Por Chantada apresenta recurso contra obras desenvolvidas con afán electoralista e sen crédito suficiente

 

Na sesión ordinaria do Pleno de Chantada do 3 de outubro de 2019 votamos en contra do Suplemento de crédito 5/2019, non apenas pola desfavorábel Fiscalización de Intervención, mais, sobretodo, por tratarse de 80.719,97€ (ponto 2º da orde do día) asociados ao Expediente G. 1021/2019. No mesmo recollíanse, unha serie de actuacións para as que non figuraba crédito, tratándose da súa maioría de obras e actuacións desenvolvidas en plena campaña electoral ou nas semanas previas, mediante o abuso da figura do contrato menor. Entendemos que concorren, entón, causas para declarar a nulidade de pleno direito do acordo e comezar un expediente para dilucidar responsabilidades.

A Fiscalización de Intervención 84/2019 de 24 de setembro conclúe que «a modificación formulada pode producir un incumprimento do plan económico-financeiro e incumprimento da estabilidade orzamentaria e da regra de gasto. Ademais cabe sinalar cos gastos propostos realizáronse sen crédito adecuado e suficiente.». Neste sentido, o artigo 173 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais (TRLRFL) ten o seguinte teor: «non poderán adquirirse compromisos de gastos por contía superior ao importe dos créditos autorizados nos estados de gastos, sendo nulos de pleno direito os acordos, resolucións e actos administrativos que infrinxan a expresada norma, sen prexuízo das responsabilidades a que haxa lugar».

Aínda que nese mesmo Pleno se decidira iniciar a privatización do SAF ou, posteriormente, se convocase un pleno extraordinario urxente avisándonos con 6 horas de antelación, acreditamos que o Goberno está sobrepasando nesta lexislatura todos os limites e barreiras, xa non só de carácter ético mais tamén legal. As facturas non se disponibilizaron no momento de convocar as comisións informativas previas ao Pleno, senón a posteriori polo que non se cumpre o disposto no ROF e concorre máis unha causa de nulidade de pleno direito.

Moitas das actuacións englobadas no SC 5/2019, como xa foi indicado, son actuacións desenvolvidas durante a campaña eleitoral ou nas semanas previas á mesma, polo tanto cun afán electoralista e contravindo as disposicións legais na materia, a comezar polas disposicións da Lei de Contratos do Sector Público (LCSP) sobre contrato menor, procedemento e fraccionamento. Concorren causas de uso partidario e eleitoral das institucións. Algúns exemplos:

• Empedrado praza de Santa Ana: 1.197,90€
• Restauración lavadoiro Lence en Requeixo: 786,50€
• Viloira (Requeixo): 2.274,80€
• Lavadoiro Sobreira: 302.50€
• Fonte de pedra en Vilanova (Laxe): 605€
• Muro de contención e lavadoiro en Xoanín (Laxe): 1,573€
• Obra en Riopedroso: 1.270.50€
• Santa Rosa (Sabadelle): 2.504,7€ (dúas empresas)
• Obra fonte Costoira: 3.696,55€
• Muro de pedra San Fiz: 7.707,70€
• Obra en Meixide (San Fiz): 1.687,95€
• Fonte A Sariña: 5,650,70€
• Lama das Quendas: 3.796,98€
• Accesos O Peto (Centulle): 1.343,10€
• Limpeza Cuqueira: 2.438,15€
• Accesos Camporramiro: 7.063,98€
• Barrio (Muradelle): 2.792,68€
• Casteda (Arcos): 1.849,97
Destrozo de camiño histórico feito con pedras do río en Belesar e limítrofe dun peto das ánimas e do Camiño de inverno, constituíndo per se un atentado ao patrimonio: 5.726,45€1.

 

Por estas e outras razóns, recollidas no documento apresentado, solicitamos a revisión de oficio do expediente e a súa nulidade de pleno direito, derivándose as responsabilidades ás que haxa lugar. Podes ler o documento íntegro aquí: Reclamación Por Chantada-CUP SC 5_2019.

 

Por Chantada apresenta senllos recursos de reposición ao pleno do 8 de maio e ás bases do Depuemprego e de auxiliares da policía local.

 

Na nosa defensa dos direitos cívicos entendemos que debe gardarse a lei e garantir o acceso igualitario ao emprego público por parte de todos as persoas, para alén de garantir os direitos democráticos fundamentais á participación política dos representantes da cidadanía.

Por Chantada entende que tanto o pleno do día 8 (convocado sen celebrar as comisións informativas, onde se retiraron abusando da maioría absoluta as mocións do noso grupo e sen dación de contas da liquidación orzamentar e dos reparos da intervención) canto as bases (aprobadas por resolución da alcaldía para a selección de auxiliares de policía local e para o Depuemprego) apresentan irregularidades.

Por iso rexistramos no día 18 de maio os seguintes recursos de reposición:

Recurso de reposición pleno ordinario 5 de maio de 2017 (pdf)
Recurso reposición Depuemprego e auxiliares policia local (pdf)

#SomosAlternativa #CUPChantada

Seguir lendo