Resumo Pleno ordinario correspondente ao 30 de xaneiro 2020 [audio]

O Pleno comezou ás 20:05 horas coa presenza dos 13 concelleiros e concelleiras da Corporación, a interventora e a secretaria municipais e 3 funcionarios (un administrativo e dous policias locais). Como público asistiron sobre 20 persoas, a maioría delas ligadas co Servizo de axuda no fogar (SAF). Confire o audio do Pleno aquí: https://drive.google.com/file/d/1kTk9IHLAOy-26ch7fS3ZyqSSPlfX796O/view?usp=sharing

 

Antes de comezar a concelleira do PSOE, Raquel, invoca unha cuestión de orde para queixarse pola mudanza da data do Pleno sen avisar á oposición, do retraso no envío da documentación, non se receben as actas das Xuntas de Goberno Locais en tempo e forma, métense continuamente cousas por urxencia etc. En definitiva, estase a dificultar o labor da oposición. Manuel Varela retruca que se mudou porque tivo que asistir a Fitur e que non oculta nada. Mesmo afirma que había compañeiros do PSOE que preferían a mudanza de data. Daniel do PSOE nega que dixera iso.

1.- Actas anteriores, correspondentes ás sesións: Ordinaria do día 28/11/2019.

Rascuño acta Pleno 28/11/2019

Desde o PSOE din que no ponto do horario dos Plenos se abstiveron e que no ponto 8º na intervención non se indica.

Por parte de Por Chantada, indícase que as actas deberían paxinarse para podermos indicar as deficiencias detectadas con maior axilidade. Na quenda de debate da epígrafe 3ª (p. 9) contestouse polo noso grupo que é falso que se emitira recurso no último día do prazo, senón que se fixo ao comezo do mesmo. Isto non se recolle na acta. Na páxina 21, quenda de debate da epígrafe 8ª, propuxemos exixir á Deputación e á Xunta o arranxo das deficiencias do Polígono (fronte as discrepancias entre PP e PSOE) e tampouco se recolle na acta. Na páxina 24, rogos e perguntas do noso grupo, indícase nunha cuestión que nos contesta o señor Manuel Diéguez Carballo, algo bastante improbábel tendo en conta que non asistiu ao Pleno. Na seguinte pergunta non se recolle que a concelleira Cruz Fernández Rodríguez desmentiu que só se queixase unha persoa do asunto da rúa do Parque ao existir escrito da Comunidade Viciñal rexistrado no Concello no seu día.

Con estas modificacións, apróbase a acta por unanimidade.

2.- Inadmisión Recurso Potestativo de reposición de Por Chantada-CUP. Expediente Suplemento de Crédito 05/2019 (G-1021/2019).

Recurso de reposición de Por Chantada-CUP ao SC 5/2019

Informe resurso Suplemento de crédito 5/2019

PROPOSTA DE ACORDO AO PLENO

  • Desde o PSOE din que é a terceira vez que este asunto vén ao Pleno e reiteran os seus argumentos. É algo grave, obras en período eleitoral que se queren blanquear co SC 5/2019. Cando se inadmitira a reclamación de Por Chantada xa dixeron que faltaba ir ao fondo da cuestión e agora reiterase o mesmo. Agora arguméntase que non cabe apresentalo e desde o grupo municipal socialista son respeituosos co informe xurídico. O triste son as actuacións e revisión de fondo.

Desde Por Chantada explícase que este asunto xa foi debatido anteriormente, ou máis ben a oposición fixo un monólogo e o Goberno obviou calquera resposta e explicación ao caso, algo ao que nos ten acostumados. Como na medicina premoderna ou na economía ordoliberal contemporánea, para calquera doenza a receita sempre é a mesma: aplicar máis unha sangría ao paciente aínda que se vexa que iso só fai piorar o seu estado.

Novamente non se nos contesta a nada do fundo do asunto, obviando que se incumpriu a LCSP, que se abusou do fraccionamento e do contrato menor, ou que foron obras desenvolvidas en pleno período eleitoral e polos motivos expostos nos diferentes recursos apresentados susceptíbeis de seren declaradas nulas de pleno de direito e dar lugar a un expediente de oficio de depuración de responsabilidades.

Esta forma de xerir os asuntos públicos, tapar as irregularidades que son continuadas e sistemáticas, e negar calquera diálogo ou revisión para solucionar deficiencias é irresponsábel e contribúe a xudicializar a política e non a mellorar a xestión.

Solicitamos a votación nominal (art. 102 do ROF) e en contra de desestimar o noso recurso potestativo de reposición.

 

Votación nominal: a favor Por Chantada e PSOE (6); en contra PP (7).

Votación inadmisión recurso potestativo de reposición de Por Chantada-CUP: a favor PP (7); en contra Por Chantada (2); abstencións PSOE (4).

 

3.- Aprobación expediente contratación SAF, expediente G-37/2020.

01 PROVIDENCIA DE MODIFICACIÓN DO INFORME

02 FISCALIZACION DE INTERVENCION 2020-0009 [INFORME ECONOMICO-FINANCIERO SAF

03 INFORME TRABALLADOR SOCIAL

04 RESUMEN PPTO PRORROGADO 2020

05 FISCALIZACION DE INTERVENCION 2020-0011 [RECURSOS ORDINARIOS DO ORZAMENTO

06 ESTUDO ECONÓMICO SAF CHANTADA FINAL

07 memoria xustificativa

08 informe insuficiencia medios saf

09 informe non división lotes saf

10 PCAP SAF

11 PPT SAF

12 RC CONTRATO SERVIZOS SAF

13 LIBRO INFORMES SECRETARIA 2020-0005 [INFORME DE SECRETARIA]

14 FISCALIZACION DE INTERVENCION 2020-0012 [FASE A CONTRATO SAF CONFORME ARTI

15 FISCALIZACION DE INTERVENCION 2020-0013 [FASE A FISCALIZACION PLIEGOS SAF]

16 PROPOSTA DE ACORDO AO PLENO DA CORPORACIÓN

Desde o PSOE cualifican este ponto como outro capítulo da agonía e morte do SAF de Chantada. Abraiados perante esta licitación sen o orzamento para 2020. Trangallada con Modificación de crédito e Transferencia de crédito. Só con o SAF o 8% do orzamento non nato xa comprometido e a isto engadirlle o ponto de urxencia sen informar nen falar. Raquel acusa de incompetencia e comodidade ao PP. Comprometen xa entre 15-20% do orzamento sen sequera debatelo. Externalizan un servizo facéndoo un 10% máis caro do que supuña a xestión pública, só en IVE 36.000€, ao que cómpre engadir un coordinador do servizo e 5% de beneficio industrial.

Os pregos provocan dúbidas na bancada socialista, polas súas ambigüidades. A cláusula 27ª debería ser máis concreta nos limites da subcontratación. A situación das traballadoras non se sabe ben como fica <<tenas aquí>>. Raquel acusa ao PP de dicir que non mudaría a situación, mais non ve que se manteña o convenio actual con 6-7 días de LD, asistencia a familiares no médico, trienios… iso recóllese no convenio colectivo.

Faltan medidas claras no controlo do servizo e sobre a empresa. A mesa de contratación non a debe presidir o alcalde, só debería estar integrada por técnicos e non a concelleira 4 anos como responsábel.

Unha chapuza con aleivosía de quen espera a pasar as eleicións para externalizar, cun orzamento hipotecado e mostrando incompetencia para favorecer o lucro empresarial. Un ataque á xestión pública. Conflito laboral desde outubro e cercenando o direito á greve con servizos mínimos abusivos de máis de 90% e denegando todas as licenzas sen piedade e solventando os continuos reparos de intervención. O único responsábelk é a equipa de goberno e o alcalde.

Desde Por Chantada-CUP comézase con retranca, dicindo que as bases son bastantes rigorosas, vindo de vostedes, vese que renderon os 1.800€ do bufete de avogados que contrataron. En todo caso, nen se pode ocultar a privatización até, cando menos, 2024, nen a mingua de direitos laborais, nen moito menos que imos pagar moito máis que coa xestión directa e pública 100% do servizo. Isto sen contarmos que se negaron a calquera diálogo ou consulta coa oposición e desouviron estudar a criazón dunha empresa pública, que mesmo podería ser mancomunada con concellos limítrofes.
No prego de cláusulas administrativas particulares na cláusula 1 pon moi claro que «O Servizo de Axuda no Fogar é un servizo público de carácter local consistente en oferecer un conxunto de atencións ás persoas ou unidades de convivencia (…)» co cal están dicindo que é un servizo público e a súa vez estano privatizando, isto é unha contradición moi clara.
É curioso ver que para ceder parcelas do público ao privado a lexislación é ben flexíbel e pouco importa que se incremente o gasto e que nos vaia saír máis caro. Iso si, para reverter privatizacións os concellos teñen que facer pinchacarneiros e xustificar moi ben a poupanza económica. A súa aposta estratéxica sempre foi favorecer o privado en detrimento do público, aínda que funcionase pior (lémbrese o caso das piscinas, por exemplo) e saíse en condicións ruinosas para o conxunto dos contribuíntes. Daquela, non partillamos os fracos argumentos da motivación da necesidade (Memoria, 9.c e Informe insuficiencia de medios), cando existen numerosas alternativas, que nen foron valoradas: estudar a criazón dunha empresa pública, racionalizar a distribución dos fogares e do servizo, impulsar cadrantes anuais das traballadoras e unha bolsa de reserva horas para cobrir eventualidades (baixas, imprevistos, asuntos proprios…), máis traballadores mediante RTP etc.

No Prego de cláusulas administrativas particulares do contrato do SAF do Concello de Chantada (PCAP), na cláusula 21ª indícase que o local da empresa podería estar en Chantada ou nos Concellos limítrofes. Entendemos que debería estar si ou si na vila do Asma, xa que estamos falando dun desembolso económico moi importante por parte da cidadanía.
Canto ao custo, estipúlase un custo de 3.639.571,36€ para o período 2020-2024, que achamos, no entanto, insuficiente e irreal (AO 231.227.99.04). A comezar porque nen contempla o IPC nem as subas salariais. Non obstante, se imos ao Anexo I do mesmo documento xa se fala de 4.199.505,41€ atendendo ao 20% das modificacións (909.892,84€ por ano con IVE incluído do 4% + 20% das modificacións). Por outras palabras, o lucro mínimo da empresa vai ser de 209.976€ durante a vixencia do contrato, aínda coas contas que se aquí se nos presentan. Unha aposta segura.
Porén, na CI díxoselle á miña irmá Cruz que as 66 persoas en listaxe de agarda entraban no cómputo actual e non no 20% das modificacións contempadas no PCAP, porén iso contradise coas traballadoras calculadas, xa que por cada traballador do SAF hai entre 1 e 4 utentes dependendo das horas estipuladas. Á parte habería que computar os quilómetros polo que incrementaría o prezo que se nos trae hoxe aquí.

SUPOSTO DE CÁCULO
Supoñendo que os utentes da listaxe de agarda son dependentes de grao 2 corresponderíalles 2horas diarias, isto suporía 10 horas a semana , 40 ao mes, 480 o ano e por 66 usuarios farían un total de 31.680 horas. Se multiplicamos as horas, sen contar feriados nen fins de semana, obtemos un custo de 551.232€ (31680×17,40= 551.232€) ao que habería que engadirlle os quilómetros a percorrer para atender a estes dependentes a maiores (unha media de 15km diarios x 5 días=75; semanais x4=300; mensualesx12=3.600 anuais x 66 usuarios=237.600×0,19km=45.144€): 45.144€. Falamos entón de 596.376€ anuais que non se están computando neste momento. Por outras palabras, mais 2.385.504€ no período de vixencia do contrato que, sen o 20% de modificacións, ascendería a 6.025.075,36€ e co 20% a 6.585.009,41‬ no total.

Estas discrepancias, falamos de máis de dous millóns de euros o cal non é peccata minuta, moito me temo que vai ser como o que falamos das horas. Nós indicabámoslle que andarían sobre 18€ e vostedes falaban de 14 ou 15. Resulta que aproximamos moito mellor. Claro que admitir un custo de 1.646.253€ suporía deitar por terra a suficiencia dos medios financeiros e imposibilitaría a privatización nestes termos.

De por parte, contémplase nos pregos que se debería cobrir o servizo de 8:00 a 22:00, cando o mesmo traballador social estima que a maioría dos fogares só queren o servizo de 9:00 a 14:00 e de 16:00 a 18:00, entón cal sería o motivo da ampliación do horario se xa se contemplaba por necesidades do servizo en casos específicos?

Na memoria xustificativa fálase da adecuación á normativa laboral do convenio sectorial de aplicación dos contratos do persoal traballador do servizo. Por unha banda, dise que teñen que pasar coas mesmas condicións que teñen no Concello e, pola outra, dise que se lles ten que aplicar o convenio estatal de axuda no fogar prexudicando as traballadoras, xa que perderían dereitos pasando do convenio de persoal laboral a outro inferior. Nos pregos non observamos que se especifique o convenio de aplicación, que defendemos debe ser o galego, tal e como reclamou a delegada sindical das traballadoras. Só se recolle na epígrafe 7ª da Memoria (p. 9) que debe ser o Convenio Colectivo laboral do sector da axuda no fogar na Galiza, mais ponse entre parénteses.

Igualemente, quero salientar que existe solicitude de días por lactancia (13, RE 4779) dunha traballadora, da que tomou razón a XGL do 9/1/2020- No entanto, cal foi a nosa surpresa ao comprobarmos que non aparece na subrogación, a pesar de levar prestando os seus servizos no concello de Chantada dende o ano 2017. Pouco importa editar o III PIOM se logo actuamos deste xeito e non respeitamos unha baixa por maternidade de alguén que aprobou o exame da bolsa e solicitou a licenza por lactancia á que, evidentemente, ten direito. Esta é a conciliación e a igualdade que vostedes queren promover? Pola contra, outra traballadora que se apresenta por vez primeira á bolsa e, aínda negándose 3 veces a traballar alegando motivos persoais, nen se bota fóra da bolsa e resulta que si figura na subrogación. Isto non é para nada coherente. En todo caso, recapaciten en inclúan as dúas.

Tampouco o é nomear responsábel do contrato a concelleira de Servizos Sociais e que logo sexa suplente na mesa de contratación, cando ao noso xuízo, ambas figuras (a presidencia da mesa e o responsábel deberían coincidir).

Como lle dixemos no seu día, saía máis barato privatizar o Goberno, incapaz de xerir o servizo, do que o proprio servizo… claro que este Goberno se callar xa é máis privado e privativo do que un conxunto de servidores públicos ligados polo compromiso de fideicomiso cos seus cidadáns. Ou por que non levaron isto no programa e incumpren todo o que levaron nel?

Mantemos o voto en contra xa emitido na CI.

 

Por parte do PP dise que se se vai á CI será para vir informados e non con retaílas para estar en contra do que se fai en Monforte, Saviñao, Sarria ou Ribadeo. O PSOE debería usar outro tipo de adxectivos e non insultar, Varela acúsaos de na CI afirmaren que é o que queren as traballadoras. Raquel tenta contestar. Varela dille que non o interrompa. Están aquí as traballadoras e van mellorar e é falso que non se reuniran con elas, tal e como recolleu a imprensa. Non van dar máis explicacións, traballan para os cidadáns. Manteñen o voto da CI.

Raquel intervén para acusar a Varela de terxiversar as súas palabras, na CI a pergunta era se todo ficaba como estaba como é que segue a greve das traballadoras do SAF. Varela aféalle que siga insultando, que por ese camiño o PSOE de Chantada vai moi ben.

A favor: PP (7).   En contra: Por Chantada e PSOE (6).

Neste momento sae a maior parte do público e comeza a manifestación do SAF nas rúas contiguas á sala de Plenos.

4.- Aprobación de facturas mediante recoñecemento extraxudicial de crédito (REC 01/2020) por importe de 74.378,83 69.978.63€. Expediente 42/2020.

Informe de fiscalización_OMISION DE FISCALIZACION 2020-0001 [OMISION FISCALIZACION FACTURAS REC 01-2020 OF 01-2020]

01 PROVIDENCIA APROBACION FACTURA

02 PROPUESTA RESOLUCION APROB FACT PLENO A FISCALIZAR

03 MEMORIA XUSTIFICATIVA

04 PROPUESTA APROB FACT PLENO

Raquel acusa a Varela de mentir na CI ao dicir que eran sancións da CH e resulta que son facturas. Varela deféndese dicindo que non dixo iso, entendería mal.

Prosegue o PSOE dicindo que son 70.000€ de gastos que non se planificaron. Constantemente ocorre isto e o Concello está submido nun caos absoluto. Reparos por fraccionamento de contratos supón estar no fío do arame con adxudicación continuas ás mesmas empresas.

Desde Por Chantada dise que non podía faltar á cita un REC, que totaliza desta volta 74.378,83€ (69.978,63€ en facturas mais 4.400,20€ en sancións da Confederación Hidrográfica, outro clásico). Veñen acompañadas dunha Omisión de fiscalización 1/2020, de 24 de xaneiro, da intervención municipal, para comezarmos ben o ano. Dinos ese documento que non existía crédito axeitado e suficiente para esas facturas e que se incumpriron varias disposicións da lexislación, como o RDL 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, a Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno ou a LCSP. Existen mesmo 3 facturas emitidas por comunidades de bens que non poden contratar con entes públicos e outras que fan referencia a gastos recorrentes e que superaron o ano polo que se incumpre o deber de licitación con transparencia, igualdade e publicidade. Tamén nos di que existen facturas pendentes de tramitar que son anteriores ás que imos aprobar, incumpríndose a prelación de pagos.

Non sería especialmente grave se acontecese unha vez, mais esquecéronse de dicir na Memoria xustificativa REC 01/2020, de 24 de xaneiro, asinada polo alcalde, que isto non é excepción senón norma. E que o uso e abuso do contrato menor é un procedemento sui generis da súa xestión, a pesar dalgunha moción que lle temos traído, como a de febreiro de 2016, Moción para a adopción de protocolos de transparencia e eficiencia nos servizos económicos do Concello de Chantada, nomeadamente no relativo á contratación e seguimento dos contratos menores. Folga dicer que se negaron a aprobala, como desouviron a nosa proposta máis recente, en 2019, de impulsar unha Central de Contratación Local.

Deberían lembrar tamén que a axilidade e eficiencia que invocan non pode contradicir as leis, pois vostede non é Luís XIV para dicer «L’Etat ce moi». Por exemplo, teñen a empresa que xere as RRSS 6 meses sen cobrar (parte vén agora a este REC 1/2020) e resulta que xa cando se contratou lle advertimos que era necesario facer unha licitación. Se iso é “eficiencia”… máis ben son probas continuadas e palpábeis da súa deficiente xestión.

Pola súa banda, o PP recoñece na figura de Manuel Varela que a oposición ten parte de razón. Porén, xa verán que difícil é gobernar cando lles toque. A plataforma de contratación do Estado mirárona, mais saia máis caro. En todo caso, eles están alegres porque aínda facendo REC non teñen que ir a operacións de crédito como en 2011. Non hai un millón de euros de débeda, iso era en 2018, agora case non hai a imprensa non pode mentir así. Sempre miran as melloras ofertas e peden 3 prezos para poupar aí cartos. Todos os subministradores baixaron os prezos porque pagamos máis ou menos ao día. Nas facturas do REC anterior había cousas do obradoiro de emprego e van solicitar outro e se houbese orzamento non o poderían contemplar aínda e terían que ir a unha modificación de crédito.

A favor: PP (7) En contra: Por Chantada e PSOE (6).

5.- Moción do grupo municipal socialista sobre servizos no rural. Expediente G-36/2020.

MOCION DO GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE SERVIZOS NO RURAL

Defende a moción do PSOE Raquel. Di que visa mellorar o rural. A primeira parte céntrase nos servizos básicos e urxentes (traídas de auga e saneamento). Case todo o rural sen elas. Problemas na época de seca.

