Resumo do Pleno extra do 25 de abril: Manuel Varela hipotécanos dous anos cun Plano económico-financeiro [audio]


Asisten o secretario accidental, Cores, a interventora municipal e os 13 concelleiros, aínda que o Pleno comeza 19:30 horas ao agardar por un concelleiro de Inta. O Pleno remata ás 20 horas. Canto ao público, asisten dúas persoas. Neste Pleno aprobouse unha sanción da Confederación Hidrográfica de 2015 pagada sen crédito, algo que é unha falta moi grave segundo a lei e negándose Inta a investigar os feitos, mais un Plano económico-financeiro que ata de pés e de maos o noso Concello para as anualidades 2019 e 2020.

Audio do Pleno extraordinario do 25 de abril de 2019: https://drive.google.com/file/d/1Qm1EsF9sSEN7GHv9QO1nDUIJJgMgXUCh/view?usp=sharing

1.- Dación de contas do informe do Plano estratéxico 2017-2018. Exp. 287/2019.

Informe_INFORME AVALIACIÓN DO PLAN ESTRATEXICO DE SUBVENCIONS 2017-2018

 

2.- Aprobación da modificación do Plano estratéxico de subvencións 2017-2019. Exp. G-287/2019.

PROPOSTA MODIFICACIÓN PLANO ESTRATEXICO

A favor:  7 (Inta)   En contra:  4 (Por Chantada e PSOE)   Abstención: 2 (PP)

3.- Aprobación definitiva do Orzamento 2019. EXP. G-1118/2018.

Alegacións ao orzamento 2019

Informe_Informe de intervención _FISCALIZACION DE INTERVENCION 2019-0028 [11182018 INFORME A

Informe_INFORME ORZAMENTOS 2019

Outros_PROPOSTA PROXECTO ORZAMENTO 2019

Para consultar a documentación íntegra do Orzamento 2019 premer aquí.

A favor:  7 (Inta)   En contra:  4 (Por Chantada e PSOE)   Abstención: 2 (PP)

4.- Aprobación do Plano económico-financeiro 2019-2020. EXP G-359/2019.

Comunicación_COMUNICADO

FISCALIZACION DE INTERVENCION 2019-0027 [3592019 PLAN ECONOMICO-FINANCIERO]

PLAN ECONOMICO-FINANCIERO (versión simples)

A favor:  7 (Inta)   En contra:  4 (Por Chantada e PSOE)   Abstención: 2 (PP)

5.- Recoñecemento extraxudicial de crédito 7/2019, de Xantar na casa (1.239,16€). Expediente G-602/2018.

20190423_Outros_PROPUESTA XANTAR NA CASA 4T REC 082019

A favor:  7 (Inta)   En contra:  0    Abstención: 6 (Por Chantada, PSOE e PP)

6.- Aprobación do REC 8/2019 (7.343,24€). Exp. G-394/2019.

PROPUESTA DE APROBACION DE FACTURAS PLENO A FISCALIZAR

20190412_Outros_PROVIDENCIA APROBACION FACTURAS PLENO

Informe de intervención de _OMISION DE FISCALIZACION 9/2019

20190415_Outros_PROPUESTA DE APROBACION DE FACTURAS PLENO

 

Solicitude votación nominal:

A favor:  4 (Por Chantada e PSOE)   En contra:  7 (Inta)   Abstención: 2 (PP)

Votación no ponto 6º:
A favor:  7 (Inta)   En contra:  4 (Por Chantada e PSOE)   Abstención: 2 (PP)

 

7.- Suplemento de crédito 3/2019 (26.277,05€). Exp. 387/2019.

Informe de intervención de fiscalización_MODIFICACIONS ORZAMENTARIAS 2019-0016 [INFORME INTERVENCION SC 09/2019]

01 PROVIDENCIA SUPLEMENTO

02 MEMORIA-PROPUESTA SUPLEMENTO

03 PROPUESTA A PLENO SUPLEMENTO

 

Solicitude votación nominal:

A favor:  4 (Por Chantada e PSOE)   En contra:  7 (Inta)   Abstención: 2 (PP)

Votación no ponto 7º:
A favor:  7 (Inta)   En contra:  4 (Por Chantada e PSOE)   Abstención: 2 (PP)

 

8.- Aprobación do REC 9/2019. Exp. G-394/2019.

Informe de fiscalización_REPAROS 2019-0015 [APROBACION REPARO 162019]

PROPUESTA DE APROBACION PLENO

 

Solicitude votación nominal:

A favor:  4 (Por Chantada e PSOE)   En contra:  7 (Inta)   Abstención: 2 (PP)

Votación no ponto 8º:
A favor:  7 (Inta)   En contra:  4 (Por Chantada e PSOE)   Abstención: 2 (PP)

Pleno ordinario de marzo 2019 [Audio e documentación]

O Pleno ordinario do 20 de marzo de 2019 contou coa asistencia dos 13 concelleiros da Corporación, a secretaria (que deixará a Corporación durante un ano) e a interventora. Canto ao público, asistiron 6 persoas e un xornalista.

