamento base de licitación por ano

874.896,96

Orzamento anual con IVE

909.892,84

Valor estimado do contrato (total)

4.199.505,41

Orzamento 2020 (231.227.99.04)

454.496,426

1.4.- Conclusións: canto nos custa a privatización?

O servizo SAF privatizado, segundo as proprias estimacións municipais, ascenderá a un impacto sobre a facenda local de case un millón de euros cada ano: 909.892,84€. Só en concepto de IVE imos gastar 35.000€ cada ano.

O SAF 100% público e municipal, coas deficiencias de xestión e falla de persoal que cunha xestión eficaz suporían maiores gastos (e ingresos) é de (estimacións alcistas): 750.000€. Con esta xestión pública o recadado entre utentes e Xunta case cobriría os custes do servizo, completando con fondos do Plano único da Deputación de Lugo (50.000€).

Porén, vexamos como, coa privatización do servizo se impón o beneficio industrial e se disparan os custes, xa sen falarmos da degradación das condicións laborais ou das condicións do servizo:

Síntese situación actual SAF e custo privatización

Ingresos

Gastos

Xestión pública

Empresa privada

(Samaín)

Usuarios

80.000

Gasto de persoal

600.000

909.892,84

Xunta

460.000

Empresas externas

130.000

Deputación

50.000

Fornecementos

10.000

TOTAL

750.000

Total

740.000

Diferenza xestión pública a privada

169.892,84‬€ ao ano (20,62€/hab.)

Custe por habitante SAF privatizado

110.44€/hab.

Ten lóxica esta decisión do Goberno de Manuel Varela? No medio da pandemía da COVID-19, cuns dados macroeconómicos que nos sitúan na pior crise sistémica, con especial incidencia no Estado español pola súa estrutura económica, e sen nengunha medida audaz no Orzamento 2020 para previrmos o terríbel cenario laboral, social e económico de 2021 ten sentido gastar máis de 160.000€ cada ano nunha privatización? Cantas medidas sociais ou de estímulo económico poderían facerse con eses cartos?

Eles desfalcan, ti pagas.

Este informe foi elaborado a 2 de agosto de 2020 pola Comisión política de Por Chantada-Candidatura de Unidade Popular, órgano dependente da Coordinadora do partido que fará anualmente un seguimento para valorar exactamente os custes da privatización. As fontes que se empregaron foron: Orzamento do Concello de Chantada 2020, Orzamento do Concello de Chantada 2019, Conta Xeral do Concello de Chantada 2019, Expediente 37/2020 (privatización SAF) e varios decretos da alcaldía.

Notas aclaratorias.

1Inclúe o material sanitario e de prevención, que comprende os medios de protección persoal de carácter preceptivo adecuados para o persoal auxiliar do SAF, cunha estimación de servizos segundo o persoal usuario.

2Estímase o custo dos uniformes do persoal, dado que segundo o PPT a empresa adxudicataria está obrigada a facilitar ás auxiliares do SAF uniformes anuais. Este custe realmente sería moito inferior de continuar coa exploración pública do servizo.

3Recóllese a estimación dos restantes gastos derivados do PPT non estimados nos gastos de persoal, como local de referencia, prevención de riscos laborais, asesoría laboral e fiscal e financeiros. No caso do local, sería un gasto que non se daría na exploración pública do servizo.

4A intervención municipal indica así que o expediente non foi debidamente fiscalizado pola mesma e sinala en todas as OF que se incumpre a LCSP, xa que non se pode tratar como un contrato menor o que, por duración e montante do contrato, se debería ter licitado para cumprir cos principios legais de publicidade, transparencia e concorrencia.

5Para alén do xa explicado, son facturas do 2019 pendentes de pago, cuxa imputación ao Orzamento prorrogado de 2019 en 2020 requiría un recoñecemento extraxudicial de crédito competencia do Pleno.

6Ao comezar o servizo privatizado en agosto-setembro é esperábel que desta partida teña que haber un remanente importante, que en todo caso fiscalizaremos na Conta xeral de 2020, que se fai en 2021. En todo caso, aínda hai facturas de Asanis Galicia pendentes de abonamento que terían que ir tamén con cargo a esa partida.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imposto de plusvalía municipal: que é, porque é inconstitucional e como reclamar?

[INFORME] Adaptación dun artigo de Carmen Giménez, avogada titular de G&G Abogados: https://carmengimenez.gandgabogados.es/. En 2016 este imposto municipal en Chantada representou 50.000€ segundo se desprende do informe de execución do 4º trimestre de 2016: Execuión orzamentar 4º trimestre de 2016.

A sentenza do Tribunal Constitucional1 pola que se declaran inconstitucionais dous artigos da Norma Foral de Guipuzcoa, reguladora do Imposto sobre o Incremento do Valor dos Terreos de Natureza Urbana, supón un golpe cáseque definitivo ao imposto denominado plusvalía municipal. Os órganos xudiciais invocan que a normativa reguladora da base impoñíbel do imposto de plusvalía municipal estabelece unha regra de valoración legal que non pode ser correxida cando se produce unha minusvalía, resultando pois contrario ao principio constitucional de capacidade económica.

Varios xulgados consideran que a cuestión da constitucionalidade ten unha dupla dimensión: dunha parte, se a redacción actual dos artigos 104 e 107 e 110.4 da Lei estatal de Facendas locais resulta ou non, compatíbel co principio constitucional de capacidade económica; doutra parte, se a regra de valoración legal estabelecida permite ou non unha proba en contrario que permita en vía de alegación ou de recurso administrativo ou contencioso-administrativo acreditar e probar que se produciu unha revalorización menor ou minusvalía. O xulgado de Madrid aínda insire unha terceira cuestion: a que emerxe cando se proba que é inferior o incremento real dos valores dos inmóbeis obxecto da liquidación ao que resulta da aplicación das porcentaxes previstas no artigo 107 da Lei de Facendas Locais.

Cales son as razóns dos contribuíntes e dos xuíces para cuestionar este imposto?

O valor cadastral do chan que aparece no proprio recibo do IBI dos inmóbeis, é a base de cálculo para o imposto de plusvalía. Dito valor cadastral determinase, entre outros factores, en base ao valor real ou de mercado do solo; sendo que precisamente, durante os anos máis azoutados pola crise (a partir de 2009), moitos dos valores cadastrais tiveron unha tendencia alcista (en parte porque non foran modificatos durante o período precedente de alta inflación) correndo unha sorte inversa do valor real que lles debería servir como base.

A fórmula prevista na lexislación estatal sempre dá como resultado unha cantidade a abonar ao concello, aínda que apenas haxa pequenas plusvalías cun resultado tanto máis desproporcional canto menor é a plusvalía real xerada. Isto é precisamente o que infrinxe o principio de capacidade económica contemplado na Constitución, ou aptitude para ser suxeito pasivo de obrigas tributarias. Se dita aptitude non existe, é dicir, non hai incremento do valor, non se pode producir o feito impoñíbel que dá lugar ao pago do imposto.

Que di a sentenza do TC?

1º Declara inconstitucionais e nulos os artigos 4.1, 4.2 a) e 7.4 da Norma Foral de Guipúzcoa, por canto que a pretensión formulada no proceso contencioso-administrativo inicial é a anulación dunha liquidación do Concello de Irún ditada ao amparo dunha norma foral.

2º Decláraos inscontitucionais e nulos exclusivamente na medida en que someten ao pago de imposto a situacións en que hai ausencia de incremento de valor. De feito, fai unha análise do principio de capacidade económica aplicábel de maneira individualizada a cada tributo ou imposto, e non ao sistema tributario no seu conxunto, resultando ser a capacidade económica un auténtico “fundamento” da tributación, de modo que o lexislador fica impedido de gravar riquezas virtuais ou ficticias, debéndose só gravar as riquezas reais ou potenciais. O contario é someter ao imposto unha riqueza inexistente, contraria ao principio de capacidade económica obtendo un resultado confiscatorio prohibido constitucionalmente.

3º Os artigos da Norma Foral de Guipúzcoa son mutatis mutandis copia dos artigos contidos polo TRLFL, cuxa cuestión de inconstitucionalidade se encontra xa sobre a mesa do TC.

ARTIGOS DECLARADOS INCONSTITUCIONAIS

Artigo 4.-

1.- A base impoñíbel deste imposto está constituída polo incremento do valor dos terreos, posto de manifesto no intre do devengo e experimentando ao longo dun período máximo de vinte anos.

2.- O valor do terreo no momento do devengo resultará do estabelecido nas seguintes regras:

a) Nas transmisións de terreos, o valor dos mesmos no momento do devengo será o que teñan determinado en dito momento a efeitos do IBI.

