Por Chantada rexistra moción sobre pistas e proposta para a Casa da música

 

No día de hoxe rexistramos no Concello dous documentos (en anexo) desde o grupo municipal Por Chantada:

1.- Solicitude do grupo municipal Por Chantada-CUP en relación ao edificio da Casa da Música após o incendio do día 10 de xullo de 2020.

 •  Neste documento demandamos análise do dano e, en función de como a temperatura puido atinxiu á estrutura, adoptar as pertinentes solucións.
 •  Prohibir fumar e cortar eficazmente o tránsito de persoas no inverno polo risco de caídas que produce a xeada, así como velar das condicións de seguranza da terraza instalada no teito do auditorio desde o fin do estado de alarme pola COVID-19.
 • Proceder a atender as demandas de Por Chantada formuladas en 2016 sobre o correcto tratamento e conservación do edificio, a comezar polo rexistro de todo o feito e que se faga a partir de agora no Manual de actuacións.
 • Aproveitar a reforma necesaria para procurar solucións para a cristaleira do cenario do auditorio, dado que se alcanzan temperaturas elevadas coas consecuencias xa coñecidas: esnaquizado o pano de fundo, gasto elevado en ar acondicionado… O financiamento pode facerse mediante modificación orzamentar, por exemplo desde as partidas 334.489.01 (parte dos 58.000€ de subvención das festas do Carme) e do programa 338 (Festas populares), xa que este ano non se vai gastar o mesmo nas festas patronais.
 • Mellorar o mantemento de escadas interiores así como a limpeza do edificio.

2.- Moción do grupo municipal Por Chantada-CUP para o arranxo e conservación de infraestruturas e pistas de titularidade pública no termo municipal de Chantada e contra o uso de glifosato na N-540 por parte do Ministerio de Fomento.

 
Nesta moción, que se debaterá no Pleno ordinario de xullo, demandamos:
 • Dirixirse á Deputación provincial de Lugo para que se arranxen coa maior celeridade posíbel as estradas sinaladas.
 • Impulsar un Pacto polas infraestruturas locais, cunha comisión de seguimento específica, que se reunirá cuatrimestralmente, e que tería as seguintes funcións:
  • Estudar a relación de pistas ordenadas polo seu estado de conservación: clasificándoas en A (estado óptimo), B (bo estado), C (deficiencias leves), D (deficiencias graves), E (deficiencias moi graves e/ou perigo para a circulación). Dito informe elaboraríao o técnico municipal correspondente.
  • Aprobar un protocolo de actuación municipal nas estradas con coberta vexetal (ECV) e no manexo, limpeza e rozado das gabias.
  • Seguimento das actuacións municipais no eido das infraestruturas e elaboración dunha memoria anual con propostas concretas de actuación e análise das deficiencias detectadas.
 • Contemplar no vindeiro orzamento aplicacións orzamentares suficientes para o arranxo das estradas de titularidade municipal sinaladas, que precisan intervención urxente.
 •  O Pleno municipal de Chantada diríxese ao Ministerio de Fomento para que deixe de usar glifosato e opte polo rozado mecánico das beiravías da N-540, así como no conxunto da súa rede de estradas.
Por último lembrar que este sábado, 18 de xullo, celebramos a nosa Asemblea ordinaria anual ás 20 horas no Casino de Chantada.

#construírfuturo #mellorarChantada #opartidodaxente

Pleno ordinario de marzo 2019 [Audio e documentación]

O Pleno ordinario do 20 de marzo de 2019 contou coa asistencia dos 13 concelleiros da Corporación, a secretaria (que deixará a Corporación durante un ano) e a interventora. Canto ao público, asistiron 6 persoas e un xornalista.

 

O audio do Pleno íntegro pode escoitarse aquí: https://drive.google.com/open?id=1aIOBXy3Xb0bJE34HLb-3Si7hGjzLStHi

 

 

1.-APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR: ORDINARIA DE DATAS: 14 DE xaneiro de 2019.

BORRADOR DA ACTA DO PLENO ORDINARIO de xaneiro 2019

Aprobada por unanimidade.

2.- Orzamento 2019. Aprobación inicial. Expediente 1118/2018.

Toda a documentación do Orzamento 2019 aquí.

A favor: 7 Inta En contra: 4 CUP e PSOE Abstención: 2 PP

3.- Recoñecemento extraxudicial de créditos 1/2019, sobre concesión de axuda da emerxencia social. Expediente 1359/2018.

