DOSSIER GDR [OCIP]

O Observatorio Cidadán da Inversión Pública (OCIP) coa súa vontade formativa e de promoción da acción política comeza a súa andaina expondo un dossier sobre o GDR. No mesmo diferéncianse varias partes. Unha introdución sinxela para as persoas que non saiban o que é un GDR a que segue un resumo da andaina do GDR Miño-Ulloa, no que se engloba Chantada, entre os anos 2010 e 2015. Finalmente, recóllense as inversións feitas. Agardamos sexa ilustrativo e de interese e que a nosa proposta de artellar unha fronte cívica sexa recollida pola sociedade civil da comarca.

Observatorio Cidadán da Inversión Pública (OCIP) – materias formativos e de acción política:

DOSSIER GDR

Por Chantada - Participación Democrática Directa

I.- Introdución ao GDR

Que é?

O GDR (Grupo de Desenvolvemento Rural) é un organismo en que participan as administracións públicas (49%) e os diversos sectores da sociedade civil (51%) (empresarios, sindicatos, asociación de todo tipo…) organizados en 9 mesas sectoriais. O GDR encárgase de xestionar os fondos europeos e achegas doutras administracións, o denominado PROGRAMA LEADER, que só en 2014 e 2015 contou con 43.014.106,01€ para toda Galiza, dos cales 10.419.466,19€ se distribuíron entre os 8 GDR da provincia de Lugo e 2.424.469,50€ foron parar ao GDR7-Asociación Miño-Ulloa en que se integra a comarca de Chantada.

Porque é importante?

Nun tempo de crise é importante optimizar os escasos recursos dos que dispomos e que se gasten precisamente naquilo para o que están pensado. O GDR 7 Miño-Ulla contou con 6.288.502’22€ de euros de fondos públicos no seu orzamento ao longo dun lustro o que o sitúa cun orzamento anual en inversións moi significativo.

Por exemplo, o concello de Chantada recibiu 1.355.461,03€ por este concepto no período de aplicación do GDR 7 Miño-Ulla (2010 e 2015), que rematou o 31 de decembro de 2015. Infelizmente, lonxe de dedicarse estes fondos ao desenvolvemento rural destínanse a proxectos que deixan moito que desexar e que logo debullaremos…

Como funciona?

Conta cunha xerencia técnica e un presidente. No caso do GDR Miño-Ulloa conta con moi pouca transparencia na asignación dos fondos e na garantía da súa equidade, así como unha moi deficiente por non dicir nula rendición de contas. Os concellos rematan tendo a maioría porque asisten sempre e o reparto dos fondos e o control do PP fan que as prácticas clientelares teñan imperado.

O 2 de xullo remata o prazo para a conformación da nova candidatura que rexerá o GDR e simplemente se cobre o requisito cos vellos protagonistas e con actos formais no que a participación se reduce a cobrir un inquérito e sen convocar nin promover a participación de todo o tecido cívico e social.

O noso obxectivo non é competir no espazo “institucional” e de reparto de cadeiras “políticas”, senón en concienciar sobre a necesidade de artellar unha fronte cívica e asociativa, a comezar por Chantada mais con vocación comarcal, que actúe unida como fórmula de presión para a obtención de conquistas democráticas que nos permitan no futuro ter incidencia no desenvolvemento do GDR e as súas actuacións.

Porque agora?

Ben é certo que o GDR 7 Miño-Ulla leva un lustro funcionando. Nese tempo non soubemos ou non puidemos incidir desde a sociedade civil para reverter un funcionamento demasiado ligado coas prácticas clientelares e a opacidade. Unha nova fornada de mulleres e homes preocupados polo rural e procedentes de diversos ámbitos de activismo (veciñal, xuvenil, cultural, sindical…) coincidimos en que isto non pode seguir por este vieiro, que é preciso abrir este espazo á participación e á transparencia ou, cando menos dar a batalla.

Neste momento, decídese a configuración do GDR 5, que guiará as actuacións o próximo lustro, por iso é importante que participemos constituíndo UNHA FRONTE CÍVICA COMÚN que nos permita conquistar obxectivos modestos, mais que redundarán no beneficio de todas e todos.