Artigo 7.-

4.- Fican facultados os Concellos para estabelecer o sistema de autoliquidación polo suxeito pasivo, que traerá consigo o ingreso da cota resultante da mesma dentro dos prazos previstos na aliña 2 deste artigo. A respeito de ditas autoliquidacións, o Concello correspondente só poderá comprobar que se efectuaron mediante a aplicación correcta das normas reguladoras do Imposto, sen que podan atribuírse valores, bases ou cotas diferentes das resultantes de tales normas.

ARTIGOS DA NORMA ESTATAL

Artigo 107. Base impoñíbel.

1.- A base impoñíbel deste imposto está constituída polo incremento do valor dos terreos, posto de manifesto no momento do devengo e experimentado ao longo dun período máximo de 20 anos.

A efeitos da determinación da base impoñíbel, terase en conta o valor do terreo no momento do devengo, de acordo co previsto nas aliñas 2 e 3 deste artigo, e a porcentaxe que corresponda en función do previsto na aliña 4.

2.- O valor do terreo no momento do devengo resultará do estabelecido nas seguintes regras:

a) Nas transmisións de terreos, o valor destes no momento do devengo será o que teñan determinado en dito momento a efeitos do IBI. (…)

Artigo 110. Xestión tributaria do imposto. (…)

4.- Os concellos fican facultados para estabelecer o sistema de autoliquidación polo suxeito pasivo, que traerá consigo o ingreso da cota resultante de aquela dentro dos prazos previstos na aliña 2 deste artigo. A respeito de ditas autoliquidacións, o concellos correspondente só poderá comprobar que se efectuaron mediante a aplicación correcta das normas reguladoras do imposto, sen que podan atribuírse valores, bases ou cotas diferentes das resultantes de tales normas.

Que poden facer os contribuíntes que pagan o imposto de plusvalía municipal?

En base a esta doutrina prevese que chegarán ao concello reclamacións de quen pagou este impostos nos últimos 4 anos, ora como consecuencia dunha transmisión, ora pola non obtención de gaños nunha venda.

Os requisitos para reclamar son tres fundamentalmente:

a.- Que pola transmisión que deu lugar ao imposto non se obtivo ningu gaño, ou producíronse perdas.

b.- Que non transcorreu o prazo de 4 anos desde que se fixo o pago do imposto.

c.- Que a liquidación practicada polo imposto non sexa definitiva.

O procedemento para reclamar é solicitar a anulación da liquidación practicada e a devolución dos ingresos indebidos ou importe abonado por plusvalía municipal.

Algunhas recomendacións e instrucións para as alegacións ao PXOM

Por Chantada-CUP

 

Veciña/o

Como ben saberás o Goberno municipal aprobou o PXOM. Na seguinte ligazón podes ler a crónica do pleno, nestoutra a nosa posición e aquí unha postaxe explicativa. Agora mediante este documento tentamos elaborar unha referencia explicativa para aquelas persoas que queiran formular alegacións ao PXOM, agardando sexa de utilidade.

E como sempre animámoste a sumarte á unidade popular e participar das nosas xuntanzas abertas. Contáctanos en:

https://www.facebook.com/PorChantada/?ref=bookmarks

https://porchantada.wordpress.com/sobre/

Seguir lendo

O PXOM e CHANTADA. Cronoloxía dun desastre: 1985-2017?

Mañá ás 20 horas o Goberno de Inta convocou un convocatoria pleno 18.03.2016. O pleno convocouse aínda o mércores e na comisión celebrada onte tanto o Goberno canto o arquitecto tiñan un coñecemento moi incompleto do PXOM que se vai aprobar que, en boa medida, segue a ser o mesmo que o aprobado en 2009. Amais, aínda se nos entregou onte a documentación, xa que a empresa EPTISA aínda non lla entregara até o propio día de onte. Novamente estamos perante a #marcaInta: tarde, mal e arrastro, xa que a nova Lei do solo entre en vigor o sábado día 19, un mes despois de aprobarse. Necesariamente, o PXOM de Chantada, que nace vello, terá que adatarse a esta nova normativa.

I.- PXOM, que é o PXOM?

É o instrumento urbanístico por excelencia da administración local para regular os tipos de solo, sinalar os principais fitos paisaxísticos, patrimoniais… En rigor, deberían ser mecanismos para un desenvolvemento harmonioso coa contorna e eficaz, que lle outorgue beleza, dinamismo e vitalidade aos núcleos de poboación, potencie a conservación e a rejabilitación, etc. Na práctica, convertéronse nunha fórmula para o amparo, acubillo e mesmo potenciación das peores prácticas urbanísticas e do feísmo.

Seguir lendo

Para que e para quen pagan impostos os traballadores de Chantada?

 

 

Informe de Por Chantada-CUP sobre a conta do concello de 2014

para que remate esta vergonha

En que se gastan os cartos no concello de Chantada? A que se destinan os impostos dos traballadores e das traballadoras do país do Faro? Canto se destina a políticas sociais e canto a débeda pública? No seguinte informe tentaremos dar resposta a estas e outras cuestións, aínda que se fixeron isto estando en minoría que podemos esperar a agora que teñen a maioría absoluta do pleno? Chantada ten un problema. [Descarga o pdf do informe aquí: Informe de Por Chantada-CUP sobre a conta do concello 2014].

0. Introdución

Onte, 31 de agosto, ás sete da tarde celebrouse a Comisión Informativa de Economía e Facenda e Comisión Especial de Contas na alcaldía, pola que cada concelleiro percibe 60€ por asistir. O único punto da orde do día era o “Informe da conta xeral de 2014“. Todos os grupos agás INTA reservamos o voto para o pleno, polo que a comisión contou con 4 votos a favor (faltou un membro da comisión de INTA) e 4 abstencións. Agora ábrese un período de exposición ao público durante 15 días e 8 máis para reclamacións antes de aprobarse no pleno.

O Informe da conta xeral 2014 contén información sobre a totalidade dos gastos e dos ingresos do Concello de Chantada durante o exercicio 2014, así como outra información de utilidade.

Sorprendeunos xa de inicio que o interventor, José Ferreiro Fernández, tentase aprobar as mesmas sen ningunha cuestión ou debate (que poderíamos formular noutro momento). Como xa intuíamos ao ver o informe trátase dun funcionario cuxa neutralidade é máis do que discutíbel e no desenvolvemento da sesión quedounos claro que o denominado “cacharrismo” ten unhas bases nunha burocracia e nunha casta política que se beneficiou amplamente dos métodos caciquís. Durante máis dunha hora e media estivemos formulando cuestións sen obter ningunha resposta concreta da persoa responsábel da elaboración das contas do concello e reducindo todo a unha “cuestión técnica”, como noutras escalas fan os burócratas do Dr. Schäuble.

Por se isto fose pouco, no pleno de xuño enumeramos unha serie de cuestións de índole económica, para que constasen en acta, e non recibimos resposta da intervención, cando o 14 de setembro de celebra un novo pleno ordinario e as cuestións formuladas nun pleno deben contestarse no seguinte por lei. Hai, xa que logo, motivos máis que suficientes para dubidar da imparcialidade do titular da intervención do concello e da súa belixerancia partidaria a favor de INTA (chegando a empregar mesmo a primeira persoas do plural ao referirse a decisións e medidas políticas do alcalde Manuel Lorenzo Varela).

A única alternativa que se nos deu para obter algo máis concreto (“se a carga de traballo llo permitía”) era enviarlle as cuestións por mail, aínda que non “poden” contestalas por esa vía senón mediante un “informe”. Está claro que non hai vontade de como funcionario público sustentado polos impostos de todas e todos os chantadinos responder as demandas de información e transparencia dos representantes da cidadanía.

Segundo a Lei 7/2007 do 12 de abril do Estatuto Básico do Emprego Público, a imparcialidade, a obxectividade e a profesionalidade no servizo garántense coa inamovibilidade na condición de funcionario de carreira, de aí que cando existe belixerancia política e parcialidade se perda a devandita condición. Os artigos 52, 53 e 54 son aínda máis claros a este respecto. A non observancia dos principios ten a consecuencia da perda da condición de funcionario regulada, nomeadamente, nos artigos 63 e 66.

Canto á verba oca dos tecnócratas e a apoloxía apolítica da tecnocracia temos claro que a oligarquía e os segmentos sociais favorecidos polo status quo venden a promesa demagóxica ás clases medias dunha reestamentalización da sociedade civil onde a disputa de clases non existe, onde as eleccións non poden modificar nada (e moito menos deter a brutal e salvaxe transferencia das rendas do traballo ás rendas do capital) e onde o partido-único (aínda que se presente con varias siglas) é o da austeridade que ofrece “estabilidade” e “recuperación”.

Non difire moito a situación en Chantada onde a dereita vende unha mellora da situación e un optimismo entenrecedor que só pode responder a dúas cousas: ou a unha ausencia total dos mínimos rudimentos da economía política e capacidade de análise do mercado mundial e da gaiola de ferro do euro –e aínda da situación concreta dos sectores produtivos da comarca–; ou a un egoísmo atroz onde o beneficio propio e o “sálvese quen poda” é a verdadeira “regra de ouro” e non a estabilidade orzamentar. A disxuntiva non é excluínte, senón que sospeitamos que mesmo pode retroalimentarse.