A favor: 7 Inta En contra: 1 CUP Abstencións: 5 PSOE e PP

4.- Recoñecemento extraxudicial de crédito 2/2019, sobre concesión de axuda da emerxencia social. Expediente 1379/2018.

A favor: 7 Inta En contra: 1 CUP Abstencións: 5 PSOE e PP

5.- Recoñecemento extraxudicial de crédito 3/2019, sobre concesión de axuda da emerxencia social. Expediente 1399/2018.

A favor: 7 Inta En contra: 1 CUP Abstencións: 5 PSOE e PP

6.- Aceptación modificación das bases que rexen a aceptación e asunción, por delegación expresa, de competencias en materia de xestión, inspección e recadación en relación a tributos, prezos públicos e outros ingresos de direito público coa Deputación de Lugo. Expediente 28/2019.

PROVIDENCIA DE LA ALCALDIA

Informe Tesoreria sobre modific

PROPOSTA MODIFICACION BASES DEL

A favor: 9 Inta e PP Abstención: 4 CUP e PSOE

7.- Modificación do Plano estratéxico de subvencións para o exercicio 2017-2019. Expediente 287/2019.

PROPOSTA MODIFCACION PLAN ESTRATEXICO

Dada a intervención do voceiro de Por Chantada-CUP, Antom Fente, retirouse o ponto por unanimidade.

8.- MOCIÓN DE POR CHANTADA-CUP PARA impulsar medidas a prol do sector apícola.

Moción de Por Chantada-CUP para impulsar medidas a prol do sector apícola.

Aprobada por unanimidade cunha pequena emenda do PP no ponto 1º, aclarando que se refere ao mel non integrado na IXP (Indicación Xeográfica Protexida).

9.- Moción do grupo municipal Inta sobre a atención a mulleres con endometriose.

Aprobada a moción orixinal por unanimidade sen aceitar a emenda de Por Chantada-CUP para impulsar campañas informativas nos centros de secundaria de Chantada.

10.- MOCIÓNS E ASUNTOS DE URXENCIA.

Non se produciron.

PARTE DE CONTROL DA XESTIÓN

11.- DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA.

12.- Dación de conta do Plano de axuste 4º Trimestre 2018.

13.- Dación de conta período medio de pago 4ºT de 2018.

14.- Dación de conta informe de morosidade 4ºT de 2018.

15.- Dación de conta execución trimestral 4ºT de 2018.

16.- DACIÓN DE CONTA DE REPAROS DE INTERVENCIÓN E OMISIÓN DE FISCALIZACION (1 a 9 de 2019).

17.- ROGOS E PREGUNTAS.

Por Chantada-CUP eleva ao pleno de marzo mais unha moción a prol dun novo “Plano transporte” e para o arranxo da 540.

 

Como vén sendo habitual desde Por Chantada-CUP elevaremos numerosas propostas, perguntas e medidas de fiscalización da acción do goberno ao próximo pleno ordinario de marzo. Perante a actualidade que está suscitando a N-540 e, dado que a lexislación impele a aprobación dun novo Plano de transporte para a Galiza nos vindeiros dez meses consideramos que o Concello de Chantada debería estar xa traballando en medidas e liñas para non ficarmos máis unha vez fóra da configuración do transporte e as comunicacións, apresentamos esta moción [documento 1].

Non será por ter dado avisos, por exemplo a nosa Moción para a defensa do direito ao transporte público da cidadanía de Chantada ou as Alegacións ao plano de transporte impulsado pola Xunta. É fundamental trascender a dimensión espacial do termo transporte e introducir a dimensión social que leva consigo implícita a mobilidade, centrada na capacidade das persoas para exerceren un desprazamento. Isto vai alén de debates, declaracións ou debates e require estudos, participación e traballo concreto que non se está producindo.

Por outra banda, desde a Candidatura de Unidade Popular, continuamos facendo un intenso traballo para levar o conflito da N-540 a outras instancias, como o Parlamento galego por medio da deputada Paula Verao ou ás Cortes. Así as cousas volverá como pergunta a cuestión dos atrasos no transporte en Chantada ao Parlamento [documento 2], que se soma ao que xa trasladou Vázquez Verao sobre a N-540 e a necesidades do transporte, e tamén recuncamos coa cuestión da N-540 nas Cortes. Xa en 22/06/2017 se aprobara unha iniciativa (PNL) de En Marea na Comisión de Seguranza Vial do Congreso para actuacións de reforma e rehabilitación da N-540 recoñecendo o proprio Ministerio de Fomento as súas deficiencias e votando a prol da mesma o PP. Un ano despois, non só seguimos igual senón pior [documento 3].