 

O audio do Pleno íntegro pode escoitarse aquí: https://drive.google.com/open?id=1aIOBXy3Xb0bJE34HLb-3Si7hGjzLStHi

 

 

1.-APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR: ORDINARIA DE DATAS: 14 DE xaneiro de 2019.

BORRADOR DA ACTA DO PLENO ORDINARIO de xaneiro 2019

Aprobada por unanimidade.

2.- Orzamento 2019. Aprobación inicial. Expediente 1118/2018.

Toda a documentación do Orzamento 2019 aquí.

A favor: 7 Inta En contra: 4 CUP e PSOE Abstención: 2 PP

3.- Recoñecemento extraxudicial de créditos 1/2019, sobre concesión de axuda da emerxencia social. Expediente 1359/2018.

A favor: 7 Inta En contra: 1 CUP Abstencións: 5 PSOE e PP

4.- Recoñecemento extraxudicial de crédito 2/2019, sobre concesión de axuda da emerxencia social. Expediente 1379/2018.

A favor: 7 Inta En contra: 1 CUP Abstencións: 5 PSOE e PP

5.- Recoñecemento extraxudicial de crédito 3/2019, sobre concesión de axuda da emerxencia social. Expediente 1399/2018.

A favor: 7 Inta En contra: 1 CUP Abstencións: 5 PSOE e PP

6.- Aceptación modificación das bases que rexen a aceptación e asunción, por delegación expresa, de competencias en materia de xestión, inspección e recadación en relación a tributos, prezos públicos e outros ingresos de direito público coa Deputación de Lugo. Expediente 28/2019.

PROVIDENCIA DE LA ALCALDIA

Informe Tesoreria sobre modific

PROPOSTA MODIFICACION BASES DEL

A favor: 9 Inta e PP Abstención: 4 CUP e PSOE

7.- Modificación do Plano estratéxico de subvencións para o exercicio 2017-2019. Expediente 287/2019.

PROPOSTA MODIFCACION PLAN ESTRATEXICO

Dada a intervención do voceiro de Por Chantada-CUP, Antom Fente, retirouse o ponto por unanimidade.

8.- MOCIÓN DE POR CHANTADA-CUP PARA impulsar medidas a prol do sector apícola.

Moción de Por Chantada-CUP para impulsar medidas a prol do sector apícola.

Aprobada por unanimidade cunha pequena emenda do PP no ponto 1º, aclarando que se refere ao mel non integrado na IXP (Indicación Xeográfica Protexida).

9.- Moción do grupo municipal Inta sobre a atención a mulleres con endometriose.

Aprobada a moción orixinal por unanimidade sen aceitar a emenda de Por Chantada-CUP para impulsar campañas informativas nos centros de secundaria de Chantada.

10.- MOCIÓNS E ASUNTOS DE URXENCIA.

Non se produciron.

PARTE DE CONTROL DA XESTIÓN

11.- DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA.

12.- Dación de conta do Plano de axuste 4º Trimestre 2018.

13.- Dación de conta período medio de pago 4ºT de 2018.

14.- Dación de conta informe de morosidade 4ºT de 2018.

15.- Dación de conta execución trimestral 4ºT de 2018.

16.- DACIÓN DE CONTA DE REPAROS DE INTERVENCIÓN E OMISIÓN DE FISCALIZACION (1 a 9 de 2019).

17.- ROGOS E PREGUNTAS.

Orzamento 2019 [documentación]

Documentación do Orzamento de 2019 do Concello de Chantada, aprobado inicialmente no Pleno ordinario de marzo (20/3/2019).

 

01 MEMORIA

02 INFORME ECONOMICO-FINANCIERO

03 INFORME ESTABILIDADE E REGRA DE GASTO ORZAMENTO 2019

04 INFORME INTERVENCION PROXECTO ORZAMENTO 2019

05_LIBRO INFORMES SECRETARIA 2019-0014 [Informe Secretaría_Orzamento 2019_ G1118 2018]

06_PROPOSTA PROXECTO ORZAMENTO 2019

07_P. INGRESOS ARTICULO-CAPITULO

08_P. INGRESOS ARTICULO-CONCEPTO

09_P. INGRESOS POR PARTIDAS

10_P. GASTOR POR ARTICULO Y AREA DE GASTO

11_P. GASTOS POR ARTICULO

12_P. GASTOS POR CAPITULO Y AREA DE GASTO

13_P. GASTOS POR CLASIFICACION ECONOMICA

14_P. GASTOS POR PARTIDA

15_P. GASTOS POR POLITICA DE GASTO

16_P. GASTOS POR PROGRAMA Y CLASIF. ECONOMICA

17_P. GASTOS RESUMEN POR AREA DE GASTO

18_P. GASTOS RESUMEN POR CAPITULOS

19 ANEXO PERSONAL

20_PLANTILLA PERSONAL

21 ANEXO SUBVENCIONS

22 ANEXO DÉBEDA

23 ANEXO BENEFICIOS FISCAIS

24 ANEXO CONVENIOS

25 ANEXO INVESTIMENTOS