Coa cesión de soberanía recadatoria á Deputación a partir do 1 de xaneiro de 2015 e a ratificación dun plano de axuste co Ministerio de Facenda Chantada é xa un concello intervido onde a súa soberanía local é, cada vez máis, un espellismo. Iso si, unha minoría benefíciase amplamente da situación, chegándose en tempos incluso a aboar por parte do concello os xuros das hipotecas de certos funcionarios que pagan os cidadáns cos seus impostos a escote.

Ao longo da análise das contas de 2014 queremos transmitir aos cidadáns e cidadás que teñan interese en que se gastan os cartos do concello e para que e quen paga impostos a clase traballadora de Chantada.

A modo de síntese deixámosvos os seguintes cadros:

CADRO I: gasto social versus gasto en débeda máis amortización da débeda anticipada (cartos para os bancos)

Gasto social

74€ por habitante

Gasto débeda

141,98€ por habitante

Gasto persoal

255,06€ por habitante

CADRO II: distribución das principais partidas do gasto do concello en 2014

Concepto

Gasto en 2014 (en €)

Porcentaxe do ingreso 2014

Débeda Pública e amortización da débeda antecipada

1.124.422€

22,42%

Concesionarias (Viaqua, Sogama, Ascan)1

559.000€

10,32%

Gasto persoal

2.181.568, 06€

40,29%

TOTAL % de ingresos do concello

73,03%

Podemos afirmar entón que o concello de Chantada destina os impostos das traballadoras e dos traballadores do país do Faro fundamentalmente ao pago aos bancos e ás grandes empresas que viven de parasitar o público. Politicamente, INTA é o partido dunha minoría da poboación con altos recursos económico, cunha especial relevancia da burocracia que recolle boa parte dos funcionarios públicos do concello.

Mudar o concello é, pois, mudar o Partido, que goberne a maioría social, o pobo traballador, e non unha elite que só vela polos seus intereses, tal e como se reflicte nas políticas desenvolvidas e na propia análise do gasto e do ingreso municipal. Chantada ingresa máis de 5.000.000€ cada ano, hai que preguntarse se a xestión actual é eficiente e axuda a paliar a grave crise social e demográfica ou se a agrava.

1.- Valoración xeral da composición das contas

Parécenos que sería mellorábel a distribución dos gastos, xa que se tende a concentrar nalgúns capítulos todo na administración xeral deixando as restantes partidas sen cumprimentar. A falta dun desglose maior e claridade nos conceptos é unha fórmula para opacar as contas. Se aínda por riba non se contesta a nada en concreto cúmprese co que se pide desde as administracións superiores, mais faise terribelmente difícil fiscalizar o desenvolvemento das contas do Goberno. Aínda así, e como se exporá, abonda o que se especifica para ver as orientacións xerais e prioridades deste goberno.

Na memoria tampouco hai referencia algunha aos compromisos adoptados no plano de axuste nin mención algunha da análise técnica dos orzamentos. Por outras palabras, preséntanse números sen contextualización de ningún tipo e preténdese que sexan aprobados sen maiores explicacións. Realismo máxico.

Tampouco se especifica o gasto e o vencemento das concesións a Viaqua, Sogama e Ascan que, segundo a nosa análise das contas, absorben en total 559.000€, un 10,32% do que ingresou o concello nese mesmo ano de 2014. Non se debe esquecer que no caso de Viaqua a concesión fíxose por 30 anos e que existen indicios de ilegalidade na mesma, investigados pola xuíza Pilar de Lara e remitida agora a investigación, pola dimensión da trama, á Audiencia Nacional.

Tampouco se indica a porcentaxe de execución dos orzamentos, só se indica a porcentaxe dos cobros pendentes, coa que encriptadamente se xustificou e xustifica a intervención do concello desde a Deputación de Lugo (coa escusa de que se melloraran os ingresos porque cobrará os impostos directamente a Deputación e logo cederallos aos concellos). O que, evidentemente, si se alivia é o traballo da intervención que vendo os informes recentes e comparándoos cos de anteriores titulares da área é máis ben discreto ultimamente.

É cando menos curioso que após tantos anos de alegría e esvanxamento desde as diversas institucións sexa agora, no tempo da austeridade e o reinado dos bonistas e rendistas (que se vingaron de Keynes folgadamente), cando chegue a onda de ceder a recadación dos concellos ás deputacións, organismos dependentes do Estado central. Nun futuro non moito distante será un instrumento para facer pagar as débedas e transferir recursos da administración local sen importar se se atenderon ou non as necesidades dos cidadáns?

Por outra banda, botamos en falta que se continúe sen facer ningún estudo, por frugal que sexa, da calidade dos servizos, o seu impacto económico e as alternativas de xestión pública directa que están en Francia e en moitos concellos do Estado na orde do día, nomeadamente no tema da auga.

Tamén debería subsanarse a deficiencia de que non levar unha contabilidade que permita extraer datos individualizados a respecto do custe dos servizos públicos. Porén desde Europa obrigan a facelo e xa vai entrar en vigor en novembro deste ano, aínda que a actual intervención falou de aplicalo a partir de 2016.

A pregunta de porque a execución dos proxectos de gasto con financiación afectada non foi desenvolvida na contabilidade de forma independente resolveuse por parte do titular da intervención co circunloquio de que precisa un módulo de contabilidade complexa. Algo así como que para traballar no campo hai que saber empregar a ordeñadora e o tractor cos seus diferentes apeiros…

Figura tamén unha subvención da AEDL do ano 2014, concedida pola Consellaría de traballo e benestar, cuxo importo ascende a 27.081€ dos que 7.988,90€ non se xustificaron. A explicación que se nos deu desde a intervención é «mirámolo» e tampouco o Goberno se pronunciou polo que mesmo podería ser que dita subvención se perdese por non xustificarse en prazo e forma. Solicitaremos explicacións, aínda que vistos os precedentes non agardamos explicacións convincentes nin satisfactorias.

No tocante ás subvencións, sería lóxico facer unha ordenanza reguladora para conceder as subvencións con normas claras, documentación homoxénea, baremos con puntuacións claras que garantan a transparencia na concesión, a igualdade e a progresividade segundo o seu impacto cultural, social e/ou económico.

Preguntamos se en 2016 se van manter as mesmas contías para todas as subvencións vixentes e respondeunos Manuel Lorenzo Varela que, como mínimo se manterán todas, e que tentarán mellorar algunhas (fútbol e baloncesto) e crear algunha nova (para o campionato estatal de montaña, mais que terán que estudar en todo caso).

As subvencións da Asociación de alcohólicos, El Enjambre, Alzeimer e Cruz Roja aparecen asociadas na memoria a unha partida que na liquidación aparece en branco, dotada con 0€. A partida 231 de Acción social aparece no desglose dos gastos coa contía de 32,67€ na partida específica de “outros suministros” (o mesmo que a de Promoción Social 232 con 0€ e asistencia a persoas dependentes con 0€) e o mesmo a partida orzamentar específica á que se asocian a 48.900. Magnífico traballo de corta e pega e máis un indicio das “prioridades” do “partido”.

Do punto de vista da lectura política e xa non da fasquía técnica outro exemplo das “prioridades” do Goberno que salientamos son os 3.000€ que se gastan en emerxencia social (partida orzamentar 230.489.00), unha cantidade menor dos máis de 4.000€ que gasta en combustíbel a policía local (partida orzamentar 132.221.03) ou dos máis de 5.000€ en produtos de limpeza na administración xeral (partida orzamentar 920.221.10). Por non falar dos máis de 24.716.46€ que se gastaron en teléfono na administración xeral do concello (partida orzamentar 920.222.00) e outros moitos exemplos que poderíamos seguir enumerando (comidas, atencións protocolarias, etc.).

Con isto o que queremos dicir é que ao tempo que se vende boa xestión e que todo vai ben a realidade é que hai un goberno con escasa ou nula sensibilidade perante a situación de emerxencia social de moitas veciños e veciñas. Cando temos máis dun 30% da poboación en situación de exclusión social, segundo diversos informes, o concello de Chantada é o segundo do sur da provincia de Lugo que menos destina ao gasto social por habitante (74€), situación que Manuel Varela xustificou en que a Xunta se fai cargo do centro de día e da gardaría e que «se non se gasta máis ao mellor é porque non fai falta máis» (sic.). A orquestra do Titanic toca ollando para a popa coa proa a toda vela rumo ás rochas.

2.- Balance de situación

Comezamos por inquerir porque non se explicita o patrimonio neto, que resulta de restar ao activo o pasivo. Contéstase que se fai na conta 100.

