Información sobre as axudas ARI para a Ribeira Sacra.

 

Trátase do Programa de fomento da rexeneración e renovación urbana e rural previsto no Real decreto 106/2018, do 9 de marzo, polo que se regula o Plano estatal de vivenda 2018-2021 (doravante, Plano 2018-2021), no ámbito da área de rehabilitación integral (doravante, ARI) da Ribeira Sacra. DOG, nº130, de 2 de xullo de 2020.

1.- Prazo: até o 31 de decembro de 2021. Seguramente antes por mor do exiguo orzamento, xa que é concorrencia non competitiva até esgotar o crédito dispoñíbel).

2.- Contías das axudas.

Son axudas do IGVS (até 5.000€) mais do Estado (de 2 a 30.000€), que ten en conta os menores de 35 e os maiores de 65 anos e o IPREM. A contía máxima determinarase atendendo ao custo total da intervención.

2.1.- IGVS-ARI.

Até 4.000 euros por vivenda obxecto da actuación de rehabilitación ou renovación, sen que a subvención poida exceder o 10 % do orzamento protexido de actuación da vivenda ou do edificio.

Até 1.000 euros se se adapta á Guía de cores e materiais aprobada pola Xunta de Galicia.

2.1.- Plano 2018-2021.

A contía máxima das axudas previstas non poderá exceder, de forma individualizada, 40 % do custo subvencionábel da actuación. No caso de actuacións en vivendas unifamiliares ou actuacións no interior de vivendas situadas en edificios de tipoloxía residencial colectiva, esta porcentaxe máxima poderá ser do 75 %, cando resulten acreditados ingresos na unidade de convivencia inferiores a tres veces o IPREM. Esta mesma porcentaxe aplicarase cando se acometan actuacións para a mellora da accesibilidade e se acredite na unidade de convivencia da persoa propietaria que existen persoas con discapacidade ou maiores de 65 anos.

  • Até 12.000 euros por cada vivenda que se rehabilite, sexa unifamiliar ou en edificio de tipoloxía residencial colectiva, para actuacións de mellora da eficiencia enerxética e sustentabilidade en vivendas, con redución da demanda enerxética.
  • Até 8.000 euros por cada vivenda que se rehabilite, sexa unifamiliar ou en edificio de tipoloxía residencial colectiva, para actuacións de conservación, de mellora na seguridade de utilización e de accesibilidade en vivendas.

No caso de edificios de tipoloxía residencial colectiva incrementaranse con 120 euros por cada metro cadrado de superficie construída de local comercial ou outros usos. Ademais, poderá incrementarse en 1.000 euros por vivenda e 10 euros por cada metro cadrado de superficie construída de uso comercial ou outros usos nos edificios e vivendas declarados ben de interese cultural, catalogados ou que conten con protección integral no instrumento de ordenación urbanística correspondente.

Ademais, estas axudas unitarias incrementaranse nun 25 % cando as persoas beneficiarias sexan menores de 35 anos e as actuacións se realicen en concellos de menos de 5.000 habitantes.

Ata 30.000 euros, por cada vivenda construída en substitución doutra previamente demolida ou construída, nos casos de infravivenda e chabolismo.

Ata 2.000 euros por cada vivenda obxecto de rehabilitación e/ou por cada vivenda construída, para as actuacións de mellora da calidade e sustentabilidade do medio urbano.

3.- Síntese de requisitos e actuacións subvencionábeis.

Serán subvencionábeis as actuacións realizadas en vivendas unifamiliares, en edificios de vivendas de tipoloxía residencial colectiva ou nas vivendas situadas nestes edificios. No caso de edificios de tipoloxía residencial colectiva será necesario o acordo validamente adoptado da comunidade.

As actuacións deberán dispoñer de licenza municipal, así como dispoñer de todas as autorizacións sectoriais preceptivas.

As actuacións deberán axustarse ao proxecto de execución das obras, presentado coa solicitude de cualificación provisional ou, se é o caso, á memoria elaborada para a súa execución. A memoria deberá estar asinada por un/unha técnico/a competente, este/a será o/a profesional con capacidade técnica suficiente para redactar o orzamento, dirixir ou executar a obra.

As actuacións non poderán estar iniciadas antes do 1 de xaneiro do ano en que se presente a solicitude de cualificación provisional e non poderán en ningún caso estar finalizadas na data da presentación desa solicitude.

Todas as actuacións subvencionábeis incluirán tamén os honorarios das persoas profesionais que interveñan, o custo da redacción dos proxectos, das direccións técnicas ou facultativas, os informes técnicos e certificados necesarios, os gastos derivados da tramitación administrativa e calquera outro gasto similar, derivado da actuación, sempre que estean debidamente xustificados. No custo total das obras non se incluirán os gastos derivados de impostos, taxas e tributos. Non poderá superar os custos medios do mercado.

4.- Procedemento.