Interrompe Varela (PP) para indicar que as traballadoras do SAF perderon a razón pola manifestación vergoñenta que están facendo. Outros sindicatos non defenden isto e dálle pena, vaia país que estamos criando. Acusa á oposición de alentar estas actitudes coas súas intervencións.

Continua Raquel. Non foron capaces de escoller unha parroquia, daí a súa proposta de comisión para facer baremos e reflectir nos orzamentos as máis urxentes. Os pontos 3º e 4º son menos urxentes. Trátase do convenio da FEGAMP e envexan a Sober polo proxecto de fibra óptica en todas as súas parroquias. Isto require anos, trataríase de sentar as bases.

Desde Por Chantada ven a moción interesante. No tema da auga existen numerosas problemáticas en diferentes lugares. Podemos cáseque dicer que non hai parroquia sen conflitos ou deficiencias na auga, porque cada vez fican menos viciños, a auga non se “busca” e o mantemento das traídas é insuficiente (ao tempo que aumentan as necesidades). Todo o noso apoio á creación desa comisión para o estudo das necesidades de cada parroquia en saneamento e auga. Cómpre lembrar que concellos con 500 ou 600 habitantes da provincia de Ourense levan 20 anos con saneamento integral e Chantada con máis de 8.000 habitantes ten o 90% do rural sen el, sen colectores do lixo para reciclar e con moitos lugares que no verao fican sen auga.

Tamén apoiamos a demanda de fibra óptica ao Goberno do Estado e á Xunta da Galiza, outro campo onde se manifesta a desigualdade e o abandono que padece o interior galego e que é fundamental para moitas empresas e explotacións, cada vez máis. O problema é que a fibra óptica para os lugares do noso Concello sería unha millonada e temémonos que o rural ficaría novamente cun servizo de terceira ou cuarta categoría. En Laponia foi a propria comunidade a que puxo a fibra óptica con fondos europeos.

O máis factíbel é estudar fórmulas para que o Concello poida ter unha conexión óptima e de balde e que a espalle ao rural, mais para iso é necesario dotármonos de nodos e infraestrutura. Este debería ser o camiño e a dirección na que traballar. Poden consultar con Xinzo de Limia, que puxo tiradas de fibra óptica municipal.

A Mancomunidade de Santa Águeda (San Amaro, Coles, Vilamarín etc.) ten pontos de graza e de balde nos concellos. No Macizo Central, dez concellos, van pór a Internet de balde por apenas 3.000€ cada un, para un proxecto semellante que financia 90% o GDR. Aquí, en Chantada, levamos anos sen ver un peso do GDR porque este rexeita proxectos deficientes e pouco interesantes.

No que discordamos, pois, desta moción é no convenio entre AMTEGA e a FEGAMP. En primeiro lugar, porque existen outras alternativas a estudar. Por exemplo, o Proxecto Guifi.net, que surxiu en Catalunya e outorga banda ancha a prezos irrisorios con nodos funcionando no Courel ou en Sarria xa (o custe por utente e ano é sobre 70-90€) e máis de 100.000 utentes no Estado. É unha rede libre e aberta toda vez nos dotemos da infraestrutura. En Euskadi, concellos de Bildu, contan con rede de balde para todos os empadronados e un informático que xestiona a rede e nas horas que lle sobran traballa para o Concello. O prezo son 10€ por utente. Aquí, neste Concello, temos un informático e facemos contratacións externas para calquera reparación e mantemento de computadores. Algo falla… mais para chegar a iso primeiro traballaron, insisto, en dotarse da infraestrutura certa para a súa orografía e necesidades reais.

O convenio da FEGAMP é unha chapuza porque non ten en conta a cobertura, por non falar que o prazo remata esta semana e se atenderán as demandas por orde de chegada (coma sempre imos tarde). Exixiríannos dúas cousas para que sexa a rede de balde para o Concello: informar dalgunha aldea sen cobertura de nengún tipo na actualidade e ceder 10 m2 de finca para a torre de celosía, que instala RTGAL, empresa pública. Onde temos esa finca en tan pouco tempo e ben ubicada? A Xunta dá, como máximo, 30.000€ para a acometida eléctrica, xa que os emprazamentos ideais distan normalmente do subministro.

Tampouco indican que compañía vai dar o servizo, xa que sae a concurso a posteriori. Pode resultar enton que a empresa X teña pouca rede de cobertura no noso ámbito e non solvente para nada as nosas necesidades.

É máis, vendo o convenio temos claro que isto non vai solucionar nada e temos que buscarnos a vida con iniciativas e medidas máis audaces. Claro que nengunha delas está na axenda deste goberno… De todas formas a torre de celosía si sería una boa adquisición que permitiría, ao ser do Concello, impulsar unha radio local e outros usos, aínda que non nos solventase a problemática da Internet.

O PP di que lle parece ben a moción e que na CI de urbanismo poden estudar isto conxuntamente cos orzamentos. O 50% do canon enerxético estaba previsto para saneamento e o resto para outras cousas necesarias no Concello, mais non se fixo así. O GDR investiu no centro de día máis de 200.000€ e este ano 180.000€ en Palas, non todos os anos vai levar Chantada partidas, sobretudo lévaas para servizos sociais. Insta a reunirse antes dos orzamentos e estudar as cantidades a destinar. Tamén fala de traer a auga desde o Faro, que sería un investimento importante e necesario, ora é inviábel atender 300 núcleos sen saneamento habitados. Rexeitan a moción, mais estudarán as necesidades.

A favor: Por Chantada e PSOE (6). En contra: PP (7).

6.- Moción de Por Chantada-CUP por uns servizos sanitarios dignos para o interior galego. Expediente G-36/2020.

Moción do grupo municipal Por Chantada-CUP por uns servizos sanitarios dignos para o interior galego.

Defende a moción de Por Chantada Antom Fente que le os acordos e fai unha síntese da exposición de motivos e as iniciativas que leva desenvolvendo Por Chantada neste eido.

Raquel (PSOE) di que nos últimos anos o PP leva atacando moito a sanidade pública, que se está desmantelando e o tema da pediatría tócalle a Chantada en primeira liña. A política debe buscar solucións: ambulancias, listaxes de agarda etc. Monforte pode ser o seguinte, como xa se indicou na defensa da moción. En Verín rectificouse pola presión popular, mais lamentábel ouvir que <<un parto non é un infarto>>. Apoian a moción na defensa da sanidade pública e as manifestacións.

O PP, por medio de Varela, di que receben mocións do PP e que non as traen ao Pleno. A moción anterior atinxe a Chantada, esta non. Sobre as transferencias de capital aos concellos a infección vén de atrás, xa que o Goberno central non financia ben as CCAA e a Deputación de Lugo está discriminada pola extensión, 92.000 millóns fronte os 160 millóns da Cruña. Lévano defendendo na FEGAMP, mais non os atenden. A ver se o defende tamén no Senado. O tema de Verín correxirase e espera que non volva ocorrer. Non hai cartos. Que loite o PSOE agora que está en Madrid. O tema da dependencia non se dotou de forma suficiente. A CCAA paga 9’70€, o utente 2€ e até os 17-18 hora ten que pagalo o Concello sen receber máis do 13% dos fondos do Estado. Que suban até o 25%. Lamenta moito e na situación que está agora terá que berrar con estas cuestións, mais vir ao Concello dicir que hai que facer cousas cando pagamos impostos coma todos e logo pagamos máis pola porta de atrás, pagamos duplamente. Sobre Portugal e o hospital privado de Chaves tiñan que ir a Porto ou a Verín por cobertura europea. En Portugal fano ben actualmente, mais o norte está abandonado.

A favor: Por Chantada e PSOE (6). En contra: PP (7).

7.- Moción de Por Chantada-CUP para declarar a emerxencia climática no Concello de Chantada e sobre adopción de medidas no eido local para un horizonte sen carbono. Expediente G-36/2020.

Moción de Por Chantada-CUP para declarar a emerxencia climática no Concello de Chantada e sobre adopción de medidas no eido local para un horizonte sen carbono

Por parte de Por Chantada defende a moción Antom Fente expondo os acordos e sintetizando a exposición de motivos. Acéitase a emenda do PSOE.

Desde o PSOE intervén Daniel. En primeiro lugar para indicar que as traballadoras do SAF están defendendo os seus direitos. Vostedes que son tan constitucionalistas respeiten ese direito, espétalle ao PP.

Varela (PP) indica que teñen direito da subdelegación do goberno, mais xa pasan da hora e non lle vai dar leicións de ética e respeito o PSOE. Pédelle a Daniel que se limite ao ponto a tratar.

Volve intervir o PSOE. A moción parécelles oportuna polo momento en que vivemos. Cada día que pasa é unha batalla perdida e condenan as voces negacionistas da ultradireita e a direita dócil como Rajoy que mencionaba un curmán seu.  O novo Goberno estatal do PSOE ten como ponto nuclear a loita contra a mudanza climática na figura da vicepresidencia de transición ecolóxica e aprobouse a declaración de emerxencia climática e púxose enriba da mesa facer unha lei de mudanza climática en 100 días. Desde o PSOE están de acordo coa moción: emerxencia climática, fixación de carbono, medicións e debe ser tamén autonómico ao ter a Xunta as competencias exclusivas en ordenación do territorio, mais ao PP dálle igual isto, polo que agarda que se produza o cambio na Xunta. As ECV provocan sombras e mais humidade e deterioros, xiadas, caída da folla, raíces… problemas que cumpre ter en conta na elaboración do protocolo. Ofrece colaboración para facelo. O PSOE apresenta unha emenda de engádega que pasaría ao ponto 4º sobre eficiencia enerxética nos edificios públicos e para novos edificios. A construción ten unha grande pegada de carbono e espallalo a outras administracións veno ben.

O PP di que rexeita a moción. Participou como alcalde das xornadas sobre mudanza climática na Consellaría de Medio Ambiente até 2030. Desde Chantada non lle imos dirixirnos a todas as administracións. Teñen axudas de 200.000€ do Ministerio para substitución de luminarias na Avenida de Monforte con 55% de poupanza; en Uxío Novoneyra tamén novo alumeado con 75% de poupanza… Traballar todo o que pede a moción requeriría destinar todo o persoal do Concello a isto e teñen outras prioridades. Ir facendo na medida do posíbel.

A pesar do anterior, na votación – imaxinamos que por erro- a moción apróbase:

Votación moción con emenda: unanimidade.

Votación moción sen emenda: a favor Por Chantada e PSOE (6) e en contra PP (7).

8.- Mocións e asuntos de urxencia.

8.1.- Modificación orzamentar 03/2020 mediante crédito extraordinario 01/2020 de 550.000€.

Intervén Fente (Por Chantada) para pedir a explicación da urxencia, xa que é algo que <<non decidirían hoxe pola mañá ao levantarse estupendos>>.

O PP explica que a urxencia é porque aínda hoxe receberan unha das dúas ofertas dos dous edificios que se queren mercar. Defende Varela que é un tema sinxelo e tiñan intención de mercar estas casas na zona antiga desde hai tempo. A antiga Academia queren comunicala co actual Concello cun corredor e a outra para albergar biblioteca e arquivo como é debido, que o actual está nunha situación perigosísima cada vez que hai que ir buscar algo. Facer un estudo para albergar todos os servizos do Concello. Amais, hai departamentos da Xunta esperanto por estudos detallados para investir, xa que en Chantada hai moito que non se investe en edificios desta índole e están na mellor disposición de acceder a isto.

Fente pregunta que edificios son e Manuel Diéguez di que son a antiga Academia e o inmóbel onde estaba o antigo Pub Boys, o nº6 da Rúa Formoso Lamas.

Votación da urxencia: a favor: Por Chantada e PP (9). Abstención: 4 PSOE.

Varela (PP) indica que este diñeiro que se pede se o RTGX axuda xa se solventaría en 2020 e se non en 5 anos, a razón de 50.000 anos cada 6 meses e cun ano de carencia.

O PSOE critica novamente que a documentación sexa insuficiente e se remitira o mesmo día do Pleno. Xa na CI meteron ponto por urxencia e non mandaron a documentación. Tampouco receberan as XGL.

A secretaria di que pensa que se mandaron. Fente di que de novembro non teñen e Daniel di que están na sede electrónica. A secretaria di que pediu expresamente que se eneviaran, que a ela é imposíbel.

Varela (PP) di que eles non se meten niso, que é cousa de Secretaría, que chamen desde o PSOE por telefone ao Concello e se informen. Que se alguén lles nega información que llo digan.

Raquel (PSOE) defende que para operacións desta índole o orzamento debería estar aprobado e sería bon telo para isto.

Varela explica que é compromiso, polo que 2020 sería o ano de carencia e, ao mellor, ao rematar o ano de carencia xa se amortiza; non afecta ao orzamento, nen este é a panacea. O orzamento de 2019 que teñen prorrogado non é tan desastroso e Pedro Sánchez aínda traballa con orzamento de Mariano Rajoy e o deste ano a ver se ben para xuño, que é difícil, canto mellor o fagan mellor para todos.

Raquel di que compadece a Sánchez por seguir cun orzamento do PP, mais el non ten maioría absoluta como o PP en Chantada. O PSOE di que é boa idea a compra, mais non viron a documentación en tempo ao remitírselle na mesma mañá do Pleno en horario laboral.

Varela di que houbo reunión no Concello e que a da Academia chegou antonte e a outra xa a tiñan e prepararon expediente Secretaría e Intervención, que el até non estaba. Gostaríalle facere isto por unanimidade, xa que é algo para todos os cidadáns e para as sucesivas corporacións que veñan. Poden dar ideas desde a oposición. O Concello está nunha situación que podería pedir 2-3 millóns de euros de crédito, xa que a capacidade do Concello é absoluta.

Raquel insiste en que lles parece ben a compra, como sempre dixeron, mais precísase ver a documentación e non tiveron tempo material. Abstención, aínda que segura de que a compra sexa boa deben ler os informes.

Varela di que leu a documentación hoxe pola tarde, que é un expediente fácil de ler.

Fente (Por Chantada) parécenlle ben os edificos. Certa incidencia non ter o orzamento. Contraditorio dicir que non hai débeda e remanente e logo ir a crédito. A urxencia polas eleicións autonómicas para receber axudas.

Varela di que hai boa predisposición da Xunta, por aí vai ben non é por votos. Diéguez que había predentes.

Fente indica que van dar un voto de confianza polo tema da biblioteca e da accesibilidade. Non gostaron das formas, que leva a receos e a desconfianzas.

Hai que pensar en ubicar aí os sindicatos e tirar o edificio da Praza da Galiza. Vaian pensando niso, gostaríalles ver tirada aquela casa.

Fente recalca que un dos edificios en todo caso vai ser para biblioteca e arquivos.

Varela di que si, que son sobre 680 m2 en total. O do Boys 280.000€ o resto para a Academia.

A favor: Por Chantada e PP (9). Abstención: 4 PSOE.

Sobre este ponto queremos lembrar o ponto 15.7 do noso programa, do seguinte teor: <<Adquisición de edificios contiguos á Casa Consistorial para mellorar a accesibilidade e construír unha nova biblioteca>>.

PARTE DE CONTROLO DA XESTIÓN.

9.- Dación de conta de resolucións da alcaldía (Decretos 544/2019 a 47/2020).

10.- Rogos e pergunta.

10.1.- Rogos e perguntas PSOE.

(vid. audio)

10.2.- Rogos e perguntas Por Chantada.

I.- Indicacións a cuestións formuladas con anterioridade.

1.1.- Axudas ao transporte. Rogo para incrementar contías caso haxa poucas solicitudes e evitar os excesivos remanentes que están ficando nesta partida. A concelleira Concepción indica que así farán na seguinte anualidade, mais que non lle deu tempo aínda ao acabara de incorporarse en maio.

1.2.- Lama das Quendas. Pontoalízase que, tendo falado coa asociación, o que pede esta é insonorizar os locais. Contesta Manuel Varela que se vai adquirir un aparato para realizar as medicións de ruídos.

II.- Subvencións.

2.1- Resolución do 19 de novembro de 2019 pola que se estabelecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións a entidades locais para actuacións de mellora das infraestruturas turísticas no medio rural e se anuncia a súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento TU501B).

Acolleuse o goberno a esta resolución? Con que proxecto? Pamela contesta que si, que van facer máis un mirador, neste caso en Tarrio. Fente retruca que máis un mirador… que logo hai que mantelos.

2.2.- Para actuacións de mellora paisaxística e de mellora de bens e recursos que se encontren no Camiño de Santiago (DOG, nº 229, terza feira 2 de decembro do 2019). Acolleuse o Concello a esta liña de axudas (remataba o prazo o 2/01/2020) de até 15.000€ para Concellos e 10.000€ pra persoas físicas ou xurídicas privadas (75%)? Diego Otero indica que se gastará no Casco antigo para substituír placas co nome das rúas que aínda non están en galego e unhas letras de “Chantada” para que os visitantes podan fotografarse diante da Casa da cultura. Están estudando a peonalización.

2.3.- Para rehabilitar e reformar mercados municipais e prazas de abastos (DOG, 21/01/2020, 45 días para facer a solicitude e fondos FEADER, PDR). Acolleuse o goberno a esta resolución? Con que proxecto? A concelleira Pamela non ve a idoneidade de acollerse a esta resolución. Queren reorganizar a praza e apagar barreiras arquitectónicas. Pór queixos, viños e produtos locais para dinamizala. Porén, este ano correspondería facer a ordenación e logo pedir subvencións.

III.- Medio rural.

3.1- Rexistros e canalización de auga no lugar de Uriz.

Xa trouxemos hai medio ano aquí a cuestión da canalización de Uriz, producíndose inundacións pola falta de limpeza dos rexistros dadas as abundantes choivas. Rogámoslle novamente que o goberno teña en conta a situación e proceda a súa limpeza, que debería incluír a limpeza desde o manancial para asegurar tamén a existencia de auga no verao.

3.2.- Sinalización estrada San Lucas-Limiñón.

Colocáronse algúns indicadores recentemente, foi o Concello ou son privados? Manuel Varela indica que son de natureza privada.

IV.- Seguranza vial e infraestruturas.

4.1.- Fochancas na Cruz en Barrio.

Rogamos o arranxo de fochancas de dimensións considerábeis na cruz , no acceso a Barrio (parroquia de Muradelle).

4.2.- Pista de Pesqueiras-Airoá-Soilán.

Rogamos o arranxo da mesma dado o seu estado.

4.3.- Camporramiro-Polígono (a que pasa por Señorín).

Rogamos o arranxo da mesma dado o seu estado.

4.4.- Pista Río Pedroso até O Romeo.

Arranxada hai pouco xa volve ter fochancas, polo que rogamos se tomen medidas. Manuel Varela di que no cruce, polo peso do tránsito é incorrexíbel.

4.5.- Pistas da Deputación LU-P-1807 na parroquia de Brigos (Congostra Fonda e entrada a Eiriz) e LU-P-1805 (entre o Solar e Vilar de Eiriz).

Rogamos se demande á Deputación o seu arranxo, xa que hai fochancas considerábeis neses trechos da estrada e mesmo se produciron pinchazos en rodas. O PP non contesta. Os concelleiros do PSOE toman nota.

4.6.- N-540.

Apresenta importantes fochancas xa, precisamente na zona do Polígono. Rogamos que se actúe e non se volva a agardar a que estexa intransitábel para reaxir.

4.7.- Talude en Doutor Fleming.

Rogamos a rehabilitación do mesmo.

4.8.- Canto da rúa dos Pilos coa Alameda.

Non hai paseo (beirarrúa) e a vexetación da sebe entra na rúa. Rogamos que se actúe. O proprietario ten algún ao cargo do mantemento, mais deixou a poda ciscada.

4.9.- Pista de Fornas.

Comezaron os arranxos da pista de Fornas para a que se recebeu unha subvención da Xunta da Galiza segundo informou o alcalde nunha CI? Varela contesta que falou con Infraestruturas nesta semana e que, cando o tempo o permita, comezarán as obras con aglomerado en quente.

4.10.- Pista Surribas- Quinzán da Vila até o rego do Caño do muíño.