Tamén se, de acordo co plano de pago a provedores, estas contas non poñen en dúbida a capacidade do concello facer fronte aos compromisos adquiridos, cunha autofinanciación mermada que se obriga a reflotar desde Facenda con impostos de nova creación e que son sempre regresivos, polo que a carga fiscal maior recae sobre as clases populares2.

Volvemos aos trabucos e aos foros, só que hoxe non para os fidalgos senón para os etéreos mercados, as empresas do capitalismo de amigos politicamente promíscuos do Estado español e a burocracia colaboradora coa oligarquía. Esencialmente, o 1% máis rico da poboación mundial e, concretamente o 0’1% superior, tal e como analizou brillantemente Piketty no seu libro O capital no século XXI3.

A resposta, melancólica certamente, foi por parte do interventor que Manuel Varela sempre tivo vontade de baixar os impostos, aspecto que o titular da alcaldía ratificou. Mágoa que os cidadáns non lles sirva esa “vontade” para liberarse de cada vez máis impostos e pagos en canto ven decrecer os seus ingresos. Novamente, o funcionario recorreu ao circunloquio e a tratar a oposición como imbéciles reducindo todo a “cuestións técnicas”. Impresentábel. Se se crean novos impostos e estes suben hai que indicalo e punto, igualmente que hai que indicar outros impostos aos que se comprometeu con Facenda este goberno e que aínda non aplicaron por desleixo, como mesmamente se recollía por parte da intevención na documentación relativa á dación de conta de Informe de seguimento do Plano de axuste do primeiro trimestre de 2015.

Manuel Varela defendeu tamén que o seu Goberno durante 4 anos non fixo ningunha execución de crédito alén do pago a provedores que é como se un Estado rescatado di que só foi intervido unha vez e agora se dedica a cumprir cos “acredores”. Segundo o titular da alcaldía van tocarlle ao IBI e reducilo, se vén a autofinanciación en 2014 –segundo a intervención– si requiriu unha suba de impostos para equilibrar gastos e ingresos.

3.- Conta do resultado económico-patrimonial

O aforro que se apresenta foi explicado polo secretario do concello, pois tamén é interventor aínda que non exerza como tal en Chantada. Resulta de exercicios anteriores (797.420,24), xa que non hai un resultado positivo no presente exercicio, senón o contrario.

4.- Débeda pública: traballar para o inglés

Preguntamos tamén a canto ascendía a débeda pública do concello, mentres dous concelleiros do grupo de goberno continuaban cunha “comisión” paralela que durou toda a actuación. A resposta novamente foi bastante contraditoria, dando cifras diferentes e aproximadas desde o Goberno (3.300.000) e desde a Intervención (3.500.000). En todo caso, Manuel Lorenzo Varela salientou que non era un dato da conta de 2014 senón referido ao presente e que, en consecuencia, non viña a conto.

Os últimos datos que nós manexamos dan unha cifra de 3.761.000€, ou sexa 439,72€ por habitante e aproximadamente o 70% do ingreso promedio do concello (a diferenza dun Estado nos concellos a magnitude do PIB non se pode empregar por razóns obvias)4.

A tentativa de imputar esta débeda a unha suposta “herdanza” xa a desmontamos no seu momento cun informe na nosa páxina onde anexamos a acta dun pleno onde se recollen as débedas deixadas por Manuel Varela e as que este recibiu cando volveu á alcaldía. Dificilemente se pode falar de “herdanza”, copiando o discurso do PP sobre Zapatero –cando Rajoy situou a débeda pública do Estado español en 1’2 billóns de euros que farán inevitábeis novos “axustes” coa troika ao pasar as eleccións estatais–, cando Manuel Varela e o seu “Partido” –ora PP, ora INTA– gobernaron Chantada ininterrompidamente agás dous breves lapsos temporais. Porén, demostramos con datos que é rotundamente falso.

No ano 2014, Chantada destinou 780.874,44€ ao pago de débeda pública, o que supón 91,29€ por habitantes e representa máis de 14% do total dos ingresos do concello. Nun concello coma Chantada 780.874€ son unha cantidade que podería resolver importantes déficits en políticas sociais, infraestruturas e un longo etc. e que están indo para os mesmos bancos que a partir de 2008 rescatamos cos nosos impostos. E están indo para os bancos porque houbo unha xestión irresponsábel do público, de orzamentos irreais e gastar máis do que efectivamente se recadaba (algo que aínda segue acontecendo). Ademais, se lle sumamos a amortización da débeda antecipada (8% do ingreso de 2014) os bancos recibiron 22’42% do ingreso do concello en 2014, un gasto de 141,98€ por habitante que contrasta cos 73€ que se destinan ao gasto social. En total, os bancos recibiron 1.124.422€, cantidade que pode mesmo ser maior xa que non computamos algunha partida orzamentar menor como a 330.352.00 (xuros de demora por valor de 1,259,58€ na Administración Xeral de… Cultura!!!) ou os xuros por non pagar en prazo da Administración Xeral de vivenda e urbanismo que ascenden a 79.379,60€ (partida orzamentar 150.352.00).

Actualmente, o concello paga pola débeda contraída polo Plano de Emprego a Provedores unha taxa de xuro do 4,08%, segundo Manuel Varela. Aínda que anunciou que a partir do 31 de marzo do vindeiro ano só pagará unha taxa do 1’35% o cal entende como unha magnífica noticia. Creamos os problemas, ofrecémoslle as solucións5. Asemade, anunciou que non ten prevista ningunha operación de tesouraría, aínda que podería facelo até 75%.

5.- O resultado orzamentar axustado

O resultado orzamentar forma parte do Estado de liquidación do orzamento e representa o resultado da execución do orzamento. Trátase da diferenza entre a totalidade dos dereitos orzamentares netos liquidados no exercicio e as obrigas orzamentares netas recoñecidas no mesmo período (2014 neste caso). O resultado final indicará se enes ano os recursos orzamentares obtidos son maiores ou menores que os gastos orzamentares do ano.

No 2014 este resultado orzamentar é de -783.378,88€ que, cos pertinentes axustes (créditos gastados financiados con remanentes de tesouraría e desviacións de financiación negativas do exercicio no caso que nos ocupa) fica en -424.910,79€.

Xa que logo o concello gastou 424.910, 79€ dos que non dispuña en 2014 de acordo cos seus ingresos e coa xestión desenvolvida. Isto significa que a situación financeira ten que correxirse, xa que os dereitos recoñecidos son insuficientes para atender ás obrigas xeradas por este Goberno, co agravante que non se destinan a paliar a grave crise económica e social do noso concello e a procurar alternativas, mais, fundamentalmente, a alimentar unha casta que se autorreproduce e que vive dos impostos de todas e todos.

É máis, o Goberno de INTA é incapaz de cumprir o compromiso da estabilidade orzamentar, a “regra de ouro” da troika, ao que se amolloou ao subscribir o Plano de pago a provedores (que tivo que subscribir por ter innúmeras débedas con estes por unha deficiente xestión onde sistematicamente se gastaba máis do que se ingresaba).

Preguntámoslle ao interventor que valorase que consecuencias a curto, medio e longo prazo ten para o concello este feito, especialmente de acordo co artigo 11 da LOESPE e coa Lei 27/2013 de racionalización e sostenibildiade da administración local. A resposta do interventor foi «estudiarémolo»6.

Preguntámoslle ao Goberno que medidas concretas barallas aplicar para correxir este desfase, así como a súa tradución en recortes nos vindeiros orzamentos e en que capítulos. Pola resposta, no mellor dos casos, podemos intuír que serán uns orzamentos de continuidade caracterizados pola improvisación e por ir saíndo do paso sen tocar o “fundamental” para o “Partido”. Esperamos equivocarnos.

Queremos concluír esta exposición cunha recapitulación: un concello gobernado durante máis de 40 anos cáseque polas mesmas familias políticas da dereita local encóntrase na seguinte situación en 2014:

a.- gasta 400.000€ máis do que ingresa (débeda que teremos que pagar cos nosos impostos). Hai que reparar que os máis de 700.000€ que hai de diferenza entre as obrigas recoñecidas netas e os dereitos orzamentares netos son equivalentes aos máis de 700.000 que se destinan a débeda pública, polo que o círculo retroaliméntase esixindo axustes cada vez máis draconianos para axustar as contas se non se lle pon remedio á situación. A opción de ceder á Deputación de Lugo a recadación do concello é a vía libre para que o Estado central “garanta” que as obrigas coas entidades de crédito e coas “reformas” se antepoñan a calquera outra consideración, por descontado ao interés xeral e ao benestar das veciñas e veciños do concello.

b.- de cada 10 euros que ingresa destina:

2’2€ aos bancos

1€ a Viaqua, Sogama e Ascan

4’2€ a gastos de persoal (somos conscientes de é inxusto meter a todos os funcionarios no mesmo saco, pois nin todos contan con privilexios nin é correcto asociar coa nugalla a moitos deles, si a unha parte da que máis ou menos o cidadán medio é consciente sen que enumeremos aquí pormenorizadamente).

