ALEGACIÓNS AO ANTEPROXECTO DE LEI POLO QUE SE MODIFICA A LEI 8/2008 DE SAÚDE DA GALIZA

 

No día da romaría do Faro desde Por Chantada-CUP apresentamos alegacións ao anteproxecto de lei polo que se mofifica a Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde da Galiza. Preocúpanos que afonda na ofensiva de socializar as perdas e privatizar os beneficios, degradar a sanidade pública e incrementar a condición periférica de Chantada e da Ribeira Sacra ao tempo que acelera a merma dos servizos sanitarios, facendo desaparecer a área sanitaria de Lemos.

Máis información no pdf coas nosas alegacións: alegacións anteproxecto lei supresión área sanitaria Monforte 

Outra documentación de interese: SA_lei_modificacion_lei saude_galicia_gal

Animámosvos a apresentardes as vosas alegacións (podedes facer vosas as nosas suxestións ou moficalas) premendo aquí (abrirase unha nova páxina).

#SomosAlternativa #CUPChantada

Moción de Por Chantada-CUP para que o pleno de Chantada traslade á Xunta de Galiza que se cubra de forma estábel unha praza de pediatría no Hospital de Monforte de Lemos

Por Chantada - Participación Democrática Directa

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O SERGAS obriga a pediatras do Hospital de Lugo e Vigo a desprazarse ao Hospital de Monforte a cubrir xornadas de varios días no servizo de pediatría, principalmente as gardas da fin de semana.

Neste momento, hai tres prazas de pediatría no Hospital e unha máis a media xornada. A de media xornada é por redución de xornada para a atención das fillas e dos fillos, situación que durará varios anos; outra a xornada de completa acaba de coller unha baixa; as dúas restantes a xornada completa encóntranse unha cuberta e outra está en Lugo, ainda figurando como contratada polo Hospital de Monforte (lembramos que a xerencia se encontra agora en Lugo, desde onde se toman as decisións de toda a área sanitaria).

Esta situación é a que obriga a reforzar con pediatras, que se trasladan desde Vigou ou Lugo para as gardas. No entanto, a maior parte do tempo todo o sur de Lugo só conta cunha praza e media en pediatría en Monforte e é totalmente inxusto que os recortes se ceben nunha área xa de por si deprimida e cada vez máis dependente de centros de decisións alleos ás nosas necesidades.

A lóxica e o cumprimento da lei, no senso de minimizar os riscos laborais e primar o interese sanitario (e, neste caso, tamén económico, pois aforraríanse cartos) debería levar á contratación dun/dunha pediatra para o Hospital de Monforte a tempo completo, eliminando a peregrinación de pediatras desde Vigo e/ou Lugo como acontece na actualidade.
Por todo iso, proponse o seguinte ACORDO

O Concello de Chantada demanda da Xunta de Galiza que se cubra de xeito estábel a tempo completo a cuarta praza de pediatría no Hospital de Monforte.
Chantada, 31 de xullo de 2014.

Asdo.: Antón Fente Parada, portavoz do Grupo Municipal Por ChantadaCUP