Solicítase o seu arranxo encontrándose nun estado de deterioro total.

V.- Educación.

5.1- Prescolar na casa.

Durante a pasada lexislatura, tanto sendo concelleiro educación Castor Novoa canto sendo Diego Otero, desenvolveuse o programa de Prescolar na casa. Para o mesmo o Concello outorgaba apenas unha achega de 1.300€ e a cesión dun local. No entanto, este curso aínda non se encontra operativo e, desde a asociación Antonio Gandoy, confirmáronnos que a nova concelleira non está polo labor de facer unha achega económica, aínda cando existen numerosas familias interesadas na súa existencia. Contestouse á solicitude de local formulada en 27/12/2020 en sentido negativo e sen dar alternativas e aínda o día 21/01/2020 receberan a notificación de cesión de local para xuntanza… celebrada en decembro!

  • Por que, de repente, se segue o mesmo goberno se están pondo tantos problemas con este servizo que contribúe á crianza e á conciliación e ten demanda por parte das familias?

  • Van ceder o local para que podamos ter no Concello de Chantada este servizo que contribúe para a crianza activa e a conciliación?

  • Que día e en que horario?

A concelleira Concepción di que a estas perguntas contestará noutro momento, que apostan polo público. Fente lémbralle a moción do pasado Pleno sobre a escola infantil que rexeitaron. Ao rematar o Pleno explícasenos que se quere implementar o Plano madruga e que, portanto, non acreditan que o axeitado sexa prescolar na casa e que o Telecentro tampouco é axeitado.

VI.- Patrimonio e cultura.

6.1.- Entroido ribeirao.

Declarado o Entroido Ribeirao BIC, resiste no Moredo e en Santiago de Riba, cando non fai tanto que se espallaba por Líncora, Vilauxe, A Sariña ou Nogueira. A asociación está facendo un traballo inxente e o día 9 de febreiro numerosos entroidos da Galiza visitarán a vila de Chantada. Coidamos desde o noso grupo que xa non sabemos como rogarlles que arranxen a casa escola do Moredo e o campo, así como incremente a subvención nominativa ao noso maior elemento elemento do patrimonio inmaterial xunto coa lingua e o Folión de carros.

Indícase que neste ano se vai substituír a varanda e Manuel Diéguez di que teñen compromiso de corrixir a situación e incrementar o apoio á Asociación do Entroido Ribeirao.

VII.- Medio ambiente.

7.1.- Colectores soterrados da rúa Nova.

O seu estado é deplorábel e dá má sensación nunha das entradas ao casco antigo e nunha das principais rúas da vila. Cando menos, rogamos que se baleiren.

7.2.- Decreto 615/2019 de 31 de decembro, devolución 9.971.72€ da anualidade 2018 por importe non xustificado da Rede Natura.

Os fondos da Rede Natura, outorgados pola Consellaría de Medio Ambiente, territorio e vivenda, non son suficientes para a xerir correctamente estes espazos e involucrar as poboacións locais. No entanto, sorprende que o Concello de Chantada perdese case 10.000€ por non xustificar o importe. Poden explicar isto? Varela indica que a tardanza dalgúns informes necesarios dalgúns departamentos atrasa todo e xa se queixaron na Xunta de Cultura, Patrimonio e da Confederación Hidrográfica. É imposíbel cumprir así os prazos e, para o rexedor, eran mellor transferencias directas aos concellos. Varela contesta que tiveron que readaptar cartos do Plano Único de Mondín porque a Confederación Hidrográfica exixe abastecemento de auga e complica todo para o arranxo da casa da escola. Acreditan pozo de 50 anos, mais non lles vale, e a concesión tarda un ano.

VIII.- Urbanismo.

8.1.- Decreto 578/2019, do 4 de decembro.

Polo mesmo, déixase sen efeito a encomenda fixada na resolución da alcaldía 509/2019, de 7 de novembro, e efectuase unha nova encomenda da defensa e representación do Concello de Chantada no Procedemento abreviado 331/2019 do Contencioso-administrativo, nº2 de Lugo a instancias de PRONOR Chantada S.L., a favor dos letrados da Asesoría Xurídica da Deputación Provincial. Non pasaba nada por darnos a razón no pasado Pleno de novembro cando lle advertimos que estaban cometendo unha ilegalidade e lembrámoslle que a lexislación non permite que cargos eleitos contraten a familiares directos en nengunha modalidadeNon se contesta.

8.2.- MP con ordenación detallada do PXOU en Pousada (Convenio urbanístico de planeamento coa mercantil Mirta Properties S.L.U.).

Mediante Decreto 639/2019 de 20 de decembro dáse trámite de audiencia aos titulares cadastrais afectados, total ou parcialmente, pola área de afección da MP en cumprimento do artigo 401 do Regulamento da Lei do Solo da Galiza (Decreto 143/206, de 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo da Galiza). No entanto o prazo fixado para alegacións ou adhesións ao convenio, 15 días, e a circunstancia de que rematase o mesmo día da reunión informativa (10 de xaneiro) invalidan o procedemento, xa que primeiro debe informarse axeitadamente e logo dar o prazo para formular alegación, se for o caso.

  • Vai o Goberno municipal convocar un novo prazo de alegacións, xa que mesmo a empresa redactora da MP recoñeceu que este procedemento era irregular? Varela di que as alegacións son despois e que só son 3 os afectados. Pode alegar calquera cidadán de Chantada.

  • Non debería na reunión informativa informar sobre Plano de como fica cada parcela e se hai mudanza do solo, posibilidade de expropriación etc.?

  • Rogamos que se poña solución a estas deficiencias e se abra un novo período de alegacións e información que siga os procedementos legais estabelecidos.

Varela di que só houbo perguntas dos concelleiros do PSOE e que noutros sitios non se informa os viciños. Neste momento sen coñecemento que se vai alegar?

[Audio] Plenos extraordinarios 27 de decembro de 2018

No día de onte, en pleno Nadal, celebráronse dous plenos extraordinarios de suma importancia. Asistiron os 13 concelleiros, a interventora municipal e, como secretario accidental, Cores. Tamén estivo presente o funcionario municipal Julio. Canto ao público asistiron 3 persoas ao primeiro pleno e 4 ao segundo.

No primeiro deles, ofrecemos audio íntegro dos dous, Inta negouse a abrir expediente pola venda ilegal de auga da empresa Viaqua. No segundo, aprobaron a liquidación ás empresas OVIGA e FOVISA nunha valoración das obras cuestionadas pola propia interventora e cunha diferenza de máis de 200.000 euros. Estas obras foron contratadas verbalmente e sen crédito en 2015 e declaradas nulas de pleno direito. Aínda así o Goberno decidiu erguer no Pleno os reparos da intervención e seguir adiante a pesar das numerosas irregularidades, un feito gravísimo. Vergoñento tamén que o PP se absteña perante uns feitos tan graves e lesivos para as arcas municipais.

 

1) Audio pleno extraordinario “Apertura expediente á empresa Viaqua por venda ilegal de auga”https://drive.google.com/open?id=1XmnyLzxjrSl0UJl-2H7JDX4ATAGb8BDB

Documentación:

Solicitude dos partidos da oposición ao Sr. Alcalde para que proceda á convocatoria dun pleno extraordinario.

INFORMES SECRETARIA 2018-0042 [Informe Secretaría Agua G13172017]

FISCALIZACION DE INTERVENCION 2018-0111 [INFORME AUDITORIA 13172017]

Votación apertura de expediente:

A FAVOR: 4 (CUP e PSOE) EN CONTRA: 7 (Inta) ABSTENCIÓN: 2 (PP)

Votación remisión do debate plenario a Augas de Galiza e á Confederación Hidrográfica: UNANIMIDADE.

 

2) Audio pleno extraordinario “Liquidación indemnización ás empresas OVIGA e FEVISA“: https://drive.google.com/open?id=1VkUjbtiNttu2Q0p4K_ZiCXs41oP51vmH

Documentación:

20181213_PROPUESTA DE INDEMNIZACION PLENO LEVANTAMENTO REPARO

20181213_PROPUESTA DE APROBACION INDEMNIZACION PLENO

20181102_Providencia da alcaldía 2//11/2018

 INFORME SECRETARIA 119/2018 [Informe Secretaría G1173 2018_29_11_2018]

Informe de FISCALIZACION DE INTERVENCION 210/2018 [LIQUIDACION CONTRATO 2015-2016 DEFINITIVO

20181128_PROVIDENCIA ALCALDIA

20181213_MEMORIA DE OBRAS EXECUTADAS NO ANO 2015

20181213_acta de recepción de la obra COMPLETA_ FEVISA Y OVIGA

 

Antecedentes expediente

20181212_20180810_EXPTE PAPEL ESCANEADO BLOQUE 1

20181212_20180810_EXPTE PAPEL ESCANEADO BLOQUE 2

20181212_20180810_EXPTE PAPEL ESCANEADO BLOQUE 3

20181212_20180810_EXPTE PAPEL ESCANEADO BLOQUE 4

20181212_20180810_EXPTE PAPEL ESCANEADO BLOQUE 5

20181212_BLOQUE 6 EXPTE

20181212_BLOQUE 7 EXPTE

20181212_BLOQUE 8 EXPTE

 

Votación mudanza no acordo por erro: UNANIMIDADE.

Votación Liquidación:

A FAVOR: 7 INTA EN CONTRA: 4 CUP e PSOE ABSTENCIÓN: 2 PP

 

Como advertimos no Pleno desde Por Chantada-CUP estudaremos asumir medidas no plano xudicial dado que, por un importe moito menor, nun caso análogo o alcalde de Vimianzo foi inhabilitado durante oito anos e condenado.

 

Resumo do pleno ordinario do 9 de xullo de 2018

O pleno comezou pasadas as 20 horas asistindo a secretaria e a interventora titulares, o funcionario Segundo Navaza, 12 dos 13 concelleiros (todos agás Salud Sotelo de INTA) e 9 persoas como público.

 

Áudio íntegro do Pleno ordinario do 9/7/2018: https://drive.google.com/open?id=1QAwu8njeIu8oAI2ZaJo8xcjcsom9xERL

 

1.- Aprobación da acta da sesión anterior: ordinaria de data 14 de maio de 2018.

BORRADOR ACTA PLENO ORDINARIO 14.05.2018

Aprobada por unanimidade.

2.- Aprobación do proxecto de obra de substitución do céspede artificial do campo de fútbol municipal do Sangoñedo. (Exp. 717/2018)

INFORME DE NECESIDADE

Informe urbanístico sectorial

Proxecto mudanza de céspede do estadio municipal Sangoñedo

Proposta da alcaldía ao Pleno para a aprobación do proxecto de cambio de céspede do Sangoñedo 

 

A favor: 11 (Inta, PP e PSOE) Abstención: 1 (CUP).

 

3.- Delegación de competencia do artigo 22.2.ñ) da LRBRL do Pleno na XGL. (Exp. 676/2018)

Providencia de solicitude de informe de secretaría

Informe da secretaria municipal 60/2018: Informe delegación de competencias do Pleno na Xunta de Goberno Local

Proposta de acordo ao Pleno 

A favor: 6 (Inta)   En contra: 6 (CUP, PSOE e PP). Ao existir empate a votación decídese polo voto de calidade do alcalde.

 

4.- Suplemento de Crédito 1/2018 por importe de 1.194.737,82€ para amortizar débeda pública (Exp. 735/2018).

01 Providencia Suplemento de crédito 1/2018

02 Memoria-proposta SC 1/2018 

03 Proposta ao Pleno SC 1/2018

Decreto 82/2018: decreto liquidación 2017 

Fiscalización da Intervención 22/2018: informe de estabilidade orzamentar liquidación 2017

Fiscalización da Intervención 98/2018: Informe intervención SC 1/2018 amortización débeda

A favor: 6 (Inta)   En contra: 1 (CUP)  Abstención: 5 (PP e PSOE)

5.- Suplemento de Crédito 2/2018 por importe de 630.406,65€ para indemnizar a dúas empresas por facturas nulas de pleno direito (Exp. 745/2018).

01 Providencia SC 2/2018

02 Memoria-proposta SC 2/2018 

03 Proposta a Pleno do SC 2/2018

04 Acta de recepción da obra de Fevisa e Oviga completa

05 Fiscalización da intervención 101/2018: informe da intervención sobre a indemnización SC 2/2018

06 Informe valoración técnico municipal

Votación nominal solicitada desde Por Chantada-CUP:

A favor: 4 (CUP e PSOE) En contra: 6 (Inta) Abstencións: 2 (PP).

Votación ordinaria:

A favor: 6 (Inta) En contra: 4 (CUP e PSOE) Abstencións: 2 (PP).

Con posterioridade ao Pleno, no 25 de xullo Día Nacional da Galiza, Por Chantada-CUP apresentou a seguinte reclamación a este ponto:

Reclamación de Por Chantada-CUP ao SC 2_2018

 

6.- Aprobación da Conta Xeral 2017. (Exp. 460/2018)

Informe sobre a existencia no rexistro de entrada de alegacións á Conta Xeral 2017

Proposta aprobación Conta Xeral 2017

Fiscalización 99/2018: informe-proposta aprobación Conta Xeral 2017 

A favor: 6 (Inta) En contra: 4 (CUP e PSOE) Absntecións: 2 (PP)

7.- Aprobación definitiva do Orzamento xeral 2018. (Exp. 8/2018)

A documentación orzamentar xa foi publicada no seu día e é accesíbel premendo aquí. Tamén podedes ver nesta ligazón as nosas alegacións ao Orzamento na fase de exposición após a aprobación inicial.

Certificacións aprobación inicial do Orzamento do Concello de Chantada 2018 (EXP 8_2018)

Ditame da Comisión Informativa

Certificado 78/2018: certificado alegacións ao orzamento 2018

Fiscalización da intervención 100/2018: informe alegacións Orzamento

Informe da secretaría municipal 61/2018: informe alegación referida execución sentenza g8/2018

Proposta proxecto orzamento 2018 con erro

Proposta proxecto orzamento 2018 sen erro

 

A favor: 6 (Inta) En contra: 4 (CUP e PSOE) Abstencións: 2 (PP).

 

8.-  REC Xantar na Casa. (Exp. 258/2018)

Fiscalización da Intervención 95/2018: proposta xantar na casa 4º trimestre 2017

Informe liquidación 4T 2017

Libro contabilidade 260/2018 [RC XANTAR NA CASA 4 TRIMESTRE]

XANTAR NA CASA OUTUBRO-NOVEMBRO-DECEMBRO

 

A favor: 8 (Inta e PP) Abstencións: 4 (CUP e PSOE)

 

9.- Moción de Por Chantada-CUP para responder á necesidade dunha rede comarcalizada de refuxios de animais na provincia de Lugo.

Moción para responder á necesidade dunha rede comarcalizada de refuxios de animais na provincia de Lugo

Votación emenda:

A favor: 4 (CUP e PSOE) En contra: 6 (Inta) Abstencións: 2 (PP)

Votación moción:

A favor: 4 (CUP e PSOE) En contra: 8 (Inta e PP) 

 

10.- Moción do grupo municipal socialista sobre o camiño da estrada de Pesqueiras a Vilameá por Outeiro.

Unanimidade.

11.- Moción do grupo municipal socialistas sobre o arranxo de rúas no casco urbano de Chantada.

Unanimidade.

12.- Mocións e asuntos de urxencia.

Unanimidade declaración exixindo fisioterapeuta no Centro de día.

PARTE DE CONTROLO DA XESTIÓN

13.- Dación de contas de resolucións da alcaldía.

14.- Dación de contas de reparos da intervención 15 a 54, 56 a 59 e 61, 62 de 2018 e informes de omisión de fiscalización 1 e 2/2018.

15.- Rogos e perguntas.

Resumo do pleno ordinario do 12 de marzo de 2018

A sesión ordinaria do Pleno municipal de Chantada comezou ás 20:03 horas coa asistencia de  12 concelleiros (todos agás Héctor Rodríguez do PSOE) mais a secretaria municipal María Alvar, a interventora acidental Susana Martínez e o traballador municipal Segundo Navaza. Tamén, como público, asistiron (a partir do ponto 2º) dous xornalistas de Televinte e 4 cidadáns.

 

Se preferes escoitar o Pleno podes facelo na seguinte ligazón: https://drive.google.com/open?id=1KZTMGzklCnfBdojbGf56DzNMuUWk_ejo

 

1.-APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR: ORDINARIA DE DATA DE 8 DE XANEIRO DE 2018.

Documentación:

Javier Medela (PP) indica que hai frases que non se recolleron ben, especialmente no ponto 6º, a modificación pontual do PXOU feita á medida do solicitado por Amancio Seijas no seu día, subliñando que defendeu que a lei deseña un procedemento específico.

Desde Por Chantada-CUP tamén se fai unha corrección dun erro material na acta. Na páxina 20, no debate do ponto 7º, dise que «o portavoz do Grupo Por Chantada-CUP, que di que na XGL tomouse razón de que se perdera o recurso». Debería indicar que, conforme ao que expuxemos realmente, se perdeu o contencioso-administrativo e a XGL negouse a apresentar recurso contra a sentenza ou a iniciar calquera outro procedemento para defender a súa posición en relación ao edificio do SAREB.

UNANIMIDADE.

PARTE RESOLUTIVA

2.- RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITO 01/2018. (EXP. G-241/2018)

Documentación:

 

Neste ponto comezou falando a secretaria municipal para indicar que, conforme ao artigo 123 do ROF, ditaminouse favorabelmente a proposta na CI cos votos de Inta.

Desde o PSOE indicoused que se faga constar na acta o xa referido en todos os plenos sobre este asunto e cita o informe da interventora canto o fraccionamento que se fai coas facturas. O de sempre. Falta previsión e organización.

O PP di que se dan por enterados e que entenden que este é o mecanismo do que dispón o goberno para aprobar facturas.

Desde a CUP vemos como, máis unha vez, se exemplifica o deficiente e ineficiente funcionamento da administración local en Chantada, pois temos continuados reparos da intervención e REC. Comezamos este curso político vendo como chegan ao pleno 2 REC. En primeiro termo, queremos subliñar que, a diferenza doutras ocasións, non se remetiron as facturas orixinais para comprobarmos que, efectivamente, cumprían ou non os requerimentos. Esta cuestión, de por si, complica que se poda apoiar este ponto porque os órganos colexiados conforman a súa vontade en base a informes e consideracións obxectivas e non de profesións de fe. O que acabamos de asinalar non é en balde, máxime cando a LCSP foi reformada.
Canto ás facturas, que integran a relación de facturas nº1 por importe de 97.689,20€ que sofreu o reparo 4/2018 da intervención municipal, aparecen algunhas rexistradas e emitidas hai meses que non entendemos como, ao final do ano, non foron abonadas tendo en conta a orde de pagos. Tamén figuran da xestoría, facturas continuamente reparadas ao longo de todo o ano 2017 sen que ningunha medida fose adoptada para subsanar tales reparos polo que dificilmente se pode dar cobertura a este REC 1/2018.
A maiores, existen varias facturas que remiten a conceptos que deberían ser licitados por seren gastos de natureza periódica e recorrente no tempo que van alén do ano natural, tratando desde o Goberno todos os contratos municipais como menores e incorrendo nunha flagrante violanción da LCSP canto ao que dispón sobre contratos menores que, por certo, foi obxecto recentemente dun programa televisivo, que analizaba casos de corrupción e clientelismo nas institucións locais. Pésimo exemplo da Chantada mantendo estas condutas que foron reparadas en máis de 100 ocasións pola intervención no ano 2017.
Outras son pagamentos a entidades cívicas sen dispor dun convenio en vigor que dea cobertura xurífica, seguranza e aclare os direitos e deberes das partes que é o mínimo cando falamos de cartos públicos e relacións coas organizacións e entidades da sociedade civil.
O até aquí exposto resulta ser coincidente, en grande medida, co Informe da intervención sobre o expediente 241/2018 de 1 de marzo, que é o que agora nos ocupa. Dispón o citado informe:
• que non existe informe con proposta de resolución contravindo o artigo 175 do RD 2568/1986, de 30 de novembro;
• que se incumpre o Plano de axuste en vigor (aprobado por Inta, PSOE e PP) porque «abúsase dos contratos menores, tratando todos os subministros e servizos do Concello, como contratos menores», e, xa que logo; tamén se afirma que non se respeitan os artigos 23.3, 86, 109, 111.1 e 138.34 TRLCSP, do cal se derivan resposabilidades legais –até de tipo patrimonial– conforme a Disposición adicional 19ª do TRLCSP ou do artigo 8.1 da Lei Orgánica 2/2012.
• que se conclúe no informe que «son gastos repetitivos no tempo, dos cales Intervención non posúe documentación algunha, polo cal, estanse a fraccionar, xa que non hai constancia de que se sacaran a licitación».