O novo GDR 5 ampliará o seu ratio de acción a un espazo de 12.000 habitantes e 1.376 quilómetros cadrados, integrando os municipios de de Paradela, O Páramo, Sarria, Chantada, Taboada, Carballedo, Palas, Portomarín, Antas e Monterroso.

Que queremos?

A Candidatura de Unidade Popular – Por Chantada naceu cunha clara vocación municipalista, centrando a acción política no concello, pois é imprescindíbel artellar e definir alternativas desde a nosa realidade para mudala e para contribuír a mudar a nosa sociedade noutros ámbitos, de abaixo a arriba.

A nosa aposta é que o tecido asociativo, as pequenas empresas e sobre todo as iniciativas asociativas e de transformación do rural teñan absoluta prioridade. Para iso é imprescindíbel que o tecido asociativo que mantén a vitalidade do país do Faro faga unha fronte única esixindo un novo GDR que sexa:

transparente e equitativo na asignación dos fondos: liñas de actuación claras e ferramentas participativas ao longo de todo o período do novo GDR 5.

cos pes na terra: o foco no rural, nas iniciativas económicas e do tecido social do rural teñen que ter prioridade, por riba de grandes empresas e de institucións que gastan os fondos de desenvolvemento europeo en inversións que nin dinamizan nin gardan relación co rural.

coas portas abertas: a xerencia e a dirección do GDR 5 ten que render contas en tempo real a través dun portal na Rede moderno, eficaz e de fácil consulta, que permita tamén recoller achegas e propostas.

mediante orzamento participativo: que permita ao final de cada exercicio decidir que proxectos e liñas priorizar e a que destinar os fondos. Desde actuacións concretas a liñas xerais polas que pular para beneficiar o tecido e a maioría social.

En definitiva, demandamos aplicar o sentido común para dotármonos dun instrumento útil e eficaz para o noso territorio. Un GDR de todas e todos, que non sexa un instrumento electoral ou un apéndice partidista. Un GDR ao servizo das maiorías sociais (labregas, asociacións veciñais, culturais, xuvenís, pequenas e medianas empresas, mocidade que desexe crear unha empresa ou incorporarse á agricultura….), que aposte por pór en valor o noso territorio e as nosas formas de vida, contribuíndo a combater a tripla crise que desola o rural galego: socio-económica, de representación e demográfica.

Contacta con nós:

https://www.facebook.com/PorChantada/?fref=ts

https://porchantada.wordpress.com/sobre/

II.- O GDR MIÑO-ULLOA no período 2010-2015. Resumo

A asociación Miño-Ulloa constituíuse en 22 de xuño de 2008 e conta co CIF G27384999 estando inscrita no Rexistro Provincial de Asociacións desde o 18 de novembro de 2008 co número 2008/012451-1(LU). É a encargada de desenvolver no período 2008-2015 o Grupo de Desenvolvemento Rural 7-GDR7.

A súa constitución acompañouse dun forte confronto político protagonizado especialmente por Monterroso, gobernado na altura por Gato Soengas do PSOE, e a maioría de cargos e representantes políticos adscritos ao PP. Após imporse e usar ou “inventar” tecido asociativo, vital para poder desenvolver o proceso, todo o que non estaba infiltrado ou controlado por esta formación foi desanimándose e ficando totalmente marxinado do día a día do GDR, así o tumor do caciquismo expulsou o tecido social e cívico sano que é o que debería ser protagonista do GDR, seguindo a filosofía que inspiran as diretrices da Unión Europea ao respecto.

Nacía así unha asociación Miño-Ulloa que era un instrumento do PP e dos grandes grupos de poder económico das comarcas de Chantada e da Ulloa. O seu presidente, por exemplo, é o alcalde de Taboada do PP.