No entanto, sería un erro contentarnos co arranxo da N-540 mentres a nosa comarca fica cada vez pior comunicada co resto do territorio e ve reforzada a súa situación periférica. Isto só se superará con audacia e implicación e participación da sociedade civil e superando os estreitos marcos dos tres concellos. Nesa liña vai a proposta de acordos que apresentaremos no pleno, artellar un modelo de país galego autocentrado e no que non se deixen territorios coma o noso de lado:

1.- Instar ao Ministerio de Fomento a arranxar e rexenerar o firme da N-540 coa maior celeridade posíbel.
2.- Instar a Xunta de Galicia a:
– Elaborar un novo modelo de mobilidade que vertebre un novo modelo de país. Un modelo que responda ás necesidades reais da poboación, froito do diálogo social dentro dun marco de colaboración activa e baixo criterios de beneficio social sobre os beneficios monetarios, un
modelo elaborado nun marco de participación social e transparencia.
– Constituír unha Mesa para o Diálogo do Transporte Público con representantes da Xunta, sindicatos e empresas do sector, FEGAMP e Deputacións, direccións de colexios e ANPAS, para alén de asociacións da sociedade civil que sumen representatividade, coñecementos e
capacidade propositiva para podermos, así, articular un espazo de información, deliberación, debate e deseño participativo do novo Plan de Transporte Público de Galiza.
– Deseñar unha rede de transporte colectivo atractivo polo número de frecuencias e rutas, baixo as premisas de fiabilidade, puntualidade, accesibilidade e competitividade en tempos.
– Artellar o país coa lóxica metropolitana e comarcal, impulsando medidas como a conexión coas cabeceiras de comarca, implantación de aparcamentos disuasorios nas contornas das áreas urbanas e introdución do transporte urbano onde non exista.
– Impulsar a intermodalidade con outros medios de transporte, implementando sistemas de xestión e tarifarios unificados para para incluír, ademáis dos autobuses urbanos e metropolitanos, novas opcións coma os ferrocarrís de proximidade, tranvías e metros lixeiros, transporte marítimo metropolitano, etc.
– Deseñar unha rede de transporte colectivo tendo en contas as diferentes áreas funcionais, dando cobertura e conexión aos principais nodos atractores de mobilidade como hospitais, universidades, centros comerciais, polígonos industriais, estacións, etc.
– Fomentar outras formas de mobilidade sostible, tanto ciclista como peonil.
– Garantir a mobilidade en espazos rurais e zonas de baixa densidade de poboación mediante a implantación progresiva de concesións zonais, uso de vehículos de transporte colectivo de menor tamaño e outras iniciativas como programas de transporte a demanda ou transporte escolar compartida.
– Integrar o transporte marítimo e desenvolver sistemas integrados de transporte colectivo, nos espazos de maior densidade litoral como as Rías Baixas e a Mariña de Lugo.
3.- Comprometernos, canto Concello, a proceder a peonalización do Casco histórico de Chantada, xa propugnada no PEP, e a impulsar un estudo sobre necesidades comarcais de transporte e propostas para incorporar ao novo Plano de transportes antes do remate deste ano 2018.
4.- Remitir este acordo ás Corporacións municipais polas que pasa a N-540 e á FEGAMP para que, se o consideraren oportuno, adopten acordos análogos.

 

Documento 1: Moción de Por Chantada-CUP a prol dun novo ‘Plano de transporte_ para a Galiza e do arranxo da 540

Documento 2: Pergunta no Hórreo problemas transporte liña Chantada-Santiago de Composteladoc. 27010

Documento 3: Pergunta Fernán-Vello nas Cortes sobre a N-540 e solicitando medidas para os 7 quilómetros de Chantada

Resumo do pleno extraordinario do 15 de xuño de 2017

Comezou ás 20:10 ao agardar pola chegada do voceiro do PP, Javier Rodríguez Medela. Asistiron os 13 concelleiros, a interventora, a secretaria municipais e o conserxe do Concello Segundo Navaza. Tamén estivo en boa parte do pleno Televinte. No entanto, e a pesar da importancia dos asuntos tratados, entre eles o Orzamento para 2017, non asistiu ningún cidadán (un fenómeno que non é novo, xa que a asistencia é sempre mínima).

Seguir lendo