En consecuencia, expómonos a adoptar un acordo con elementos constituíntes na súa natureza de dubidosa legalidade e sobre os que paira a nulidade de pleno direito. Portanto, solicitamos a votación nominal (art. 102 do ROF) e imos votar en contra.

O alcalde cerra as intervencións e di que, a pesar dos reparos, que van sobretodo ligados con Fenosa, que non sabe como se pode facer porque hai mil e pico luces de tanto alzado. Haberá que licitar con varias empresas, aínda que tamén quere dicir unha cousa, que hai moita xente no rural que muda de compañía e, ao pouco tempo, xa está descontenta. Gas Natural tamén contribúe con impostos ao Concello e os reparos veñen por isto e, ao mellor, os técnicos deberían dicir como se fai isto e non só pór reparos. Pasamos logo á votación nominal que vai ter o mesmo resultado ca sempre.

Votación nominal:

A favor: 3 (CUP e PSOE) Abstención: 2 (PP) En contra: 7 (Inta)

Votación:

A favor: 7 (Inta) Abstención: 2 (PP) En contra: 3 (CUP e PSOE).

 

3.- RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITO 02/2018. (EXP. G-245/2018)

Documentación:

A secretaria lembra que se ditaminou favorabelmente este asunto en comisión informativa co apoio de Inta.

Desde o PSOE dise que aquí, a diferenza do anterior, non hai reparo, mais figuran facturas de menciñas desde o ano 2014.

O alcalde deféndese dicindo que foi erro do farmaceútico novo que non facturaba e tíñao alí acumulado.

O PSOE di que, contodo se absterá.

O PP di que se dan por enteredados.

Canto á CUP, neste caso, ao exposto no debate da epígrafe anterior, cómpre engadir  -como xa se fixo desde o PSOE- que existen facturas de anos anteriores, concretamente das anualidades 2016 ou até anteriores no caso das menciñas. Isto ten difícil explicación e non debería ter acontecido, sen que se xustifica suficientemente no expediente o motivo de chegarmos a esta situación nen a causa de que non se tramitasen nalgún dos numerosos REC que se aprobaron en 2017 desde o Goberno. Amais, o REC 2/2018 atinxe a Relación de facturas nº2 por importe 5.149€, fiscalizándose no FI 27/2018 de 1 de marzo [doc 1]. Cómpre engadir, que se o anterior REC facía referencia ás FAC nº 1 e este ás nº2 as nº 3, 4, 5 foron obxecto do RI 5/2018 de 6 de marzo indicándose que nestes 153.000€ se volve incumprir a LCSP e, por se isto fose pouco, afírmase que «o artigo 47.1.e) da Lei 39/2015, de 1 de outubro, que configura como nulos de pleno direito os actos ditados “prescindindo total e absolutamente do procedemento legalmente estabelecido ou das normas que conteñen as regras esenciais para a formación da vontade dos órganos colexiados. Circunstancia confirmada polo artigo 32 TRLCSP». En consecuencia, non é sustentábel unha xestión baixo reparos e suspeitas permanentes, unha moi má xestión e un modus operandi que non partillamos, expóndonos a adoptar un acordo con elementos constituíntes na súa natureza de dubidosa legalidade e sobre os que paira a nulidade de pleno direito. Portanto, solicitamos a votación nominal (art. 102 do ROF) e imos votar en contra.

Votación nominal:

A favor: 3 (CUP e PSOE) Abstención: 2 (PP) En contra: 7 (Inta)

Votación:

A favor: 7 (Inta) Abstención: 2 (PP) En contra: 3 (CUP e PSOE).

 

4.- MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL DA TAXA POLA REDE DE SUMIDOIROS E PREZO PÚBLICO POLA SUBMINISTRACIÓN DE AUGA. (EXP. G- 15/2018)

Documentación:

A secretaria di que o ditame é favorábel.

Desde o PSOE indícase que o informe de secretaría indica que non cabe recurso, mais alegación. A proposta ao Pleno non seguía o procedemento, o que é grave. Paradoxo que se viñese ao Pleno con dúbidas e non se aclarase. Remítese ás actas do Pleno de xaneiro e non se seguiron os procedementos e, por iso, non poden apoiar este ponto. Lembran o comportamento da empresa que deixa moito que desexar.

Medela di que o PP mantén a posición do Pleno anterior, xa que hai formalizado un contrato coa empresa e non entra en máis porque di que non nos compete.

Fente comeza perguntando se entendeu ben e, segundo a proposta ao Pleno, os novos valores apenas son computábeis dous meses após o acordo definitivo e publicación no BOP se a devindicación é bimensual? Entón a partir de xuño de 2018? [Susana Martínez di que a partir do 1 de maio de 2018] E como vai controlar o Concello que isto se cumpre… Curioso, en todo caso, que ningún grupo apoiara o noso voto particular, mais deba regresar ao Pleno dándose nos informes da secretaría e da intervención argumentos que, implicitamente, veñen a corroborar que as nosas dúbidas e argumentos expostos arredor desta cuestión eran certos (pp. 6-7 da Acta que aprobamos hoxe no primeiro ponto).
No ponto 2º do Informe 17/2018 de 1 de marzo da Secretaria municipal dáse a razón á CUP en tanto en canto as modificacións incorporadas ao comezo do pleno do 8/01/2018 non eran a subsanación dun simple erro material ao afectaren á data de devengo e aplicación do acordo –mudanzas provocadas polo voto particular da CUP remitido á CI e que non se tivo en conta–. A maiores, non consta na acta plenaria (non pode constar ao non producirse) que se ratificara a urxencia da mudanza. Por outras palabras, esmágase coa maioría absoluta o debate e a adopción de acordos obxectivos e fundamentados que defendan o interese común. Se se nos fixese caso, tería vido a este pleno, retirándose o ponto, e evitando todos estes problemas e ter que alegar o mesmo en tres ocasións (na CI, no Pleno e no período de alegacións) para rematar conseguindo que se respeite a legalidade e volta ao Pleno. Abondaba con lermos a documentación e o expediente, porque da súa simples leitura deducíase que había cuestións que clarear en aras do interese da cidadanía que é a quen se debe o noso grupo, pondo sempre os intereses colectivos por cima dos particulares.
O noso esforzo serviu en todo caso, tanto para facer ver que non se pode actuar coa forza da maioría sen atender á razón, e para librar dunha aplicación retroactiva aos cidadáns que, só pagarán as novas taxas 6 meses deste 2018 e non a anualidade inteira. A maiores, gardamos á administración local de confrontar un hipotético contencioso por incumprir a irretroactividade das normas, principio consagrado na CE de 1978.

Varela di que viríalle ben asistir ás CCII, pois son cousas xa faladas e debatidas e non teríamos que estar aquí aguantando cousas.

Votación:

A favor: 9 (Inta e PP) Abstención: 2 (PSOE) En contra: 1 (CUP).

 

5.- MODIFICACIÓN PUNTUAL DO PXOM NO LUGAR DE ALEMPARTE-MARIZ. (EXP. G-310/2017)

Documentación:

O expediente íntegro encóntrase agora a disposición da cidadanía para a súa consulta e para formularen as alegacións que estimen oportunas, se ben a semana seguinte ao Pleno non se subira aínda ao site do Concello de Chantada.

A secretaria, María Alvar, di que o ditame foi favorábel.

A voceira do PSOE comeza a quenda de intervencións, segundo a orde estabelecida, afirmando que a APLU ten fixación co Concello de Chantada. A documentación deixa claro que pasou, unha obra feita desaxustada con respeito ao proxecto que pode conducir a unha demolición. Isto condiciona o seu voto, a pesar da gravidade das cousas contidas no expediente. Sublíñase desde o PSOE que esta MP é diferente doutras por mor do informe da secretaría municipal, que afirma que non responde a un interese público e que se incorre en desviación de poder se se aproba esta MP. O PSOE ten que emitir o seu voto en función do único informe xurídico do que dispoñen, polo que non apoian. Contrasta que no pasado pleno a modificación do PXOU que se fixo si contaba cun informe externo da USC.

Javier Medela di que estamos aquí para solventar os problemas da viciñanza e que hai que axudar a esta familia e subsanar o erro, aínda que evidentemente cometeron un erro. O 7 de decembro de 2015 tivemos un caso semellante, debemos actuar dun xeito análogo. No PXOM aprobado inicialmente en marzo do ano pasado estaba contemplada esta modificación polo que van votar a favor.

Este expediente xa o consultamos cando estaba na Consellaría, se ben é certo que agora se fixeron algunhas mudanzas polos informes que chegaron. Deféndese a independencia dos funcionarios do Estado. Compartimos a dimensión humana e non a desporpoción do Leviatán do Estado, se ben Estado tamén é o Concello que debera vixiar e para iso cobra unhas taxas. O funcionamento urbanístico toda a vida en concellos como o de Chantada, non é precisamente un urbanismo do século XXI. Entón, hai unhas inercias, hai unhas crenzas, tamén por parte dos cidadáns de que “toda a vida se fixo así”, que nunca vai pasar nada. Até que un día chega a APLU, un organismo da Xunta, e denuncia. Cando esta acumula ducias de denuncias e a institución local, que tamén é Estado repetimos, non actúa e mira para outro lado créanse cerellos que crean uns problemas gordísimos que repercuten na cidadanía. O máis fácil é chegar aquí, dicir que apoiamos ao máximo, facer populismo -agora que está tan de moda a palabra-. Porén, cómpre ler as máis de cen páxinas do expediente para darse conta de que a pesar dos avisos da Consellaría sobre as previsións de crecemento isto non subsanou como indica o informe de secretaría ao existir unha única demanda de licenza, a da construción afectada. Isto xa acontecía no PXOM e volverá aflorar cando este continue a súa tramitación. Que se fixo? No documento de decembro, a diferenza do de febreiro, quitouse unha parte, mais segue habendo un problema por facer os proxectos a corre, porque podería tentar xustificarse un crecemento mínimo que atinxise parcelas interiores e unha exterior ou dúas ao sumo e non esta proposta totalmente sobredimensionada. Se se compara co PXOU do 85, sen crecemento algún por certo, é desproporcionado para alén de pagar solares inutilmente e van pór problemas seguramente por isto na Consellaría, que non poden estar por cima das leis e facer urbanismo á carta que bate coa comprensión oral que se poda ter. Aquí tamén entra a demora, porque isto tería que tramitarse antes e se co PXOM se coñecían os problemas de EPTISA solventalo antes e non andar con MP cando temos un PXOM en tramitación e as licenzas suspensas. Algo inaudito.

Varela di que a CUP está dicindo cousas que aclarou na CI, que se aconsellaron mal os proprietarios e que a licenza estaba ben dada, o Concello dá licenza sen perxuízo de terceiros. Hai este problema e non houbo alegación algunha co PXOU de Chantada por isto e foise falar con Urbanismo que pediu que reduciran o núcleo. Non hai trampa nin cartón. A xente é coma é.  Di que se hai alegacións habería que ver que pasa, mais tampouco é bo saber de todo. El só sabe que non sabe nada.  [Perguntámonos se entre as “aclaracións” está que, na acta aprobada unanimemente neste Pleno, recóllese (p. 9) que o alcalde recoñece que «até o de agora tratouse o uso de oficinas como uso comercial», ou sexa conscientemente incúmprese desde a institución local a lexislación que ela mesma emite, cando é quen debe velar e dar exemplo no cumprimento da lei. Isto ilustra como funcionan en Chantadas as cousas e o ponto que agora nos ocupa determina as consecuencias nefastas deste procedemento historicamente interiorizado na cultura política do ente local, mais propria da época de Cánovas e Sagasta, o século XIX, do que da Unión europea e o século XXI].

Córtasenos por parte do alcalde dicindo que este ponto xa está suficientemente debatido, eivándonos de acollernos ao artigo 92 do ROF solicitamos a retirada deste asunto e que volve ao pleno ordinario de maio, con informes que se centren na posíbel desviación de poder indicada no informe da secretaría, en relación coa documentación deste ponto da orde do día, e das dúbidas formuladas neste debate polo noso grupo.

Raquel do PSOE contéstalle ao PP que en ningunha MP constaba informe de secretaría como este.

Varela responde que se poden basear no informe técnico, que cando se trata de urbanismo el entende que prevalece o do arquitecto e que ten máis amparo legal. Cada un que pense o que queira [obvia que é a secretaria quen debe velar pola legalidade das actuacións do Concello e non o arquitecto municipal que opina sobre un proxecto simplemente].

Medela estamos para axudar aos viciños, estamos en fase inicial e vai haber alegacións.

Varela di que como está suficientemente debativo se pasa a votar.

Votación:

A favor: 9 (Inta e PP) Abstención: 2 (PSOE) En contra: 1 (CUP).

 

 

6.- MOCIÓN DE POR CHANTADA-CUP A PROL DUN NOVO ‘PLANO DE TRANSPORTE PARA A GALIZA” E DO ARRANXO DA 540 (EXP G- 246/2018).

Documentación:

 

Antom Fente exemplificou con esta imaxe as consecuencias terríbeis nos vehículos da viciñanza do calamitoso estado da N-540, que non é cousa de hai meses senón que é unha situación que se arrastra desde hai anos sen unha actuación enérxica das institucións locais da comarca.

A secretaria le os acordos.

A CUP defende a moción mediante unha exposición de motivos e mais fai referencia aos documentos 2 e 3.

Moitos pontos e moi diversos, di o PSOE: unha cousa é a 540 e outra o Casco antigo. Sómanse á reinvindicación. Nesta semana pasada varios altercados con vehículos na 540. Castigo e abandono do Ministerio nunha conexión de dúas capitais e afecta o Polígono. O PSOE foi o promeiro que apresentou unha moción sobre isto, aprobada por unanimidade, antes de que a CUP a levasen a outros sitios. Amais, na Deputación de Lugo e no Congreso. por medio de Margarita Pérez, tamén levaron iniciativas deste teor.  Acusan ao alcalde de actuar unilateralmente sen contar co PSOE que traballou arreo neste tema e dar imaxe de unidade. Critica ao PP. A Xunta debe propor mobilidade e modelo de país, mais non sabe se o problema será o primeiro modelo. AMPAS chantaxeadas polos horarios. Apoian a mesa. Pouco que dicir sobre varias cousas aquí en Chantada. Tamén afirman que a peonalización do Casco ía no programa eleitoral do PSOE polo que apoian.

Medela di que o PP ve que son moitos pontos, como o PSOE. Na 540 apoian e dille ao PSOE que o PP apoiou na Deputación e na Xunta esas peticións. Dise que cando o PSOE apoie os Orzamentos Xerais do Estado (OXE) executaranse os sete millóns. Nas antípodas deste Plano de transporte que propón o señor da CUP e comparten o da Consellaría e aumentou en máis de 700 liñas e sastisfacción nos usuarios.

Varela di que Inta rexeita a moción porque é un totum revolutum difícil de pillar por ningún lado. Prestaríase para traer 20 mocións, ponto por ponto. O da 540 por pedila debería estar xa feita. Na Xunta local de seguranza da Feira do Viño o subdelegado tamén falou dos OXE e di que as obras serán en abril-maio. Tamén pular pola autoestrada Lugo-Ourense. Nós non lle imos facer o traballo á Xunta, xa faremos alegacións. Poden facerse reunións. Aínda hai eivas, transporte escolar Nogueira-Chantada segue sen dar cobertura e servizo. Pontos interesantes que se viñesen ponto por ponto poderían apoiarse.

Votación:

A favor: 3 (CUP e PSOE)  En contra: 9 (Inta e PP)

 

7.-MOCIÓN DO PSG PSOE SOBRE A INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS PARA ANIÑAMENTO DE AVES. (EXP G-246/2018)

Documentación:

O PSOE expón os motivos que o levaron a facer esta moción.

O PP di que apoia.

A CUP tamén que apoia.

Inta di que van facer un estudo e ver onde estabelecer 3-4 pontos. Se callar coa mudanza climática rematan por ser unha especie de praga, como o xabarín que agora é unha praga. Apoian algo que pode ser un verdadeiro problema, coidado.

Votación:

UNANIMIDADE.

 

8.- MOCIÓN PSG PSOE SOBRE A REGULARIZACIÓN CATASTRAL E O IMPOSTO DE BENS INMOBLES. (EXP G- 246/2018)

Documentación:

A secretaria comeza indicando que o ditame da CI foi favorábel.

A voceira do PSOE procede a expor os motivos que a levan a defender esta moción. Di que o 0’6 de urbana lle parece axeitado e que o que propoñen é un acordo-marco, que logo debería concretarse a semellanza do que se fixo noutros concellos. Pasar de 0’4 a 0’3 en rústica. Noutro pleno xa trouxo a CUP a cuestión para de declarar o sector primario como estratéxico e así podermos aplicarlle as pertinentes bonificacións. Se agora o Concello está saneado como di Inta non hai excusa.

O PP di que ve complicado poder facer isto no medio dun plano de axuste co IBI afectado, aínda que eles apoian sempre baixar impostos [isto dio o do partido do Catastrazo, da conxelación das pensións…].

En nome de Inta o alcalde, Manuel Varela, di que hai que ser responsábeis con este tema, se a economía funciona pódese, senón non e, por iso, van facer un estudo. En rústica pouco suporía a baixada de 0,40 a 0,30 e, como as condicións económicas son totalmente saudábeis a pesar de estar en Plano de axuste, poderían liquidar a débeda de 1.600.000€ que ten aproxidamente hoxe o Concello de Chantada. O remanente de tesouraría é de máis de 2.000.000€, real, porque o total sería de 4.000.000€ [difícil manipular máis]. Baixando impostos para os cidadáns e para nós tamén. A revisión fíxoa o ministerio e Cadastro, non a imos facer nós. O Concello bótalle unha man a quen crea que estea mal feita a revisión. Na medida do posíbel tomaran medidas para xullo ou setembro, co fin de que entren en vigor o 1 de xaneiro de 2019.

Desde o PP pídese un informe e simulación do que suporía.

Varela di que teñen que facer os números, que xa na CI lle botaron contas a baixar do 0’40 para o 0’30 en rústica son por volta de 20.000€. Bonificar 95% os establos teñen que calcular co censo e ver canto se recauda.

O PP afirma que afloraron máis de 200 expedientes en Taboada coa bonificación do 0’40 (e non do 0’95 como pide o PSOE), ou sexa afloraron novos establos polo que se aumentou así a recaudación.

O PSOE defende que outros concellos con plano de axuste tomaron medidas e aplicaron bonificacións. Por que non se sae do plano de axuste?

O alcalde di que para iso hai que cumprir todos os parámetros, que xa o intentaron unha vez e non o conseguiron [en 2016 aínda co anterior interventor e cun desenlace do que xa advertimos desde a CUP].

A interventora accidental, Susana Martínez, di que é imprescindíbel liquidar a débeda [contraída na secuencia do pago a provedores e polo que se entrou no Plano de axuste].