Entre 2008 e 2015 manexáronse uns fondos públicos de 6.288.502’22€ distribuíndose do seguinte xeito:

ANO

Unión Europea (FEADER)

Ad. xeral do Estado

Xunta de Galiza

TOTAL

2008-2013

2.224.137,24

827.639,18

812.256,30

3.864.032,72

2014-2015

1.818.352,13

294.088,15

312.029,23

2.424.469,50

Dese montante unha parte vai a gastos de funcionamento da asociación Miño-Ulloa e outra a inversións relacionadas co “desenvolvemento rural”, aínda que xa veremos exactamente en que medida. Ao ser unha entidade colaboradora con AGADER na xestión do Programa Leader subscribiron débeda co Banco Santander e logo o citado organismo faise cargo de compensar o 100% do gasto.

GASTOS de FUNCIONAMENTO

Ano 2010

53.764,43

Ano 2011

81.031,01

Ano 2012

86.589,20

Ano 2013

88.129,90

2007-2013

Material de promoción do programa LEADER 2007-2013: 5.819,38€ (en 2014 e 2015 inclúese xa nos gastos de funcionamento)

Ano 2014

86.574’76€

Ano 2015

97.189’37€

En 2014 producíronse baixas de socios e en 2015 contaba con 77 socios onde se inclúen concellos, cooperativas, asociacións… As cotas no ano 2015 ascenderon a 2.850€, cantidade importante no caso das entidades sen ánimo de lucro que, amais, fican sempre fóra das axudas como se verá.

III.- INVERSIÓNS DO GDR MIÑO-ULLOA no período 2010-2015

CONCELLO DE CARBALLEDO

ANO

Promotor e proxecto

Cantidade en euros

2013

Acondicionamento casa da escola para centro social e cultural na Aguada

38.135,39€

2015

José Antonio Fernández Ferrreira. Mellora e amplicación de empresa especializada na prestación de servizos forestais

42.964,25€

TOTAL CONCELLO DE CARBALLEDO: 81.099,64€

 

CONCELLO DE CHANTADA

ANO

Promotor e proxecto

Cantidade en euros

2012

Jesús Pegerto Ledo López:

Adquicisión programa informático de identificación de sala de ordeño

9.234,50€

2012

Vía Romana S.L.:

construción dunha adega en pedra para a elaboración de viños brancos

12.339,47€

2013

ICOS, SCG:

adecuación de instalacións para aula de informática e formación

29.888,19€

2012

ICOS, SCG:

dotación de equipamento tecnolóxico

8.778€

2013

ICOS, SCG:

dotación de maquinaria en servizos de ICOS

89.033,49€

2015

ICOS, SCG

dotación de maquinaria en servizos de ICOS

68.950€

SUBTOTAL ICOS, SCG: 196.649,68

2012

Vinigalicia S.L.:

Modernización e innovación de maquinaria especializada

68.970,97€

2012

Verdechán S.L.:

equipamento maquinaria para ampliación de empresa de servizos de xardinaría

2.851,56€

2012

Concello de Chantada:

recuperación medioambiental da contorna das piscinas municipais da vila de Chantada

23.149,14€

2013

Concello de Chantada:

recuperación medioambiental da contorna das piscinas municipais da vila de Chantada

7.120,21€

2015

Concello de Chantada:

acondicionamento da antiga escola infantil para centro de día en Chantada

233.440,15

SUBTOTAL CONCELLO DE CHANTADA: 263.709,5€

2014

Orlando Otero Fernández (Camporramiro):

adquisición de maquinaria para prestación de servizos en viñedos

8.442€

2014

Gandaría Poutón S.C (Amorín, Argozón):

instalación de equipo de muxido robotizado, sistema automatizado alimentación de

5.400€

2015

Gandaría Poutón S.C (Amorín, Argozón):

instalación de equipo de muxido robotizado, sistema automatizado alimentación de

59.400€

2014

Gandaría Poutón S.C (Amorín, Argozón):

adquisición de equipos de transporte (2 remolques con eixos traccionados)