Solicitar na área lucense do IGSV a cualificación provisional das actuacións de rehabilitación ou renovación e, de ser o caso, das obras de mellora da calidade e sustentabilidade do medio urbano (código do procedemento VI408L). A cualificación provisional pode solicitarse en calquera momento anterior á finalización das obras. A persoa interesada deberá solicitar a cualificación definitiva no prazo máximo dun mes desde o remate das obras.

O prazo para ditar e notificar as resolucións sobre cualificación, provisional ou definitiva, será de dous meses, que se contarán desde a data da presentación da solicitude da cualificación provisional ou, se é o caso, definitiva. Transcorrido o dito prazo sen que se notifique a resolución expresa, esta entenderase denegada.

5.- Apresentación das solicitudes.

Mediante o anexo III (código de procedemento VI408L) e anexo IV (código do procedemento VI408M) da resolución para as cualificacións provisional e definitiva. As persoas físicas apresentarán as solicitudes preferibelmente por vía electrónica (https://sede.xunta.gal) e poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365.

Vídeos de Televinte sobre o pleno ordinario de marzo

3.- Resolución de reclamación e aprobación definitiva do orzamento 2016

A FAVOR: 7 (INTA)  EN CONTRA: 4 (Por Chantada-CUP e PSOE) ABSTENCIÓN: 2 (PP)

 

Nas seguintes ligazóns deixamos información relativa ao orzamento, tamén as “alegacións de pouca importancia”:
As INTERVENCIÓNS de Por Chantada sobre o orzamento no pleno ordinario de xaneiro:

4.- Resolucion de reclamacións e aprobación definitiva do expediente de modificación de créditos suplemento de crédito 1/2016

Doc.: INFORME SOBRE ALEGACIONES AL SC -ok 26 feb viernes e RESOLUCIÓN RECLAMACIÓN SUPLMENTO DE CREDITOS 12016

5.- Resolución de recurso de reposición contra o recoñecemento extraxudicial de créditos 1/2016

Doc.: RECURSO DE REPOSICIÓN RECOÑECEMENTO EXTRADUDICIAL 12016 INFORME RECURSO RECOÑECEMENTO 01-2016

6.- Plano económico-financeiro

Doc.: PEF DEFINITIVO

8.- Aprobación definitiva de desafectación do camiño da finca “Os Cipreses”, en expediente de permuta

A favor: 7 (Inta) En contra: 4 (Por Chantada-CUP e PSOE) Abstención: 2 PP

9.- Aprobación definitiva de desafectación de camiño en Zaquín, expediente de permuta

A favor: 7 (Inta) Abstención: 2 (PP) En contra: 3 (Por Chantada-CUP e PSOE. Deste grupo non vota Héctor por encontrarse nun caso de abstención forzosa por parentesco).

10.- Aprobación definitiva de desafectación de camiño en Centulle, en expediente de permuta

Neste caso non se apresentaron alegacións veciñais e segundo o alcalde hai unanimidade dos veciños. Desde o PSOE dise que non sobraba a relación de consentimento. Varela retruca que non lle corresponde ao Goberno facer ese labor.

A favor: 9 (Inta e PP) Abstención: 4 (Por Chantada-CUP e PSOE)

11.- Resolución de recurso de reposición en expediente de investigación dun camiño sito no lugar de Mundín, parroquia de Vilauxe

A favor: 7 (Inta) Abstención: 6 (Por Chantada-CUP, PSOE e PP).

13.- Moción do Grupo Municipal Por Chantada-CUP para o cumprimento real e efectivo da carta europea das linguas rexionais e minorizadas

Moción Por Chantada-CUP para o cumprimento real e efectivo da Carta Europea das Linguas

A favor: 11 (Inta, PSOE e Por Chantada-CUP) Abstención: 2 (PP)

14.- Moción do Grupo municipal Por Chantada-CUP para impulsar un proceso de fusión entre as entidades locais de Chantada, Carballedo e Taboada

Moción para impulsar un proceso de fusión entre as entidades locais de Chantada

15.- Moción do grupo municipal socialista sobre o apoio á vivenda como ben social

A favor: 11 (PSOE, Inta e Por Chantada) Abstención: 2 (PP)

16.- Proposta do grupo municipal socialista de moción promovida pola Asociación de escritoras e escritores en lingua galega para os concellos

Moción PSOE asociación escritoras-es en lingua galega

UNANIMIDADE

Resumo do pleno do día 18 de xaneiro

Por Chantada-CUP
Por Chantada-CUP

O pasado día 18 de xaneiro celebrouse un dos plenos máis importantes do ano, con 16 puntos na orde do día, entre eles os polémicos orzamentos cunha nova dedicación parcial de 4 horas para Diego Otero Veiga, pola que percibirá 24.070’28€ brutos (soldo máis Seguridade Social). Inicialmente prevíase que fose aínda superior. En todo caso foron moitas outras as cuestións que se trataron. Para veres o resumo íntegro preme en ler máis.

 

Consulta a convocatoria do pleno ordinario correspondente ao 18.01.2016 premendo no hipervínculo.

 

Seguir lendo