Quedan 3€ para alumeado público, para escolas deportivas, banda de música, políticas sociais, cultura, festexos e festas…

Moi groseiramente podemos dicir que de cada 10€ que ingresa o concello de Chantada, máis de 7 son para o “Partido”e as súas redes clientelares e bastante menos de 3 para o 90% restante da sociedade. Isto non se pode mudar da noite para a mañá nin simplemente gañando unhas eleccións, aínda que conformar unha nova maioría política é determinante para inverter a tendencia.

6.- En que outras cousas gasta Chantada o que ingresa?

Código

Concepto

Cantidade (en €)

Porcentaxe

011

Débeda Pública

780.874,44

14%

132

Policia Local

281.558,98

5,19%

134

Protección Civil

45.393

0’838%

135

Brigada de Incendios

33.270

0’614%

150

Administración Xeral de Vivenda e urbanismo

695.285,84

12,84%

151

Urbanismo

61.777,36

1’14%

152

Vivenda

12.443,83

0,229%

155

Vías Públicas

631,30

0’011%

161

Auga

52.290’95

0’965%

162

Recollida e tratamento do lixo

572.338,67

10’57%

165

Alumeado Público

447.078’88

8’25%

170

Administración Xeral de Medio Ambiente

465’60

3’304%

179

Outras relacionadas co Medio Ambiente

10.862’53

0’2%

230

Administración Xeral Servizos Sociais

484.609’78

8’949%

231

Acción Social

32’67

0’0006%

233

Asistencia a persoas dependentes

0

0

241

Fomento do emprego7

200.045’89

3’69%

311

Amortización débeda antecipada

433.547’87

8%

320

Administración xeral de educación

79.692’81

1’47%

321

Prescolar

177

323

Promoción Educativa

444’91

0’008%

330

Administración Xeral de Cultura

185665’77

3’42%

332

Bibliotecas e arquivos

0

0

338

Festas Populares e festexos

152.424,51

2’815%

340

Administración xeral de deportes

379.672’36

7’011%

341

Promoción e fomento do deporte

0

0

342

Instalacións deportivas

0

0

410

Administración xeral agricultura, gandeiría e pesca

708

0’01%

420

Administración xeral de industria e enerxía

0

0

430

Administración xeral de comercio, turismo e PEMES

36.860’15

0’680%

432

Ordenación e promoción turística

0

0

450

Administración xeral infraestruturas

48.703’92

0’899%

454

Camiños veciñais

0

0

912

Órganos de goberno

67.982’30

1’255%

920

Administración xeral

954.239’77

17’623%

A súa vez cada partida contén no seu interior pequenos paquetes (partidas orzamentares) onde se van acumulando as facturas correspondentes. Por exemplo, se queremos saber o que gasta o concello en combustíbel debemos ir procurando este concepto nas diferentes partidas:

Gasto en combustíbeis do Concello de Chantada (2014)

Protección Civil

2.272’84€

Brigada de incendios

480€

Alumeado público

4.120’53€

Parques e xardíns

15.795’97€

Administración xeral de deportes

53.579’29€

Administración xeral de infraestruturas

9.802’42€

Policia Local

4.006’10€

TOTAL

90.057’15

1Gasto aproximadado, xa que as cantidades exactas non nos foron fornecidas por pate da intervención alegando descoñecemento das mesmas. Fundamentalemente, fixámonos nalgunhas partidas, aínda que previsibelmente se nons pasan por alto outras que non computamos, por exemplo o 3,5% que Aquagest recibe de comisión pola recadación do lixo ou os 3.000€ que recibe pola limpeza da rede de pluviais. Só estes dous conceptos supoñen máis de 10.000€ cada ano, máis de 300.000€ nos 30 anos de concesión concedidos por Manuel Varela en 2007 para atinxir o máximo legal dunha concesión (50 anos) e cun informe desfavorábel do secretario do concello por outorgar unha obra desas dimensións (a da rúa Xoan XXIII) sen concurso público. Xa que logo, a concesión realizouse en fraude de lei e está sendo investigada dentro da trama Pokemon como recollemos unha moción que presentamos para o pleno do 14 de setembro.

2No imposto regresivo paga o mesmo (realmente paga a proporción moito máis) o que non dispón de ingresos ou ten ingresos baixos que o que conta cun ingresos altísimos. Un exemplo de imposto regresivo é o IVE. Nos impostos progresivos, como o seu nome indica, a cotización varía segundo o tramo de renda en que se encontre o cidadán, pagando máis ou menos dependendo dos ingresos con este conte. No entanto, coincidimos con Thomas Piketty, pois a historia demóstrao unha e outra vez, cando indica que «a hstoria do imposto progresivo ao longo do século transcorrido suxire que o risco de desviación oligárquica é real (…). Foron as guerras as que levaron ao xurdimento do imposto progresivo, non o xogo natural do sufraxio universal» [Piketty, 2014: 572].

3O cal non exime a obra de ter erros clamorosos, como obviar a contradición capital-traballo e outras contradicións do capitalismo. Adoita acontecer cando os cantos de serea da academia moderna esquecen ou desbotan a totalidade da análise marxista.

4Tomamos como referencia para a poboación os datos do INE, 8.553 persoas e para os ingresos o dato que ofrece a propia conta xeral de 2014 (5.414.655,33€).

5Non está de máis lembrar que cando se subscribiu o devandito Plano non se coñecía sequera a taxa á que a banca privada ía cobrarlle os cartos prestados aos concellos (cando o normal é que os prestase o Estado e a que a estes llos cedes o BCE, mais o BCE ao ser “independente” dedícase a fornecer liquidez á banca privada ao 1% para que logo esta lla preste aos estados ao 4, ao 5 ou a máis do 7%).

6As consecuencias varían desde a intervención por parte do Estado central nos casos máis graves até o máis común que é obrigar a sucesivos planos de axuste até cadrar as contas e onde o que queda polo camiño adoitan ser os servizos sociais e os servizos públicos en xeral. Ese 30% que aínda non absorben en Chantada os bancos e a burocracia.

7Actuacións en relación coa RISGA da Xunta e co obradoiro de emprego, segundo resposta do Goberno.

Datos financeiros do concello de Chantada nas pasadas lexislaturas segundo o Consello de Contas

logorecorte
Segundo este informe a débeda do Concello de Chantada referida ao ano 2013 (último ano fiscalizado) é de :
1.- Acreedores a longo plazo: 3.951.568.09 euros
Débeda a longo prazo con entidades financeiras e con outras entidades (públicas ou privadas):
1.1- Débedas con entidades de crédito: 1.483.136,81 euros
1.2.- Outras débedas: 2.465.931.28 euros

Acredores a longo prazo: débedas contraídas con terceiros cuxo prazo de exixibilidade é superior a un ano.
2.- Acredores a curto prazo (facturas e outras): 1.773.924,02 euros

Acredores a curto prazo: débedas contraídas con terceiros, cuxo prazo de exixibilidade é inferior a un ano.
TOTAL DÉBEDA: 5.725.492 EUROS

 

COMENTARIOS:
Cando INTA chegou ao goberno tiña unha débeda de 4.1 millóns, a que atopou, a famosa “herdanza”. Segundo as súas propias contas aumentouna en máis de 1.5 millóns de euros, lonxe de “sanear” as contas empeorounas a medio-longo prazo.
Esta conta preséntase no Consello de Contas de Galiza o 14 de outubro de 2014. Son as contas referidas ao ano 2013.
Hai que ter en conta que no ano 2012 se pide un crédito para facer fronte a débedas adquiridas en anos anteriores (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011), do que xa falamos no correspondente “Informe do Grupo de Traballo institucional de Por Chantada-CUP sobre o estado das contas nas lexislaturas pasadas”.
A débeda a longo prazo (aos bancos) está incluída nesta dación de contas, e suman eses cáseque catro millóns de euros, lóxico, se se pide un crédito aumenta este concepto. Por outra banda, se a débeda a curto prazo (facturas) se paga no 2012 e quedan a cero, un ano posterior, é dicir 2012 – 2013, a xestión de INTA adquiriu débedas en facturas por valor de 1.773.924 euros.
Finalmente, subliñar que estes datos non son afirmacións de Por Chantada, senón que son datos publicados polo Consello de Contas a partir das propias contas emitidas polo Concello de Chantada. En consecuencia, estes datos son dificilmente refutábeis cando son contas rendidas polo propio concello. Outra cousa é se a súa veracidade é completa, xa que nos consta que foi e é norma en moitos concellos facer orzamentos onde hai ingresos inexistentes e diversas irregularidades.