38.850€

SUBTOTAL GANDARÍA POUTÓN S.C: 103.650€

2015

Chavián S.C. (Mariz):

instalación de dous equipos de muxido robotizado, equipos informatizados

94.940,51€

2014

Maquinaria Agrícola del Noroeste S.L:

dinamización e diversificación, do sector agroforestal, ampliación, de servizo do medio rural

76.100,64€

2015

Maquinaria Agrícola del Noroeste S.L:

dinamización e diversificación, do sector agroforestal, ampliación, de servizo do medio rural

19.025,16€

SUBTOTAL MAQUINARIA AGRÍCOLA DEL NOROESTE: 95.125,8€

2014

Circuíto LEADER Miño-Ulloa de carreiras populares

2.256,93€

2015

Circuíto LEADER Miño-Ulloa de carreiras populares

9.482,72€

SUBTOTAL CARREIRAS POPULARES: 11.739,65€

TOTAL CONCELLO DE CHANTADA: 867.653,64€

 

CONCELLO DE MONTERROSO

ANO

Promotor e proxecto

Cantidade en euros

2011

Concello de Monterroso:

XX edición feira do queixo Arzúa-Ulloa. Mostra multisectorial

1.561,40€

2012

Concello de Monterroso:

rehabilitación edificio para local social en Pedraza

16.278,13€

2014

Concello de Monterroso:

instalación de dúas pistas de pádel no concello de Monterroso

26.666,55€

SUBTOTAL CONCELLO DE MONTERROSO: 44.506,08€

2012

Agritransfor Sociedade Cooperativa Galega:

creación de Agritransfor, Sociedade Cooperativa Galega de servizos Agroforestais

57.752,39€

2013

Agritransfor Sociedade Cooperativa Galega:

creación de Agritransfor, Sociedade Cooperativa Galega de servizos Agroforestais

29.363,85€

SUBTOTAL AGRITRANSFOR: 87.116,24€

2015

María Luísa Vázquez Gavieiro:

adquisición robot para muxir

53.900€

2014

José Cándido Dobarro Reboredo:

construción nave industrial para actividade de comercio maior de respostos

52.777,46€

TOTAL CONCELLO DE MONTERROSO: 238.299,78€

 

CONCELLO DE PALAS DE REI

ANO

Promotor e proxecto

Cantidade en euros

2011

Mourenza y Pardo S.L:

construción de nave industrial para sede de empresa de autobuses, servizos turísticos

52.000’95€

2014

Mourenza y Pardo S.L:

construción de nave industrial para sede de empresa de autobuses, servizos turísticos

15.075,92€

SUBTOTAL Mourenza y Pardo S.L.: 67.076,87€

2013

Asociación veciños A Capela:

construción de pista de carreiras e andadura para cabalos

58.479,30€

2013

Gavieiro e Hijos S.L:

equipamento de maquinaria para empresa de servizos agrícolas

90.778,21€

2014

Gavieiro e Hijos S.L:

innovación e desenvolvemento de novas tecnoloxías para mellora de produción

250.000€

SUBTOTAL GAVIEIRO E HIJOS S.L: 340.778,21€

2013

Concello de Palas de Rei:

XXI Edición Feira do queixo Arzúa-Ulloa. Mostra multisectorial

2.405,96€

2012

Juan Andrés Ayaso García:

adquisición ecógrafo para gando vacún e material informático

2.392,20

2014

SAT San Miguel 1001 Xuga:

mellora do benestra animal e redución de consumo de enerxía eléctrica

5.838,21€

2015

Rivas S.C:

adquisición robot para muxir

59.244,08€

2015

José Antonio Serén Blanco:

adquisición de maquinaria para prestación de servizos agrícolas e gandeiros

61.390,94€

TOTAL CONCELLO PALAS DE REI: 597.605,77€

 

CONCELLO DE PORTOMARÍN

ANO

Promotor e proxecto

Cantidade en euros

2012

Floro SAT nº1315 XUGA:

instalación dun robot para muxir

54.569,89€

2012

José Manuel Seijas Vázquez:

instalación dun robot para muxir e adquisición de pala telescópica

67.680€

2012

Aviporto S.L:

