Manuel Varela crea o cienfuentazo chantadés

 

Hoxe apresentamos un escrito no Concello, xa que se convocou Pleno para o día 10 aínda tendo solicitado que se ubicase noutra data ao non poder existir por un compromiso laboral inescusábel, no día 10. En todo caso, queremos deste xeito explicitar e que fique rexistrada a nosa posición e se tornen públicas.

O alcalde e Inta van rectificar erros do PXOU desde a CUP no recurso de reposición que apresentamos ao ponto 6º do pleno de xaneiro contra o que dispón a secretaría municipal, que coincide no seu informe co que expuxemos sobre o procedemento  para “legalizar” o uso de oficinas. Para iso, tanto a proposta de acordo canto o informe do arquitecto, que é quen contesta as alegacións formuladas durante o período de exposición, obvian a rotundidade coa que a secretaría di que o procedente é a modifación pontoal do PXOU e non unha simple rectificación. Portanto, ententemos que estamos perante un acto administrativo cuxa nulidade de pleno direito é evidente.

Se estes días sombras e escándalos rodean a universidade non deixa de ser paradigmático que Manuel Varela recorrese a un informe da universidade que el mesmo encargou e pagou para xustificar a adopción desta posición. É o cienfuntazo chantadés: usar un argumento falaz de AUCTORITAS para agochar a verdade, a VERITAS. Un informe que mesmo pretendía eludir o carácter do acto que se quer perpretar. Consta, amais, na acta do pleno de xaneiro (páxina 9) que o proprio Manuel Varela recoñeceu que eran conscientes do presunto erro que leva 32 anos vixente: 

«Quen ten que informar é o Arquitecto e na legalidade o Secretario. Ata agora tratouse o uso de oficinas como uso comercial»

Entón eludíanse conscientemente as proprias ordenanzas municipais?

As irregularidades e o recurso a informes externos de comenencia non é unha novidade na xestión de Manuel Varela. Na década de 90, sendo tamén alcalde do Concello Manuel Lorenzo Varela, ampliouse a concesión dos sumidorios e da auga a Aquagest, a pesar do informe contrario da secretaría municipal. Varela e o seu grupo, daquela o PP, amparáronse en dous informes subscritos por dous avogados externos… contratados pola empresa Aquagest! Por algo a concesión está dentro do sumario xurídico da Pokemon.

Toda a INFORMACIÓN no seguinte PDF:

Escrito remitido ao Presidente e á Corporación antes da celebración do Pleno

Recibo-2018-E-RE-30