 

FONTES:

Datos da conta xeral correspondente ao ano 2013:
http://www.rendiciondecuentas.es/VisualizadorPortalCiudadano/VisualizadorEstadosPortal.jsp

Datos da conta exercio 2012: http://www.rendiciondecuentas.es/VisualizadorPortalCiudadano/VisualizadorEstadosPortal.jsp

Datos da conta exercicio 2013: http://www.rendiciondecuentas.es/VisualizadorPortalCiudadano/VisualizadorEstadosPortal.jsp

Información censal 2014: http://www.rendiciondecuentas.es/es/consultadeentidadesycuentas/buscarEntidades/consultarEntidad.html En 2014 o concello de Chantada non rendeu contas.

Informe do Grupo de Traballo Institucional de Por Chantada – Candidatura de Unidade Popular sobre o estado das contas nas lexislaturas pasadas

1.- Comparativa de como estaba o concello no ano 2007, após a derrota de Lorenzo Varela e o PP, e no ano 2011, cando INTA gaña as eleccións.

No Anexo I vese que o concello tiña unha débeda de 6.927.365€ após 11 anos de goberno ininterrompido do PP (1996-2007).

As facturas pendentes de pago ascendía a 3,4 millóns de euros.

A débeda que Chantada tiña coa Deputación de Lugo ascendía a 1,4 millóns de euros, ao non pagarse o IAE de Belesar. Ao cobrar o canon esta débeda subsumiuse, ao aprobarse que fose descontada do total a cobrar polo canon.

Ao remate da lexislatura de goberno PSOE-BNG a débeda do concello asendía a pouco máis de 4 millóns de euros, polo que esta se reduciu en cáseque 3 millóns de euros en 4 anos.

No ano 2012 o concello adopta a decisión de realizar un plano de axuste para pagar a provedores. Neste plano, aprobado por unanimidade, decídese que o Concello pida un crédito por valor de 2.575.468€ [Anexo II], podendo verse na acta que se anexa as facturas que se aproban e que entran para ser pagas (en amarelo as do goberno PSOE-BNG, posteriores a setembro de 2011, e as anteriores do goberno do PP en azul xunto ás posteriores do goberno de INTA, ou sexa anteriores ao 2007 ou posteriores a setembro de 2011) [Anexo III]. A unanimidade no voto quere dicir que todos os partidos aceptaban a validez destas facturas e a necesidade do plano de axuste.

Débeda do concello a xullo de 2011: 4,1 millóns de euros (frente aos case 7 que deixou en 2007).
Facturas sen pagar do goberno PSOE-BNG: 1,6 millóns de euros (non 3,4 millóns como asegurou  Manuel Lorenzo Varela). Desta cantidade, varias facturas foron rexistradas cando el xa volvía ser alcalde, polo que o anterior goberno non podía pagalas en ningún caso.

Os restantes 938.596€ que se piden no crédito corresponden a facturas do propio Varela, anteriores a 2007 e posteriores a 2011.

A isto hai que engadir o plano de axuste de 2009, desenvolvido por PSOE-BNG, por valor de 606.000€ con moitas facturas anteriores a 2007, onde só 300.000€ eran débeda cun único construtor e 160.000€ ao avogado que levou o tema do canon (en vermello no Anexo III).

No Plano de Axuste de 2009 intervención aseguraba que non había recursos propios para afrontar máis inversións reais. O concello tiña moitas factuas pendentes de pago e sen recoñecer (os gastos non figuraban en ningunha partida das contas do 2007), gastos autorizados á marxe do orzamento, etc.

Segundo intervención novamente, tamén naquela altura, o concello non tiña capacidade para normalizar as contas e non se podía recorrer ao crédito bancario, porque a lexislación impedíallo aos concellos con “aforro neto negativo”, curioso neoloxismo para a lousa da débeda, sendo entón o de Chantada de -586.474€, ao que que había que sumar os pagos pendentes e os cáseque 7 millóns de euros de débeda pública.

Peor xestión imposíbel, que se agrava con algúns outros exemplos recollidos nos Anexos IV, V, VI e VIII.

ANEXO I: Situación económica lexislatura 2007-2011

 

Anexo I situación económica lexislaturas pasadas

 

ANEXO II: Plano de axuste ano 2012. Préstamo: 2.575.468

Plano de axuste ano 2012ANEXO III: ACTA DA SESION EXTRAORDINARIA URXENTE DO PLENO DA CORPORACION DE 14 DE MARZO DE 2012: acta 14 de marzo 2012. Plan de axuste.

ANEXO IV: exemplo de facturas pendentes, neste caso correspondentes á VII Festa Homenaxe aos Xubilados (déficit de 17.064,31€)

11536506_919274988110617_1760916521450549902_o

ANEXO V: exemplo de sobrecustes nos servizos sociais

Custe do Centro de Día antes de 2007: 130.200€ por ano
Custe do Centro de Día após 2007: 25.651,80€

Débeda sen pagar do Centro de Día en 2007: 100.000€

Escola Infantil/Galescola: 41.496 euros/ano de aforro

EXTRACTO DA ACTA DO PLENO DONDE SE FAI MENCIÓN AOS GASTOS DO CENTRO DE DÍA E O PORQUE DO PASO Á REDE PUBICA

Aberto o debate pola Presidencia, o Sr. Tenente de Alcalde explica que a cesión da xestión do centro de día ao Consorcio supón moitas melloras no servizo a nivel asistencial que é o que mais nos interesa e a nivel económico. En canto ás melloras asistenciais sinala as melloras no equipo de persoal, nos recursos materiais, en educación social, traballo social, enfermaría, fisioterapia, terapia ocupacional, psicoloxía educacional, aloxamento, manutención e acompañamento, con diferenzas notables respecto ao modelo anterior. Afirma que o obxectivo é aumentar a eficacia e a eficiencia, tratando de atrasar o ingreso das persoas maiores en residencias.

En canto ao aspecto económico, argumenta o Tenente de Alcalde que no informe da Interventora se reflicten os datos anuais de gastos (137.000 euros) e ingresos (53.000 euros), co resultado presupostario de 84.920 euros, que son os gastos do Concello no ano 2006. Argumenta que co novo modelo co prezo de 40 euros/día/usuario (o que supón uns 240.000 euros por 25 usuarios), o concello achega un terzo desta parte (uns 80.000 euros), menos a subvención anual de 24.500 euros, polo que o concello asume uns gastos anuais duns 55.000 euros, case 30.000 euros menos que o ano pasado. Sinala tamén que no informe económico non constan os gastos de aluguer do centro de día, que se está a tratar de que se faga cargo o Consorcio, que a potestade tarifaria dos usuarios se regula na lei de Dependencia segundo o IPREM, e que en casos de resolución ou extinción do consorcio se creará unha comisión de seguimento que estableza as devanditas causas. Por último, conclúe afirmando que neste tipo de servizos non hai que mirar só o aspecto económico, senón tamén o asistencial, e que esta sobradamente xustificado o cambio de xestión do servizo.

11429970_920213724683410_658100160032713622_nOs datos referidos tamén foron recollidos na prensa, por exemplo no xornal ultraconservador La Voz de Galicia:

535952_919390784765704_3508892989304470309_n

 

ANEXO VI: Hemeroteca sobre a débeda, os pagos atrasados e os planos de axuste

10850290_919265934778189_8390447307182501560_n

1º plano de axuste levado a cabo polo Concello no ano 2009. Millón e medio en facturas atrasadas

11351147_919383654766417_8285329423209782124_n

11402565_919386898099426_4308633824093215939_o

ANEXO VII: comparativa de ingresos e de inversións reais

11062311_919378341433615_1273767430169130228_n

11182082_919377558100360_6590025188727578273_n

ANEXO VIII: negociación eólicos

http://www.lavozdegalicia.es/lemos/2008/12/20/0003_7411003.htm

Ao final Enerfín pagou ao concello case cinco veces máis do que “negociara” o goberno do PP encabezado por Lorenzo Varela pola licenza de construción do parque eólico. Total: 450.000€ frente a 174.00€.

 

Se o desexas, podes descargar o informe en formato PDF: Estado contas lexislaturas pasadas

Informe do grupo de traballo de acción institucional de Por Chantada – Candidatura de Unidade Popular sobre a evolución do gasto do goberno municipal para fixarmos posición no pleno a respecto das dedicacións e salarios do alcalde

logorecorte

Antes de máis comezar sinalando que no noso programa un dos puntos, concretamente o 6º, era “Reducir á metade o gasto en dietas e soldos do Goberno Municipal”. Evidentemente a correlación de forzas na corporación non nos permite desenvolver este punto, aínda que as nosas propostas son consecuentes con este compromiso.

A) Comparativa entre os orzamentos do ano 2011 (goberno BNG-PSOE) e ano 2014 (goberno INTA) a respecto dos gastos dos órganos de goberno

[No goberno PSOE-BNG non houbo dedicacións exclusivas, así que neste concepto inclúense as dietas por asistencias a plenos, comisións, etc. e os cartos pagos a grupos políticos].