Melloras procesos en planta de abonos orgánicos con plantación de compostaxe

158.936,32€

2013

Aviporto S.L:

Melloras procesos en planta de abonos orgánicos con plantación de compostaxe

52.978,77€

SUBTOTAL: AVIPORTO S.L: 211.915,09€

2014

Manuel Pérez Grandas:

instalación de equipo para muxir robotizado, sistema de prefriado de leite

56.959,75€

2013

Concello de Portomarín

1.471,90€

TOTAL CONCELLO DE PORTOMARÍN: 392.596,63€

 

CONCELLO DE TABOADA

2012

Souto Frade S.C:

instalación de equipo para muxir robotizado, equipos informatizados para alimentación

27.875€

2013

Souto Frade S.C:

instalación de equipo para muxir robotizado, equipos informatizados para alimentación

83.625€

2015

Souto Frade S.C:

instalación de sistemas produción de enerxía renovábel para autoconsumo explotación

77.712,90€

SUBTOTAL SOUTO FRADE S.C: 189.212,9€

2012

Asociación Cultural e Recreativa AS FACHAS:

creación de páxina web para asociación cultural

1.109,80€

2014

Covas 21 S.L (Jesús Boán Méndez):

posta en valor dos recursos naturais de Covas

137.500€

2015

Covas 21 S.L (Jesús Boán Méndez):

posta en valor dos recursos naturais de Covas

112.500€

SUBTOTAL COVAS 21 S.L: 250.000€

2013

Ganadería Millán S.C:

adecuación de instalacións de explotación agraria e adquisición de equipo para muxir

100.237,86€

2015

Ganadería Millán S.C:

instalación con sistemas para xerar enerxía renovábel para explotación

74.600€

SUBTOTAL GANADERÍA MILLÁN: 174.837,86€

2013

Subiela SC (Sernande):

instalación robot para ordeño

83.084,51€

2014

Subiela SC (Sernande):

adquisición dun arrimador de comida para o gando

7.055€

SUBTOTAL SUBIELA SC: 90.139,51

2014

Leitagro SC (Gondulfe):

instalación de equipo de enfriado do leite s.l

15.992,51€

2014

Miguel Pavón Reinoso:

rehabilitación e adega e plantación de viñedo en Sobrecedo

5.179,91€

2015

Miguel Pavón Reinoso:

rehabilitación e adega e plantación de viñedo en Sobrecedo

32.032,54€

SUBTOTAL MIGUEL PAVÓN REINOSO: 37.212,45€

2014

Cadahías de San Julián S.C:

adquisición de maquinaria e equipos de aforro enerxético para explotación agrícola

15.043,30

2014

Mª Teresa Jiménez Horwitz:

escola de equitación La Cruz en Taboada

31.969,43€

2015

Mª Teresa Jiménez Horwitz:

escola de equitación La Cruz en Taboada

31.901,46€

TOTAL CONCELLO DE TABOADA: 837.429,22€

 

CONCELLO DE ANTAS DE ULLA

ANO

Promotor e proxecto

Cantidade en euros

2014

Antonio Ferreiro Ferreiro:

obradoiro en recinto expositivo en queixaría e adecuación de percorrido didáctico

31.116,45€

2015

Antonio Ferreiro Ferreiro:

obradoiro en recinto expositivo en queixaría e adecuación de percorrido didáctico

44.435,50€

SUBTOTAL ANTONIO FERREIRO: 75.551,95€

2014

Miguel Ángel Meilán Otero:

adquisición de maquinaria para prestación de servizos agroambientais

24.226,02€

2014

Fernando Gómez González:

mellora tecnolóxica en granxa de vacún de leite

18.236,40€

2015

Fernando Gómez González:

mellora tecnolóxica en granxa de vacún de leite

83.692,07€

SUBTOTAL FERNANDO GÓMEZ: 101.928,47€

2014

Concello de Antas de Ulla:

XII edición feira do queixo D.O. Arzúa-Ulloa

7.503,91

TOTAL CONCELLO ANTAS DE ULLA: 209.210,35€