Desde a CUP pídese a plabra, que aínda non se lle concedera a pesar das numerosas intervencións dos restantes grupos o que contrasta logo cos tempos e cos cortes que sufrimos en todos os plenos. Lémbrase que o Catrastrazo comeza cunha lei de Aznar do 2003 [o que serve de excusa a Inta para interromper a intervención] e que coa crise se aplicou para sanear as contas municipais e as débedas contraídas nos tempos de alegría mediante planos de axuste. En setembro de 2015 xa o PSOE trouxera unha moción nun sentido análogo á de hoxe. Inta votou en contra. En marzo de 2016 instamos desde Por Chantada a tomar medidas estudando o que se estaba facendo daquela en concellos como Lalín ou Silleda. Non se fixo nada. Despois, pedimos tamén que se contratase unha empresa para asesorar a xente que xa bastante tiña con pagar como para gastar tamén para reclamar e facer valer os seus direitos: tipos de usos, ponencias de valores e todas estas historias. En maio do 16, Por Chantada-CUP trouxo ao Pleno unha Moción apresentada polo grupo Por Chantada-CUP en maio de 2016 para declarar o sector agro-gandeiro como actividade económica de espeical interese ou utilidade municipal e impulsar unha nova ordenanza fiscal reguladora do Imposto sobre Bens Inmóbeis, incluso cunha proposta de ordenanza no sentido das bonificacións e medidas que hoxe novamente se piden aquí e que tampouco foi apoiada naquel intre. Un tema candente que percorreu toda a lexislatura e sobre o que sempre solicitamos medidas sen que se fixera nada ao respeito e o pasotimos do Goberno é indiscutíbel. Se imos ver os informes de seguimento do plano de axuste o que se nos dixo en todo momento, até cando se foi ao PEF, é que coa suba do IBI non había nengún problema entón veulle moi ben. Agora con estes pagos retroactivos estamos falando de máis de 900.000€ que van vir moi ben no ano eleitoral de 2019. Máis de 200.000€ por ano.

Varela di que non.

Fente retrúcalle que son dados de Cadastro e que, en todo caso, tornen públicos os documentos de Cadastro para ver o que é ou deixa de ser.

Varela di “si home si”.

Canto suporía baixar o 0’1 o tipo da urbana pergunta retoricamente Fente. 260.000€.

Da urbana pergunta a voceira do PSOE.

Fente di que si, que a rural apenas son en total algo máis de 100.000€ anuais.

Varela di que son noventa e pico mal.

Fente corríxeo, dicindo que agora son máis segundo as liquidacións de 2016 e 2017.

A interventora confirma  mutatis mutandis as magnitudes económicas dadas pola CUP.

Desde a CUP afírmase que non hai xustificación de ningún tipo para non aceptar daquela a proposta de declarar o sector primario como estratéxico. 100.000€ de rústica nun orzamento anual de máis de 6 millóns de euros e con bonificacións que deben pedir quen ten a actividade agraria, polo que non era unha rebaixa fiscal desmesurada. Inexplicábel.

 

Varela intervén novamente para acusar, nun exercicio de demagoxia claro ao bipartito de cobrar  60.000€ en 2016 polo Centro de día e a Escola infantil e que, polo tanto, eses 100.000€ compren. Agora por cada praza no Centro de día o Concello paga 1.600€ e por cada crianza 900€ á Xunta da Galiza. Hai que facer eses números cando falamos destas cousas. Amais, non podemos superar o teito de gasto polo que non imos apoiar esta moción.

Retruca Fente mencionando a execución orzamentar, que se desprende da Liquidación de 2017 que vén hoxe ao Pleno, e os máis de 800.000€ que ficaron sen executar. Entón cartos debe haber cando lles sobran 800.000€ e os deixan sen executar.

Varela di que teñen un teito de gasto e que non poden incrementar o gasto máis do 2,4%. Que queren que faga? Reta ao voceiro da CUP a ocupar o seu lugar e que gaste o que queira e entra pola porta do xulgado.

Fente lémbralle que no ano eleitoral de 2015 superou o teito de gasto e non foi ao Xulgado [máis de 600.000€ gastados sen contrato e de palabra con dúas empresas en camiños, cuxas facturas foron declaradas nulas de pleno direito polo proprio Concello e polo Consello Consultivo da Galiza]. Apoiamos a moción.

Varela di que reciben a luba da moción para xuño ou setembro, o que non van é aprobar a moción nos termos en que vén, porque non se poden comprometer xa.

 

Votación:

A favor: 3 (CUP e PSOE) Abstención: 9 (Inta e PP).

Apróbase por maioría simple por erro de Inta ao votar, non se atreven a pedir unha nova votación. O voceiro do PP invoca unha cuestión de orde para perguntar se a moción fica aprobada e o voceiro da CUP di que si ao existir maioría simple (3 votos a favor e 9 abstencións), extremo que confirma a secretaria ao perguntarlle o alcalde pola maioría simple. Varela recoñece que é unha metedura de pata. Raquel dille que traia a proposta para xuño.

 

9.- MOCIÓNS E ASUNTOS DE URXENCIA.

Non se rexistran, aínda que o PP di que tiñan unha sobre a cadea perpétua revisábel.

PARTE DE CONTROL DA XESTIÓN

10.- LIQUIDACIÓN ORZAMENTO 2017.

Decreto 82/2017 Liquidación orzamento

Fiscalización de intervención 21/2018 

Fiscalización de intervención 22/2018 sobre a estabilidade orzamentar da Liquidación 2017 

Sobre este asunto perguntan desde o PSOE porque non veu a Pleno para ser aprobada, que anteriormente viña nos anos que ela leva de Concelleira.

Varela di que a Liquidación do orzamento é o ponto 10.

O PSOE di que porque non o traen a Pleno, que xa sabe que non é obriga mais que ten vido.

O PP di que mesmo houbo algún pleno monográfico sobre iso.

Fente intervén para aclarar que o que vén a Pleno é a Conta Xeral, que a liquidación sempre se aproba antes do 1 de marzo, segundo o TRLFL.

Susana Martínez corrobora o anterior.

O PP roga que se lle faga caso á intervención e as súas recomendacións sobre a contención do gasto e pergunta polos 2.000.000€ de remanente de tesouraría e o seu destino.

Varela di que veremos se lles deixan investilos, as previsións son que si que os van deixar.

11.- DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA.

 

12.- DACIÓN DE CONTA DE REPAROS DE INTERVENCIÓN 1 A 5 DE 2018.

 

13.- DACIÓN DE CONTA PLAN DE AXUSTE 4º TRIMESTRE 2017.

 

14.- DACIÓN DE CONTA PERÍODO MEDIO DE PAGO 4º TRIMESTRE DE 2017.

PERIODO MEDIO DE PAGO PROVEEDORES 4º TRIMESTRE 2017

O PSOE di que o PMP se disparou até ultrapasar os 70 días.

Susana explica isto polas facturas de 2016 que se pagaron co SC de novembro de 2017.

Varela di que isto distorsionou o PMP que andaban en 13-14 días.

A CUP di que o PMP está outra vez fóra dos límites legais.

15.- DACIÓN DE CONTA INFORME DE MOROSIDADE 4º TRIMESTRE DE 2017.

Informe morosidade 4º Trimestre 2017.

Lembra a CUP que son máis de 358 pagos feitos fóra do período legal, a maioría pequenas empresas e provedores locais. E 214 pendentes fóra do prazo legal, ou sexa, máis de 500 pagos fóra do prazo legal! Se aínda por riba se gaba Inta  de que hai cartos cando falamos de máis de 800.000€ de atrasos pois algo falla na xestión.

 

16.-DACIÓN DE CONTA EXECUCIÓN TIMESTRAL 4º TRIMESTRE DE 2017.

 

17.- ROGOS E PREGUNTAS.

11.1.- Rogos e perguntas PSOE

11.1.1.- Contratacións en fraude de lei.

Que conste en acta o referido pola intervención sobre as contratacións en fraude de lei que fai o Concello de Chantada.

11.1.2.- Relación de Postos de Traballo (RPT)

Contrataron unha empresa.

Varela di que xa fixeron as entrevistas e que a proposta a farán en 3-4 meses.

11.1.3.- Decreto 362/2017: pago a Confederación Hidrográfica.

Imaxina que é por un regato que se canalizou na rúa do Rego. Agora para evitar máis problemas levantouse.

11.1.4.- Denuncia da viciñanza do 16 de outubro de 2017 a unha empresa de transportes. Que se fixo desde o Concello e como se encontra a cuestión?

Di que non se dá conta o alcalde.

Aclara a voceira do PSOE erguéndose e ensinándolle a documentación.

Varela di que enviaron os servizos técnicos para ver se esa empresa pode regularizar a actividade e comentoúselle que non. Agardan da Consellaría pertinente a denuncia que lles meteron.

11.1.5.- Informe solicitado polos grupos da oposición sobre Viaqua.

Faltaban  dados doutras vendas de auga.

Varela di que Viaqua informou que vendera a esta empresa, mais a policía local incriminaba a outras dúas a maiores. Non pode asegurar se fixo negocio.

Os informes cando se encargaron?

O alcalde di que viu el mesmo a Cooperativa Lemos e que a policía local ten dados doutras. Debían ter constancia que isto se fixo antes da denuncia do PSOE.

A voceira do PSOE di que entón isto é máis grave.

Varela di que foi despois do aviso, que se lles mandou controlar.

Entón seguiuse producindo despois da denuncia a venda

Non paralizouse entón. Non aclara ben o alcalde de cando é o informe nen cal foi a secuencia dos acontecementos.

A secretaria di que non sabe cando pode facer o informe.

Varela di que non pode ser outro que o que de a empresa adxudicataria.

11.1.6.- Limpeza na praza do Cantón após as feiras. A situación non mudou.

Varela di que fale con propriedade que é un viciño, non viciños.

Raquel di que é un negocio e un viciño.

Varela di que fixeron algo xa.

11.1.-7 Rogo estrada A Ponte-Gasolineira.

Adxudícase mañá ou a quinta-feira di Varela. Non sabe se vai no plano da Deputación ou no da Xunta.

11.1.8.- Plano único. A prórroga remata o 21 de marzo, imos lentos.

Varela di que van ben.

11.1.9.- Noraboa ao concelleiro de cultura pola Feira do viño e celebrar o ponto de recollida de animais.

11.1.- Rogos e perguntas PP

11.2.1.-Ordenanza de plantacións no Concello. No capítulo 5º prohibe plantar árbores nos socalcos, mais están proliferando plantacións, nomeadamente de oliveiras. Concretamente di “prohíbese a plantación de calquera tipo de árbore nas ladeiras do río Miño nas zonas destinadas a viñedo”. Pide vixilancia se imos ser BIC. O olivo pode ser unha planta ou un frutal…

11.2.2.- Asesoramento legal externo. Sempre se encomenda o Concello aos Servizos xurídicos da Deputación, mas na reforma do PXOU do anterior pleno non se solicitou contratando informe externo.

Varela di que non mostraron interese estes servizos.

11.2.3.- Decreto 48/2018: subvención para o proxecto de azude por importe de 86.000€.

Varela di que é para legalizar a captación de auga de Chantada.

Medela pergunta polo alumeado do polígono.

Fente aclara que é de poupanza enerxética.

11.2.4.- Decreto 84/2018: contrato JL Consulting para RPT. Non a facía a Deputación?

Varela di que ía moi lenta a cousa, porque teñen varias. Aínda andan coa de Monterroso e que anda levantando todos os meses reparos polas nóminas sen necesidade. Esta empresa xa fixo en máis de 100 concellos RPT. Di que, aínda así, está contente coa Deputación de Lugo e coa axuda desta ao Concello.

11.2.5.- Decretos 94  e 95/2018 programas Musiqueando e Buxiganga. A Deputación dá axuda para a Escola de música como noutros Concellos?

Diéguez di que non lle consta.

Medela di que se pida, que Chantada non vai ser men0s.

11.2.6.- XGL do 16 de xaneiro de 2018: contrato emnpresa de limpeza en centros educativos.

Varela di que segue a empresa actual até que se volva licitar.

11.2.7.- Existe algún expediente sancionador na traída do Polígono?

Varela di que non, que só coa estación de bombeo. Alí suminístrase coa captación de pozos [feitos sen permiso da Confederación o que nos custou unha multa importante].

11.2.8.- Praza de Santa Ana.

Varela di que cómpre agardar o bon tempo para facer as obras e que están estudando o tratamento con formigón impreso.

11.2.9.- Excrementos caninos.

Varela di que é incríbel, que non lle fale diso.

Medela insta a adoptar medias.

Varela di que dá pena.

11.3.1.- Rogos e perguntas CUP

11.3.1.Vertedoiros incontrolados.

A pesar de que nesta lexisaltura a cidadanía impulsou a limpeza dos vertidos incontrolados non nos consta que se adoptaran medidas encamiñadas a erradicación dos existentes nen a prevención da formación de novos vertidos.

Non existe unha ordenanza que regule unha problemática crecente que vai ter un impacto negativo crecente na promoción integral do patrimonio natural, material e inmaterial do país do Faro.

Concretamente, traemos algúns dos vertidos que, nos últimos tempos, teñen suscitado unha maior atención e rogamos que se adopten medidas ipso facto para a súa eliminación e prevención de novos vertidos deste tipo.

a.- Na estrada provincial entre Vilardamos e Trasar, xa no límite co termo municipal de Carballedo existe un grande vertido e varios menores na área do monte da Purreira.

b.- Entullo de obra e plásticos no cruce da aldea de Lamela de Abaixo coa pista de Camporramiro a Pereira. Foto cedida polo xornalista Roi Fernández.

c.- Entre a aldea de Lamela e o polígono dos Acivros na freguesía de San Salvador de Asma. Foto cedida por Roi Fernández.

d.- Entullo no Monte da Serra en Pradeda (Pereira).

e.- Capela do Faro: restos de lixo das romarías de agosto e setembro.

f.- Colchóns no Alto de Ramos. Refere a viciñanza que levan alí varios meses.

Varela fala de educación e denunciar, mais non concretan ningunha medida. Din que o do Faro non puido ser da romaría, senón noutro momento. Non se van ter 100 policías locais. O de Carballedo que o quite Carballedo, en Chantada di que non pode haber ningún que leve anos, xa que cada pouco tempo os limpan todos.

Castor di que por riba do Ponto Limpo tamén enchen todo e a 20 metros hai un vertido recente.

Facer un bando informativo para a recolla no rural de lixo.

11.3.2.- Caixas do lixo na rúa da Paz. Nesta lexislatura retiráronse caixas do lixo, concretamente tres, da rúa e da praza da Paz, concretamente unha estaba xunta ao Román e outra por onde o Cedrón. Pasaron xa máis de dous anos e a viciñanza quere saber cando é que van devolver estas ou substituílas.

Castor di que están para arranxar, poranse agora na primavera.

11.3.3.- Valedora do pobo praza da Paz. Sen movernos desa praza vimos na acta da XGL do 16/02/2018 que a Valedora do pobo se interesou polos problemas de saúde pública que provoca a situación de abandono e má sinalización que sofre esta zona, cuestión que xa denunciamos no pasado pleno e que, tocante ao tránsito, podería aplicarse por analoxía a outras áreas da vila con problemas de índole semellante. Na resposta falan dun acordo do 4/4/2017 que tomaron desde Inta en XGL e que, a día de hoxe, segue sen executarse. Cando teñen pensado pintar e sinalar correctamente esa zona? Rogamos que se faga coa máxima urxencia.

Diego Otero fala dun informe da policía local sobre sinalización e pintados.

Varela di que a Valedora vén o día 22 de marzo e quere reunirse coa Corporación.

11.3.4.-Baldosas beirarrúas Xoán XXIII e anexas. Recebemos queixas da viciñanza porque se empregaron baldosas de reposto que son bastante escorregadizas e perigosas. Que criterios seguiron para empregar este tipo de baldosas?

Castor di que non se substituíron. Varela fala dos traballadores do RISGA contratados e a súa actuación na Avenida de Monforte.

11.3.5.-Estrada de saída para Lalín. Por seguranza vial o Concello debe encarregarse de conseguir que se pinten as liñas antes de pasar Centulle, xa que con néboa varios usuarios referen que puxeron en risco a súa integridade. Especialmente existen queixas do estado tamén da rotonda que liga a N-540 co corredor rápido até o Faro en días de néboa, ao estar sen pintar nen correctamente sinalizado con material reflectante.

11.3.6.- Acto de concialización por despidementos improcedentes no xulgado após denuncia de traballadores municipais.

Non sabe sobre o acto de conciliación.

11.3.7.- Mámoas Monte da Cabeza do Faro.

Falou co alcalde de Rodeiro, Luís, e quedaron de ir alí, mais aínda non foron. Eles pensan que son deles.

11.3.8.- Plano orzamentar a medio prazo. Rogamos que se remita sen sinatura.

11.3.9.- Alegación BIC do Concello, en que consiste?

Poñen un tipo de adega para calquera parcela e queren que quere difinido que tipo de adega e para que tipo de parcela. O que defende Inta é que a máis metros e terra maís grante a construción e a adega.

11.3.10.- Execución forzosa camiño en Laxe. Foron 4 empregados municipais e non se fixo nada. Como é o tema?

Complicado o tema, di Varela, sobre todo para quen non deixou facela.

Mais se é público como é que non se deixou facer, ou entrouse en terreo privado.

Varela di que non que é un terreo público que ficou da concentración parcelaria. Deixan cada tomate… O señor que o aproveitou até agora púxose diante da pala.

Vanse aplicar as paralizacións en temas urbanísticos coa mesma premura e procedemento? Varela di que non se lembra cales di. Fente retruca que unha até hai unha modificación do PXOU en marcha relacionada con ela. A paralización está acordada e a secretaría di que os actos administrativos teñen que ser executados de inmediato. Varela di que non.

11.3.11.- Reinaguración parque eólico Malpica o 5/02/2018.

O Concello de Chantada e Malpica fixeron unha irmandade. O ex-alcalde estivo na Feira do Viño incluso. Convidoúselle para ver o que se pode facer en Chantada, reducindo aeroxeradores producir máis potencia. Pode facerse aquí dentro duns anos, sobre 2023. Neste momento non hai nengún proxecto en marcha.

11.3.12.-. Iberólica de Abella saíu no DOG con sede social na AV. de Lugo, 26, 3º en Chantada. Hai algunha licenza outorgada a esa empresa?

Pode ser alguén que traballa en Alemaña nunha transnacional e van promover un parque que colleron entre varios socios. Diso sabe moito un cidadán de San Vicente de Argozón.

 

 

Resumo do pleno extraordinario do 15 de xuño de 2017

Comezou ás 20:10 ao agardar pola chegada do voceiro do PP, Javier Rodríguez Medela. Asistiron os 13 concelleiros, a interventora, a secretaria municipais e o conserxe do Concello Segundo Navaza. Tamén estivo en boa parte do pleno Televinte. No entanto, e a pesar da importancia dos asuntos tratados, entre eles o Orzamento para 2017, non asistiu ningún cidadán (un fenómeno que non é novo, xa que a asistencia é sempre mínima).

Seguir lendo

Crónica do pleno ordinario do 13/03/2017: Inta ten 9 concelleiros.

O pleno comezou con atraso ás 20:03 horas coa asistencia de 8 persoas no público, a interventora, a secretaria e 11 dos 13 concelleiros, ausentándose 2 de Inta. Isto colocou accidentalmente a Inta en minoría aritmética no Pleno por vez primeira na lexislatura, mais non tivo maiores consecuencias porque o PP facilitiu que saísen todos os acordos agás un ponto que foi retirado polo Goberno.

 

1.- Acta anterior, correspondente á sesión do 23/01/2017.

PDF: Acta do pleno 1/2017 do 23/01/2017

Aprobada por UNANIMIDADE.

2.- Recoñecemento extraxudicial de crédito 1/2017.

Correspondía cun pagamento pendente do 3º trimestre de 2016 de Xantar na Casa.

Desde o PSOE cuestionaron que algo que chegou en novembro aínda veña para pagar en marzo, que estivo moito tempo sen informar. Cándida Carnero (Inta) deféndese culpando ao Consorcio (Xunta da Galiza) por enviar a factura moi tarde. Contesta Raquel dicindo que houbo moi pouca dilixencia polo que non pode votar a favor.