ANO 2011: 52.489€, 0’95% do orzamento
ANO 2014: 81.164€, 1,49% do orzamento

Gastos órganos de goberno 2011

Gastos2014

 

B) Soldo do alcalde na lexislatura pasada

Na anterior lexislatura o soldo foi aprobado pola abstención do PP e co voto de calidade do alcalde: a favor INTA (5) e en contra BNG (3) e PSOE (2) [http://www.lavozdegalicia.es/noticia/lemos/2012/05/08/alcalde-chantada-consigue-segunda-dejen-cobrar-sueldo/0003_20120520120508131818449.htm?idioma=galego]

Custe total (por ano): 45.708,08€

Dona Nadia Díaz Vázquez, Secretaria do Concello de Chantada
CERTIFICO:
Que polo Pleno de data 7 de maio de 2012 adoptouse, entre outros, o seguinte ACORDO:
“5.- Aprobación, si procede, de dedicación exclusiva no cargo de Alcalde a favor de don Manuel Lorenzo Varela Rodríguez.
Visto que a proposta quedou sobre a mesa no anterior Pleno ordinario a petición do Partido Popular e condicionado ao coñecemento da situación económica do Concello de Chantada.
Visto o informe xurídico de data 21 de febreiro de 2012. Fiscalizado o asunto sen formular reparos pola Intervención municipal.
Vista a proposta salarial da dedicación exclusiva para o posto de Alcalde, que é a seguinte:
Salario bruto anual ( 14 meses) 35.238,00 euros Seguridade Social ( 12 meses) 11.470,08 euros
Total anual: 46.708,08 euros.

Por tanto, ao mes sería:

Relación dos órganos de goberno:

Importe bruto: 2.517€
Seguridade Social a cargo da empresa: 955,84€

Isto multiplícase por 14 pagas ao ano, ao que cómpre engadir o que se cobra por diversas dietas (as desta lexislatura poden consultarse premendo aquí).

11354889_921666551204794_938505465_n11647198_921666571204792_758242762_n10149425_921666594538123_1240946899_nPROPOSTA DE POSICIONAMENTO DE POR CHANTADA-CANDIDATURA DE UNIDADE POPULAR

1.- Que o custe do goberno municipal non supere, en ningún caso, o da pasada lexislatura que xa supuña 1,49% do orzamento do concello, frente ao 0’95% da lexislatura do goberno PSOE-BNG.
2.- Que dada a situación financeira do concello e a situación de emerxencia social da sociedade chantadina, con centos de desempregados e coa emigración da mocidade, o salario do alcalde non debería superar os 1.200 euros mensuais, o duplo do que cobran a maioría dos chantadinos aos que representamos.

3.- Que as retribucións aos partidos políticos se fagan primando os grupos municipais á representación proporcional, dado que os gastos de sustento organizativo e de concorrencia electoral (campaña) son equivalentes para todas as forzas. Amais, estas “subvencións” encubertas aos partidos políticos deben xustificarse publicamente, ao igual que calquera cidadáns ten que xustificar as súas subvencións.

 

Se o desexares, podes descargar o informe en formato PDF: Informe gasto goberno municipal

Resumo do pleno correspondente ao 29 de xuño de 2015

logorecorte

Nota previa: Por Chantada non asistiu a este pleno polas razóns xa explicadas publicamente na nosa páxina de Facebook. A orde do día pode consultarse aquí: https://porchantada.wordpress.com/2015/06/25/convocatoria-de-pleno-da-sesion-organizativa-do-pleno-municipal/. No resumo incluímos tanto as nosas propostas e posicionamentos, canto os documentos coa posición do Goberno local. Para alén disto, achegamos informes elaborados polos Grupo de Traballo institucional de Por Chantada, onde analizamos o custo do goberno municipal, o estado de contas noutras lexislaturas, etc. Tentamos ser rigorosos e achegar esta información en documentos anexos, para non sobrecargar a postaxe do resumo do pleno, mais para ofrecer a oportunidade de informarse sobre estas cuestións a aquelas persoas que teñan interese en coñecer a xestión en pasadas lexislaturas.

1º) Acta da sesión constitutiva do 6 de xuño de 2015 [ACTA SESIÓN CONSTITUTIVA 13.06.15]

Se consta na mesma referencias á campaña ou á situación financeira do concello noutras lexislaturas é mester que consten dos dados ao completo e non dar unha versión sesgada dos feitos. A nosa opinión é que esa referencia na acta leva a confusión, aínda que se trate de recoller unha intervención de Manuel Lorenzo Varela e, xa que logo, por enteiro discutíbel (e cos datos que achegamos pode comprobarse que é, como mínimo, sesgada). En todo caso, o mellor xeito de aclarar isto é mediante unha auditoría dos últimos dez anos 2005-2015, tal e como xa expuxemos no programa electoral.

ANEXOI: Informe de Por Chantada-CUP da situación financeira do concello de Chantada nas dúas últimas lexislaturas: Estado contas lexislaturas pasadas (PDF)

ANEXO II: acta 14 de marzo 2012. Plan de axuste (PDF)

ANEXO III: Datos financeiros de Chantada segundo o CONSELLO DE CONTAS nas pasadas lexislaturas (tamén dispoñíbel en liña premendo aquí).

Resultado: Aprobouse por unanimidade (7 INTA, 3 PSOE e 2 PP)

2º) Grupos municipais [CONST. GRUPOS MUNICIPAIS]

Por Chantada constitúese como grupo municipal coa denominación POR CHANTADACUP (Por Chantada – Candidatura de Unidade Popular).

3º) Periocidade sesións plenarias [PERIODICIDADE SESIÓNS PLENO]

Aceptamos que os plenos se celebren cada dous meses, dada a dimensión do concello de Chantada, sempre e cando o goberno renda contas á oposición e facilite a fiscalización do seu labor. A este respecto tamén propomos reducir os custes para as arcas municipais, tal e como se explica no punto 5.

Tamén para achegar á cidadanía o pleno e o goberno municipal deberían celebrarse en sábado como o anterior pleno, cun horario que permita a asistencia das veciñas e dos veciños de Chantada.

Tanto o PSOE como  o PP propuxeron como medida de transparencia e de facilitar o control da oposición ao goberno celebrar as sesións mensualmente reducindo á metade as percepcións económicas por sesión dos concelleiros. Manuel Lorenzo Varela opúxose afirmando que hai poucos asuntos habitualmente para a celebración dunha sesión ordinaria mensual e mostrando o compromiso do Grupo de INTA para convocar sesións extraordinarias cando os grupos da oposición o solicitasen de forma xustificada. De seguido, a portavoz do Grupo Municipal socialista retirou a súa proposta como un xesto de confianza.

Resultado: aprobouse por unanimidade (7 INTA, 3 PSOE, 2 PP) que as sesións sexan bimensuais, celebrándose ordinariamente en segunda-feira (luns) ás 20:00 horas.

4º) Comisións informativas [CREA. COMPO. COMISIÓNS INFORMATIVAS]

Mestúrase en dúas comisións (unha técnica e de servizos e outra centrada nos asuntos económicos), ficando a imaxe dos tenentes de alcalde diluída (non sabemos a que se debe isto). Unha comisión por cada delegación sería o máis acaído.

1. Emenda de Por Chantada-CUP ao punto 4º da orde do día relativo á composición das comisións informativas:
Apartado 2. Consideramos que o número de 9 membros para as comisións é excesivo cando estamos falando dun órgano non decisorio, só propositivo ou emisor de ditames non vinculantes para os órganos decisorios. Coa proposta da Alcaldía as comisións informativas serán case como o Plenos, ao se compoñeren con 9 das 13 persoas que integran a Corporación de Cantada.
Dende Por Chantada – CUP consideramos que o máis racional, se se quere que as comisión informativas cumpran axeitadamente o seu cometido, é que estean formadas por un representante de cada grupo municipal e que de xeito análogo a como se fai en comisións e ponencias doutros órganos colexiados, os ditames e informes se decidan mediante o voto ponderado: 7 para INTA, 3 PSOE, 2 PP e 1 Por Chantada. Deste xeito as reunións serán máis operativas e aforrarase en dietas de asistencia.

 Resultado: aprobouse o punto por unanimidade a proposta da Alcaldía [INTA 7, PSOE 3 e PP 2].

 

5º) Nomeamento de representantes da corporación en órganos e entidades [REPRE. ORGANOS COLIXIADOS]

Na sesión do 6 de xuño o alcalde recollía o chamamento ao consenso que fixo Por Chantada, tal e como se recolle na acta e no resumo que fixemos do primeiro pleno da lexislatura (ver punto 1). Isto parécenos contraditorio con excluír a toda a oposición de calquera representación. Tamén representan a cidadáns deste concello (tanto como INTA ou máis, xa que só conta co 45% do voto emitido) e, xa que logo, INTA, como minoría maioritaria, ten a principal responsabilidade en facer xestos e tomar decisións que tendan pontes de encontro e colaboración, do contrario só temos un bloque monolítico (ou manolítico) onde “os outros” ficamos relegados ao papel de tribunos da plebe e onde primará a competición sobre a colaboración que precisa o concello de Chantada nun transo tan difícil.

Proposta: como mínimo dous representantes da oposición en órganos e entidades.

Como non buscamos ningún protagonismo nin beneficio persoal ao respecto, propomos que sexan un representante do PP e outro do PSOE as principais forzas da oposición. Por exemplo, que Raquel do PSOE continúe como representante no IES Val do Asma após 4 anos de traballo. Nestas cousas é onde se demostra efectivamente se hai vontade de termos unha lexislatura diferente e noutros termos ou se se prefire ir a un escenario de maiorías mecánicas e minorías silenciadas onde quen perderá realmente non serán os partidos senón Chantada e as súas xentes. Polo menos, no que a Por Chantada-CUP atinxe, temos claro para que estamos na corporación.

Resultado: INTA rexeitou calquera concesión neste sentido, ao entender que lle corresponde a totalidade da representación do concello por teren maioría absoluta conforme á lei electoral vixente.

A favor INTA (7), en contra PSOE (3), abstención PP (1).

6º) Coñecemento das resolucións da alcaldía sobre nomeamentos de tenentes de alcalde, membros da xunta de foberno local e delegacións efectuadas [NOMEAMENTOS TENENTES ALCALDE MEMBROS XUNTA DE GOBERNO]

Non nos parece axeitado situar comercio e turismo dunha parte e dinamización económica pola outra. A dinamización económica precisaba dunha grande concellaría que englobara a propia promoción económica, o turismo, medio rural, comercio… ou sexa todo o que atinxe ao desenvolvemento de políticas encamiñadas a paliar a desastrosa situación presente. A non ser que o actual goberno pense centrar a dinamización económica na cultura e nas TIC, que non cremos que sexa a intención (máxime cando se fala de “Industria” e “eventos” na mesma concellaría nas declaracións de Manuel Lorenzo Varela en Televinte), senón que se fixo un reparto sobre criterios pouco obxectivos.

PROPOSTAS: Que ambas áreas se dispoñan á elaboración dun plano neste sentido para os próximos catro anos, aberto á participación dos grupos municipais, da sociedade civil organizada e da cidadanía en xeral. Creación dun site específico para a promoción turística de Chantada e elaborar un plano escoitando os axentes do sector e persoal cualificado que temos na vila.

Para a área de servizos sociais e igualdade: propostas urxentes para combater a probreza e a exclusión. Comedor escolar no verán a cargo do concello. Atención á comunidade migrante, que representa 10% dos residentes e son o grupo máis dinámico do punto de vista demográfico.

Cultura: reforzo dos fondos da biblioteca con subscrición a coleccións de literatura galega e a revistas e publicacións periódicas en lingua galega. Recuperación da feira do libro. Creación dunha base de datos asociativa e difundir desde a concellaría de cultura os diversos eventos realizados polo tecido asociativo, para alén de dar apoio na medida das posibilidades do Concello.

Medio rural e infrastruturas: parece un pouco triste que as aldeas se sigan asociando a “infraestruturas”: a cemento e ao arranxo de camiños (nin sequera iso está feito). O medio rural precisa valentía tamén no eido local, o concello debe favorecer os trámites dos gandeiros e facilitar información, tamén externa, para poder enfrentar a crise do sector, que pasa por apostar por un modelo de leite de calidade e pola creación de valor engadido e/ou venda directa. Procurar complicidades con outros concellos para demandar perante as administracións un plano de emerxenxia para fixar poboación e dotar de futuro ás aldeas do interior do país, para alén de prezos dignos para os produtores a través dun frente de concellos.
Educación e mocidade: aulas de reforzo para alumnado sen recursos durante todo o ano. Apoio ao asociacionismo. Incentivar fixar poboación, especialmente na mocidade, tentar desenvolver políticas que eviten a fuga migratoria dos máis mozos baleirando as aldeas e a vila.

Resultado: o PSOE solicitou que se publiquen na web do Concello de tódalas actas dos Plenos, Xuntas e Comisións, recordando que se facía así na época de goberno PSOE-BNG. INTA estudará a medida, mais non adotou ningún compormiso ao respecto.

7º) Soldo alcalde e asigancións corporativas [DEDICACIÓNS MEMBROS CORPORACIÓN LOCAL ASIGNACIÓNS ECONÓMICAS]

ANEXOI: Informe do Grupo de Traballo Institucional de Por Chantada sobre gasto goberno municipal (PDF, dispoñíbel tamén en liña aquí)
INTA propón un salario de 35.238€ ao ano (brutos), aos que compre sumar a Seguridade Social a cargo da empresa. Se, como afirmou o alcalde, nas xa citadas declaracións en Televinte, se mantén o salario da pasada lexislatura e tal e como recollemos no  ANEXO I aos 35.238€ (divididos en 14 pagas) habería que sumar a Seguridade Social de 12 meses 11.470,08€ dando un total de 46.708,08€ de custe para as arcas municipais por ano (sen computar o que se cobra en dietas) e de 186.832,32€ por lexislatura.
Como Chantada é un concello pequeno o noso alcalde debería ter a retribución media dos concellos galegos, que é de 26.879€ por ano.
Esta proposta da Alcaldía sitúa a Manuel Lorenzo Varela nun salario equivalente aos alcaldes das cidades galegas (46.708,08€ brutos por ano)  e non nos parece de recibo coa que está caendo e cando os salarios de Chantada andan, con sorte, nos 600€ e con centos de persoas desempregadas. O máis grave é que en Televinte Manuel Varela anunciou que dependendo da situación financeira do concello podería modificarse o salario e incluír algunha dedicación máis, toda vez se aproben os novos orzamentos que calculan ter prontos no mes de outubro.
Vexamos algúns exemplos doutros concellos a modo comparativo (en 14 pagas e brutos en todos os casos):

Monforte de Lemos: Tomé (PSOE), 46.632€
A Cruña: Xulio Ferreiro (Marea Atlántica), 40.000€
Cambados: Fátima Abal (PSOE), 40.000€
Compostela: Martiño Noriega (Compostela Aberta): 50.000€
Ferrol: Julio Suárez (Ferrol en Común): 40.000€
Ourense: Jesús Vázquez (PP): 64.431€
Vigo: Abel Caballerio (PSOE): 65.220€

2. Emenda de Por Chantada-CUP ao punto 7º relativo ao réxime de adicación, dos membros da corporación local e asignacións corporativas:
Emenda de substitución e ampliación.
No apartado PRIMEIRO, substituír o texto de todo o apartado que quedaría redactado así:
“PRIMEIRO. Fixar a dedicación exclusiva para o Sr. Alcalde equiparábel á retribución media dos concellos galegos: 26.879€ €/ano.”
No apartado SEGUNDO, xa que a motivación da indemnización por asistencia se xustifíca nos gastos ocasionados e na compensación do traballo que os asistentes deixan de realizar na súa actividade privada, non se entende a distinción entre asistencia a Pleno e Comisión de Goberno por unha banda e comisións informativas por outras. Proponse que a indemnización sexa de 60 € para a asistencia a todos os órganos.
3. No apartado TERCEIRO, na última liña, substituír “grupo 1” por “grupo 2”
4. Engadir un apartado CUARTO, co seguinte texto:
“CUARTO. As indemnizacións ás que se refire o punto SEGUNDO, terán o límite nun máximo de 8 plenos ao ano, 24 comisións de goberno e 4 comisións informativas.

 

Resultado:

Aprónase a subida de retribucións por asistencias a plenos e comisións e mantense o soldo do alcalde. Con todo, Manuel Lorenzo Varela non descarta subirse o soldo após a aprobación dos novos orzamentos, que calcula estarán prontos no mes de outubro, segundo declarou en Televinte. Amais, como xa adiantamos, non descarta crear unha segunda dedicación para outro membro de INTA conforme ao resultado electoral (onde siguen facendo unha lectura do 45% dos votos como se for unha maioría absoluta real en termos de representación proporcional da cidadanía).

CODA

Por Chantada manifesta a súa inquedanza por como INTA está faltando ao seu compromiso co consenso. Limítase a aplicar a maioría numérica que ten no pleno, exclusivamente mercede a unha lei electoral inxusta, e demostra que nin é consciente de ser unha minoría maioritaria nin da necesidade de consenso para pór remedio a difícil situación económica, social e demográfica que atravesa Chantada. Nestas cordenadas só se pode prever unha lexislatura onde se aplique unha maioría mecánica que baleire totalmente ao pleno de significado. Algo gravísimo se temos en conta que dos cidadáns que votaron,  55% non o fixo por INTA. En todo caso, tentaremos seguir buscando o consenso até que os feitos demostren unha e outra vez que é unha vía esgotada.