Desde o PP aclárase que a factura do Consorcio entrou o 25/11/2016 e que a demora foi excesiva aínda que coinciden con Inta en que é necesario pagala.

Canto á CUP dicimos que este recoñecemento extraxudicial vén a ilustra máis unha vez a desastrosa xestión económica do concello de Chantada. Plenos sen propostas, goberno sen iniciativa e continuados problemas de xestión… un Concello totalmente paralizado e inane.

Un programa que leva desenvolvéndose anos, concretamente desde o 11/07/2010, através dun Convenio cuxa cláusula 6ª fixa que o concello debe asumir o 16,67% do custe de cada xantar e que non se orzamenta axeitadamente nin se fai a previsión correspondente cando é un cálculo elementar e cando levan gobernando seis anos inenterrumpidamente. Un requirimento de 1.716,76€ que chega o 25/11/2016 e que non pode pagarse até a súa aprobación definitiva, se hai alegacións xa en abril, ou sexa cáseque medio ano despois.

Non hai vontade nin capacidade de xestionar, nin a mínima dedicación que require unha administración pública xa non digo digna, simplemente que vaia tirando. O alcalde ten que erguer cada día un reparo suspensivo da intervención por irregularidades flagrantes e faino sen ningún problema como logo veremos noutos pontos deste mesmo pleno. Cada día máis entristecidos porque Chantada merece algo mellor. O noso grupo solicita, de conformidade co artigo 102.2 do ROF a votación nominal.

A secretaria consulta o ROF e di que efectivamente se un grupo municipal o pide debe votarse se se procede ou non á votación nominal.

Votación para derimir se se fai ou non votación nominal

A favor: 4 (CUP e PSOE) En contra: 5 (Inta) Abstención: 2 (PP).

Varela intervén após a votación, sen posibilidade de réplica, e di que, en todo caso, cando colleron o Goberno tiveron que facer fronte a dous anos e medio de pagos pendentes do Xantar na Casa e que no 2016 estaba no orzamento o problema é que se lles pasou para o 2017 polo que hai que ir a recoñecemento. Acusa á CUP de falta de cortesía e educación ao aproveitar a falta de dous concelleiros do seu grupo para exercer tretas [o cal é falso].

Votación recoñecemento extraxudicial 1/2017:

A favor: 5 (Inta) En contra: 4 (CUP e PSOE) Abstención: 2 (PP).

[No explicativa sobre “herdanzas”: alén do que xa publicamos no seu día destrozando esta falacia da “herdanza” que invoca cando non ten saída o alcalde, lembrar que Manuel Varela foi alcalde 11 anos, entre 1996 e 2007, polo PP deixando unha débeda de 6.900.000€ e numerosas facturas nos caixóns que explican o actual Plano de axuste e as súas consecuencias. Entre 1996 e 2003 o Concello nin sequera remitiu as contas ao Consello de Contas da Galiza. En 2o01 gastáronse 778 millóns de pesetas e só se recaudaron 575 millóns (aínda que no orzamento prevían recaudar 734 millóns), un desfase que se explica en parte polos máis de 268 millóns de pesetas recoñecidos extraxudicialmente.

En 99, 2000 e 2001 Varela endebedeu o concello en 400 millóns de pesetas por exercicio nos tempos da barra libre do cemento. No ano 2002 aparecen 16 millóns de pesetas de gastos en exceso e até 2006 son numerosas as facturas que procedían de obras que ninguén asinaba, faltándolle a conformidade á realización da obra. Entón, as mesmas eivas e irregularidades son un continuum no tempo.

Todo isto e moito máis fica explicado polo ex-concelleiro Ildefonso Piñeiro nun artigo que publicara hai tempo e que vén moi ao caso: ]

3.- Recoñecemento extraxudicial de crédito 2/2017.

DOC. (PDF): Fiscalización de intervención 24/2017 e Informe de intervención 43/2016

Varela (Inta) di que o seu grupo mantén o ditame da comisión informativa e que está a favor.

O PSOE di que non é o mesmo caso que o anterior, que se ten que acabar con isto pois sempre hai reparos e hai responsabilidades como dixo a secretaria na comisión informativa. Actúase á marxe da legalidade. Rogan seguir as instrucións e a licitación pública.

O PP di que van manter o voto da comisión informativa, mais piden que se faga caso da intervención xa que observan un abuso de poder da alcaldía. Hai unha factura para “placa xubilzación Manuel Varela”. O alcalde intervén para dicir que é do Queipo que el non quere nin placas nin rúas.

Desde a CUP comézase afirmando que vistos os informes de intervención relativos a este ponto, é dicir, o 43/2016 de 22 páxinas, que contén os informes de reparos 33/2016 a 44/2016, e, especialmente, o 24/2017 de 27 páxinas, que conten os informes de reparo 9/2017 a 24/2017 quedan poucas dúbidas sobre o que se está tratando aquí. É máis chamo ao conxunto da Corporación a mostrar cordura e retirar esta proposta de acordo, por iso quero incidir nalgúns aspectos concretos para logo apresentar unha emenda á totalidade propondo un acordo alternativo ao que trae hoxe aquí o alcalde.

Do informe 43/2016 quero subliñar que indica que hai «omisión no expediente de requisitos ou trámites esenciais», xa que «son gastos repetitivos no tempo, dos cales Intervención non ten documentación, polo cal, estanse a fraccionar» e que o fraccionamento dos contratos incumpren os requisitos esixidos polos artigos 23.3, 86, 109, 111.1 e 138.3 do TRLCSP e, en consecuencia, estamos diante de supostos do artigo 47.1.e) da Lei 39/2015 de 1 de outubro que configura como nulos de pleno direito os actos ditados «prescindindo total e absolutamente do procedemento legalmente estabelecido ou das normas que conteñan as regras esenciais para a formación da vontade dos órganos colexiados», circunstancia confirmada polo artigo 32 do TRLCSP que recolle posíbeis causas de nulidade de direito administrativo dos contratos.

Pola súa banda do informe de intervención 24/2017 destaco que se trata de 172.400,03€ para os que non existe crédito na relación de facturas nº 13 e 14 e que na súa globalidade incumpren as xa cidatadas disposicións do TRLCSP mais o Plano de axuste que dispuña a redución dos contratos menores como lle lembramos en tantas ocasións, incluso mediante mocións que se negaron a debater e a tramitar por urxencia como en maio de 2016.

Cantas veces lle dixemos nós que contrasta o abuso «dos contratos menores, tratando todos os suministros e servizos do concello, como contratos menores» co rigor aplicado no IBI e na suba de taxas na aplicación do Plano de axuste? Agora dillo a intervención. Cantas veces que había que limitar radicalmente os contratos menores e proceder a contratar publicamente, con concorrencia e publicidade? Como pode existir un contrato administrativo do 24/02/2016 para o que non existe crédito axeitado e suficiente? Como pode xestionar, sen nin sequera existir un contrato, as nóminas do concello unha xestoría cando é competencia dos propio persoal do Concello e incumprindo a Lei de protección de dados?

Alén dos informes como se explica que non exista informe con proposta de resolución que conteña a enumeración dos feitos e disposicións aplicábeis? E como pretende que se poda apoiar un acordo baseado nunha mentira pois hai moito máis aquí que o simple importe e duración dos cotratos menores? Como se paga a entidades e empresas facturas a dedo sen subvención, convenio ou figura xurídica algunha que regule os termos da contratación e as obrigas e deberes de cada unha das partes? Como se pode confiar na limpeza dunha administración que executa a maioría do seu orzamento coa máis total opacidade e sen cumprir coa lexislación, precisamente usando fórmulas propias das mordidas como o tan famoso 3%?

Aquí interrompe o alcalde, Manuel Varela, para instar ao voceiro da CUP a dicir en que facturas hai mordidas nunha tentativa de retorcer as súas palabras, entre outros obxectivos. Contéstalle Fente dicindo que o que dixo foi que o non seguimento da LCSP (Lei de Contratos do Sector Público) é o que permitiu en múltiplos casos a corrupción e as mordidas. Varela tamén di que son facturas pequenas, que diga o valor que teñan. Fente contesta que algunhas superan os 80.000€ como as de Obras y Viales de Galicia (Oviga) adxudicada tamén  como contrato menor, cando é unha das empresas envolvidas nos máis de 600.000€ pendentes de pago desde maio de 2015 e cuxa nulidade de pleno direito foi recoñecida polo propio concello.

Continúa Fente lembrando que o TRLCSP dispón que a figura do contrato menor é excepcional cando Inta a converteu en Chantada no pan de cada día e como di un dos informes citados pola interventora «na xeneralidade dos casos, o uso da contratación menor e a súa apariencia de legalidade constitúe o cauce habitual que se emprega para incumprir os correspondentes preceptos legais sobre publicidade e sobre procedemento de adxudicación».

En moitos casos nas facturas apresentadas non media nada alén da factura directa e percíbese claramente o fraccionamento para eludir a libre concorrencia e repartir discrecionalmente os fondos públicos adxudicándoos a dedo. Este modo de proceder remata por perxudicar á facenda pública producindo desfalco (como se desprende do informe da interventora para o seguimento do plano de axuste por exemplo) e mala xestión, aos cidadáns que pagan cada vez máis impostos para menos prestacións e ás empresas que vén agora como os cobros se atrasan. Os contratos menores e o fraccionamento irregular dos seus obxectos son nulos de pleno direito co cal é preciso restabelecer a legalidade.

Na proposta da alcaldía non se restabelece a legalidade, simplemente búscase un mecanismo para saír da situación á que a súa xestión e non observancia da lei nos conduciu, sendo o Goberno o único responsábel pois son os órganos de contratación os que deben ser conscientes das normas rectoras da contratación pública vinculada ao interese xeral e á garantía dos principios básicos de publicidade, libre concorrencia e transparencia, que só se alcalzan con métodos de contratación aberta e competitiva como os que tantas veces reclamamos en mocións, alegacións e recursos.

Entón é necesario falar das RESPONSABILIDADES:

A Disposición adicional decimonovena do Texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público (TRLCSP) dispón claramente que:

a responsabilidade patrimonial das autoridades e do persoal ao servizo das Administracións Públicas derivada das súas actuacións en materia de contratación administrativa, tanto por danos causados a particulares canto á propia Administración, esixirase con arranxo ao disposto no Título X da Lei 30/1992, de 26 de novembro, e no Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, polo que se aproba o Regulamento dos procedementos das Administracións Públicas en materia de responsabilidade patrimonial.

Na Lei 30/1992 o artigo 141 estabelece o método da indemnización á Administración como método para resarcir os danos causados á facenda pública, así como o 142 enfoca a responsabilidade patrimonial das autoridades e do persoal ao servizo das Administracións:

1.- Os procedementos de responsabilidade patrimonial das Administracións Públicas iniciaranse de oficio ou por reclamación dos interesados.

2.- Os procedementos de responsabilidade patrimonial resolveranse (…) polos órganos correspondentes das Comunidades Autónomas ou das Entidades que integran a Administración Local (…).

3. Para a determinación da responsabilidade patrimonial estabelecerase regulamentarmente un procedemento xeral coa inclusión dun procedemento abreivado para os supostos en que concorran as condicións previas no artigo 143 desta Lei. No procedemento xeral será preceptivo o ditame (…) do órgano consultivo da Comunidade Autónoma (…).

O artigo 145 da Lei 30/1992 indica que a administración após indeminizar aos lesionados, esixirá de oficio ao seu persoal e ás súas autoridades a responsabilidade en que incorreran por niglexencia grave, previa instrución do procedemento que regulamentarmente se estabeleza (145.2.). Tamén se fixan os criterios que deben ponderarse: dano producido, intencionalidade, responsabilidade profesional e a súa relación co resultado producido. En 145.3) recóllese que «a Administración instruirá igual procedemento ás autoridades e demais persoal ao seu servizo polos danos e perxuízos causados nos seus bens ou direitos».

O que procede e, xa que logo, propoño ao Pleno é a seguinte emenda á totalidade do ACORDO proposto  [non se chegou nin a votar!]:

Vista insuficiencia e inadecuación do crédito orzamentar, o abuso do contrato menor e as diversas irregularidades observadas, cuxa consecuencia é que, ao abeiro do artigo 32 e 138 do TRLCSP, sexan actos nulos de pleno direito ditados prescindindo total e absolutamente do procedemento legalmente estabelecido ou das normas que conteñen as regras esenciais para a formación da vontade dos órganos colexiados:

PRIMEIRO.- Iniciar un expediente de oficio por parte do concello (art. 5 do RD 429/1993, de 26 e marzo) para:

declarar os propios actos como nulos de pleno de direito [art. 47.1.e) da Lei 39/2015, de 1 de outubro e artigo 32 do TRLCSP] remitindo un informe con epígrafe conclusiva e propositiva ao Consello Consultivo e ao Consello de Contas da Galiza para que se pronucien sobre o mesmo.

SEGUNDO.- Determinar as responsabilidades patrimoniais e proceder a resarcilas pola vía procesual correspondente, de tal xeito que non repercutan os custes destas condutas irregulares e non axustadas a direito na facenda pública, ao tempo que se expediente e sancione o seus responsábeis conforme á legalidade vixente e se remita, se procede, aos Tribunais competentes [artigo 145.5 da Lei 30/1992].

Todo o que non sexa facer isto será alongar infrotuosamente o proceso e forzar a conducilo por outras canles que nin favorecen ao concello nin á vida política local. Aclarar tamén que a petición da votación nominal, neste ponto e no anterior, conforme ao artigo 1o2.2 do ROF se fai porque hai consecuencias e responsabilidades, mesmo poderían ser penais, derivadas destas votacións polo que era algo que iamos pedir independentemente dos concelleiros de Inta. De feito recalcamos que impere a cordura e que se retire o acordo proposto.

Votación nominal:

A favor: 4 (CUP e PSOE) En contra: 5 (Inta) Abstención: 2 (PP).

Votación Recoñecemento extraxudicial 2/2017:

A favor: 5 (Inta) En contra: 4 (PSOE e CUP) Abstención: 2 (PP).

Varela volve falar sen posibilidade de réplica para indicar que cando o señor Fente vexa o remanente de tesouraría para o ano 2017 e a liquidez que hai que vai ter que retirar todo o dito.

4.- Levantamento reparo 8/2017: indefinición traballadora.

O grupo socialista comeza a rolda de intervencións neste ponto dicindo que a actuación do concello foi pouco escrupulosa, matizando que por “escrupulo” hai que entender o sentido de que se non se cumpre a legalidade non se é escrupuloso. Piden moito coidado en materia de contratacións ao estar en plano de axuste. Pergunta pola RPT (relación e postos de traballo) e Varela contesta que neste mes están na fase de comezar coas entrevistas e que pode perguntar na Deputación de Lugo. Raquel (PSOE) prosegue dicindo que as contratacións se dilatan no tempo polo que non lle parecen simples despistes de planificación e organización. A postura do PSOE é respeitar sempre os reparos da intervención.

Inta, por medio do alcalde, deféndese dicindo que teñen que asumir unha competencia impropia e que a poboación envellecida vai en aumento o que lles obriga a facer fronte con máis persoal. Fan probas selectivas todos os anos, só que como prima a experiencia sempre entran os mesmos, non hai outra razón, e aos 3 anos piden a indefinición. O informe da Deputación di que mellor é non ir ao xulgado do social, aínda que incumpra a Lei de Contratos do Sector Público. Terá que volver denunciar a muller, mais “aquí non andamos con tonterías, que está traballando xa” ao quedar na bolsa deste ano e facer substitucións.

Raquel do PSOE di que é difícil encaixar a lóxica de traballo diario coa legalidade, que o entende, mais non podemos apoiar erguer un reparo da intervención.

Varela di que os cidadáns os puxeron a gobernar e a responsabilidade de levantar o raparo é de Inta, que se estiveran na oposición ao mellor tampouco apoiaban e que irán modificando paulatinamente estas cousas.

Medela (PP) di que é unha irresponsabilidade levantar o reparo [curioso após permitir o mesmo nos pontos anteriores] e que todos os anos entran 10-15 persoas novas no plantel do orzamento do concello de Chantada por sentenza xudicial. Isto non pode ser.Varela nega que sexan tantas, algunhas si, mais culpa ao Goberno anterior [Inta leva 6 anos gobernando!]. Medela di que se podería deixar esta cuestión para o seguinte pleno e o informe da Deputación parece máis para unha empresa que par unha administración polo que van votar en contra.

Varela di que desde Inta retiran o ponto vistas as circunstancias e que o traerán para outra sesión ao estar nesta en minoría [á CUP xa non se lle ofrece a posibilidade de intervir sobre este asunto, que explicaremos no entanto, cando se proceda novamente ao seu debate].

PARTE CONTROL DA XESTIÓN

5.- Moción do PSOE sobre as autorizacións para verquidos.

PDF: Moción PSOE Verquidos PDF: Emenda de Inta á moción sobre vertidos

A secretaría fala do ditame da Comisión e de que hai un voto particular de Inta. Raquel (PSOE) discute o texto de Inta e Varela (Inta) indica que o que pretenden é darlle atribución ao Concello senón ir á Confederación ou a Medio Ambiente. O PSOE retruca que con aprobar a moción non se vai levar a cabo. Varela di que facer o propio. A voceira socialista non concorda e di que así fica sen aplicación e Varela aclara que se aplicarían as sancións previstas polo que propón engadir á súa emenda “elaborar un regulamento para pedir…”. A secretaría di que estudar ben a Lei de augas, nos ríos xa nada que é competencia da Confederación. Varela di que facer un regulamento.

A CUP entra no debate dicindo que o urxente e necesario é facer unha ordenanza que regule e dispoña o procedemento para autorizar verquidos, así como o seu seguimento e os direitos e obrigas, incluídas sancións, das partes envolvidas, pois sen iso o que se aprobe non vai ter ningunha aplicación. Aínda así apoiaras a moción do grupo socialista, con emenda ou sen ela, no sentido de que se fai un pronuniamento a prol de regular unha cuestión importante, iso si, coa advertencia de que este acordo de por si non compromete a nada e, portanto, non ten aplicación práctica algunha. Varela di que regulamento pode valer e a secretaría intervén para dicir que se a lei non contempla sancións non poden aplicarse que a ordenanza non a cre necesaria. Fente (CUP) indica que as disposicións de rango menor, como as ordenanzas, non poden contravir outras disposicións, aínda así cabe igualmente a ordenanza para outros aspectos independentemente das sancións, en todo caso se as sancións non se contemplan tampouco ten sentido o regulamento polo que segue pedindo unha ordenanza. O acordo proposto para emenda fica finalmente coas dúas palabras  ordenanza/regulamento. A CUP pergunta quen vai vixiar, a empresa concesionaria Viaqua unicamente? Que lle vai reclamar o Concello? Varela di que si que através de Viaqua sen máis. 

Votación emenda INTA: unanimidade.

O PSOE pergunta pola cantidade de Augas de Galiza e Varela que están agardando polos dados dos últimos 3 anos [!]. Prosegue o PSOE dicindo que tamén lles preocupa o Enviande e que espera que non se leva a cabo. Varela di que esa é unha loita distinta e que se a Condeferación e a Xunta lle dan os permisos hai pouco que facer… O PSOE di que espera que non sexa así. [Neste ponto, que non ten a ver stritu senso cos vertidos mencionados na moción lembramos que a CUP levou esta cuestión aos parlamento galego e europeu e que apresentamos as seguintes alegacións].

Votación moción PSOE: unanimidade.

 

6.- Moción do PSOE sobre a estrada e titularidade estatal 540.

PDF: Moción PSOE sobre estrada N-540

A urxencia desta moción e da anterior foron apreciadas por unanimidade na comisión informativa. Varela di que Inta está a favor. Raquel (PSOE) resume a moción e di que a situación da estrada perxudica a comarca duramente pola vía de alta capacidade por Lemos. Falan da construción da A-56. Varela di que lles contestou o Ministerio a varios alcaldes e que depende do orzamento do Estado (OXE), pois se se prorrogan os actuais só haberá 5 millóns, atrasando todo. Vanse reunir en Chantada varios alcaldes para reinvindicar esta demanda e Lemos quere tamén a autoestrada do Berzo que empalme con Monforte e pode beneficiar se vén dar a de Chantada-Monforte.

O PSOE pide que Chantada leve neste asunto a voz cantante e Inta retruca que ten que ser un partido independente e nen o PP que son a maioría dos alcaldes  nen o PSOE están á altura cando teñen máis medios. Raquel (PSOE) deféndese dicindo que o PSOE ten poucas alcaldías. Varela di que ten bastantes… como Monforte de Lemos ou Coles e o PP moitas como Vilamarín ou Carballedo. A autoestrada a quen máis favorece é ao polígono de Chantada que é un milagro que teña a industria que ten coas infrastruturas actuais. Sería un antes e un despois.

O PP di que é favorábel a esta moción e que o PP xa instou á Xunta para apremiar ao Goberno [ínstanse a eles mesmos caralludo]. O alcalde (Inta) di que quen máis pode incidir é o subdelegado do Goberno e que llo dixo xa na… a secretaría aclara na xunta de seguridade para a Feira do Viño. Prosegue o rexedor dicindo que fai falta a rexeneración absoluta na N-540.

A CUP di que apoian a moción en tanto en canto hai que arranxar a estrada 540, mais que noutras consideracións habería moito que falar e que os últimos 40 anos deixaron claro que infrastruturas non son sinónimo de industria, mais ben o contrario. Ao ritmo de inversións actuais a autoestrada estará rematada en 30 anos, non pasa de ser unha arma electoralista e marear á xente xa que nin se rematou o xa licitado cando se paralizou con José Blanco en Fonento.

Votación: aprobada por UNANIMIDADE.

 

7.- Moción e asunto de urxencia.

7.1.- Moción de Por Chantada-CUP para estabelecer unha taxa municipal nas instalacións de transporte e enerxía e outras medidas fiscais para impulsar e financiar un plano de emerxencia social e asinar o convenio da FEGAMP para garantir a luz e o gas nos fogares en situación de vulnerabilidade.

PDF: Escrito de A. Fente valorando a exclusión da moción da orde do día por parte do alcalde a pesar de remitirse con máis de 10 días de antelación

PDF: Moción de Por Chantada-Cup  para estabelecer unha taxa municipal nas instalacións de transporte e enerxía e outras medidas fiscais para impulsar e financiar un plano de emerxencia social e asinar o convenio da FEGAMP para garantir a luz e o gas nos fogares en situación de vulnerabilidade

Varela di que o que máis lle cabreou foi que o concelleiro da CUP estea co mando a distancia, mandando unha moción sen estar presente non é de persoas educadas nin axeitado. A maiores di que se xuntou con 35 alcaldes en Monterroso e unha equipa de xuristas para aplicar unha taxa ás eléctricas na vía pública a raíz da sentenza do Supremo que beneficiou a concellos como Arteixo. No entanto, a equipa de Madrid di que as eléctricas van recorrer isto e poden gañar no Constitucional.
Comeza Fente motivando a urxencia suscintamente, facendo referencia ao escrito xa apresentado. Di que só se aprecia a urxencia entrará nos detalles da moción, pois o que toca agora é falar da urxenciaVarela di que non ve a motivación da urxencia e Fente dille se quere que lle lea as cinco follas do escrito. Varela di que non é necesario, mais que van manter o voto en contra e que non lles parece unha moción urxente nin necesaria.

Votación da urxencia:

A favor: 4 (CUP e PSOE) En contra: 5 (Inta) Abstención: 2 (PP) 

7.2.- Moción de urxencia de Por Chantada-CUP para apertura de expediente de depuración de responsabilidades no concello de Chantada por continuadas irregularidades en relación coa facenda pública.

PDF: Moción de urxencia PCH_CUP expediente de depuración de responsabilidades por continuadas irregularidade en relación coa facenda pública

Comeza Fente explicando a urxencia da moción, fundamentalmente di que se debe a que os informes da intervención e a documentación plenaria, sobre 800 páxinas, é moi extensa e contén irregularidades das que se derivan responsabilidades polo que entende que é obriga da CUP volver insistir na necesidade de abrir expediente de oficio no Concello para evitar que os fondos públicos se xestionen de calquera maneira ou que a cidadanía pague os erros de terceiros.

Varela responde dicindo que o voceiro da CUP, cando aprecie irregularidades, diga cales e vaia a outras instancias.

Raquel (PSOE) di que a anterior moción se mandou por correo, mais que descoñecen os termos desta moción polo que se absterán a respeito da urxencia.

Votación da urxencia: 

A favor: 1 (CUP) En contra: 5 (Inta) Abstención: 5 (PSOE e PP).

8.- Dación de conta de resolucións da alcaldía.

9.- Dación de contas de reparos de invertención 02 a 24 de 2017

[Este ponto inclúese após indicación no pleno de xaneiro e escritos do voceiro da CUP invocando o artigo 218 da Lei Reguladora das Facendas Locais, especialmente após a súa reforma no 2013]

DOC.: FISCALIZACION DE INTERVENCION 2017-0009,  FISCALIZACION DE INTERVENCION 2017-0014FISCALIZACION DE INTERVENCION 2017-0015FISCALIZACION DE INTERVENCION 2017-0021FISCALIZACION DE INTERVENCION 2017-0022FISCALIZACION DE INTERVENCION 2017-0024.

10.- Dación de conta do Plano de axuste 4º trimestre de 2016.

DOC. (PDF): FISCALIZACION DE INTERVENCION 2017-0010 [INF PLAN AXUSTE 4T 2016]-1

Aínda que o propio informe indica as limitacións existentes para unha aproximación con maior detalle o que si se recolle é algo xa moi reiterado neste Pleno que é a “selectiva” aplicación do plano de axuste que en canto se cumpre na creación e elevación de impostos se incumpre na redución de gasto e na limitación dos contratos menores con funestes consecuencias.

Xa sen avaliar iso, o propio informe cifra o desaforro en 320.921’31€ polo que lonxe de saír do Plano de axuste como o alcalde defendía en xaneiro de 2016, cando aprobou Inta en solitario aquela revisión do Plano de axuste que Facenda non aceitou porque era un disparate, o Concello entrou logo nun Plano económico-financeiro.

Agora, a pesar do atraso previsíbel nos OXE a prioridade da débeda vai ser un mantra intocábel das políticas contracíclicas amparadas por Bruxelas polo que esta política económica errática só fará perxudicar a Chantada e manter ao Concello nas bridas do Plano de axuste sine die.
IBI: -252.876,10€ (aínda así 1.467.784,48€ e os impostos directos non chegan para os gastos do persoal algo inédito nos concellos de máis de 7.000 habitantes na Galiza)-

ICIO: -36.090,63, beneficiando ao Casco antigo e ao Polígono, fundamentalmente, con bonificacións do 95%, mais non a agricultores e gandeiros, onde facer unha nave ou establo paga por este concepto sobre 7.000€. Esta é a xustiza fiscal do seu Goberno.

Taxas deportuvas: – 17.473,30€.

Redución custe de persoal: +1.630,12€ (xubilación dun funcionario, descompesado totalmente pola suba de 1% dos salarios e polo continuo incremento do custe laboral)

Contratos externalizados que podería prestar o propio concello: – 11.273,78€.

Viabiliade contratos inversións. Segue faltando un para o primeiro aínda que se di que é preceptivo.

Subvencións nominativas: houbo incremento e desaforro.

Contratos menores: foron a máis como rezaba o lema da campaña electoral de Inta (“Xuntos imos a máis”).

11.-Dación de conta período medio de pago 4º trimestre de 2016.

 

12.- Dación de conta informe de morosidade 4º trimestre de 2016.

Informe morosidad 4 trimestre 2016-1

O PMP do Concello é totalmente enganoso xa que o informe de morosidade do 4º trimestre é demoledor. Cúmpre nas inversións reais que representan grandes pagos co cal a media oculta que a maioría das operacións ou fican pendente de pago ou se pagan fóra de prazo andando por riba dos 60 días en moitos casos, especialmente a maioría das operacións concertadas cos pequenos provedores, ou sexa, coas empresas locais.

Tamén nisto a xestión segue sendo deficiente e de feito hai 28 pequenos provedores cuxas facturas estaban sen pagar ao feche do 4º trimestre, por valor superior a 50.000€. Isto é unha constante neste concello.

13.- Dación de conta execución trimestral 4º trimestre de 2016.

PDF: Execución orzamentar 4º trimestre de 2016

Da execución parece desprenderse o seguinte:

a) Polo lado do ingreso que nos impostos directos xeridos desde a Deputación de Lugo xa neste 2016 non houbo unha substancial mellora existindo un desfase entre os Direitos recoñecidos netos e a recaudación líquida de 209.247,45€ máis que todas as transferencias correntes que fai o concello a entidades sen ánimo de lucro (asociacións, subvencións, etc.). Novamente mentiuse, algo sistemático no terreo económico para levar á xente onde se quere coas contas da leiteira. Máis grave aínda é que o Concello recauda en impostos diretos e indirectos 40.000€ menos do que gasta só en persoal: 2.417.759,65€.

No tocante a autonomía financeira do concello, daquela política, as transferencias de capital e correntes ficaron por baixo do estimado pola perda de poboación e pola falta de traballo na atracción de fondos públicos doutras AAPP e organismos. No conxunto representanta o 46,7% do ingreso total e hai dous dados especialmente preocupantes no tocante ao futuro: dunha parte o ingreso en transferencias correntes (299€/hab.) está por riba da media galega para os concellos de máis de 7.000 habitantes (266€) polo que a perda de poboación só fará minguar e con ela a autonomía financeira; e, doutra parte, as transferencias de capital, que son os recursos que se conseguen captar por parte dos xestores públicos, están moi por baixo da media dos concellos galegos de máis de 7.000 habitantes 45,6€ fronte a 79€ e iso que 2016 foi ano eleitoral en que historicamente a Xunta é máis xenerosa.

b) Polo lado do gasto, alén do xa referido para o persoal acrescentar que en 2012 representaba 231€/hab. e en 2016 xa máis de 286€ ( un aumento de 55,7€ máis por habitante en só 4 anos!).

Pola contra, as inversións reais que xa de por si eran paupérrimas (655.461,13€), o pior dado desde o orzamento de 1997, ou sexa desde hai 20 anos. Poden estar fachendosos. E o máis triste é que ficaron até lonxe do que prometeron cunhas obrigas recoñecidas netas por valor de 458.650,29€… cáseque 200.000€ menos do previsto ou o que é o mesmo un pobrísimo 70% de execución. É máis desde que vostede é alcalde no grupo INTA só superou os 600.000€ en inversións reais no 2012 e habería que ver se non foi cos métodos cos que quixo facelas en 2015, que supuxeron actos nulos de pleno direito por valor superior aos 600.000€, por non falar dos 6.900.000€ que deixou de débeda, o canon sen cobrar e os eólicos regalados cando deixou de ser alcalde do PP.

Non é unha xestión mala, é simplemente un desastre que non hai por onde collelo e que lles debería levar á reflexión de que o seu proxecto rematou e é hora de facerse a un lado polo ben de Chantada e o seu futuro.

14.- ROGOS  E PERGUNTAS

14.1.- Rogos e perguntas PSOE.

14.1.1.- PEP

Na CI do martes perguntaron sobre isto após escrito do 3 de febreiro de 2017 en que facían constar irregularidades. Parece ser que houbo un erro. Cando e que prazos para que se volva a iniciar. [Varela di que mellor tramitalo novamente, que foi un fallo non unha ilegalidade intencional polo que haberá que tramitalo de novo e remitilo aos grupos completo. Seguramente veña cos orzamentos a un pleno extraordinario en abril]. Raquel coincide con Varela en que é oportuno facelo así e que facer peonil o casco histórica é beneficioso e apóiano pois ía no seu programa. O que non entenden é o do aparcadoiro polo que piden aproveitar o reinicio do proceso para subsanar isto. Cal foi o motivo da demora para notificar aos viciños? [Varela culpa aos funcionarios, concretamente aos servizos técnicos e xurídicos daquela altura que pensaban que o PEP non era como o PXOM. O aparcadoiro é anteciparse e naquel intre a equipa de EPTISA falou del e todos os grupos calaron a boca, tamén o PSOE, polo que non entende agora esta mudanza de postura].

14.1.2.- Rosalía de Castro.

En febreiro de 2016 o PSOE sacou adiante unha moción polo día de Rosalía, mais non se fixo nada do acordado. [Varela di que houbo un acto no auditorio]. Raquel pide que para o ano que vén se mire isto e [Varela dille que fale directamente coa responsábel da Biblioteca municipal].

14.1.3.- Pasos elevados no IES Lama das Quendas.

[Desde Inta o alcalde di que lle contestou á Deputación e que pode solicitar outro. O problema maior é cando aparcan os autocarros, ogallá só se pudera aparcadar nunha beira para maior seguridade, aínda que hai que ir con tempo e tranquilos. El pasou moitas veces e nunca rascou o carro] Raquel fai fincapé en que a policía local ten que traballar e facer un informe. [Varela di que é complicado, hai que ir sen presa e ter paciencia].

14.1.4.- Festas particulares na Carambola.

O PSOE denuncia que hai queixas viciñais por festas particulares nun local da vila con menores, alcohol e disturbios sen que o concello concedese ningún permiso. Pide que se extreme a vixiancia. [Varela pensa que se fala doutro local e di que ese local xa deu problemas en fin de ano e que cando se enterou de que o sábado de entroido fixo outro concerto se enfadou moito…] Raquel aclara que ese é outro local, que este que di ela está fechado ao público [Cándida Carnero aclara que é a Carambola e Varela di que aí tivo que intervir a Garda Civil e que é un serio problema polo que haberá que falar co dono, aínda que descoñece se segue coa licenza de actividade en vigor. Parécelle moi boa idea a proposta do PSOE de prohibir ese tipo de festas e mirarano] Raquel di que se queixan os pais [Varela di que a esas horas a culpa é nosa dos pais ollo]

14.1.5.- Denegación Telecentro.

En xaneiro denegouse polo horario o Telecentro e logo no pleno díxose que fora porque se presupuña lucro. Poden explicalo? [Varela di que falta Manuel Diéguez para explicar iso]. Raquel di que agora hai cursos na Casa da Cultura e se descoñece se hai ou non lucro [Cándida Carnero di que se son os que ela pensa eran da Xunta e non se chegaron a facer]

14.1.6.- Consellaría de Medio Rural- Lourizán

O PSOE pide explicacións sobre este decreto e [Varela aclara que hai moitos montes a nome do concello, parcelas cativas en montes e camiños e que non sabe quen os anotou así, agás na zona de Requeixo e Casteda que hai algún grande].

14.1.7.- Aval camiños

O PSOE viu que se devolveu un aval por arranxo en camiños, mais non pudo comprobar se fai referencia ás facturas pendentes de pago. [Varela di que os que estás sen pagar non teñen aval, só faltaría]

14.1.8.- Camión mercado gandeiro.

[Castor di que segue alí e Varela que se lle dixo a un industrial da vila que o viñese buscar]

14.1.9.- Ponto recollida de animais.

O PSOE aposta para desenvolver convenio coa Deputación para ampliar o ponto de recollida de animais e asumir así o concello o custe dun convenio cunha protectora para varios concellos. [Castor retruca que con outros concellos imposíbel porque non hai capacidade, é moi cativo. Amais, sería carísimo dito convenio, sobre 46.500€ cada ano e a maiores un tanto por cada can máis outros gastos. Isto é 4 veces do que se gasta actualmente] Raquel di que hai 37 animais abandonados de media en Chantada, cans [Castor di que non chegan a 20 normalmente]. Raquel deféndese dicindo que 46.000€ para un convnio cunha protectora ao ano entre varios concellos non é moito [Castor volve explicar que non é viábel porque en cada cancil collen dous cans e a capacidade máxima sería de seis, polo que malamente dá para Chantada. A maiores, que se faría logo cos cans se non hai adoptantes? Para eles o mellor é seguir como ponto de recollida e ao pasar 2-3 días que os leve a protectora coa que teñen o convenio (Xinzo de Limia)]. O PSOE aclara que canceira non é o mesmo que protectora [Castor di que hai animais sen saída e non se poden sacrificar polo que o concello buscaría un problema. Varela dálle a razón e di que é buscar problemas onde non os hai] Raquel di que a problemática haina igual [Varela di que nós temos que solucionar o noso] Raquel retruca coa existencia de subvencións europeas [Castor di que o van estudar ben, mais que é moi caro e que só falta un papel teoricamente para a reapertura].

14.1.10.- Modificación ordenanza ICIO.

Fixeron a xestión xa? [Varela di que tamén virá ao pleno extraordinario de abril co orzamento e mais co PEP]

14.1.11.- Entroido Ribeirao.

Ten unha grande importancia cultural hai que conseguir que sexan Festa de Interese Turístico axudando desde o concello. [Varela di que se reuniron con Juan Carlos e lle deron todo o apoio]

14.2.- Rogos e perguntas PP.

14.2.1.- Resolucións.

Felicita á secretaria e á interventora por estaren ben numeradas.

14.2.2.- Reparos.

Que se cumpran os trámites e se lle faga caso á interventora e o invorme do Plano de axuste igual, que hai un grande desaforro. O PMP tamén pode mellorar. A morosidade van moitas facturas fóra do período legal.

14.2.3.- Pleno de marzo.

Debérase adiar o pleno e pide que se mude isto porque así veñen co pleno mal preparado, que tanta documentación non se dá manexado nunha semana. [Varela di que non se cambiou porque faltaba na comisión algún (en referencia ao voceiro da CUP)]

14.2.4.- Vallas praza da Galiza

O temporal motivou que estiveran 6 días tiradas as vallas e que dá moi mala imaxe e máis onde hai un tanatorio e sendo concello de interese turístico. [Varela di que as tirou o vento e até a xente, que viu a algún tirándoas. Un empregado do concello levantounas varais veces e el tamén ergueu varias]. Medela di que el tamén levantou varias.

14.2.5.- Bando entroido.

O PP pide que se emita un bando no entroido prohibindo tirar alimentos, ovos e fariña principalmente, durante o Entroido e máis nestas épocas de necesidade [Varela di que este ano case non houbo] Medela pide erradicalo [Varela di que como farán en Verín coas formigas].

14.2.6.- Camións que cargan auga.

Pergunta novamente por esta cuestión que xa levou ao anterior pleno. [Varela di que calquera pode falar con Viaqua e pagar por levala] Medela pergunta se non se paga corrente. [Varela di que desde a ampliación da concesión a Viaqua que el fixo non se subiu un céntimo aínda que se leven camións e camións de auga. Só paga quen leva. No mercado gandeiro si que non deixan porque aí paga o Concello  canon de auga] Medela di que arriba, xunto ao Celanova, tamén é perigoso porque cria capas de xeo.

14.2.7.- PEP.

O PP pide que veñan os técnicos falar cos viciños e cos grupos políticos.

14.2.8.- Intensidade das luces.

Os viciños dos 4 camiños, José Antonio Primo de Rivera (Avenida de Ourense actualmente) e da praza Mariano Cedrón piden máis intesidade nas luces.

14.2.9.- Mobiliario bares Santa Ana.

Deíxano alí amontoado e dá mala imaxe [Varela di que alí o que cómpre é darlle unha volta ao pavimento]

14.3.- Rogos e perguntas CUP.

14.3.1.- Mediante a Resolución da alcaldía 1179/2016 REC aprobouse a relación de facturas nº 259 e erguéronse os reparos da intervención desde o 07/2016 até o 20/2016, ambos inclusive.

 Na relación de facturas a nº 1958, 1959 e 1960 corresponden a horas de excavadora  sen especificar cantas. O total de ambas ascende a 2.141,7€. Onde foron estas actuacións e de cantas horas falamos? [Varela di que non sabe quen é] Fente aclara que é Orlando Otero Fernández  [Di que non sabe  polo número de factura. Dille ao señor Fente que vaia ao Concello a comprobalo. Non sabe as horas]

 Tamén se factura por desborce de gabias na factura 1.609 unha soma de 23.292,50€. Novamente descoñecemos as horas e os lugares de actuación. Rogamos se aclaren. Porque un contrato deste volume non foi licitado?

Figuran tamén máis de 5.233,25€ facturados (factura nº 1692) co concepto “pista Casdemiro”. Que se fixo e porque se adxudicou tamén a dedo este contrato? [Foi o Conde onda o Faro. A pista estaba perdida e deúselle unha volta para canalizar augas e máis zagorra] Pena do Carro SC factura 2.589€ (factura 1723) en Erosa, Penasillás, Campo de Tiro Pereira, explanada Faro e San Lucas. Novamente adxudicado a dedo. Cantas horas? [Non contestan]

Confección de nóminas por empresa externa  que leva ingresados, só desde xullo máis de 3.600€ sen que exista contrato nin documentación de ningún tipo, e violación da Lei de protección de dados, segundo informe da intervención que, aliás, engade que deberían facerse con persoal propio. Como explican isto? [Recauda a Deputación agora así que queda o persoal máis libre, a ver se o poden subsanar]

14.3.2.-  Resolución da alcaldía 1401/2016 REC

Tamén se aproban as facturas número 1931, 1992 e 1991 pola que se abona a Obras y Viales de Galicia, S.L (unha das empresas do “famoso” Expediente de crédito 1/2016) un total de 80.300€ por mellora de camiños (Vilauxe, Fornas, Monte, Sabadelle e Adá; Laxe; Amedo e San Fiz) novamente a dedo e fraccionando unha contratación para eludir os requisitos de concorrencia e publicidade (non o di a CUP como tantas veces levamos advertido, senón o informe da interventora). Entón, a citada resolución ergue novamente os reparos da intervención (30/2016, 31/2016 e 32/2016) que indican que se excede o límite estabelecido no Real Decreto Lexislativo 2/2011, de 14 de novembro, para a contratación menor. Esta empresa é unha das implicadas no Expediente de crédito 1/2016 de máis de 600.000€, o cal nos parece moi grave observando mesmo indicios delitivos. Teñen algo que alegar? [Tirouse de orzamento, di Varela. había diñeiro e é a empresa que fixo as obras da Xunta e da Deputación e mantíñalles o prezo e alí si que foi a concorrencia e con 14-20 empresas podía saír pior o concurso] A CUP di que esa explicación é unha trapallada e que a lexislación e os procedementos non amparan ese tipo de actuación.

14.3.3.- Zona verde Rúa Taboada.

No seu día fixemos un estudo documentado sobre a situación da zona verde da rúa Taboada e como é aniquilada na proposta do PXOM, unha das súas múltiplas eivas que o fan inasumíbel para nós. Agora no Decreto da alcaldía 39/2017 de 7/2/2017 dáse aprobación a un informe do arquitecto sobre calificación urbanística das parcelas catastrais propiedade do colindante cos terreos que defendemos que é público. 

Segundo o devandito informe só unha desas parcelas está, segundo o PXOU en vigor, baixo a Ordenanza 6: zonas verdes e as restantes en Ordenanza 2: edificación fechada ou en liña. Iso si, como xa advertimos no seu día todas ficarían na redacción actual do PXOM como Solo Urbano non consolidado D1-AR-03 podendo, xa que logo, desaparecer totalmente esa zona verde ou zona libre levándose para o río Asma cando a vila ten tanta falta de espazos verdes no centro. [Ficaría como zona verde ao Asma só se leva moito verde polos edificios feitos no pasado]

Fente di que o PXOM non di iso e que podería perderse a zona verde e, en todo caso, fan falta áreas verdes no centro da vila e non todo acementado. [Varela di que o desenvolvemento urbanístico viría a pleno e entón xa se vería] Tamén en relación con este asunto o señor alcalde saíu en Televinte dicindo con total flema que estaba “negociando” un aparcardoiro, cando entendemos que a propiedade pública debería destinarse a zona verde como queren os viciños. En que situación están esas negociacións” de costas aos viciños? Cercenáronse de que a propriedade municipal está cadastralmente e no rexistro da propiedade conforme é debido?

[Varela di que xa viu 2-3 proxectos, máis ben anteproxectos ou proxectos de proxectos. Un deles o dun supermercado para facer desenvolvemento urbanístico con 6o ou 70 prazas en subterráneo e que podería ser libre nalgunhas horas e o resto de pago e con zona axardinada]

14.3.4.- Como explican que tendo un servizo de axuda no fogar tiveran que subcontratar na última semana de decembro? Que explicación hai para os reparos da intervención que indican que non se garante a igualdade nin as mínimas garantías no acceso ao emprego público tamén neste caso ou que as bases fosen impuganadas e estivesen cheas de deficiencias? 

[Varela di que si para cubrir unhas baixas… que se contratou a Albores. Cándida intervén para dicirlle que non, que foi a AFA Chantada. Varela di que así se cubriron as baixas como se fose unha empresa temporal] Fente di que non consta contrato algún. [Varela séntese ofendido. O servizo hai que dalo e había urxencia] Fente di que a falta de previsión ou facer unhas bases mal, que logo son paralizadas non é urxencia, é incompetencia [Por favor vaia remantando di Varela].

14.3.5.- Rogo aprobación bonificacións para establos e granxas

Volvemos reiterar que se está discriminando as granxas e ao sector primario no cobro do ICIO en relación con outros sectores. Vemos, por exemplo, o Expediente G223/2016 que foi á XGL do 17/01/2017 e no que se graba con 6.747,34€ só en impostos municipais a construción dunha estabulación libre de vacún de leite.

Rogamos que se modifique a ordenanza fiscal do ICIO para 2017 de xeito que se favoreza ao sector primario, solicitando novamente tamén a aplicación do exposto na nosa Moción para declarar o sector agro-gandeiro como actividade económica de especial interese ou utilidade municipal e impulsar unha nova ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre bens inmóbeis.

[Varela sae polos Cerros de Úbeda e di que Chantada ten o IBI máis baixo posíbel do 0’40 (oculta que iso só é para rústico) e que ninguén se queixa]

14.3.6.- Disciplina urbanística Expediente G412/2016 (3.2.1/025/2016) no lugar do Coto

No pasado ano paralizáronse unhas reformas maiores nunhas granxas porque se pedira licenza de obra menor e, após saír no xornal El Progreso pola acción dos viciños, «na inspección efectuada comprobouse que as obras que se están executando superaban as solicitadas xa que existía modificación estrutura» (informe arquitecto 2/1/2017) e agora aparece o Decreto da alcaldía 7/2017 que aproba un informe emitido polo arquitecto en que se dá autorización a esta actuación acolléndose á disposición transitoria 4ª da Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do Solo da Galiza ao ser unha actuación «de conservación e reforma». Tamén se aforma que non é necesaria a Declaración de incidencia ambiental (artigo 38 da Lei 9/2013, do procedemento e da competitividade económica da Galiza). No entanto, desde a CUP manifestamos a nosas dúbidas e a nosa disconformidade con este informe do técnico municipal xa que o artigo 38 da Lei 9/2013 asinala que se consideran substanciais as modificacións nas instalacións ou procesos vinculados na actividade cuxa realización supere o 50% da capacidade produtiva da instalacións (non da súa extensión limitada pola LSG), haxa un incremento no consumo de auga e enerxía superior a 50% e o mesmo para a vertedura de augas residuais e tan só 25% para as emisións contaminantes atmosféricas. Xa que logo, rogamos que se revise o proxecto e se informe debidamente porque coidamos que si que podería ser necesaria a Declaración de incidencia ambiental.

14.3.7.– Material aparcadoiro en Outeiro Pedraio

Fíxose un aparcadoiro xunto ao CEIP Xoán de Requeixo perguntando o voceiro do PP, o señor Rodríguez Medela, sobre a homologación do material empregado no pasado pleno. Cuestión que a día de hoxe segue sen aclararse cando hai mananciais na zona e, xa que logo, risco na saúde pública. Que pensan facer ao respecto? [Varela di que queren facer analíticas, que meterán formigón porque é fresado e fai o burro alí a xente. Para tranquilidade dos viciños a captación do acuífero está fóra e fíxose analítica] Fente di que os efeitos nunca son inmediatos.

14.3.8.-Disciplina urbanística en Rosalía de Castro.

En relación co acordo do 04/11/2016 da XGL consistente en acordar a suspensión inmediata da actividade de Casa Líncora na rúa Rosalía de Castro e incoar expediente de legalidade porque a 13/03/2017, ou sexa 4 meses despois, non se adoptou ningunha medida efectiva para alén de “buscarlle” desde o concello baixos á empresa como se recoñeceu no pasado pleno? [Estase seguindo o expediente non hai nada alarmante]

O 13/12/2017 a XGL, no ponto 3.8, acordou que «por parte do arquitecto do servizo de urbanismo se informe acerca das alegacións formuladas por dona Paula Regal Montes constatadas por acta notarial número 742, de 08/09/201065, de don Eduardo Díez Fernández-Barbé». Foinos entregado hoxe e só pudemos ler a conclusión. Agora o arquitecto dálle a razón e antes non, claro nunca rende contas no pleno polo que non podemos saber a que se debe esta mudanza de parecer.

Como explican, por coller un exemplo da última acta da XGL de 21/02/2017, que noutro expediente, o 115/2016 (2.1.1/191/2016) entre o escrito de 20/10/2016 e a incoación de expediente de reposición da legalidade (21/02/2017) “só” mediaron 4 meses? Cantas varas de medir hai no concello de Chantada? [A afectada solicitou información e deúselle pensa. Probabelmente lle legalicemos o baixo e xa falaron para coller outros baixos (falso a afectada levaba desde xaneiro agardando polo informe do arquitecto e o día do pleno aínda non o recibira a pesar de estar recoñecida como afectada)]

14.3.9.- Obradoiro de emprego

Acolléronse á Orde do 8 de febreiro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para os obradoiros de emprego dentro dos programas mixtos de emprego e formación da Comunidade Autónoma de Galicia, e se convocan para o ano 2017 e remitiu a correspondente documentación e solicitude o concello de Chantada? [Está en fase diso, esta volta serán 9 meses] Fente di que se podería pedir en solitario desde Chantada, xa que cumprimos, infelizmente, co requisito 3.2 que é ter unha media superior aos 500 desempregados en 2016 (de feito comezamos 2017 con 513 desempregados). [Varela di que aínda así vaise pedir con CarballedoA pensan dedicar este obradoiro de emprego? [Aínda non o saben]

14.3.10.- Probas de galego nos procesos selectivos

En diversos procesos selectivos figura que para aquelas persoas que non acreditan o nivel de galego a través do correspondente CELGA se fai un exame de galego. Pois ben, segundo as bases, este exame consiste en traducir un texto de castelán para galego sen dicionario elixido libremente polo tribunal. Di moito da concepción da lingua que se ten propor unha “tradución de castelán para galego” e non exercicios de comprensión e expresión oral e escrita da lingua galega que é como se manifesta o nivel lingüístico en todo o mundo e como consta nas diversas leis e documentos-marco de referencia, tamén os da propia Consellaría. Rogamos que se mude isto de inmediato.

14.3.11.- Irregularidades no proceso selectivo da Bolsa de emprego de postos de oficiais e peós especialistas para traballos en eventos culturais no concello de Chantada

Dado que houbo até 5 persoas que apresentaran reclamacións a este proceso, e sen ser isto determinante, si que pode manifestar indicios de que as cousas non se fixeron ben. Por iso decidimos investigar máis e hai varios aspectos que nos suscitan dúbidas e que merecerían unha explicación diante do Pleno:

Axuda a que se cuestionen as bases o feito de que o señor alcalde asine no día 9 de febreiro de 2017 dous decretos (43/2017 e 45/2017) mediante os cales se modifica a composición do tribunal. [Varela di que eles non poden ir aos tribunais e que a este ritmo non vai haber ningún funcionario que queira ir a eles, pois os que van pásanas canutas para valorar a viciños. Non sabe explicar porque se mudou o tribunal]

Na listaxe definitiva, previa ás reclamacións inclúese unha persoa encabezando a lista de peóns especialistas para logo aparecer entre as “persoas con minusvalías”. Cal é o motivo xa que, de ter apresentado a certificación de minusvalía ao comezo das probas, non debería xa aparecer na listaxe errónea e se no o fixo estase recollendo documentación fóra de prazo en canto a outros aspirantes se lle rexeitou coller méritos. Por non cuestionar xa porque alguén que queda de primeiro alega a minusvalía, ou sexa, é altamente sospeitoso que alguén alegue unicamente para perxudicar a un terceiro. [Silencio] Alguén pode explicar isto? [Varela di que se lles colou isto ao xurado]

Tamén fixemos desde a CUP unha comparación entre as pontoacións en formación dos peóns de cultura do mes de xullo, xa que entendemos que é algo máis obxectivo polo que determinar a seriedade dun proceso selectivo. Levamos algunhas sorpresas que achamos merecen explicación: como é posíbel que persoas coa máxima cualificación en xullo aparezan agora por baixo doutras persoas que naquela lista ficaran a distancia no mesmo baremo. Como poden aparecer agora con 0’25 e 0’5 pontos quen tiña máis pontoación en xullo e con 2 pontos quen tiña menos naquela altura? [Novo silencio. A interventora, integrante do tribunal, di que moita xente non entregou a documentación ou toda a documentación de méritos. En xullo que non sabe que pasou porque ela non estaba]

Como explican que a proba práctica consistise en mover unhas vallas de madeira (en grupos simultáneos de 6) e logo haxa pontoacións individualizadas cun abano entre 9 e 5? Ou sexa, faise a proba de 6 en 6, mais valórase individualmente. Con que método? Cangaba moito a valla para un lado ou cal é o criterio seguido?  Para máis INRI o resto de concorrentes estaban presentes que é como se nunha oposición os últimos van vendo as respostas de todos os concorrentes anteriores.

Porque é que no Decreto 81/2017 de 23/02/2017 se proceda a contratar unhas persoas e no Decreto 93/2017 aparezan varias mudanzas alén das dúas especificadas no texto por renuncia expresa?

Despois extrañámonos do desprestixio da institución e de que sexa  vox populi o clientelismo no concello de Chantada. A desconfianza crónica nos cidadáns dos procesos selectivos e na súa institución máis próxima corroe os principios mesmos da democracia.

14.3.12.- Comisión de apoio ao sector lácteo

O 14 de outubro de 2016, en cumprimento do compromiso adquirido na sesión plenaria do 12 de setembro de 2016 após un reiterado e deliberado incumprimento do acordado xa en setembro de 2015 por medio dunha emenda de Por Chantada-CUP a unha moción do PSOE aprobada por unanimidade, celebrouse unha sesión, por agora a única, da Comisión de apoio ao sector lácteo.

En dita sesión, cuxa convocatoria e composición foi unilateralmente decidida, o único acordo foi que se faría unha en marzo a seguinte, durou menos de 20 minutos. Ten pensado cumprir a palabra dada? [Varela di que lle presta toda a axuda ao señor Fente para que a convoque que da outra vez non foi a xente]. Fente di que só faltou representación da CUP e de ICOS. [Varela di que ICOS estaba] Fente di que non, que Héctor que foi en representación do PSOE [Héctor confirma isto] e que quen debe convocar é o Concello.

14.3.13.- Rexistro municipal de asociacións

Constan  inscricións de asociacións que reciben subvencións nominativas deste concello no rexistro municipal. Porque se produce isto aínda agora após anos de recepción de fondos públicos? [Téñeno que facer todas aquelas que queiran ter subención di Varela e busca a aprovación da interventora. Esta di que obriga a lexislación] Entón até o de agora incumpríase a Lei? [Silencio] Avisouse a todas as asociacións do concello? [Non

14.3.14.- FEIRA DO VIÑO

Comerciantes rúa Leonardo Rodríguez.

Houbo algunha queixa porque se enviou a policía local a paralizar unha campaña de venda na rúa que lanzaron para animar a rúa peonil os comerciantes. Como non temos un coñecemento axeitado da cuestión queriamos coñecer a versión do Goberno.[Élle moi fácil, di Varela, non había licenza. Todos os comerciantes van á carpa da Asociación de Empresarios e pareceulles mal. Poden facelo cando queiran sen ser na feira do viño]

Tanatorio.

A instalación das carpas na Feira do viño complicou a saída dun cadaleito do Tanatorio. Acho que, no posíbel, debe mellorarse a previsión e a distribución para evitar estas situacións. [Non pasou nada porque mandoúselle ter a carpa recollida ás 6 tarde ao Viadilla]

Nota de imprensa sobre o pleno extraordinario urxente do 05/12/2016

logo-por-chantada
No día de hoxe o concello de Chantada celebrou unha sesión extraordinaria urxente.
Antes da sesión enviamos o escrito (pdf)  que anexamos a esta nota de imprensa advertindo de que hai xurisprudencia suficiente para considerar os seus acordos nulos de pleno direito ao non ter xustificado a urxencia en ningún momento, moito menos no momento da convocatoria como fixa a lexislación vixente, nin ter remitido aos concelleiros toda a documentación dos asuntos recollidos na orde do día.
Finalmente, Inta empregou a maioría absoluta para sacar adiante a urxencia (ponto 1º) e dúas modificacións de crédito por valor superior ao millón de euros, máis de 500.000€ para amortizar débeda, após negarse facelo en 2015 porque o concello estaba “saneado” (cando agora recoñecen que ten “un alto valor de débeda”), e outra de máis de 600.000€, cun recoñecemento extraxudicial de crédito posterior (ponto 4º), para poder pagar a dúas empresas que o alcalde contratou abusando do contrato menor (a dedo), sen contrato nin concurso, fraccionando facturas para nunca atinxir os 50.000€ e sen fiscalización previa dun gasto para o que non había consignación orzamentar suficiente.
Actos nulos de pleno direito como o propio concello recoñeceu no pleno ordinario de marzo de 2016 e como ratifica o informe do Consello Consultivo da Galiza (pdf). A pesar de retirarse o ponto 4º finalmente é nulo de pleno direito polo xa exposto e é gravísimo que Inta tente eludir a súa propia responsabilidade facendo pagar ao erario público o total da indemnización ás empresas cando hai unha parte que a xurisprudencia imputa aos responsábeis de cometer un acto preciscindindo total e absolutamente do procedemento e das disposicións legais en vigor.
O reparo hoxe rexistrado é o paso  previo á formulación de denuncia administrativa perante o propio concello e, de cismar este en continuar adiante cuns acordos adotados nun pleno convocado precisdindo total e absolutamente do procedemento estabelecido o seguinte paso será o contencioso-administrativo de ser o caso.
Lembramos que se gastaron entre maio e agosto de 2015 máis de 600.000€ sen ter consignación orzamentar, sen fiscalización previa da intervención municipal, sen contrato de ningún tipo (factura directa), abusando da figura do contrato menor (a dedo), sen revisar o valor das obras polo técnico municipal (ou sexa pagando do peto de todos o que a empresa pedía nas facturas directas emitidas sen máis dores de cabeza) e prescindindo total e absolutamentemente do procedemento legalmente estabelecido tal e como o propio concello recoñeceu ao anular o seu propio acto no mes de marzo de 2016. [Vid. p. ex. pontos 4º e 5º do pleno de marzo]
Xa na altura, no mes de marzo cando o concello anulou finalmente o seu propio acto por presión da oposición, o noso grupo indicou e advertiu que isto ía pasar e que a negativa de envialo ao Consello de Contas e só ao Consello Consultivo (este último como o seu nome indica nunca sanciona) ia dilatar o proceso para envialo ao ponto de partida sen darlle solución satisfactoria:
 https://porchantada.files.wordpress.com/2016/03/sobre-os-informes-da-intervencic3b3n.pdf

Todos os grupos da oposición manifestáronse en contra na totalidade dos pontos da orde do día.